DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Petra ŠTARCHOŇA, Zuzany ŠEBOVEJ, Ľudovíta GOGU
Návrh zákona vychádza zo základnej myšlienky, podľa ktorej štát umožní mladým ľuďom, ktorí dovŕšia plnoletosť, stáť na štartovnej čiare bez dlhov. Zásadnú úlohu v živote dieťaťa do 15 rokov (ďalej len „dieťa“) zohrávajú jeho zákonní zástupcovia, resp. osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Tieto osoby vychovávajú dieťa a formujú jeho osobnosť. Jedným zo základných pravidiel výchovy je aj zoznámiť sa s pravidlami hospodárenia, ako aj z možnými záväzkami a s prístupom k splneniu si svojich povinností a záväzkov. Tieto základné pravidlá sú doplnené o pomocné inštitúty.
Cieľom návrhu zákona je poskytnutie ochrany deťom. Navrhuje sa zaviesť zákonný prechod peňažných dlhov, ktoré vznikli v dôsledku konania dieťaťa do pätnásť rokov na ich zákonných zástupcov, resp. na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.
Oproti súčasnému stavu, kedy v mnohých prípadoch dlhmi zaťažované deti teda osoby zraniteľné a vyžadujúce zvláštnu právnu ochranu, predstavuje navrhované riešenie presun dlhovej záťaže na dospelé osoby ich zákonných zástupcov, t. j. osoby, ktoré majú podľa zákona rodičovskú zodpovednosť alebo iné osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti a majú zodpovednosť za takú výchovu dieťaťa, ktorá povedie k tomu, aby nepreberalo záväzky, ktoré nemôže splniť.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že dieťa si bez súhlasu zákonného zástupcu nie je schopné samostatne obstarať príjem, ktorým by svoje dlhy splatili. Zastávame názor, že deti by sa mali predovšetkým vzdelávať a pripravovať sa na svoje budúce povolanie, čo by malo byť aj verejným záujmom. Účelom tohto návrhu zákona je práve ochrana detí, ktoré nemajú vlastné prostriedky k úhrade dlhov a ani možnosť si tieto finančné prostriedky legálnym spôsobom zaobstarať.
V prípadoch, keď zákonnému zástupcovi vznikne povinnosť uhradiť dlh za dieťa a dieťa vlastný majetok získaný napríklad dedením, zákonný zástupca možnosť, aby k úhrade dlhu použil majetok dieťaťa. Ak dieťa nemá vlastný majetok, je osoba, na ktorú prešiel dlh dieťaťa, povinná tento dlh uhradiť zo svojho vlastného majetku. Táto osoba možnosť pred súdom napadnúť platnosť dlhu z dôvodu, že dieťa nebolo spôsobilé takúto zmluvu uzatvoriť. Nemalo by predsa dochádzať k takým prípadom, ktorým si dieťa prevezme na seba neprimerane veľký záväzok, ktorý nie je schopný splatiť s tým, že za splnenie
záväzku bude zodpovedať jeho zákonný zástupca, resp. osoba, ktorej je osoba zverená do výchovy.
Ak by dlh vznikol neplatne, mali by si zúčastnené strany vrátiť bezdôvodné obohatenie sa. Riziko vrátenia bezdôvodného obohatenia sa z takýchto neplatných právnych úkonov by nebolo na osobe, na ktorú dlh dieťaťa prešiel, pretože prechod dlhu by sa týkal iba prípadov, keď záväzok vznikol oprávnene. Zároveň by nemala na dieťati ležať povinnosť vrátiť bezdôvodné obohatenie sa. Pre tieto prípady sa však javí ako spravodlivé, aby riziko takéhoto „rizikového“ obchodu niesla osoba, ktorá do právneho vzťahu s dieťaťom vstúpila, bez toho, aby vyžadovala súhlas zákonného zástupcu.
Ako najvhodnejšia veková hranica ochrany detí je hranica do 15 rokov. Od tohto veku majú mladiství (osoby od 15 do 18 rokov) možnosť získať si vlastné prostriedky k hradeniu svojich dlhov. nie školopovinní, majú občiansky preukaz, ktorým môžu sami preukazovať svoju totožnosť a celkove je ich závislosť na zákonných zástupcoch výrazne nižšia.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa zavedenie zákonného prechodu peňažného dlhu dieťaťa do 15 rokov na jeho zákonného zástupcu a v prípade, že dieťa je zverené inej osobe do náhradnej starostlivosti, tak na túto osobu. V prípade ak dieťa nemá zákonného zástupcu a nie je zverené do náhradnej starostlivosti inej osobe, prejde tento dlh dieťaťa na štát
Zakotvuje sa princíp solidarity dlžníkov v prípade, ak dlh dieťaťa prechádza na viac osôb. Upravujú sa výnimky zo zákonného prechodu dlhu a to pre dlhy spočívajúce v škode, ktorú dieťa spôsobilo úmyselným trestným činom.
K Čl. II
Umožňuje rodičom alebo osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti použiť majetok maloletého, ktorý nadobudol napríklad dedením, na úhradu peňažného dlhu, ktorý prešiel z maloletého dieťaťa na jeho zákonného zástupcu a v prípade, že dieťa je zverené inej osobe do náhradnej starostlivosti, tak na túto osobu.
K Čl. III
Vzhľadom k možnej neznalosti osoby žalovaného dlžníka (t.j. osoby, na ktorú prešiel dlh) žalobcom veriteľom sa navrhuje výnimka, ktorá umožňuje žalobcovi veriteľovi označiť v návrhu iba dieťa ako žalovanú osobu na miesto osoby, na ktorú prešiel dlh.
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. októbra 2019.