Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na všetky zložky životného prostredia, najmä organizmy. Návrhom zákona sa sleduje prijatie opatrení, ktoré prispejú k zachovaniu biologickej rozmanitosti, optimálnemu fungovaniu prírodných ekosystémov a zabezpečeniu priaznivého stavu ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na chránené územia. Návrh zákona obsahuje úpravu, ktorej účelom je regulácia činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet a ciele ochrany chránených území. Účinnejšia ochrana chránených území sa tiež zabezpečí aj stanovením minimálnej rozlohy zóny A národných parkov.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice. Pozitívny vplyv sa bude týkať najmä organizmov.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.