1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na základe úlohy č. 8 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Vzhľadom na veľký rozsah potrebných zmien súčasného zákona sa upustilo od prípravy novely súčasného zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pripravil sa nový zákon o poľovníctve. Z uvedeného dôvodu predseda vlády Slovenskej republiky listom vyjadril súhlas so zmenou termínu na predloženie návrhu zákona do vlády Slovenskej republiky do júna 2019.
Predložený návrh zákona definuje poľovníctvo ako súhrn činností vykonávaných vo verejnom záujme, činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov, ktoré je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia.
Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe cieľom predloženého návrhu je upraviť a spresniť niektoré pojmy ako je uznávanie, zmena a užívanie poľovných revírov, poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu, ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri, vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie, vedenie centrálneho registra poľovníckych organizácií, podmienky lovu a zužitkovanie zveri. Návrhom zákona sa vymedzuje právne postavenie, organizácia a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Ďalšou riešenou oblasťou je postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri. Ustanovuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva, upravuje sa štátny dozor v poľovníctve a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
Návrh zákona podrobne upravuje aj postup orgánov štátnej správy pri uznávaní a zmenách hraníc poľovných revírov, proces a podmienky uznávania zverníc a bažantníc. Zavádza nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, ktorý nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru okresným úradom. Návrh zákona zavádza register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže, register poľovníckych hospodárov a definuje informačný systém v poľovníctve.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, pozitívny vplyv na životné prostredie a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy tak, ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov a analýzach vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzalo na vedomie, že negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy z dôvodu rozšírenia webových aplikácií informačného systému poľovníctva v oblasti vedenia registrov v sume 5 000 eur je zabezpečený v rozpočte kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na rok 2019.
.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 191 až 193 b) sekundárnom práve
-smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992) v platnom znení, gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
-nariadenie Rady (EHS) č. 3254/91 zo 4. novembra 1991, ktorým sa zakazuje používanie nášľapných pascí v spoločenstve a dovoz do spoločenstva kožušín a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov pochádzajúcich z krajín, kde boli odchytené pomocou nášľapných pascí alebo spôsobmi odchytu, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy humánneho odchytu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 308, 9.11.1991), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 61, 3.3.1997) v platnom znení, gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2012 z 23. novembra 2012, ktorým sa v prípade odosielania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté z povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. L 326, 24.11.2012), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
3
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. L 20, 26.1.2010) v platnom znení, gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
- bezpredmetné
b)
informácia o konaní začatom v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
- bezpredmetné
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
4
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok : september 2018
Ukončenie: október 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
október 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Máj 2019
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
V rámci návrhu zákona je zadefinované rozhodovanie o práve poľovníctva, postupy pri zmene hraníc poľovných revírov, registrácia užívateľov poľovných revírov, poľovníckych organizácii, poľovnícke plánovanie, štatistika a informačný systém. Zákonom bude zadefinovaná povinnosť a zodpovednosť užívateľa poľovného revíru, predchádzanie škodám spôsobovaným zverou a na zveri, ako aj kompetencie orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
V pripravovanom návrhu zákona premietnuté opatrenia navrhnuté v materiáli Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 548 v novembri 2017.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vlastníci a užívatelia poľovných pozemkov, poľovnícke organizácie, užívatelia poľovných revírov, štátna správa a zainteresovaná verejnosť.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatíva 0 - neprijatím návrhu zákona by neboli okrem iného realizované opatrenia, schválené vládou Slovenskej republiky, v rámci Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
5
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve: Poľovnícke plánovanie, prikrmovanie a vnadenie zveri, zavedenie kontroly lovu netrofejovej zveri, zavedenie povinnosti evidencie škôd spôsobených na zveri a škôd spôsobených zverou, podrobná úprava vedenie centrálneho registra poľovníckych organizácií.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Návrh zákona nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne Žiadne Negatívne
10.Poznámky
Návrh zákona nevytvára regulácie, ktoré ovplyvnia podnikateľské prostredie ako také. Môžu však vzniknúť určité administratívne povinnosti pre užívateľov poľovných revírov (môžu to byť fyzické i právnické osoby) v súvislosti s novo vzniknutým registrom užívateľov poľovných revírov a príslušným konaním o zápise do uvedeného registra, ako aj v súvislosti s ďalšími novo vzniknutými registrami. Návrh zákona tiež ustanovuje tiež nové pokuty, ktoré môžu byť uložené aj fyzickým osobám podnikateľom za disciplinárne porušenia niektorých ustanovení návrhu zákona.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
6
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál Návrh zákona o poľovníctve“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy; pozitívne vplyvy na životné prostredie a pozitívne vplyvy na informatizáciu.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Do časti 4. Komisia odporúča medzi dotknuté subjekty uviesť i užívateľov poľovných pozemkov. Zároveň Komisia odporúča do časti 10. (poznámky) doplniť informáciu: Návrh zákona nevytvára regulácie, ktoré ovplyvnia podnikateľské prostredie ako také. Môžu však vzniknúť určité administratívne povinnosti pre užívateľov poľovných revírov (môžu to byť fyzické i právnické osoby) v súvislosti s novo vzniknutým registrom užívateľov poľovných revírov a príslušným konaním o zápise do uvedeného registra, ako aj v súvislosti s ďalšími novo vzniknutými registrami. Návrh zákona tiež ustanovuje tiež nové pokuty, ktoré môžu byť uložené aj fyzickým osobám podnikateľom za disciplinárne porušenia niektorých ustanovení návrhu zákona.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy identifikovaný ako úbytok príjmov v kapitolách MPRV SR a VPS v rokoch 2019 2022 v celkovej sume 11 790 eur ročne z dôvodu zrušenia správneho poplatku za niektoré mimoriadne povolenia lovu zveri a ako zvýšenie výdavkov v kapitole MPRV SR v roku 2019 v sume 5 000 eur z dôvodu rozšírenia webových aplikácií informačného systému poľovníctva v oblasti vedenia registrov. Zároveň sa navrhuje zmena orgánu štátnej správy poľovníctva príslušného na vyberanie správneho poplatku za vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií z MPRV SR na príslušný okresný úrad bez zmeny výšky správneho poplatku. Uvedené Komisia berie na vedomie.
