NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 88/2013 Z. z., zákona č. 163/2018 a zákona č. 284/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 odseky 1 a 2 vrátane nadpisu znejú:
§ 12
Pokuty a iné sankcie
(1)Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v
§ 2 ods. 1 písm. a) a b)
, v
§ 2 ods. 2 a v § 3
, môže uložiť obec pokutu 170 eur do 6 638 eur. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba v posledných dvanástich mesiacoch porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v
§ 2 ods. 1 písm. a) a b)
, v
§ 2 ods. 2 a v § 3
trikrát, za ktoré jej bola uložená pokuta 170 eur a viac, obec požiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zrušenie povolenia vydaného podľa zákona.7a)
(2) Za porušenie zákazu v
§ 2 ods. 2 a 3
maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 100 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 290/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 odsek 1 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) o to požiada obec z dôvodu porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu21a) v oblasti ochrany detí pred zneužívaním alkoholických nápojov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.