B. Osobitná časť
K Čl. I
S cieľom zmierniť rozdiel v strate príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča a následne materského sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť, platili poistné na nemocenské poistenie, resp. boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok na zabezpečenie starostlivosti o toto dieťa vo vyššej sume, t.j. v sume 370 eur. Súčasne sa navrhuje zvýšiť rodičovský príspevok aj pre ostatné oprávnené osoby, a to na sumu 270 eur.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2020.