DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
X
– vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
– vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy navrhovaná právna úprava zosúlaďuje ustanovenia
týkajúce sa dôchodkového veku v zákone o sociálnom poistení so schválenou novelou Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovil maximálny vek na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a to aj s ohľadom na výchovu detí. Upravuje teda podmienky uznania výchovy dieťaťa pre účely zníženia maximálneho veku na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe maximálneho dôchodkového veku.
V súvislosti s definovaním podmienok, za ktorých si môžu uplatniť znížený dôchodkový vek ženy aj muži, zakladá uvedená právna úprava negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Zároveň dôjde k nárastu výdavkov verejnej správy z dôvodu zníženia obdobia dôchodkového poistenia posudzovaného na účely vzniku nároku na minimálny dôchodok. V súčasnosti nie je možné kvantifikovať finančné vplyvy súvisiace so znížením dôchodkového veku mužov za výchovu detí a nárast výdavkov verejnej správy z dôvodu zníženia obdobia dôchodkového poistenia posudzovaného na účely vzniku nároku na minimálny dôchodok, nakoľko nie k dispozícii relevantné štatistické údaje.
Sociálne vplyvy uvedená právna úprava zakladá pozitívne sociálne vplyvy predovšetkým na
ženy a mužov, ktorí za určitých zákonom stanovených podmienok, môžu získať nárok na znížený dôchodkový vek. Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť. Zníženie počtu kvalifikovaných rokov na nárok na minimálny dôchodok, uľahčí prístup
dotknutej skupine osôb k minimálnemu dôchodku. Počet takto dotknutých osôb, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok v horizonte rokov 2020 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné, nakoľko žiadne alternatívne riešenie nebolo posudzované.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné