1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1523
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKONz ..................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 310/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany prírodných procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi odbornými organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,10a) ktorých predmetom činnosti je ochrana
2
prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona realizuje vo verejnom záujme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) Napríklad
§ 2 zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 1
a
ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
§ 2 zákona č.
34/2002 Z. z.
o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 2 ods. 2 písm. m) sa slová „lesného pôdneho fondu,12)“ nahrádzajú slovami „lesného pozemku,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 9 písm. g)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníctva a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:
„o) osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou chránené druhy (
§ 33
), vybrané druhy rastlín a živočíchov 37), chránené územia a ich ochranné pásma (
§ 17
a § 24), územia európskeho významu (
§ 27
), územia medzinárodného významu 28b), súkromné chránené územia a ich ochranné pásma (
§ 31
) a chránené stromy a ich ochranné pásma (§ 49),“.
4.V § 2 ods. 2 písm. w) sa vypúšťa slovo „ochrany“.
5.V § 2 ods. 2 písm. zb) sa za slovo „druhu“ vkladajú slová „z hľadiska jeho ochrany (ďalej len „stav druhu“)“.
6.V § 2 ods. 2 písm. zd) sa za slovo „hydina“ vkladá čiarka a slovo „bežce“.
7.V § 2 ods. 2 písm. zg) sa slovo „prednájomca“ nahrádza slovom „podnájomca“.
8.V § 2 ods. 2 písmeno zj) znie:
„zj) zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou,“.
9.V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zo) a zp), ktoré znejú:
„zo) prírodné procesy procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvárajú predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov,
zp) ochranu prírodných procesov súbor opatrení, ktorými sa obmedzuje a zakazuje vykonávanie činností, ktoré môžu narušiť prirodzený priebeh prírodných procesov, na takej
3
rozlohe územia Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí, že biologická rozmanitosť v podmienkach Slovenskej republiky nebude klesať.“.
10.V § 4 ods. 4 sa slová „usmrcovaniu vtákov“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov“.
11.V § 4 ods. 5 sa slová „usmrcovaniu vtáctva“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov“ a slová „usmrcovaniu vtákov“ sa nahrádzajú slovami „ich zraňovaniu a usmrcovaniu“.
12.V nadpise pod § 5, § 5 ods. 4 7, § 60 ods. 1 písm. a) a § 60 ods. 6 sa slová „časti krajiny“ nahrádzajú slovami „osobitne chránenej časti prírody a krajiny“.
13.V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny z hľadiska jej ochrany (ďalej len „stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny“) sa považuje za priaznivý, keď predmet jej ochrany je v súlade s cieľmi ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona.“.
14.V § 5 ods. 5 sa za slovami „prírody a krajiny“ vypúšťa čiarka a slová „v navrhovanom území európskeho významu a území medzinárodného významu“.
15.§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Ochrana prírodných biotopov a mokradí
(1) Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu.
(2) Ak orgán ochrany prírody v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona alebo ako dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 upozorní osobu, že činnosťou, ktorú plánuje vykonať, a ku ktorej nebol vydaný súhlas alebo záväzné stanovisko podľa tohto zákona, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Upozornenie obsahuje aj identifikáciu biotopu, popis jeho stavu a vymedzenie jeho hranice.
(3) Orgán ochrany prírody v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na vykonanie činnosti podľa odseku 2, môže uložiť vykonanie primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo biotop národného významu.
(4) Zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a opatreniach podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
4
(5) Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom18a) mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa odseku 6.
(6) Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so správcom vodného toku zásady starostlivosti o vodný tok v chránených územiach a spôsob jej výkonu vrátane možnosti použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených území, a to spravidla na obdobie jedného roka. O dohodnutých zásadách starostlivosti o vodný tok organizácia ochrany prírody bezodkladne informuje miestne príslušný okresný úrad.“.
16.V nadpise pod § 9, § 65 ods. 1 písm. f), § 85 ods. 6 a § 103 ods. 5 sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovami „záväzné stanovisko“.
17.V § 9 ods. 1 písm. n) sa za slovo „úlohy“ vkladá čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak sa geologickými prácami navrhuje realizácia geologického diela“.
