Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a (ďalej len návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Petra Krištúfková, Ľudovít Goga.
Cieľom navrhovanej úpravy je ochrániť maloleté osoby pred požívaním alkoholických a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami a to sprísnením podmienok pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré alkoholické maloletým osobám do 15 rokov a mladistvým osobám do 18 rokov predávajú.
Zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými. Právnické osoby a fyzické osoby aj napriek uvedenému zákazu len v ojedinelých prípadov preverujú alebo nepreverujú vek zákazníka a maloletým a mladistvým alkohol predávajú aj napriek hrozbe pokuty. V prípade, že právnické osoby a fyzické osoby tieto pokuty aj opakovane zaplatia, nehrozí im žiadna ďalšia sankcia.
Preto sa pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a predávajú alkohol, navrhuje zaviesť zásadu „trikrát a dosť!“ Z uvedeného vyplýva, že ak obec právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá povolenie na podnikanie a predaj alkoholu, v priebehu jedného roka uložila trikrát pokuta 170 eur a viac, navrhuje sa, aby na návrh obce takejto právnickej osobe a fyzickej osobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky odňalo povolenie na predaj alkoholu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie. Nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti, ani podnikateľské prostredie. Predpokladá sa však jeho pozitívny sociálny vplyv, ako aj pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a predávajú alkohol a iné návykové látky, sa navrhuje zaviesť zásadu „trikrát a dosť!“ Ak obec právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá povolenie na podnikanie a predaj alkoholu, uložila trikrát a viac pokutu 170 eur a viac v priebehu jedného roka, navrhuje sa, aby na návrh obce takejto právnickej osobe a fyzickej osobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky odňalo povolenie na predaj alkoholu.
Zároveň sa navrhuje zvýšenie hranice uloženia pokuty pre zákonných zástupcov maloletého za porušenie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými zo súčasných 33 eur na 100 eur.
K Čl. II
V prípadoch, keď právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vlastní povolenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predaj alkoholu a opakovanie trikrát v priebehu jedného roka, porušuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, navrhuje sa zaviesť možnosť odňatia tohto povolenia Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na návrh obce, ktorá opakovane udelila pokutu za porušenie citovaného zákona.
K Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby boli termínovo napĺňané všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.