Príloha č. 7
1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Návrh novely zákona predpokladá vytvorenie informačného systému verejnej správy z existujúceho štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. V štátnom zozname sa evidujú chránené územia a ich ochranné pásma, chránené stromy a ich ochranné pásma, územia európskeho významu, územia medzinárodného významu a súkromné chránené územia a ich ochranné pásma. Štátny zoznam zahŕňa súpis, popis a geometrické a polohové určenie osobitne chránených častí prírody a krajiny, ako aj dokumentáciu týkajúcu sa týchto území.
V návrhu zákona sa tiež upravuje pôsobnosť štátnych orgánov ochrany prírody v tom smere, že pôsobnosť obcí na vydanie súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obcí prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny v tom smere, že namiesto okresných úradov v sídle kraja bude príslušná Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Predkladaný návrh zákona zavádza pôsobnosť štátnych orgánov ochrany prírody na vydanie záväzného stanoviska, ak ide o vyhlásenie pozemkov za lesné pozemky, ako aj pôsobnosť na vydanie súhlasu na umiestnenie stavby v území s tretím stupňom ochrany.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
Rozhodovanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, okresné úrady v sídle kraja, odbory starostlivosti o životné prostredie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Vytvorením informačného systému verejnej správy z existujúceho štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny sa zlepší prístup verejnosti k informáciám týkajúcim sa osobitne chránených častí prírody a krajiny.
V prípade plánovaného umiestnenia novej stavby v území s tretím stretím stupňom ochrany sa bude vyžadovať podanie žiadosti o vydanie súhlasu na orgán ochrany prírody.
Nepriamy vplyv (popíšte)
x
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Príloha č. 7
2
Nedôjde k zníženiu priamych finančných nákladov.
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Správny poplatok pre fyzickú osobu za podanie žiadosti o vydanie súhlasu podľa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je podľa položky č. 160 Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 10 eur.
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Nedôjde k zníženiu nepriamych finančných nákladov.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Nedôjde k zvýšeniu nepriamych finančných nákladov.
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
V návrhu zákona sa predlžuje lehota na vydanie rozhodnutia orgánu ochrany prírody do 60 dní. Účelom je zosúladiť zákonnú lehotu s praxou, keďže vzhľadom na zložitosť konaní vo veciach ochrany prírody a krajiny správne orgány nestíhajú rozhodovať v rámci 30 dňovej lehoty, ktorú ustanovuje v súčasnosti platný zákon. V praxi nepredpokladáme zvýšenie času vybavenia požiadavky.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Nedôjde k zníženie času vybavenia požiadavky.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Návrhom budú primárne dotknutí občania, ktorý vlastnia pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
V prípade plánovaného umiestnenia novej stavby v území s tretím stretím stupňom ochrany sa bude vyžadovať podanie žiadosti o vydanie súhlasu na orgán ochrany prírody. Nakoľko sa však spravidla v súvislosti s takouto činnosťou podľa zákona vyžadujú aj iné súhlasy od orgánov ochrany prírody (napr. súhlas na výrub drevín), pričom sa rozhoduje vždy len v jednom konaní, v praxi nemusí ísť o novú povinnosť.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nezanikajú existujúce povinnosti.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Obce, okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, okresné úrady v sídle kraja, odbory starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Príloha č. 7
3
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Okresné úrady vydávanie záväzných stanovísk, rozhodovanie o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti,
prijímanie oznámení a rozhodovanie v súvislosti s vykonávaním náhodnej ťažby v chránených územia a ich ochranných pásmach
Okresné úrady v sídle kraja - vydávanie záväzných stanovísk, rozhodovanie o vydaní súhlasu na
vykonanie činnosti, povoľovanie výnimiek, vyhlasovanie, zmena a zrušovanie vybraných kategórii chránených území a ich ochranných pásiem
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - vyhlasovanie, zmena a zrušovanie vybraných
kategórií chránených území a ich ochranných pásiem
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky prijímanie oznámení o začatí alebo skončení prieskumu
a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny, vedenie štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Obce - rozhodovanie o vydaní súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce
Okresné úrady v sídle kraja - prijímanie oznámení o začatí alebo skončení prieskumu a výskumu osobitne
chránených častí prírody a krajiny