18.V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:
„v) vyhlásenie pozemkov za lesné pozemky,37f)
w) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie.37g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37f a 37g znejú:
37f) § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37g) § 4 až 52 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán v konaniach podľa osobitných predpisov uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou vyjadrenia alebo stanoviska.
(3) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o rozhodovanie podľa
odseku 1 písm. c) až f)
a
n)
, ak sa týka činnosti vykonávanej v zastavanom území obce v území s prvým alebo druhým stupňom ochrany okrem činností vykonávaných na stavbách, ktoré miestom rozmnožovania alebo odpočinku chránených živočíchov.“.
20.§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný; to neplatí, ak ide o rozhodovanie podľa odseku 1 písm. a) f) a m) a týka sa činnosti vykonávanej za účelom plnenia úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a ak ide o rozhodovanie podľa odseku 1 písm. b) f) a týka sa činnosti vykonávanej za účelom plnenia úloh obrany štátu na územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu38) alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.“.
5
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
38) § 6 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č.
333/2007 Z. z.“.
21.V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „zakázaný“ nahrádza slovom „zakázané“.
22.V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „vjazd a státie“ nahrádzajú slovami „jazdiť a stáť“.
23.V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „vjazd a státie s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch“.
24.V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch,45aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:
45aa) § 18 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,“.
26.V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov,47a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
47a) § 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.“.
27.V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „veľkých dobytčích jednotiek,49)“ nahrádzajú slovami „dobytčích jednotiek,49)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.“.
28.V § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „priemyselných hnojív“ vkladá čiarka a slovo „digestátov“.
29.V § 13 ods. 2 písmeno j) znie:
„j) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému52) za hranicami zastavaného územia obce,“.
30.V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) vypaľovanie bylín, stromov alebo krov,“.
6
31.V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“ a vypúšťajú sa slová „vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra“.
32.V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovo „patriaceho“ vkladajú slová „správcovi vodného toku alebo“.
33.V § 13 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktoré orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (
§ 17
) vyhradí všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (
§ 17
), a na miesta,“ a za slová „svojej úradnej tabuli“ sa vkladá čiarka a slová „webovom sídle“.
34.§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Podrobnosti o vydávaní súhlasu podľa odseku 2 písm. j) sa v záujme riadneho a plynulého zabezpečenia prípravy a výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou a Hasičským a záchranným zborom upravia v dohodách o spolupráci medzi ministerstvom, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
(6) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma.
(7) Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby na základe podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa osobitného predpisu,56b) oznámi začatie konania najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:
„56a) § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
56b) § 23 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č.../2019 Z. z.“.
35.V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „vchádzať alebo stáť s bicyklom, na pozemky“ nahrádzajú slovami „vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na pozemkoch“.
36.V § 14 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb,“.
37.V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
7
„k) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty,
l) používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie,56c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56c znie:
56c) § 2 písm. x), § 18 ods. 4 a § 66 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č... /2019 Z. z.“.
38.V § 14 ods. 2 písm. a) znie:
„a) vykonávanie činností uvedených v
§ 13 ods. 2 písm. a), c) až e)
,
i)
,
j)
,
l)
,
m)
,
o)
a p),“.
39.V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g) umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,57a)
h) vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,57b)
i) vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
57a) § 39a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
57b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
40.V § 14 ods. 3 písm. a) sa za slovami „na pohyb“ vkladajú slová „správcu vodného toku, obhospodarovateľa lesa a“.
41.V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo“.
42.V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Súhlas podľa § 14 ods. 2 písm. h) sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia, ktoré sa vykonajú na základe písomnej dohody s organizáciou ochrany prírody.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
43.§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba56a) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma.
(7) Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania na základe podnetu organizácie
8
ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa osobitného predpisu,56b) oznámi začatie konania najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti zakáže alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.
(8) Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina57c) s výmerou viac ako 0,3 ha, možno na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, vykonať len na základe súhlasného stanoviska organizácie ochrany prírody alebo v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 6. Organizácia ochrany prírody vydá súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe, ak jej vykonanie nie je v rozpore s predmetom ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma, najneskôr do 10 dní od oznámenia náhodnej ťažby,56b) inak predloží orgánu ochrany prírody podnet na začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania podľa odseku 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:
57c) § 20 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
44.V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zriadiť poľovnícke zariadenie58a) alebo rybochovné zariadenie,58b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:
58a) § 2 písm. k) zákona 274/2009 Z. z.
