1
TABUĽKA ZHODY
Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/147 ES
z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010) v znení
- smernice Rady 2013/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).
Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:8
1.Vzhľadom na lov, odchyt alebo usmrcovanie vtákov podľa tejto smernice členské štáty zakážu používanie všetkých prostriedkov, zariadení alebo metód používaných na masový alebo neselektívny odchyt alebo usmrcovanie vtákov alebo metód, ktoré by mohli spôsobiť vymiznutie druhov v danej oblasti, hlavne tých, ktoré uvedené v prílohe IV a).
2. Členské štáty navyše zakážu akýkoľvek lov z dopravných prostriedkov za podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe IV b).
N
Návrh zákona
§:79
O:1
Poľovať na zver je možné len spôsobom, ktorý zodpovedá zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.
Ú
Príloha IV
a)
Oká (s výnimkou Fínska a Švédska pre lov Lagopus lagopus lago-pus a Lagopus mutus severne od 58. stupňa severnej šírky), lepy, háky, živé vtáky, ktoré slepé alebo zmrzačené, používané ako návnady, magnetofóny, prístroje zabíjajúce elektrickým prúdom
Umelé svetelné zdroje, zrkadlá, prístroje na osvetľovanie cieľov, zameriavacie prístroje pre nočné strieľanie, pozostávajúce z elektronického zväčšovadla obrazu alebo konvertovača obrazu
Výbušniny
Siete, pasce, jedové či anestetické návnady
N
Návrh zákona
§: 79
O: 2
Zakázaným spôsobom lovu53) zveri je
a)trávenie jedom alebo akoukoľvek chemickou látkou, ktorá môže spôsobiť usmrtenie zveri alebo nefunkčnosť fyziologických orgánov zveri, usmrcovanie plynom okrem inváznych nepôvodných druhov zveri, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí,61) čeľusťových sklápacích pascí, ktoré zver obmedzia v pohybe, môžu ju usmrtiť alebo zraniť, alebo chytanie na lep a háčiky,
b)chytanie do pascí, ktoré založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých
Ú
2
Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dve dávky streliva
b)
Lietadlá, motorové vozidlá
Lode plaviace sa rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu. Na otvorenom mori môžu členské štáty z bezpečnostných dôvodov povoliť použitie motorových člnov s maximálnou rýchlosťou 18 kilometrov za hodinu. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých udelených povoleniach.
podmienok chytajú neselektívne; za chytanie do pascí sa nepovažuje odchyt podľa § 2 písm. ab),
c)používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení, ktoré umožňujú streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré prispôsobené na videnie v noci,
d)lov z pohybujúcich sa motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a člnov plaviacich sa rýchlejšie ako 5 km/h,
e)používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri alebo zvierat ako živej návnady,
f)lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,
g)strieľanie zveri z kuše,
h)lov pomocou luku alebo šípom, v rozpore s § 74 ods. 6 ,
i)lov predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu, krátkou zbraňou a lov samostrelmi,
j)lov alebo naháňanie zveri na účely jej lovu pomocou výbušnín,
k)zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným zver zabiť alebo omráčiť,
l)omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave živej zveri so súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru,
m)lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia okrem dohľadávania zveri, lov za použitia zariadení na
3
osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,
n)lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líšky,
o)lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným doplnkom62),
p)strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje,
q)používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach,63)
r)lov v územiach kde je to zakázané podľa osobitného predpisu,64)
s)vystreľovanie vtáčieho hniezda,
t)strieľanie na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho zákroku.