1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) (Ú.v. L 20, 26.1.2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002“)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003“)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 344/2009“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 543/2002“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (§, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
1.Táto smernica sa vzťahuje na ochranu všetkých druhov voľne žijúceho vtáctva prirodzene sa vyskytujúceho na európskom území členských štátov, pre ktoré platí zmluva. Zahŕňa ochranu, starostlivosť a kontrolu týchto druhov a stanovuje pravidlá ich využívania.
2. Uplatní sa na vtáky, ich vajcia, hniezda a ich biotopy.
3. Táto smernica sa neuplatní na Grónsko.
N
zákon č.
543/2002
§ 33
O: 3
§ 2
P: k)
Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
Na účely tohto zákona sa považuje za
jedinca rastlina alebo živočích určitého druhu, živý alebo mŕtvy, všetky jeho časti a vývinové štádiá ako aj akýkoľvek výrobok a tovar, pri ktorom je zo sprievodnej dokumentácie, obalu, štítku alebo z akýchkoľvek iných okolností zrejmé, že je vyrobený z častí rastlín alebo živočíchov tohto druhu,
Ú
Č: 2
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zachovanie populácie druhov uvedených v článku 1 na úrovni, ktorá zodpovedá najmä ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, berúc do úvahy aj hospodárske a rekreačné požiadavky, alebo na prispôsobenie populácie týchto druhov tejto úrovni.
N
zákon č.
543/2002
§ 1
O: 1
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.
Ú
2
Č: 3
1. V zmysle požiadaviek uvedených v článku 2, členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na ochranu, zachovanie a obnovu dostatočnej rôznorodosti a rozlohy biotopov pre všetky druhy vtákov uvedené v článku 1.
2. Ochrana, zachovanie a obnova biotopov a biotopov druhov zahŕňa najmä nasledujúce opatrenia:
a) vytváranie chránených území;
b) udržiavanie a starostlivosť v súlade s ekologickými potrebami biotopov vnútri aj mimo chránených území;
c) obnovu zničených biotopov;
d) vytváranie biotopov.
N
zákon č.
543/2002
novela
zákona č.
543/2002
vyhláška
č. 24/2003
§ 11
O: 1
§ 32
§ 35
O: 2
P: c)
§ 4
O: 4
§ 4
O: 5
Novelizačný bod 11, 12
§ 8
O: 2
Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (
§ 6 ods. 3)
, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia..
Druhovou ochranou chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín (ďalej len "druhová ochrana") podľa tohto zákona sa rozumie osobitná ochrana druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín (ďalej len "chránený druh") a obmedzenie využívania vybraných druhov rastlín a živočíchov.
Zakázané je
poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli.
Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
Ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu vtáctva na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných zariadeniach, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov.
V § 4 ods. 4 sa slová „usmrcovaniu vtákov“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov“.
V § 4 ods. 5 sa slová „usmrcovaniu vtáctva“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov“ a slová „usmrcovaniu vtákov“ sa nahrádzajú slovami „ich zraňovaniu a usmrcovaniu“.
Ochrana chránených živočíchov zahŕňa
a)živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,
b)uhynuté a preparované jedince,
c)ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život
Ú
3
chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov
4
Č: 4
O: 1
Druhy uvedené v prílohe 1 predmetom zvláštnych opatrení týkajúcich sa ochrany ich biotopov, aby sa zabezpečilo ich prežitie a rozmnožovanie v areáli ich rozšírenia.
V tejto súvislosti sa venuje pozornosť:
a) druhom, ktorým hrozí vyhynutie;
b) druhom citlivým na špecifické zmeny biotopov;
c) druhom, ktoré považované za vzácne vzhľadom na ich malú početnosť alebo obmedzené rozšírenie v danej oblasti;
d) iným druhom, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť z dôvodov špecifického charakteru ich biotopov.
Ako podklady na vyhodnotenie sa berú do úvahy trendy a kolísanie početnosti populácií.