58b) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
45.V § 15 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a“.
46.V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„m) prikrmovať alebo vnadiť zver.“.
47.V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a) vykonávanie činností uvedených v
§ 13 ods. 2 písm. a)
, c),
i)
, j),
l)
,
o)
a p) a § 14 ods. 2 písm. d), e) a h),
b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek,
c) umiestnenie stavby,
d) chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach.
(3) Zákaz podľa
odseku 1 písm. h)
neplatí a súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce.“.
48.§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
9
„(4) Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako.“.
49.§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Piaty stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané
a) vykonávať činnosti uvedené v
§ 15 ods. 1
;
§ 13 ods. 3
a
§ 14 ods. 3
a
4
platia rovnako,
b) zasiahnuť do lesného porastu,
c) narušiť vegetačný a pôdny kryt,
d) pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá,
e) umiestniť a používať intenzívny svetelný zdroj na osvetlenie územia,
f) rušiť pokoj a ticho,
g) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
h) meniť stav mokrade alebo upravovať koryto vodného toku,
i) umiestniť stavbu,
j) vysádzať rastliny.
(2) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm.
i)
,
j)
a
l)
a
§ 14 ods. 2 písm.
d)
.“.
50.V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) prírodný park (§ 20a)“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
51.V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou ochranného pásma národného parku môže byť aj zastavené územie obce, územie určené na zastavanie alebo územie určené k územnému rozvoju.“.
52.V § 17 sa vypúšťa odsek 11 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 59a.
53.V § 18 ods. 3, § 19 ods. 6, § 21 ods. 4, § 22 ods. 6, § 23 ods. 5, § 25 ods. 3 a § 27 ods. 4 sa slová „územná a časová doba“ nahrádzajú slovami „územný a časový rozsah“.
54.V § 19 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „10 000 ha“ a vypúšťajú sa slová „nadregionálne biocentrá a“.
55.V § 19 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov najmenej na troch štvrtinách územia národného parku. Tento cieľ sa zabezpečuje zonáciou národného parku (§ 30 ods. 3).“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
10
56.V § 19 odsek 4 znie:
„(4) V lesoch národných parkov možno hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľom podľa odseku 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 sa vypúšťajú.
57.Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Prírodný park
(1) Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo ktoré dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu, môže vláda vyhlásiť za prírodný park.
(2) Na území prírodného parku platí druhý (
§ 13
) alebo tretí (
§ 14
) stupeň ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Stupeň ochrany prírodného parku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o územnej ochrane prírodného parku ustanoví vláda nariadením, ktorým sa prírodný park vyhlasuje. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa
§ 13 a 1
4.“.
58.V § 21 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „500 ha“.
59.V § 21 ods. 1, § 23 ods. 1 a 5, § 25 ods. 1 a 3, § 49 ods. 1 sa slová „vláda nariadením“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhláškou“.
60.V § 21 ods. 4 sa slová „vláda nariadením, ktorou sa chránený areál a jeho ochranné pásmo vyhlasuje“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhláškou“.
61.V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „vláda nariadením“ nahrádzajú slovami „ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom“.
62.V § 24 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) V jaskyni je zakázané
a) vstúpiť alebo inak preniknúť do nej; zákaz sa nevzťahuje na vstup do sprístupnenej jaskyne podľa
odseku 15
a na vstup do verejnosti voľne prístupnej jaskyne podľa
odseku
18
,
b) poškodzovať alebo ničiť horninové prostredie, chemickú a mechanickú výplň jaskyne, biotopy živočíchov a ostatné zložky a prvky jaskynného ekosystému,
c) zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy alebo paleontologické nálezy,
d) chytať alebo usmrtiť živočíchy,
e) vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkových
11
vôd,
f) vykonávať činnosť meniacu zloženie alebo prúdenie jaskynného ovzdušia,
g) vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
h) skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty a iné materiály,
i) táboriť, bivakovať alebo zakladať oheň,
j) vpustiť alebo ustajniť hospodárske zvieratá alebo domáce zvieratá,
k) organizovať telovýchovné alebo športové podujatie,
l) znečisťovať podzemné priestory,
m) rušiť pokoj a ticho,
n) umiestniť stavbu,
o) umiestniť reklamné alebo propagačné zariadenie.