V doložke vybraných vplyvov je identifikovaný negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, avšak bez vyznačenia rozpočtovej zabezpečenosti. Podľa tabuľky č. 1 vypracovanej analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy nevyplýva z predloženého materiálu rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Komisia žiada preto v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu doložky vybraných vplyvov doplniť vyznačenie zodpovedajúcej rozpočtovej zabezpečenosti.
K vplyvom na služby verejnej správy pre občana
Podľa názoru Komisie predmetný materiál bude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana. Novým predloženým zákonom vznikajú nové registre, a to „Register užívateľov poľovného revíru“, „Register poľovníckych hospodárov“, „Register členov poľovníckej stráže“ a „Register poľovníckych organizácií“. Vznikom týchto registrov vznikajú nové povinnosti pre občanov, ktorí budú podávať žiadosti o zápis do registrov, žiadosť o výmaz z registrov, žiadosť o vydanie výpisu z registrov. Zároveň tým vznikajú aj nové povinnosti pre okresné úrady, ktoré budú viesť predmetné registre, budú vykonávať zápis do registrov, výmaz z registrov a tiež vydávať výpisy z registrov.
7
Okrem uvedených povinností vznikajú aj ďalšie nové povinnosti, a to
1. § 14 – rozhodnutie o poverení vydáva okresný úrad – nová povinnosť pre okresné úrady
2. § 29 - žiadosť o vytvorenie chránenej poľovnej oblasti občan zasiela žiadosť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nová povinnosť pre občana a ministerstvo
3. § 31 poľovnícky koordinátor vymenúva ho Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – nová povinnosť ministerstvo
4. § 36 ods. 5 - na žiadosť užívateľa poľovného revíru môže okresný úrad v čase núdze, hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany na potrebnú dobu obmedziť alebo zakázať vstup do poľovného revíru alebo jeho časti, alebo vyhlásiť zónu pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza - nová povinnosť pre okresný úrad aj občana (na občana v tomto prípade skôr pozitívny vplyv)
5. § 74 - žiadosť o schválenie vybudovania umelého brlohu podáva občan na okresný úrad – nová povinnosť pre okresný úrad aj občana.
V prípade ak budú mať tieto povinnosti aj finančný vplyv na občana (napr. správne poplatky, prípadne iné poplatky s tým súvisiace), je potrebné aj tento vyčísliť v analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana.
Na základe uvedeného Komisia navrhuje vyznačiť vplyv na služby verejnej správy pre občana v doložke vybraných vplyvov a následne vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a Metodického postupu pre analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Vyjadrenie predkladateľa:
K doložke vybraných vplyvov: Do časti 4 boli medzi dotknuté subjekty doplnení užívatelia poľovných pozemkov. Do časti 10 (poznámky) bol doplnený komisiou navrhnutý text. V časti 9 bolo vyznačené, že vplyvy na rozpočet verejnej správy sú rozpočtovo zabezpečené.
K vplyvom na služby verejnej správy pre občana: predkladateľ vyznačil vplyv na služby verejnej správy pre občana v doložke vybraných vplyvov a následne vypracoval analýzu vplyvu na služby verejnej správy pre občana podľa pripomienok komisie. K pripomienke k § 14 rozhodnutie o poverení uvádzame, že nejde o novú povinnosť pre okresné úrady (v súčasnosti upravené v § 4 ods. 6 a § 13 ods. 5 7 platného zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ale o zjednotenie a zhrnutie procesu rozhodovania o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver do jedného ustanovenia. Niektoré služby verejnej správy majú pre občana negatívny vplyv, niektoré majú naopak pozitívny vplyv.