Členské štáty klasifikujú najmä podľa počtu a veľkosti najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia na zachovanie týchto druhov, berúc do úvahy požiadavky na ich ochranu v geografických oblastiach mora a pevniny, kde platí táto smernica.
N
zákon č.
543/2002
novela
zákona č.
543/2002
§ 2
P: y)
B: 1
§ 26
O: 1
§ 26
O: 2
§ 26
O: 3
§ 26
O: 5
§ 26
O: 6
§ 26
O:2
Na účely tohto zákona sa považuje za
druh európskeho významu
1.druh voľne žijúceho vtáka prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskej únie, ktorý je, zohľadňujúc trendy a kolísanie početnosti jeho populácie,
1a. ohrozený vyhynutím,
1b. zraniteľný špecifickými zmenami jeho biotopu,
1c. vzácny vzhľadom na jeho málo početnú populáciu alebo
obmedzené rozšírenie na tomto území, alebo
1d. druhom vyžadujúcim si zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického
charakteru jeho biotopu
(ďalej len „druh vtáka európskeho významu“),
Biotopy sťahovavých druhov vtákov najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.
Ministerstvo obstaráva národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (ďalej len „zoznam vtáčích území”), ktorý schvaľuje vláda uznesením. Zoznam vtáčích území vláda po jeho schválení zasiela Európskej komisii.
Zoznam vtáčích území, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného chráneného vtáčieho územia, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, výmeru lokality a odôvodnenie návrhu ochrany, uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.
V chránenom vtáčom území sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany.
Vláda nariadením vyhlási biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov uvedené v schválenom zozname vtáčích území za chránené vtáčie územie a ustanoví vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností podľa
odseku 5
vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.
68.V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonanie ťažby v chránenom vtáčom území, v ktorom neplatí druhý piaty stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 a 7 rovnako.“.
Ú
5
Zákon č. 543/2002
Novela zákona č. 543/2002
§ 28
O: 2
§ 54
O: 4
§ 54
O: 5
§ 54
O:5
Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. a), b) a d) určia opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov, pre ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia, v súlade so zabezpečením cieľa podľa odseku 1. Tieto opatrenia sa v príslušnom rozsahu uplatnia aj v plánovacích dokumentoch podľa osobitných predpisov,64a) ktoré určujú podmienky alebo spôsob využívania týchto území.
Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ich
a) programy starostlivosti o chránené územia, územia medzinárodného významu a chránené stromy,
b) zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu,
c) programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov,
d) programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny,
e) programy starostlivosti o lesy.35).“.
Program starostlivosti o chránené územia je dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo; nevypracúva sa pre chránený krajinný prvok, prírodný výtvor, obecné chránené územie a súkromné chránené územie. Program starostlivosti o chránené územie sa vypracováva spravidla na obdobie 30 rokov a jeho plnenie sa priebežne vyhodnocuje a aktualizuje. Rozhodnutia o povolení činnosti alebo plány a iná dokumentácia podľa osobitných predpisov,83aa) ktoré môžu mať vplyv na chránené územie, musia byť v súlade s opatreniami programu starostlivosti o chránené územie.
103.V § 54 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „vypracováva spravidla na obdobie 30 rokov a jeho plnenie sa“.
Č: 4
O: 2
Členské štáty urobia podobné opatrenia pre pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé druhy, ktoré nie uvedené v prílohe 1, berúc do úvahy potrebu ich ochrany v geografických oblastiach mora a pevniny, kde platí táto smernica, čo sa týka oblastí ich hniezdenia, preperovania a zimovania a miest odpočinku na ich migračných trasách. na tento účel venujú členské štáty zvláštnu pozornosť ochrane mokradí a hlavne mokradí medzinárodného významu.
N
zákon č.
543/2002
novela
zákona
543/2002
§ 26
O: 1
§ 6
O: 5
Biotopy sťahovavých druhov vtákov najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.
Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide
Ú
6
o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom18a) mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa odseku 6.
Č: 4
O: 3
Členské štáty zašlú Komisii všetky relevantné informácie, aby mohla vyvinúť náležitú iniciatívu s cieľom koordinácie nevyhnutnej na zabezpečenie toho, aby oblasti uvedené v odsekoch 1 a 2 tvorili súvislý celok, ktorý spĺňa požiadavky ochrany týchto druhov v geografických oblastiach mora a pevniny, kde platí táto smernica.
N
zákon č.
543/2002
§ 65
O: 1
P: o)
Ministerstvo
podáva správy a informácie v súlade s právom Európskej únie, najmä zasiela Európskej komisii každoročne správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú voľne žijúcich vtákov, a každé dva roky správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú ostatných druhov rastlín a živočíchov (
§ 40
) a informáciu o prijatých kompenzačných opatreniach (
§ 28
),
Ú
Č: 4
O: 4
Čo sa týka ochrany oblastí uvedených vyššie v odsekoch 1 a 2, členské štáty podniknú náležité kroky na zabránenie znečistenia alebo poškodzovania biotopov alebo akýchkoľvek rušivých vplyvov pôsobiacich na vtáctvo, pokiaľ by boli vážne vzhľadom na ciele tohto článku. Členské štáty sa takisto budú snažiť zabrániť znečisteniu alebo poškodzovaniu biotopov mimo týchto chránených území.
N
novela
zákona č.
543/2002
§ 6
O: 2
§ 6
O: 5
Ak orgán ochrany prírody v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona alebo ako dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 upozorní osobu, že činnosťou, ktorú plánuje vykonať, a ku ktorej nebol vydaný súhlas alebo záväzné stanovisko podľa tohto zákona, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Upozornenie obsahuje aj identifikáciu biotopu, popis jeho stavu a vymedzenie jeho hranice.
Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom18a) mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa odseku 6.
Ú
Podľa čl. 7 smernice 92/43/EHS Záväzky vyplývajúce z článku 6 ods. 2, 3 a 4 tejto smernice nahradia akékoľvek záväzky vyplývajúce z prvej vety článku 4 ods. 4 smernice 79/409/EHS, pokiaľ ide o územia klasifikované podľa článku 4 ods. 1 alebo podobne uznané podľa článku 4 ods. 2 uvedenej smernice.
Ochrana biotopov mimo
7
chránených území je zabezpečená
podľa § 11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Na celom území Slovenskej republiky platí 1. stupeň ochrany, ak nie je určený vyšší stupeň ochrany. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o
všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, najmä § 3 (základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny), § 4 (všeobecná
8
ochrana rastlín a
živočíchov), § 6 (ochrana prírodných biotopov a mokradí).
Č: 5
Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 9, členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na vytvorenie i všeobecného systému ochrany všetkých druhov vtáctva uvedených v článku 1, zakazujúce najmä:
a) úmyselné usmrcovanie alebo odchyt akýmkoľvek spôsobom;
b) úmyselné ničenie alebo poškodzovanie ich hniezd a vajec alebo odstraňovanie ich hniezd;
c) zber vajec vo voľnej prírode a držbu týchto vajec, a to aj prázdnych;
d) úmyselné rušenie týchto vtákov, hlavne počas obdobia hniezdenia a výchovy mláďat, pokiaľ by rušenie bolo značné vzhľadom na ciele tejto smernice;
e) držbu a chov tých druhov vtákov, ktorých lov alebo odchyt je zakázaný.
N
zákon č.
543/2002
§ 33
O: 3
§ 35
O: 1
§ 35
O: 2
§ 35
O: 3
Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie.
Chráneného živočícha je zakázané
a)úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli,
b)úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli,
c)úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie,
d)medzidruhovo krížiť vrátane krížencov,
e)držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
Zakázané je
a)zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec,
b)odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli,
c)poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli.
Zákazy podľa odseku 1 písm. e) sa nevzťahujú na chráneného živočícha, ktorý nepochádza z voľnej prírody a na chráneného živočícha, pre ktorého bola vydaná výnimka podľa osobitného predpisu.66)
Č: 6
O: 1
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, členské štáty zakážu pri všetkých druhoch vtákov uvedených v článku 1 predaj, prepravu s cieľom predaja, držbu a chov s cieľom predaja a ponúkanie na predaj živých alebo mŕtvych vtákov a akýchkoľvek ľahko rozpoznateľných častí alebo derivátov z týchto vtákov.
N
zákon č.
543/2002
§ 2
P: k)
§ 33
O: 3
Na účely tohto zákona sa považuje za
jedinca rastlina alebo živočích určitého druhu, živý alebo mŕtvy, všetky jeho časti a vývinové štádiá ako aj akýkoľvek výrobok a tovar, pri ktorom je zo sprievodnej dokumentácie, obalu, štítku alebo z akýchkoľvek iných okolností zrejmé, že je vyrobený z častí rastlín alebo živočíchov tohto druhu,
Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie.
9
§ 35
O: 1
P: e)
Chráneného živočícha je zakázané
držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
Č: 6
O: 2
Činnosti uvedené v odseku 1 sa nezakazujú pri druhoch, ktoré predmetom prílohy III/1, ak vtáky boli usmrtené alebo odchytené alebo získané iným legálnych spôsobom.
N
zákon č.
543/2002
vyhláška
č. 24/2003
§ 35
O: 5
§ 6
Zákaz podľa odseku 1 písm. e) sa nevzťahuje na druhy vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, ak boli nadobudnuté v súlade s týmto zákonom.
Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, predávať, vymieňať, prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.
Č: 6
O: 3
Členské štáty môžu pri druhoch uvedených v prílohe III/2 dovoliť na svojom území činnosti uvedené v článku 1, pri ustanovení určitých obmedzení, ak tieto vtáky boli usmrtené alebo ulovené alebo získané iným legálnym spôsobom.
Členské štáty, ktoré si želajú poskytovať takéto povolenia, sa najprv obrátia na Komisiu so zámerom spoločného preskúmania, či by obchodovanie s jedincami týchto druhov nevyústilo, alebo či nemožno opodstatnene očakávať, že vyústi do ohrozenia početnosti populácií, geografického rozšírenia alebo rýchlosti rozmnožovania týchto druhov na území spoločenstva. Ak prieskum potvrdí, že zamýšľané povolenia budú mať z pohľadu Komisie za následok takéto ohrozenie ktoréhokoľvek z uvedených druhov, alebo ak bude existovať možnosť, že takto budú ohrozené, Komisia postúpi danému členskému štátu odôvodnené odporúčanie vyjadrujúce nesúhlas s obchodovaním s danými druhmi. Ak Komisia usúdi, že žiadne takéto riziko neexistuje, bude o tom informovať daný členský štát.
Odporúčanie Komisie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Členské štáty, ktoré udeľujú povolenia podľa tohto odseku, budú v pravidelných intervaloch overovať, či aj naďalej spĺňajú podmienky potrebné na poskytovanie takýchto povolení.
n.a.
n.a.
10
Č: 6
O: 4
Komisia vypracuje štúdie biologického stavu druhov uvedených v prílohe III/3 a štúdie vplyvov obchodovania na tento stav.
Najneskôr 4 mesiace pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 18 ods. 1 tejto smernice, predkladá Komisia správu a svoje návrhy výboru uvedeného v článku 16, s úmyslom rozhodnutia o zaradení takéhoto druhu do prílohy III/2.
do vykonania tohto rozhodnutia môžu členské štáty uplatňovať národné ustanovenia týkajúce sa týchto druhov bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku.
n.a.
n.a.