(5) V jaskyni sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na
a) vykonávanie prieskumu a výskumu jaskyne,
b) sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely, liečebné účely a na iné verejné sprístupnenie (ďalej len "sprístupnenie jaskyne"),
c) zriadenie výskumnej stacionárnej stanice alebo výskumnej plochy a umiestnenie s tým súvisiacich technických zariadení,
d) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému,
e) umiestnenie alebo použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné alebo hlukové efekty, najmä laserového zariadenia, intenzívneho svetelného zdroja alebo zariadenia na reprodukciu hudby,
f) nakrúcanie filmu,
g) organizovanie kultúrno-výchovného podujatia alebo iného spoločenského podujatia prístupného verejnosti.“.
63.V § 24 odseky 8 až 10 znejú:
(8) Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vyhlásiť ich ochranné pásmo, a to spôsobom, akým sa podľa tohto zákona vyhlasuje prírodná pamiatka. Okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vymedzí hranice ochranného pásma jaskyne alebo prírodného vodopádu a podrobnosti o ich územnej ochrane. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa odsekov
9 až 12
.
(9) Na území ochranného pásma jaskyne je zakázané
a) vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, ponorov alebo jazier,
b) vykonávať banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
c) umiestniť priemyselné alebo poľnohospodárske skládky, najmä skládky ropných látok, chemikálií, chemických hnojív alebo organických hnojív,
d) vypúšťať odpadové vody alebo obsahy žúmp a močovkových nádrží alebo koncentrovane vypúšťať hnojovicu,
e) umiestniť stavbu,
f) vykonávať aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
12
g) ustajniť hospodárske zvieratá alebo umiestniť košiar,
h) ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
i) stavať plynovody, ropovody alebo produktovody nebezpečných látok.
(10) V ochrannom pásme jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na
a) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému,
b) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
c) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho správe vodného toku,
d) vykonávanie technických geologických prác alebo likvidovanie geologických objektov,
e) výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice alebo ich rekonštrukciu, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia,
f) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,
g) táborenie,
h) organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia.
64.V § 24 ods. 14 sa slová „(
§ 56 ods. 2)
“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. a)“.
65.V § 24 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20) Robiť reklamu alebo uverejňovať reklamu na vstup do jaskyne, ktorá nie je sprístupnenou jaskyňou podľa odseku 15 alebo verejnosti voľne prístupnou jaskyňou podľa odseku 18, je zakázané.“.
Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 21 až 23.
66.V § 24 ods. 21 sa vypúšťa druhá veta.
67.V § 24 sa vypúšťa odsek 22. Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 22.
68.V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonanie náhodnej ťažby v chránenom vtáčom území, v ktorom neplatí druhý piaty stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 a 7 rovnako.“.
69.V § 27 ods. 1 písm. b) sa za slovom „lokalít“ vkladajú slová „(ďalej len „národný zoznam“) a slová „ministerstvom pôdohospodárstva (ďalej len „národný zoznam“)“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“)“.
70.V § 27 ods. 5 sa za slová „výmeru lokality“ vkladá čiarka a slová „mapu s vyznačenými hranicami lokality“ a slová „odôvodnenie návrhu ochrany“ sa nahrádzajú slovami „odôvodnenie jeho ochrany“.
71.V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak Európska komisia neschváli lokalitu zaradenú do národného zoznamu, táto sa z národného zoznamu bezodkladne vyradí.“.
72.V § 27 odsek 9 znie:
13
„(9) Územie európskeho významu schválené Európskou komisiou sa vyhlási za chránené územie alebo súčasť chráneného územia podľa § 17 ods. 1 písm. a) e) a schváli sa preň program starostlivosti o chránené územie do šiestich rokov od schválenia územia európskeho významu Európskou komisiou.“.
73.§ 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Európska sústava chránených území Natura 2000
(1) Európska sústava chránených území Natura 2000 (ďalej len „európska sústava chránených území“) je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (ďalej len „územie európskej sústavy chránených území“).
(2) Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. a), b) a d) určia opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov, pre ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia, v súlade so zabezpečením cieľa podľa odseku 1. Tieto opatrenia sa v príslušnom rozsahu uplatnia aj v plánovacích dokumentoch podľa osobitných predpisov,64a) ktoré určujú podmienky alebo spôsob využívania týchto území.
