Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu je posilnenie podpory rodín s deťmi v útlom veku a zvýšenie ich príjmov.
Navrhované úpravy poskytovania rodičovského príspevku tvoria neoddeliteľnú súčasť právnych úprav, ktorými štát aktívne podporuje rodiny s deťmi a prispieva na zabezpečenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šesť rokov veku. S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, resp. boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, t.j. v sume 370 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o cca 150 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku. Pre ostatných rodičov sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, t.j. v sume 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o cca 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny sociálny vplyv.