Č: 7
1. Druhy uvedené v prílohe II môžu byť vzhľadom na početnosť populácie, geografické rozšírenie a rýchlosť rozmnožovania na území spoločenstva lovené v súlade so zákonmi platnými v jednotlivých štátoch. Členské štáty zabezpečia, že lov týchto druhov nebude v rozpore s úsilím na ich ochranu v oblasti ich rozšírenia.
2. Druhy uvedené v prílohe II/1 môžu byť lovené v geografických oblastiach mora a pevniny, kde platí táto smernica.
3. Druhy uvedené v prílohe II/2 môžu byť lovené iba v členských štátoch, pre ktoré je to uvedené.
4. Členské štáty zabezpečia, že lov vrátane sokoliarstva v prípade, že sa loví týmto spôsobom, hoci je vykonávaný v súlade s platnými opatreniami štátu, je v súlade so zásadami rozumného využívania a ekologicky vyváženej regulácie početnosti daných druhov vtákov, a zabezpečia tiež, aby táto činnosť bola zlučiteľná, čo sa týka populácie týchto druhov, predovšetkým sťahovavých vtákov, s opatreniami vyplývajúcimi z článku 2. Dohliadnu najmä na to, aby druhy, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy o love, neboli lovené v období hniezdenia alebo v čase rôznych fáz súvisiacich s rozmnožovaním. V prípade sťahovavých vtákov dohliadnu najmä na to, aby druhy, na ktoré sa vzťahujú predpisy upravujúce lov, neboli lovené počas obdobia rozmnožovania alebo počas návratu na hniezdiská. Členské štáty pošlú Komisii všetky relevantné informácie týkajúce sa praktického uplatňovania ich predpisov o love.
N
zákon č.
543/2002
vyhláška č. 344/2009
§ 35
O: 4
§ 71
O: 1
P: b)
Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na lov druhov vtákov uvedených v osobitnom predpise68) mimo obdobia ich hniezdenia alebo rozmnožovania a v prípade sťahovavých druhov mimo obdobia ich rozmnožovania alebo návratu na hniezdiská. Na tieto druhy vtákov, ktoré môžu byť predmetom lovu, sa nevzťahuje zákaz držby a prepravy podľa odseku 1 písm. e).
Čas lovu sa ustanovuje takto:
pernatá zver
1. jariabok lesný kohút od 1. októbra do 15. novembra,
2. morka divá kohút od 16. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,
3. bažant poľovný od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do konca februára; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra,
4. bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára,
5. jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra,
6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,
7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,
8. hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,
9. lyska čierna od 1. októbra do 15. januára,
10. sluka lesná od 1. septembra do 30. novembra,
11. hus divá, hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do 20. januára,
12. kačica divá od 1. septembra do 31. januára,
13. chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára,
14. chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára,
15. havran čierny od 1. augusta do 20. januára,
16. sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára,
17. straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 10.
Ú
.
11
septembra do konca februára,
18. vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára.
Č: 8
1. Vzhľadom na lov, odchyt alebo usmrcovanie vtákov podľa tejto smernice členské štáty zakážu používanie všetkých prostriedkov, zariadení alebo metód používaných na masový alebo neselektívny odchyt alebo usmrcovanie vtákov alebo metód, ktoré by mohli spôsobiť vymiznutie druhov v danej oblasti, hlavne tých, ktoré sú uvedené v prílohe IV a).
2. Navyše, členské štáty zakážu akýkoľvek lov z dopravných prostriedkov a za podmienok, ktoré uvedené v prílohe IV b).
N
zákon č.
543/2002
vyhláška
č. 24/2003
§ 36
O: 1
§ 9
O: 1
P: a)
Pri odchyte a usmrcovaní chráneného živočícha je zakázané
a)používať metódy a nevýberové prostriedky, ktoré môžu spôsobiť miestne vymiznutie alebo ohrozenie populácií jeho druhu,
b)akékoľvek formy odchytu a zabíjania z dopravných prostriedkov.
Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre
vtáky a cicavce
1.oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
2.odchyt vtákov na lep a do pascí,
3.používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4.magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5.elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6.umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
7.zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
8.výbušniny a chemikálie,
9.kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10.odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11.odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
12.jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13.plynovanie alebo vykurovanie,
14.samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15.odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,
16.používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva
v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],
Ú
12
Č: 9
O: 1
Členské štáty udeliť výnimku z ustanovení článkov 5, 6, 7 a 8, ak neexistuje iné uspokojivé riešenie, z nasledujúcich dôvodov:
a) - v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,
- v záujme bezpečnosti vzdušného priestoru,
- aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve,
- na ochranu rastlinstva a živočíšstva;
b) s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov nevyhnutný na tieto účely;
c) aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu.
N
zákon č.
543/2002
§ 40
O: 2
§ 40
O: 3
Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli.
Výnimku podľa odseku 2 možno povoliť
a)v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,
b)pri predchádzaní závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve, a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj na inom type majetku,
c)v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti, a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj z iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo hospodársky charakter a tých ktoré majú priaznivé dôsledky zásadného významu na životné prostredie,
d)na účely výskumu alebo vzdelávania, obnovy populácie dotknutých druhov a ich navrátenia do biotopov, alebo na ich pestovanie alebo chov v ľudskej opatere nevyhnutný na tieto účely,
e)na odber, odchyt alebo držbu jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu.
Ú
Č: 9
O: 2
Výnimky musia špecifikovať:
- druhy, ktoré sú predmetom výnimiek,
- prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie,
- podmienky rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné takéto výnimky udeliť,
- orgán oprávnený vyhlásiť, že sa požadované podmienky uplatnia, a rozhodovať, aké prostriedky, zariadenia alebo metódy môžu byť použité, s akými obmedzeniami a kým,
- kontroly, ktoré budú vykonané.
N
zákon č.
543/2002
§ 40
O: 4
Rozhodnutie o povolení výnimky podľa odseku 2 obsahuje
a)určenie dotknutých druhov, pre ktoré platí výnimka,
b)prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odber, odchyt alebo usmrcovanie dotknutých druhov,
c)podmienky možného rizika a časové a miestne okolnosti, za ktorých možno vykonávať činnosť povolenú výnimkou,
d)spôsob kontroly plnenia podmienok výnimky,
e)ďalšie podmienky výkonu činnosti povolenej výnimkou určené podľa § 82 ods. 12.
Ú
Č: 9
O: 3
Členské štáty zašlú každoročne Komisii správu o vykonávaní tohto článku.
N
zákon č.
543/2002
§ 65
O: 1
P: o)
Ministerstvo
podáva správy a informácie v súlade s právom Európskej únie, najmä zasiela Európskej komisii každoročne správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú voľne žijúcich vtákov a každé dva roky správu s povolených výnimkách, ktoré sa týkajú ostatných druhov rastlín a živočíchov (§ 40) a informáciu o kompenzačných opatreniach (§28).
Ú
13
Č: 9
O: 4
Na základe dostupných informácií, najmä informácií oznámených v zmysle odseku 3, Komisia vždy zaistí, že dôsledky týchto výnimiek nebudú v rozpore s touto smernicou. Na tento účel prijme primerané kroky.
n.a.
n.a.
Č: 10
1. Členské štáty podporujú výskum a akúkoľvek činnosť nevyhnutnú ako základňu pre ochranu, riadenie a využívanie všetkých druhov vtákov uvedených v článku 1.
2. Zvláštna pozornosť venuje výskumu a činnostiam zameraným na subjekty vymenované v prílohe V. Členské štáty dodajú Komisii všetky informácie potrebné na to, aby mohla prijať adekvátne opatrenia na koordináciu výskumu a činnostiam uvedené v tomto článku.
N
novela
zákona č.
