Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
-
Termín začiatku a ukončenia PPK
2. – 17. október 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
október 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Máj 2019
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Platný zákon v súčasnosti neumožňuje v náležitej miere zabezpečiť ochranu chránených území, osobitne národných parkov, ktoré predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu, pred ich poškodzovaním alebo ničením. Uvedený problém sa prejavil v súvislosti s veľkoplošnými výrubmi v lesoch národných parkov, ktoré boli prevažne realizované z titulu predchádzania a zabránenia premnoženia a šírenia škodlivých činiteľov. V tejto súvislosti sa tiež ako problém ukázala nedostatočná transpozícia a uplatňovanie čl. 6 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení. Z hľadiska efektívnej ochrany prírody sa ako problém javí nefunkčný model správy území národných parkov.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Okrem ustanovenia podmienok územnej ochrany, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa v chránených územiach realizovali činnosti s negatívnym vplyvom na predmet a ciele ich ochrany, je potrebné vytvoriť podmienky pre efektívne rozhodovanie orgánov ochrany prírody a postavenie organizácie ochrany prírody v rozhodovacích procesoch , tak aby sa zabezpečila dostatočná ochrana chránených území s cieľom realizovať opatrenia ochrany prírody a krajiny v súlade s cieľmi ochrany týchto území umožňujúc ich využívanie verejnosťou prostredníctvom tzv. mäkkých foriem turizmu a podporovať tak rozvoj regiónov, pre ktoré existencia chránených území predstavuje významný prínos do budúcnosti.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), MPRV SR, obce, vlastníci a správcovia pozemkov, najmä lesných pozemkov
5.Alternatívne riešenia
Alternatíva 0: zachovanie súčasného stavu – na základe vývoja stavu chránených území nepovažujeme túto
alternatívu za dostačujúcu
Alternatíva 1: predkladaný materiál
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
V súvislosti s návrhom zákona sa predpokladá aj prijatie vykonávacích predpisov, či ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa vyhlasujú, menia resp. zrušujú chránené územia a ich ochranné pásma, resp.
Príloha č. 1
2
novelizáciu vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
_
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
_
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy súvisia najmä s navýšením agendy okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja, navýšením nákladov na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov, tvorbou informačného systému a zmenou systému financovania stráže prírody.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Peter Gregáň, MŽP SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
peter.gregan@enviro.gov.sk
,
02/5956 2171
12.Zdroje
Pri tvorbe právneho predpisu sa vychádzalo z interných analýz.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok.
Pripomienky Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov:
1. K vplyvom na podnikateľské prostredie
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny predovšetkým v chránených územiach prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Okrem územnej ochrany sa návrhom zákona upravuje aj pôsobnosť štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny, rieši sa aj zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany prírody a krajiny.
Komisia preto žiada vyznačenie negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v doložke vybraných vplyvov a vypracovanie podrobnej Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. V analýze vybraných vplyvov Komisia
Príloha č. 1
3
žiada nie len popísať, ale aj vyčísliť vplyvy na podnikateľské subjekty, predovšetkým subjekty lesného hospodárstva a tiež možné vplyvy na drevospracujúci priemysel vo vzťahu k zníženiu ich výnosov. Tiež je potrebné vyhodnotiť vplyvy z pohľadu rozvoja cestovného ruchu, pre strediská cestovného ruchu špeciálne v chránených územiach, vzhľadom na možné obmedzenie rozvoja a úbytku turizmu, čo môže viesť k sociálno-ekonomickým vplyvom.
Keďže ide o konkrétny legislatívny návrh úpravy zákona s konkrétnym zámerom zavedenia zvýšenej výmery bezzásahových území v lokalitách národných parkov, je potrebné predložiť podrobnú analýzu, aj na základe štatistík, ktoré predkladateľa viedli k tejto novele zákona.
Stanovisko predkladateľa:
K návrhu zákona bola v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vypracovaná analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.
V rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie nebolo potrebné podrobne analyzovať zvýšenie výmery bezzásahových území v lokalitách národných parkov, nakoľko návrhom zákona sa nemenia existujúce stupne ochrany národných parkov a nezavádza sa v nich bezzásahový režim nad rámec existujúcej výmery území s piatym stupňom ochrany. K vymedzeniu zóny A v národných parkoch môže dôjsť len v prípade zonácie národného parku, ktorá je spravidla spojená so zmenou hraníc národného parku. V súčasnosti nie je možné vopred odhadnúť, v akom rozsahu ani v akom časovom horizonte budú po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona vymedzené zóny A národných parkov v novom režime (návrh zákona neustanovuje, že zóna A na viac ako polovici územia národných parkov bude ustanovená v rozsahu existujúcej výmery národných parkov, ani neustanovuje, že národné parky budú predmetom zonácie). Dodatočné náklady na prípadné rozšírenie zóny A v národných parkoch bude možné vyčísliť len vo vzťahu k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa budú ustanovovať zóny národného parku. Odhliadnuc od uvedeného je potrebné rozlišovať medzi bezzásahovým územím a zónou A národného parku, keďže návrh zákona v rámci tejto zóny umožňuje ustanoviť podzónu, v ktorej je možné v prechodnom období uskutočňovať lesohospodárske činnosti v rozsahu určenom programom starostlivosti o národný park.
2. K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Komisia berie na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v doložke vybraných vplyvov, ako aj analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, že negatívne vplyvy vyplývajúce z predmetného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy v celkových sumách 47 000 eur v roku 2019, 100 000 eur v roku 2020 a 97 000 eur v roku 2021 sú zabezpečené v rozpočte kapitol MŽP SR a MV SR na príslušný rozpočtový rok.
V tejto súvislosti Komisia žiada v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v časti 2.1.1. zosúladiť text s tabuľkou č. 1 tak, aby zvýšenie výdavkov bolo zabezpečené vo všetkých rokoch (2019 2022) v rámci rozpočtu kapitol MŽP SR a MV SR. Zároveň Komisia žiada, aby zvýšenie počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch bolo zabezpečené v rámci schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly MŽP SR.
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v časti 2.2.4. Komisia žiada, aby prípadné dodatočné výdavky v súvislosti so zavedením bezzásahového režimu na viac ako 50 % územia národných parkov boli zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu kapitoly MŽP SR a zároveň boli v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy aj vyčíslené.
V doložke vybraných vplyvov Komisia žiada zosúladiť text v časti „10. Poznámky“, kde sa konštatuje, že aj v prípade delimitácie zamestnancov zo štátnych podnikov bude potrebné na Štátnej ochrane prírody SR ešte vytvoriť 8 nových pracovných miest s textom v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde sa konštatuje prijatie 2 nových zamestnancov v roku 2020 a ďalších 46 nových zamestnancov v roku 2022.
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy Komisia žiada zosúladiť údaje týkajúce sa vplyvu na počet zamestnancov uvedeného v tabuľke č. 1 s údajmi uvedenými v tabuľke č. 5, t. j. doplniť v tabuľke č. 1 vplyv na počet zamestnancov a vplyv na mzdové výdavky v jednotlivých rokoch.
V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy v roku 2021 a riadku „Výdavky verejnej správy celkom, z toho vplyv na ŠR - Rozpočtové prostriedky“ je potrebné opraviť sumu „56 000 eur“ na „97 000 eur“.
Stanovisko predkladateľa:
Príloha č. 1
4
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy bol text v tabuľke 2.1.1. zosúladený s tabuľkou č. 1 tak, aby zvýšenie výdavkov bolo zabezpečené v rokoch 2019 2021 v rámci rozpočtu kapitol MŽP SR a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR). V tabuľke č. 2.1.1 úprava textu, podľa ktorej zvýšenie výdavkov v roku 2022 bude zabezpečené v rámci rozpočtu kapitol MŽP SR a MV SR, nie je možná, keďže rozpočet týchto výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol nie je v súčasnosti známy. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 453/2018 bol schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 2021. Požiadavka, aby zvýšenie počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch bolo zabezpečené v rámci schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly MŽP SR, nebola do analýzy premietnutá, keďže ide o počty zamestnancov príspevkovej organizácie, ktoré nie súčasťou limitov počtu zamestnancov kapitoly MŽP SR. Ide len o orientačný počet zamestnancov, ktorý nie je záväzným ukazovateľom.
