Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Jozef Rajtár, Zuzana Zimenová, Ondrej Dostál, Radoslav Pavelka a Milan Laurenčík.
Cieľom návrhu zákona je zrušenie dane z poistenia od 1. januára 2020.
Daň z poistenia bola zavedená zákonom č. 213/2018 Z. z. s cieľom nahradiť odvod z časti poistného. Sadzba dane bola stanovená na úrovni 8 % z vybraných druhov poistenia. Vo všeobecnosti je daň z poistenia odôvodňovaná (aj keď to nie je explicitne nikde zakotvené) ako určitá forma prispenia poistencov (resp. poisťovní) na výdavky štátu, ktorý štát v súvislosti s financovaním Hasičského a záchranného zboru, ktorý zasahuje pri rôznych druhoch poistných udalostí (požiaroch, autonehodách a podobne), čím znižuje vzniknutú škodu. V dnešnom nastavení však daň zaťažuje selektívne len tých, ktorí pristupujú zodpovedne k svojmu majetku a svoj majetok si poistia, pričom služby Hasičského a záchranného zboru využívajú v prípade požiaru alebo autonehôd bezplatne všetci, vrátane tých, ktorí si svoj majetok nepoistia. Štát tak presúva spoluzodpovednosť za financovanie hasičov a záchranárov len na zodpovedných, teda tých, ktorí sú poistení.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať negatívne sociálne vplyvy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani negatívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na účel zákona, ktorým je zrušenie dane z poistenia, sa vypúšťa právna úprava, ktorá daň z poistenia zaviedla. Zároveň sa vypúšťa poznámkový aparát súvisiaci s ustanoveniami, ktoré sa navrhujú vypustiť.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť prílohy zákona, keďže sa vypustením ustanovení, na ktoré nadväzujú, stávajú bezpredmetnými.
K bodu 3
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, ktoré za cieľ upraviť vysporiadanie sa s povinnosťami platiť a odvádzať daň, ktorá sa vzťahuje na obdobie roku 2019. Navrhuje sa zakotvenie postupu podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2019, t. zn. zachovanie povinnosti daň zaplatiť a odviesť.
K čl. II
K bodu 1
V súlade s cieľom návrhu zákona zrušiť daň z poistenia sa navrhuje vypustiť ustanovenie vzťahujúce sa na daň z poistenia zo zákona o dani z príjmov.
K bodu 2
Navrhuje preklopenie ustanovenia vypusteného v novelizačnom bode 1 tohto článku do prechodného ustanovenia tak, že sa vzťahuje len na obdobie roku 2019.
K čl. III
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti k 1. januáru 2020.