DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Zuzana ŠEBOVÁ, Ľudovít GOGA
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Zuzana ŠEBOVÁ, Ľudovít GOGA
.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Návrh zákona vychádza zo základnej myšlienky, podľa ktorej štát umožní mladým ľuďom, ktorí dovŕšia plnoletosť, stáť na štartovnej čiare bez dlhov. Zásadnú úlohu v živote dieťaťa do 15 rokov (ďalej len „dieťa“) zohrávajú jeho zákonní zástupcovia, resp. osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Tieto osoby vychovávajú dieťa a formujú jeho osobnosť. Jedným zo základných pravidiel výchovy je aj zoznámiť sa s pravidlami hospodárenia, ako aj z možnými záväzkami a s prístupom k splneniu si svojich povinností a záväzkov. Tieto základné pravidlá sú doplnené o pomocné inštitúty..
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je poskytnutie ochrany deťom. Navrhuje sa zaviesť zákonný prechod peňažných dlhov, ktoré vznikli v dôsledku konania dieťaťa do pätnásť rokov na ich zákonných zástupcov, resp. na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.
4.Dotknuté subjekty
Mladistvé deti do 15 rokov, ich zákonní zástupcovia a osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.
5.Alternatívne riešenia
Ak by nebola schválená navrhovaná právna úprava bude naďalej dochádzať k exekúciám, ktoré budú vedené na maloleté deti do 15 rokov.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK