1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (MPSVR SR – 07E0401 Špecializovaná štátna správa)
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
9 278 740
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
z toho:
-vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
0
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
2
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
9 278 740
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené pri príprave rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtovom výhľade na roky 2021 a 2022.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Negatívne finančné vplyvy na rozpočet verejnej správy spôsobené predovšetkým znížením dôchodkového veku ženám, ktoré vychovali deti.
V súvislosti s definovaním podmienok, za ktorých si môžu uplatniť znížený dôchodkový vek aj muži a z dôvodu zníženia obdobia dôchodkového poistenia posudzovaného na účely vzniku nároku na minimálny dôchodok zakladá uvedená právna úprava rovnako negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. V súčasnosti ale nie je možné tieto finančné vplyvy kvantifikovať, nakoľko nie k dispozícii relevantné štatistické údaje.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
x zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhované zmeny si nevyžiadajú zmenu informačných systémov.
Tabuľka č. 2
rok
2019
2020
2021
2022
Štátny rozpočet
0
0
0
0
z toho:
kapitálové výdavky
0
0
0
0
prevádzkové náklady
0
0
0
0
2.2.4. Výpočty vplyvov celkovo
Predmetný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2020 až 2022.
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov Sociálnej poisťovne
3
Uvedená právna úprava nezakladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy nezvyšuje ich ale ani ich neznižuje.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Uvedená právna úprava zakladá negatívne vplyvy na výdavky Sociálnej poisťovne na úrovni cca 9,3 mil. eur v roku 2022. Zvýšenie výdavkov je spôsobené skorším odchodom žien do dôchodku v dôsledku zníženia dôchodkového veku za výchovu detí. Kvantifikácia predpokladá, že v roku 2022 odíde do starobného dôchodku o cca 4 700 viac žien a bude vyplatených o cca 16 400 viac dôchodkových dávok ako v prípade ak by sa dôchodkový vek ženám za výchovu detí neznižoval. Priemerná výška novopriznaného starobného dôchodku žien v roku 2022 sa odhaduje na úrovni cca 567 eur. V prípade ak by sa dotknuté osoby rozhodli odísť do predčasného starobného dôchodku, možno očakávať zvýšené výdavky na rozpočet verejnej správy v predchádzajúcich rokoch.
Tabuľka č. 4A
Vplyv na Sociálnu poisťovňu
Výdavky Sociálnej poisťovne
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
0
9 278 740
Bežné transfery (640)
0
0
0
9 278 740
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
0
0
9 278 740
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky štátneho rozpočtu celkom
0
0
0
0
4
Tabuľka č. 4B
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky rozpočet verejnej správy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
0
9 278 740
Bežné transfery (640)
0
0
0
9 278 740
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
0
0
9 278 740
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavkov (v eurách)
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0