NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
Zákon
z ................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 až 14 sa vypúšťajú. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 11 sa vypúšťajú.
2.Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa vypúšťajú.
3.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Nesplnené povinnosti, ktoré vznikli podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 alebo sa podľa tohto zákona viažu k obdobiu pred 1. januárom 2020, trvajú aj po 31. decembri 2019 a na všetky s nimi súvisiace vzťahy sa vzťahuje právna úprava účinná do 31. decembra 2019. Právna úprava účinná do 31. decembra 2019 sa aj po 1. januári 2020 vzťahuje na daňové priznanie a splatnosť dane.“.
Čl. II
Zákon č.
595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 88/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 17 ods. 19 sa vypúšťa písmeno j).
2.Za § 52zy sa vkladá § 52zz, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52zz
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Za obdobie roku 2019 je súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení aj daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.79e).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.