(3) Využívanie území európskej sústavy chránených území je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov a biotopov, pre ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia.
(4) Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; orgán ochrany prírody je povinný vlastníka, užívateľa alebo správcu pozemku alebo osobu, ktorá plánuje takúto činnosť vykonať, vopred písomne upozorniť na to, že na jej vykonanie sa takýto súhlas vyžaduje, a to na základe vlastného podnetu alebo podnetu organizácie ochrany prírody.
(5) Akýkoľvek plán, program64b) alebo projekt64c) (ďalej len „plán alebo projekt“), ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „primerané hodnotenie vplyvov“) a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „nepriaznivý vplyv na integritu územia“); ustanovenie odseku 11
14
týmto nie je dotknuté.
(6) Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 5 je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody; návrh plánu alebo projektu možno predložiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska, ak sa ich vydanie k návrhu plánu alebo projektu podľa tohto zákona vyžaduje.
(7) Orgán ochrany prírody posudzuje návrh plánu alebo projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území a vydáva k nemu odborné stanovisko. Orgán ochrany prírody vydáva odborné stanovisko k návrhu plánu alebo projektu z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti navrhovateľa. Ak orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko k návrhu programu starostlivosti o lesy podľa § 9 ods. 1 písm. m), ktorý sa vzťahuje na územie európskej sústavy chránených území, odborné stanovisko je jeho súčasťou.
(8) Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území, či samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh plánu alebo projektu podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu.64)
(9) Na účely primeraného hodnoteniu vplyvov je navrhovateľ povinný vypracovať alternatívne riešenia návrhu plánu alebo projektu a opatrenia s cieľom vylúčiť nepriaznivý vplyv návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území alebo v čo možno najväčšej miere takýto vplyv zmierniť, pokiaľ jeho vylúčenie nie je možné dosiahnuť.
(10) Primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu sa vypracúva ako súčasť dokumentácie podľa osobitného predpisu.64d) Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať autorizovaná osoba 28a) alebo organizácia ochrany prírody prostredníctvom autorizovanej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody.
(11) Ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu, 64) nepreukáže, že plán alebo projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto plán alebo projekt možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené druhy a biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(12) Ak sa na území európskej sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, schváliť plán alebo povoliť projekt podľa odseku 11 možno len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie. Z iných naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu možno takýto plán
15
schváliť alebo takýto projekt povoliť len v súlade so stanoviskom Európskej komisie.
(13) O tom, či schválenie plánu alebo povolenie projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého schvaľovaný plán alebo povoľovaný projekt patrí. Súčasťou žiadosti je aj informácia o rozsahu a lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovateľ a stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti navrhovateľa.
(14) Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo autorizovaná osoba 28a) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva, a to ešte pred schválením alebo povolením plánu alebo projektu.
(15) Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred uskutočnením činnosti. Ak navrhovateľ nezabezpečí vykonanie kompenzačných opatrení, môže ich vykonanie zabezpečiť ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody na jeho náklady.
(16) Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov a kompenzačných opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a až 64d znejú:
64a) Napríklad § 12 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64b) § 3 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64c) § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64d) § 9 a 31 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
74.Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠28a
Autorizovaná osoba
(1) Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov návrhov plánov alebo projektov 28 ods. 10) a k návrhu kompenzačných opatrení 28 ods. 14) vyhotovujú fyzické osoby, ktoré držiteľmi osvedčenia vydaného ministerstvom (ďalej len „autorizovaná osoba“). Právnická osoba sa môže zaviazať k vyhotoveniu tejto dokumentácie, ak pre ňu túto činnosť zabezpečujú autorizované osoby.
(2) Osvedčenie môže na základe písomnej žiadosti získať fyzická osoba, ktorá na uvedenú činnosť odbornú spôsobilosť a je bezúhonná.
(3) Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a) dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní príslušného odborného zamerania,
b) dokladom o odbornej praxi,
c) dokladom o úspešnom vykonaní skúšky pred odbornou komisiou zriadenou
16
ministerstvom.
(4) Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti;72) táto skutočnosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 44 ods. 7.