Požiadavka na doplnenie analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vo vzťahu k prípadným dodatočným výdavkom v súvislosti so zavedením bezzásahového režimu na viac ako 50 % územia národných parkov nebola do analýzy premietnutá, nakoľko návrhom zákona sa nemenia existujúce stupne ochrany národných parkov a nezavádza sa v nich bezzásahový režim nad rámec existujúcej výmery území s piatym stupňom ochrany. K vymedzeniu zóny A v národných parkoch môže dôjsť len v prípade zonácie národného parku, ktorá je spravidla spojená so zmenou hraníc národného parku. V súčasnosti nie je možné vopred odhadnúť, v akom rozsahu ani v akom časovom horizonte budú po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona vymedzené zóny A národných parkov v novom režime (návrh zákona neustanovuje, že zóna A na viac ako polovici územia národných parkov bude ustanovená v rozsahu existujúcej výmery národných parkov, ani neustanovuje, že národné parky budú predmetom zonácie). Dodatočné náklady na prípadné rozšírenie zóny A v národných parkoch bude možné vyčísliť len vo vzťahu k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa budú ustanovovať zóny národného parku. Odhliadnuc od uvedeného je potrebné rozlišovať medzi bezzásahovým územím a zónou A národného parku, keďže návrh zákona v rámci tejto zóny umožňuje ustanoviť podzónu, v ktorej je možné v prechodnom období uskutočňovať lesohospodárske činnosti v rozsahu určenom programom starostlivosti o národný park.
Vzhľadom na nesúlad textu v časti „10. Poznámky“ s textom v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy bol text v časti „10. Poznámky“ príslušne upravený.
K žiadosti na zosúladenie údajov týkajúcich sa údajov vplyvu na počet zamestnancov uvedených v tabuľke č. 1 s údajmi uvedenými v tabuľke č. 5, t. j. doplniť v tabuľke č. 1 vplyv na počet zamestnancov a vplyv na mzdové výdavky v jednotlivých rokoch uvádzame, že ŠOP SR je príspevková organizácia v pôsobnosti MŽP SR, ktorá je do rozpočtu kapitoly zapojená formou poskytovania transferov. Keďže mzdové výdavky poskytované formou bežného transferu a do limitu výdavkov kapitoly MŽP SR na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV nespadajú, nemali by byť vyčíslené v rámci vplyvu na mzdové výdavky a vplyvu na počet zamestnancov.
3. K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
V prípade, že predkladateľ uviedol, že materiál bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti /čo súvisí s novým informačným systémom a službami/, je nutné vypracovať kompletnú analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti. V zmysle §3 ods. 4 písm. f) zákona 275/2006 Z.z. o ISVS aj plánované služby musia byť zapísané v MetaIS.
Stanovisko predkladateľa:
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti bola upravená v tom smere, že návrh zákona predpokladá vytvorenie nového informačného systému verejnej správy - štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktorý je identifikovaný v Meta IS pod kódom ISVS: isvs_9743 Bližšie údaje sú dostupné:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/f7fec96b-faca-4c03-bb86-
77be9cbf8ad0/cimaster?tab=basicForm
)
4. K vplyvom na služby verejnej správy pre občana
Komisia po preskúmaní predmetného materiálu nesúhlasí s vyznačením žiadneho vplyvu na služby verejnej správy pre občana v doložke vybraných vplyvov. Podľa názoru Komisie predloženým materiálom vznikajú nové povinnosti nie len občanom, ale aj orgánom verejnej moci, napríklad § 9 ods. 1 doplnený o písmeno v) x), § 32 doplnený o odseky 5 9, § 14 doplnený o odseky 5 a 6, § 15 nový odsek 3, § 21 ods. 1, § 23 odsek 1 a 5, § 25 odsek 1 a 3, § 49 odsek 1, § 21 odsek 4, § 22 odsek 1 a 6, § 24 nový odsek 8, nový § 56. Z dôvodu vznikajúcich nových povinností Komisia navrhuje posúdiť vplyv na služby verejnej správy pre občana, vyznačiť ho v doložke vybraných vplyvov a následne vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana v zmysle
Príloha č. 1
5
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a Metodického postupu pre analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana.
Stanovisko predkladateľa:
K návrhu zákona bola v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vypracovaná analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana.