1
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z .....2018,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Osnova
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa
§ 97 zákona
č. .... 2018
o poľovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Predmet úpravy
Obsah projektu samostatnej a uznanej zvernice a projektu samostatnej a uznanej bažantnice
Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnych tried, určenie normovaných kmeňových stavov zveria a koeficientu očakávaného prírastku
Poľovné oblasti a lokality, štatút poradného zboru a chovateľskej rady
Obsah a spôsob vyhodnotenia plánu rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri,
Chovateľská prehliadka
Dokumentácia vedená užívateľom poľovného revíru
Postup a zásady plánovania chovu a lovu raticovej zveri
-Jelenia zver
-Srnčia zver
-Danielia zver
-Muflonia zver
-Diviačia zver
-Kamzičia zver
Postup a zásady plánovania chovu a lovu malej zveri
-Zajačia zver
-Jarabičia zver
-Bažantia zver
Postup a zásady plánovania starostlivosti o zver
Zisťovanie stavov zveri
2
Vnadenie diviačej zveri
Skúšobný poriadok
Skúška uchádzača o poľovný lístok
-Príprava na skúšku
-Teoretická príprava
-Praktická príprava
-Strelecká príprava
-Žiadosť o vykonanie skúšky
-Skúšobné predmety
-Skúšobná komisia
-Kvalifikačné predpoklady skúšobného komisára, prednášateľa a streleckého inštruktora
-Priebeh a hodnotenie skúšky
-Vysvedčenie o skúške
-Oprava skúšky
-Doplnková skúška z poľovníctva
Skúška poľovníckeho hospodára
-Základné ustanovenia
-Prípravné školenie
-Skúšobná komisia
Skúška poľovníckeho hospodára
-Písomná skúška
-Ústna skúška
-Výsledok skúšky
-Vysvedčenie o skúške
Vyššia skúška z poľovníctva
Skúška odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže
3
poľovný lístok, žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka, povolenie na lov zveri
Čas, spôsob a podmienky lovu zveri
Poľovne upotrebiteľné psy
Značka
Lístok o pôvode ulovenej zveri
Účinnosť
Prílohy k vyhláške č. ......2018