DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Petra Krištúfková, Ľudovít Goga.
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Boris Kollár, Petra Krištúfková, Ľudovít Goga.
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými. Právnické osoby a fyzické osoby aj napriek uvedenému zákazu len v ojedinelých prípadov preverujú alebo nepreverujú vek zákazníka a maloletým a mladistvým alkohol a iné návykové látky predávajú aj napriek hrozbe pokuty. V prípade, že právnické osoby a fyzické osoby tieto pokuty aj opakovane zaplatia, nehrozí im žiadna ďalšia sankcia.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej úpravy je ochrániť maloleté osoby pred požívaním alkoholických a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami a to sprísnením podmienok pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré alkoholické a iné návykové látky maloletým osobám do 15 rokov a mladistvým osobám do 18 rokov predávajú.
4. Dotknuté subjekty
Maloleté a mladistvé osoby, právnické osoby, fyzické osoby
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho vplyvy na MSP
 Áno
x Nie
 Čiastočne
Sociálne vplyvy
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.