DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter ŠTARCHOŇ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov tak samotným poslancom, ako aj širokej verejnosti, v prípade novelizácie zákonov, ktoré v Národnej rade Slovenskej republiky predkladajú poslanci alebo výbory, zavedením povinnosti prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie.
Od roku 2015 slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť, no táto sa vzťahuje iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z.).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V prípade novelizácie právnych predpisov uľahčuje informatívne konsolidované znenie právneho predpisu (t.j. znenie celého zákona, ktorý sa navrhuje novelizovať, ako aj všetkých novelizovaných súvisiacich zákonov, so zapracovaním a vyznačením všetkých navrhovaných zmien a doplnení) orientáciu v navrhovaných zmenách nielen poslancom NR SR, ale aj širokej verejnosti. Existujúci právny a informačný portál Slov-Lex síce má, ako relevantný zdroj právnych informácií, prinášať nové právne predpisy a vyhlasované ich konsolidované znenia v už právne záväznej podobe, avšak tie nie k dispozícii a navyše počas samotného legislatívneho procesu, v prípade návrhov zákonov, ktoré podávajú výbory a poslanci NR SR tieto informácie absentujú. Návrh zákona v danom kontexte reflektuje Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 310/2016 Z. z.), § 7, ods. 1., písmeno g), podľa ktorého v prípade návrhu právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia a ďalších náležitostí, je potrebné pripojiť aj informatívne konsolidované znenie novelizovaného právneho predpisu.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. októbra 2019.