1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-Čl. 114 a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve
1.smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22.7.1992) v platnom znení
gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010) v platnom znení
gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-C-441/17 European Commission v Republic of Poland, C-75/01 Commission v Luxembourg, C-6/04 Commission v UK, C-418/04 Commission v Ireland, C-241/08 Commission v France, C-508/04 Commission v Austria, C-293/07 Commission v Greece, C-90/10 Commission v Spain, C-117/00 Commission v Ireland, C-127/02 Cascina Tre Pini Ss, C-301/12 Waddenvereniging and Vogelsbeschermingvereniging, C-388/05 Commission v Italy, C-404/09 Commission v Spain, C-304/05 Commission v Italy, C-166/97 Commission v France “Seine Estuary”, C-96/98 Commission v France “Poitevin Marsh”, C-415/01 Commission v Belgium, C-166/04 Commission v Greece atď.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie
2
-bezpredmetné
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
-Odôvodnené stanovisko - porušenie č. 2018/4076 nesplnenie povinnosti podľa čl. 6 ods. 2 a 3 v spojení s čl. 7 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení a čl. 4 ods. 1 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení
-Formálna výzva - porušenie č. 2016/2091 nesplnenie povinnosti podľa čl. 3 ods. 2 a čl. 4 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení
-Formálna výzva - porušenie č. 2014/4190 nesplnenie povinnosti podľa čl. 6 ods. 2 a 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení v zmysle výkladu vyplývajúceho z judikatúry Súdneho dvora (C-117/03 Dragaggi, C-127/02 Waddenzee, C 239/04 Castro Verde)
-EU pilot - prípad č. EUP 8936 (2016) ENV nesplnenie povinnosti podľa čl. 4 ods. 4 a čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 a čl. 3 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané
-zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
-vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne