NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 343/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 25/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
(1) Ak vznikne peňažný dlh maloletému dieťaťu, ktoré nedovŕšilo vek pätnásť rokov, prechádza tento dlh od jeho vzniku na jeho zákonného zástupcu. Ak je maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti inej osobe, prejde tento peňažný dlh na túto osobu. Ak dieťa nemá zákonného zástupcu a nie je zverený do náhradnej starostlivosti inej osobe, prejde tento peňažný dlh maloletého dieťaťa na štát.
(2) Ak maloleté dieťa viacerých zákonných zástupcov alebo osôb, do ktorých náhradnej starostlivosti je maloleté dieťa podľa odseku 1 zverené, tieto osoby povinné splniť tento peňažný dlh spoločne a nerozdielne.
(3) K prechodu peňažného dlhu podľa odseku 1 nedôjde, ak peňažný dlh spočíva v povinnosti dieťaťa nahradiť škodu spôsobenú úmyselným trestným činom.
Čl. II
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 297/2005 Z. z., zákona č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 sa mení a dopĺňa takto:
V § 32 sa za odsek 2 dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Rodičia môžu použiť dedičstvo maloletého k úhrade peňažného dlhu, ktorý na nich prešiel podľa zákona7a). Obdobne môže postupovať aj majetkový opatrovník, ktorý vykonáva správu majetku dieťaťa za rodiča.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„ 7a) § 9a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. III
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a zákona č. 350/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 133 odsek 1 znie:
„(1) Fyzická osoba sa v žalobe označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom. V žalobe, kde je stranou sporu osoba, na ktorú prešiel dlh podľa zákona1) postačí, ak návrh obsahuje namiesto označenia tejto osoby označenie maloletého dieťaťa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 9a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.