(5) Osvedčenie sa vydáva s platnosťou najviac na päť rokov. Platnosť osvedčenia možno predĺžiť o ďalších päť rokov, pokiaľ sa nezmenili podmienky na vydanie osvedčenia a držiteľ osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti najmenej šesť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia.
(6) Osvedčenie zaniká
a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b) smrťou oprávnenej osoby, alebo
c) jeho odňatím.
(7) Ministerstvo môže odňať osvedčenie, ak
a) autorizovaná osoba prestala byť spôsobilá na právne úkony,
b) autorizovaná osoba bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti,72)
c) bolo osvedčenie vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo pripojených dokladoch,
d) autorizovaná osoba závažným spôsobom alebo opakovane porušila právne predpisy súvisiace s výkonom jej činnosti, alebo
e) autorizovaná osoba požiadala o odňatie osvedčenia.
(8) Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti a skúške odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 28b
Územie medzinárodného významu
(1) Územím medzinárodného významu sa podľa tohto zákona rozumie lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných programov, dohôd alebo dohovorov,64e) ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu, lokality svetového prírodného dedičstva, biosférické rezervácie a iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú výbory a sekretariáty príslušných medzinárodných programov, dohovorov alebo organizácií.
(2) Ministerstvo vedie zoznam území medzinárodného významu podľa jednotlivých kategórií a uverejňuje ho vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. Zoznam území medzinárodného významu obsahuje názov lokality, výmeru lokality, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, mapu s vyznačenými hranicami lokality a odôvodnenie zaradenia lokality medzi územia medzinárodného významu.
(3) Ak si to vyžaduje plnenie záväzkov podľa odseku 1, územie medzinárodného významu sa vyhlási za chránené územie podľa tohto zákona so stupňom ochrany, ktorého uplatnením sa zabezpečí ochrana územia medzinárodného významu v súlade s týmito
17
záväzkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64e znie:
„64e) Napríklad Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (oznámenie č.
396/1990 Zb.
), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č.
159/1991 Zb.
), Dohovor o biologickej diverzite (oznámenie č.
34/1996 Z. z.
), Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č.
91/1998 Z. z.
), Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č.
93/1998 Z. z.
), Dohoda o ochrane netopierov v Európe (oznámenie č.
250/1999 Z. z.
), Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (oznámenie č.
268/2002 Z. z.
), Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č.
111/2006
Z. z.
).“.
75.§ 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:
㤠29
Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem
(1) Zákaz činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6 a 9 a § 26 ods. 5 neplatí a súhlas na vykonávanie činnosti podľa § 6 ods. 4, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2 a § 24 ods. 5, 7 a 10 sa nevyžaduje, ak
a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,
b) ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa
§ 54 ods. 2 písm.
a) až d),
c) orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo,
d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka,
e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou;64f) tým nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2 písm. j), ak ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou záchrannou službou,
f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice,
g) ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky,
h) ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.
(2) Zákaz činnosti podľa § 16 ods. 1 neplatí a súhlas na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 2 sa nevyžaduje v prípadoch podľa odseku 1 písm. a), d) g) alebo odseku 1 písm. c), ak ide o činnosti podľa odseku 4 písm. a) až c).
(3) Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6 a 9 a § 26 ods. 5
18
a) v záujme ochrany prírody a krajiny,
b) ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany,
c) v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu.
(4) Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 16 ods. 1 z dôvodov podľa odseku 3 písm. a) a b), ak ide o
a) monitoring a prírodovedný výskum,
b) vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov,
c) vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín,
e) umiestnenie informačných tabúľ a značení,
f) činnosti súvisiace s údržbou, rekonštrukciou alebo užívaním turistických chodníkov, náučných chodníkov, pozemných komunikácií, stavieb a zariadení,
g) vykonanie činností, ktorými nedôjde k zmene prírodného prostredia,
h) ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia obyvateľov.
§ 30
Zóny chránených území
(1) Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne.
(2) Zóny sa vymedzujú spravidla ako celistvé časti chráneného územia podľa povahy prírodných hodnôt v nich, pôvodnosti ekosystémov, miery zásahu ľudskou činnosťou a využívania územia človekom tak, aby piaty stupeň ochrany bol určený v zóne A, štvrtý stupeň ochrany v zóne B, tretí stupeň ochrany v zóne C a druhý stupeň ochrany v zóne D.
