Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrhom zákona môžu byť ovplyvnené vybrané podnikateľské subjekty v oblasti lesného hospodárstva v súvislosti s ustanovenými podmienkami územnej ochrany. Sprísnenie podmienok lesného hospodárstva v územiach s vyšším stupňom ochrany môže ovplyvniť spôsob hospodárenia v lesoch, ktoré sa nachádzajú v týchto územiach. Časť podnikateľov, ktorých sa tieto ustanovenia dotknú, v súčasnosti hospodári podľa nových podmienok, takže zmeny nebudú systémového charakteru. Návrhom zákona sa nemenia existujúce stupne ochrany národných parkov a nezavádza sa v nich bezzásahový režim nad rámec existujúcej výmery území s piatym stupňom ochrany. Konkrétne vplyvy rozšírenia zóny A národného parku a dotknuté subjekty bude možné identifikovať vo vzťahu k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovia zóny národného parku.
Účinnejšia ochrana prírodných hodnôt chránených území, umožní rozvoj tzv. mäkkých foriem turizmu, čo môže najmä z dlhodobého hľadiska pozitívne ovplyvniť podnikateľské prostredie v danej oblasti.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií - z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Hlavné tézy návrhu zákona boli prerokované v rámci pracovných skupín v procese prípravy stratégie environmentálnej politiky do roku 2030, ako aj v procese posudzovania návrhu tohto dokumentu, a to v rozsahu, v akom boli ustanovené v relevantných častiach tohto dokumentu (http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/).
3.3 Náklady regulácie - z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zákon o ochrane prírody a krajiny z roku 2002 nijak neovplyvnil klesajúci trend v lesníctve. Jedinou udalosťou vplývajúcou na zamestnanosť v posledných rokoch bola víchrica Alžbeta z roku 2004, ktorá spôsobila krátkodobé zvýšenie zamestnanosti v sektore. Ani porovnateľný pokles ťažby v rokoch 2012 a 2013 o 18 % výraznejšie nevplýval na výšku zamestnanosti v sektore lesného hospodárstva. Zahraničná literatúra tiež potvrdzuje, že vyššia ochrana prírody nevedie k zníženiu zamestnanosti a na zamestnanosť vplývajú iné ekonomické faktory.
Predkladaný návrh si nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov a služieb a nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona počíta so zavedením informačnej povinnosti pre obhospodarovateľov lesa v súvislosti s plánovanou náhodnou ťažbou v územiach s druhým štvrtým stupňom ochrany nad zákonom stanovený rozsah. V súvislosti s uvedenou informačnou povinnosťou sa nepredpokladajú zvýšené administratívne náklady.
Príloha č. 3
2
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
-
-
Nepriame finančné náklady
-
-
Administratívne náklady
-
-
Celkové náklady regulácie
-
-
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu - z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
X
3.5 Inovácie - z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
X