Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky n a vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci NR SR
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
S cieľom zohľadniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča, ktorý pred poberaním rodičovského príspevku poberal materské, navrhuje sa týmto rodičom poskytovať rodičovský príspevok v sume 370 eur.
Pre rodičov, ktorí boli pred narodením dieťaťa nezamestnaní, resp. pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, navrhuje sa poskytovať rodičovský príspevok v sume 270 eur.
3. Ciele a výsledný stav
Navrhované právne úpravy rodičovského príspevku tvoria neoddeliteľnú súčasť právnych úprav, na základe ktorých štát aktívne podporuje rodiny s deťmi a prispieva na finančné zabezpečenie rodičov, ktorí sa zabezpečujú starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šesť rokov veku.
4. Dotknuté subjekty
Subjekty, ktorých sa predkladaný návrh priamo dotkne:- Rodiny s deťmi, ktoré sú poberateľmi rodičovského príspevku
5. Alternatívne riešenia
Žiadne
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nevzťahuje sa.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK