NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 105/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 60a
Výchova dieťaťa
(1) Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa
a)najmenej desať rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa,
b)najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
c)od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
d)najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.
(2) Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu
a)svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
b)prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
(3) Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa a § 65b ods. 2 tým nie sú dotknuté.
(4) Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje
a)vlastné dieťa,
b)osvojené dieťa,
c)dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
2.V § 65 ods. 2 sa slová „§ 65a a“ nahrádzajú slovami „§ 65a, § 65b ods. 1 a“.
3.Za § 65a sa vkladajú § 65b a 65c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠65b
Najvyšší dôchodkový vek
(1) Dôchodkový vek poistenca je najviac
a)62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov, ak vychoval tri deti alebo viac detí,
b)63 rokov, ak vychoval dve deti,
c)63 rokov a 6 kalendárnych mesiacov, ak vychoval jedno dieťa,
d)64 rokov.
(2) To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.
(3) Na určenie dôchodkového veku podľa odseku 1 platí § 65 ods. 9 a 10 rovnako.
§ 65c
Nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku
(1) Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky
a)dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
b)priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
(2) Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie splnenia podmienok podľa osobitných predpisov55a) je dovŕšenie dôchodkového veku, právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
55a) Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.§ 73 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na určenie obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku sa § 65b ods. 1 písm. a) až c) nepoužije.“.
5.V § 82b odsek 1 znie:
„(1) Suma minimálneho dôchodku, ak odsek 2 neustanovuje inak, je
a)136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu
1.28 rokov a 180 dní, ak vychoval tri deti alebo viac detí a ich výchova je zohľadnená na určenie jeho dôchodkového veku,
2.29 rokov, ak vychoval dve deti a ich výchova je zohľadnená na určenie jeho dôchodkového veku,
3.29 rokov a 180 dní, ak vychoval jedno dieťa a jeho výchova je zohľadnená na určenie jeho dôchodkového veku,
4.30 rokov, alebo
b)percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu podľa písmena a),
2.tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu, ktorý o 9 rokov prevyšuje rozsah obdobia dôchodkového poistenia podľa písmena a).“.
6.V § 82b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku sa započíta len do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7.V § 179 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu1) na účely starobného dôchodkového sporenia,95b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95b sa vypúšťa.
8.V poznámke pod čiarou k odkazu 100ab) sa vypúšťajú slová „o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
9.V poznámke pod čiarou k odkazu 100ad) sa vypúšťajú slová „o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.