543/2002
§ 56
O: 1
Za účelom poznania a ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa podporuje86a) ich výskum,86b) prieskum, monitoring a ďalšie činnosti zamerané na zisťovanie výskytu a stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, druhov európskeho významu a druhov národného významu a ich biotopov, významných geologických a geomorfologických lokalít a možných vplyvov na ne.
Ú
Č: 11
Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek introdukcia druhu vtákov, ktorý sa prirodzene nevyskytuje vo voľnej prírode na európskom území členských štátov, nemala negatívny vplyv na miestne rastlinstvo a živočíšstvo. V tejto súvislosti sa radia s Komisiou.
N
zákon č.
543/2002
§ 7
§ 7a
O: 1
§ 7a
O: 4
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa
a) reguláciu rozširovania nepôvodných druhov,
b) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov,
c) odstraňovanie inváznych druhov.
Nepôvodné druhy živočíchov, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu živočícha nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy.
Invázne druhy živočíchov, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu alebo vzdelávania.
Ú
Č: 12
1. Každé tri roky, počnúc dňom uplynutia časovej lehoty uvedenej v článku 18 odsek 1, členské štáty postúpia Komisii správu o vykonávaní opatrení prijatých v jednotlivých štátoch.
2. Na základe informácií uvedených v odseku1 pripraví Komisia každé tri roky zloženú správu. Časť návrhu správy, zahŕňajúca informácie poskytnuté daným členským štátom, sa predloží orgánom daného členského štátu na overenie. Konečná verzia správy sa predloží členským štátom.
N
zákon č.
543/2002
§ 65
O: 1
P: o)
Ministerstvo
podáva správy a informácie v súlade s právom Európskej únie, najmä zasiela Európskej komisii každoročne správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú voľne žijúcich vtákov a každé dva roky správu s povolených výnimkách, ktoré sa týkajú ostatných druhov rastlín a živočíchov (§ 40) a informáciu o kompenzačných opatreniach (§28).
Ú
14
Č: 13
Uplatňovanie týchto opatrení, prijatých v zmysle tejto smernice, nesmie viesť k zhoršeniu súčasnej situácie vo vzťahu k ochrane druhov vtákov uvedených v článku 1.
n. a.
n. a.
Č: 14
Členské štáty môžu zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia, ako sú uvedené v tejto smernici.
n. a.
n. a.
Č: 15
Prijmú sa také zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné na prispôsobenie príloh I a V technickému a vedeckému
pokroku, a zmeny a doplnenia uvedené v článku 6 ods. 4 druhom pododseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu
nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku
17 ods. 2.
n. a.
n. a.
Č: 16
1. Na účely vypracovania zmien a doplnkov podľa článku 15 tejto smernice sa zakladá Výbor pre prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku (ďalej len "výbor") pozostávajúci z predstaviteľov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.
2. Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.
n. a.
n. a.
Č: 17
1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
n. a.
n. a.
Č: 18
1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou v priebehu 2 rokov od jej oznámenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
n. a.
Č: 19
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n. a.
n. a.
PRÍLOHA I
N
vyhláška
Príloha č. 4
ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A
N
15
č. 24/2003
PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
PRÍLOHA II
N
vyhláška č. 344/2009
§ 71
O: 1
P: b)
ČAS LOVU
PERNATEJ ZVERI
N
PRÍLOHA III
N
vyhláška
č. 24/2003
Príloha č. 8
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, PREDÁVAŤ, VYMIEŇAŤ, PREPRAVOVAŤ S CIEĽOM PREDAJA ALEBO VÝMENY ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU
N
PRÍLOHA IV
N
vyhláška
č. 24/2003
§ 9
ZOZNAM ZAKÁZANÝCH METÓD A PROSTRIEDKOV ODCHYTU A USMRCOVANIA CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV
N
PRÍLOHA V
n. a.
n. a.
PRÍLOHA VI
n. a.
n. a.
PRÍLOHA VII
n. a.
n. a.