(3) Zóny podľa
odseku 2
možno členiť na podzóny, ak sa v rámci zóny nachádzajú časti chráneného územia s rôznym spôsobom starostlivosti alebo cieľom ochrany.
(4) V prípade národných parkov sa
a) zóna A ustanoví najmä na časti územia s prevahou prirodzených ekosystémov alebo človekom málo pozmenených ekosystémov, kde cieľom je zachovať a umožniť v nich nerušený priebeh prírodných procesov; zóna A sa spravidla ustanoví najmenej na polovici územia národného parku,
b) zóna B ustanoví najmä na časti územia s prevahou človekom čiastočne pozmenených ekosystémov, kde cieľom je dosiahnuť stav, ktorý zodpovedá prirodzeným ekosystémom; zóna B sa spravidla ustanoví tak, aby spolu so zónou A boli vymedzené najmenej na troch štvrtinách územia národného parku,
c) zóna C ustanoví na časti územia s prevahou človekom významne pozmenených ekosystémov, kde cieľom je zachovať alebo postupne zlepšiť stav ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti, ktorých existencia je podmienená činnosťou človeka, alebo obnoviť prírode blízke ekosystémy,
d) zóna D ustanoví, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti územia národného parku, na časti územia so zastavanými plochami alebo plochami významne pozmenenými činnosťou človeka, ktoré sú určené k trvalému využívaniu človekom.
(5) Do jednotlivých zón národného parku možno zaradiť aj územia, ktoré
a) nespĺňajú charakteristiku zón podľa odseku 4 písm. a) c), ale ich zaradenie je potrebné z dôvodu zabezpečenia jednotného spôsobu starostlivosti o zónu a dosiahnutia cieľa
19
ochrany zóny,
b) nespĺňajú charakteristiku zón podľa odseku 4 písm. a) c) alebo neslúžia k dosiahnutiu cieľa zóny podľa odseku 4 písm. b) a c), ale ktorých zaradenie je potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti zóny.
(6) Určením stupňa ochrany podľa zón sa nahrádzajú doterajšie stupne ochrany ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým bolo chránené územie vyhlásené.
(7) Vyhlásenie jednotlivých zón a podzón chránených území, podrobnosti o ich územnej ochrane a vymedzenie ich hraníc ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie chráneného územia. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany.
(8) Pozemok, ktorý sa nachádza v zóne A alebo B a nie je vo vlastníctve štátu a nedochádza na ňom k obmedzeniu bežného obhospodarovania, môže organizácia ochrany prírody prenajať, vykúpiť alebo zameniť na účel zabezpečenia celistvosti zóny. Na nájom, výkup alebo zámenu takého pozemku sa primerane vzťahujú ustanovenia
§ 61a až 61c
.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:
64f) § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a), g), h) a j) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.
76.V § 37 druhá veta znie: „Zoznam vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, vybrané podmienky druhovej ochrany podľa
§ 34 36
a podrobnosti o nich vrátane územného a časového rozsahu ich uplatňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.“.
77.V § 47 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,“.
78.V § 47 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:
78) Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
79.V § 47 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.“.
80.V § 47 odsek 5 znie:
„(5) Ustanovenie
odseku 4 písm. a)
sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne
20
prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze.“.
81.V § 47 odsek 7 znie:
„(7) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.78b) Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78b znie:
78b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z., zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
82.V § 47 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7
a) vydá súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu,
b) výrub obmedzí, zakáže alebo určí podmienky jeho uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny, alebo
c) upozorní oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub podľa odseku 7.
(9) Výrub drevín podľa
odseku 7
možno vykonať len na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 písm. a) alebo v rozsahu obmedzenia alebo podmienok uskutočnenia výrubu určených podľa odseku 8 písm. b); to neplatí, ak orgán vydá upozornenie podľa odseku 8 písm. c).
(10) Výnimka na výrub dreviny podľa odseku 7 sa nevzťahuje na výrub dreviny v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach nachádzajúcich sa v chránených územiach okrem činností vykonávaných správcom vodného toku v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok (§ 6 ods. 6) “.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 11 až 13.
83.V § 47 ods. 13 sa za slová „výrub drevín“ vkladá čiarka a slová „o náležitostiach oznámenia podľa odseku 8“.
84.V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy
21
podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
g)