Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
247 000
559 000
1 056 000
2 785 000
v tom: MŽP SR/program 075
47 000
59 000
56 000
285 000
MV SR/program 0D6
200 000
500 000
1 000 000
2 500 000
z toho:
- vplyv na ŠR
247 000
559 000
1 056 000
2 785 000
Rozpočtové prostriedky
247 000
559 000
1 056 000
2 785 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
247 000
559 000
1 056 000
2 785 000
v tom: MŽP SR
47 000
59 000
56 000
285 000
MV SR
200 000
500 000
1 000 000
2 500 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Podstatným zdrojom financovania je štátny rozpočet, pričom finančné prostriedky na náhrady za obmedzenie hospodárenia zabezpečené v rozpočte verejnej správy na jednotlivé rozpočtové obdobia.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona rieši problematiku ochrany prírody a krajiny. Návrh budú implementovať predovšetkým orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Vplyv na príjmy a výdavky jednotlivých organizácií uvádzame samostatne:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)
Presun financovania a koordinácie stráže prírody na ŠOP SR si bude vyžadovať navýšenie o 56 000 eur ročne a jednorazové výdavky vo výške 229 000 eur. Po prijatí návrhu zákona vykoná ŠOP SR preskúšanie súčasných 960 strážcov prírody, v rámci ktorého bude na nájom a organizáciu školení potrebné vyčleniť 3 000 eur (rok 2021). Predpokladá sa, že 50 % členov nevyhovie stanoveným požiadavkám. Nový stav členskej základne tak dosiahne 400 450 členov. ŠOP SR potom bude znášať všetky výdavky spojené s výkonom ich služby (náhrady výdavkov, nákup donucovacích prostriedkov, rovnošaty). Výdavky na nákup donucovacích prostriedkov a rovnošaty budú zahrnuté do rozpočtu MŽP SR na rok 2023.
Príloha č. 2
3
Náklady ŠOP SR na stráž prírody
Položka
Jednorazový výdavok
Celkové náklady
Náhrady spojené s výkonom funkcie
Nie
20 000 €
Nákup donucovacích prostriedkov
Áno
45 000 €
Nákup rovnošiat
Áno
180 000 €
Preškolenie a preskúšanie
Áno
3 000 €
Presun personálnej agendy a databázy
Áno
1 000 €
Osobné výdavky dvoch koordinátorov stráže
Nie
36 000 €
Spolu
285 000 €
Na ŠOP SR bude potrebné vytvoriť nový odbor strážnej služby, ktorá bude organizovať činnosť strážcov, kontrolovať ju, organizovať preskúšania, vyhlasovať nových členov a vypracúvať metodiky. Na jednorazový presun personálnej agendy a vytvorenie jednotnej databázy bude vynaložených 1 000 eur. Okrem toho bude okrem existujúcich kapacít potrebné prijať dvoch koordinátorov pri nákladoch asi 18 000 eur ročne na jedného. Do rozpočtu pre rok 2020 zahrnuté len náhrady spojené s výkonom funkcie člena stráže prírody a to v polovičnej výške.
Presun štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktorý v súčasnosti vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, zvýši náklady ŠOP SR. Vyššia investícia v roku 2020 je spojená s technickým zabezpečením prenosu a správy informačného systému, bude predstavovať cca 36 000 eur. Od roku 2021 budú ročné prevádzkové náklady vo výške 20 000 eur.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)
Presun štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny na ŠOP SR presunie aj prevádzkové náklady na tento systém zo SMOPaJ na ŠOP SR. Ide o náklady v sume cca 20 000 eur ročne.
Okresné úrady v sídle kraja
Nová úprava týkajúca sa poskytovania finančných náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov, ktorá umožňuje uplatňovať si nárok aj pre štátne subjekty rovnako ako pre subjekty neštátne. Celkový odhadovaný vplyv na štátny rozpočet sa predpokladá maximálne vo výške cca 2 500 000 eur/rok, pričom pôjde o nábeh tohto vplyvu vo viacerých rokoch (predpoklad počiatočných nákladov je 200 000 eur. Poskytnutie finančnej náhrady podľa § 61e zákona o ochrane prírody a krajiny si štátne subjekty uplatnia prostredníctvom rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja. Uvedené sa týka náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania v územiach s 5. stupňom ochrany. Do uvedenej sumy nie zahrnuté náklady za obmedzenie bežného obhospodarovania pre územia s 3. a 4. stupňom ochrany, ktoré vzhľadom na charakter obmedzení nie je možné odhadnúť.
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
5
MŽP SR Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
MV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
11 000
59 000
56 000
285000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
641001 transfery PO (ŠOP SR)
11 000
59 000
56 000
285000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
36 000
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
721001 – transfer príspevkovej organizácii (ŠOP SR)
36 000
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
47 000
59 000
56 000
285000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
200 000
500 000
1 000 000
2 500 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
642029 – transfery na náhradu
200 000
500 000
1 000 000
2 500 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Príloha č. 2
6
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
2
2
2
z toho vplyv na ŠR
0
2
2
2
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1 111
1 111
1 111
z toho vplyv na ŠR
0
1 111
1 111
1 111
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
26 644
26 644
26 644
z toho vplyv na ŠR
0
26 644
26 644
26 644
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
9 316
9 316
9 316
z toho vplyv na ŠR
0
9 316
9 316
9 316
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Ide o výdavky týkajúce Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá je príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a ktorá je do rozpočtu kapitoly zapojená formou poskytovania transferov. Mzdové výdavky poskytované formou bežného transferu a do limitu výdavkov kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV nespadajú.
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
200 000
500 000
1 000 000
2 500 000
Príloha č. 2
7