1
TABUĽKA ZHODY
Smernica Rady
92/43/EHS
z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení
- smernice (ES) 97/62/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997),
- nariadenia (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003)
- smernice (ES) 2006/105/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006)
- smernice Rady 2013/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).
Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:15
Pokiaľ ide o odchyt alebo usmrcovanie druhov divokej fauny uvedených v prílohe V písm. a) a v prípadoch, keď sa v súlade s článkom 16 použijú odchýlky na odber, odchyt alebo usmrcovanie druhov uvedených v prílohe IV a), členské štáty zakážu používanie všetkých nevyberaných prostriedkov schopných spôsobiť miestne vyhubenie alebo vážne poškodenie populácií takýchto druhov, najmä:
a)použitie prostriedkov odchytu a usmrcovania uvedených v prílohe VI písm. a);
akúkoľvek formu odchytu a usmrcovania z dopravných prostriedkov uvedených v prílohe VI písm. b).
N
Návrh zákona
§:79
O:1
Poľovať na zver je možné len spôsobom, ktorý zodpovedá zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.
Ú
Príloha VI
Zakázané metódy a prostriedky odchytu a zabíjania a dopravné prostriedky
a)Neselektívne prostriedky
CICAVCE
Slepé alebo zmrzačené zvieratá používané ako živá návnada
Magnetofóny
Elektrické a elektronické zariadenia schopné zabíjať alebo omráčiť
N
Návrh zákona
§: 79
O: 2
Zakázaným spôsobom lovu53) zveri je
a)trávenie jedom alebo akoukoľvek chemickou látkou, ktorá môže spôsobiť usmrtenie zveri alebo nefunkčnosť fyziologických orgánov zveri, usmrcovanie plynom okrem inváznych nepôvodných druhov zveri, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí,61) čeľusťových sklápacích pascí, ktoré zver obmedzia v pohybe,
Ú
2
Umelé svetelné zdroje
Zrkadlá a iné oslepujúce zariadenia
Zariadenia na osvetľovanie cieľov
Pozorovacie zariadenia na nočnú streľbu, obsahujúce elektronický zväčšovač obrazu alebo konvertor obrazu
Výbušniny
Siete, ktoré svojím princípom alebo podľa podmienok používania neselektívne
Pasce, ktoré svojím princípom alebo podľa podmienok používania neselektívne
Kuše
Jedy a návnady obsahujúce jed alebo anestetikum
Plynovanie alebo vydymenie
Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom na viac ako dva náboje
RYBY
Jedy
Výbušniny
b)Dopravné prostriedky
Lietadlá
Pohybujúce sa motorové vozidlá
n.a.
môžu ju usmrtiť alebo zraniť, alebo chytanie na lep a háčiky,
b)chytanie do pascí, ktoré založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne; za chytanie do pascí sa nepovažuje odchyt podľa § 2 písm. ab),
c)používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení, ktoré umožňujú streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré prispôsobené na videnie v noci,
d)lov z pohybujúcich sa motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a člnov plaviacich sa rýchlejšie ako 5 km/h,
e)používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri alebo zvierat ako živej návnady,
f)lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,
g)strieľanie zveri z kuše,
h)lov pomocou luku alebo šípom, v rozpore s § 74 ods. 6 ,
i)lov predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu, krátkou zbraňou a lov samostrelmi,
j)lov alebo naháňanie zveri na účely jej lovu pomocou výbušnín,
k)zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným zver zabiť alebo omráčiť,
l)omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a
n.a.
3
preprave živej zveri so súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru,
m)lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia okrem dohľadávania zveri, lov za použitia zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,
n)lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líšky,
o)lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným doplnkom62),
p)strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje,
q)používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach,63)
r)lov v územiach kde je to zakázané podľa osobitného predpisu,64)
s)vystreľovanie vtáčieho hniezda,
t)strieľanie na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho zákroku.