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
-11790
-11790
-11790
-11790
v tom: kapitola MPRV SR
-1440
-1140
-990
-990
kapitola VPS
-10350
-10650
-10800
-10800
z toho:
- vplyv na ŠR
-11790
-11790
-11790
-11790
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
5000
0
0
0
v tom: za MPRV SR/zdroj 111/ 090
5000
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
5000
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
5000
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
5000
0
0
0
v tom: za MPRV SR/zdroj 111/ 090
5000
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to jednak z dôvodu zrušenia správneho poplatku za niektoré mimoriadne povolenia lovu zveri, ako aj z dôvodu rozšírenia, resp. úpravy webových aplikácií informačného systému poľovníctva v oblasti vedenia registrov.
Navrhuje sa upustenie od poplatkovej povinnosti za vydanie mimoriadneho povolenia lovu chorej a poranenej zveri, mimoriadneho povolenia lovu zveri na nepoľovnej ploche a mimoriadneho povolenia lovu s cieľom znížiť stavy zveri z dôvodu predchádzania vzniku škôd v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe a mimoriadneho povolenia lovu zveri v čase ochrany. Zároveň dôjde k zmene orgánu štátnej správy poľovníctva príslušnému na vyberanie správneho poplatku za vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na príslušný okresný úrad, bez zmeny výšky správneho poplatku.
Rozšírenie, resp. úprava informačného systému poľovníctva vyplýva zo zavedenie registra užívateľov poľovných revírov, registra poľovníckych hospodárov a registra členov poľovníckej stráže. Tieto registre v súčasnosti vypracované, predpokladá sa len ich úprava vo väzbe na navrhované znenie zákona. Zároveň sa predpokladá so zmenou centrálneho registra poľovníckych organizácií na register poľovníckych organizácií. Informačný systém poľovníctva v súčasnosti obsahuje mapu poľovných revírov, návrh zákona počíta s jej zverejnením spolu so základnými údajmi o poľovnom revíri.
Vzhľadom na minimálny vplyv na príjmy verejnej správy, kapitoly Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) a minimálny vplyv na výdavky verejnej správy sa nenavrhujú osobitné riešenia úbytku príjmov vyplývajúceho zo zrušenia správneho poplatku alebo zvýšených výdavkov, vyplývajúcich z rozšírenia informačného systému poľovníctva.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona v článku I. vychádza z Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri, schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením vlády č. 548 z 29. novembra 2017 a zároveň reaguje na poznatky z aplikácie súčasného zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien sa upustilo od prípravy novely platného zákona o poľovníctve a bol pripravený nový zákon.
Predkladaný návrh zákona spresňuje niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o poľovníctve a odstraňuje nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi. Okrem iného zavádza nový systém registrácie užívateľa poľovného revíru, ktorý nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru. Zákon zavádza viacero registrov, ktoré budú vedené prostredníctvom informačného systému poľovníctva a budú verejne prístupné. Zákon obsahuje viaceré ustanovenia, ktorých cieľom je úprava stavov raticovej zveri, ktorá v súčasnosti spôsobuje vzhľadom na svoju početnosť značné škody v poľnohospodárstve ale aj na lesných porastoch.
10
Aplikáciu návrhu zákona zabezpečia tie isté subjekty, ktoré tak činili doteraz, t. j. najmä orgány štátnej správy poľovníctva, Slovenská poľovnícka komora, užívatelia poľovných revírov a ďalší.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Odhadujeme, že počet žiadostí o vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií bude postupne klesať, a to najmä po integrácii registra poľovníckych organizácií do registra právnických osôb a po upustení od povinnosti predkladať výpis z registra pre konania orgánov štátnej správy.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Výpis z registra poľovníckych organizácií
200
100
50
50
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Výpočet predpokladaného úbytku príjmu rozpočtu verejnej správy z dôvodu zrušenia poplatkovej povinnosti za vydanie mimoriadneho povolenia lovu zveri vychádza z priemerného počtu mimoriadnych povolení vydaných okresnými úradmi a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rokoch 2016 a 2017:
2016
2017
priemerne ročne
Počet mimoriadnych povolení
Okresný úrad
MPRV SR
Okresný úrad
MPRV SR
Okresný úrad
MPRV SR
chorá a poranená zver
44
54
49
nepoľovné plochy
73
85
79
zníženie stavov zveri (škody)
383
456
419,5
lov v čase ochrany
29
55
Spolu
500
29
595
55
547,5
42
Správny poplatok
20 eur
Úbytok príjmu v eurách
10000
580
11900
1100
10950
840
Nakoľko vydanie mimoriadneho povolenia lovu je vždy dôsledkom vzniknutej mimoriadnej situácie, a počet takýchto mimoriadnych situácií sa vopred nedá určiť a v priebehu rokov sa môže výrazne líšiť, uvedené údaje sú len orientačné.
11
Odhadovaná zmena výšky príjmu rozpočtu kapitoly MPRV SR a kapitoly VPS vyplývajúca z presunu kompetencie vydávať výpisy z registra poľovníckych organizácií (súčasného centrálneho registra poľovníckych organizácií) z MPRV SR na miestne príslušný okresný úrad vychádza z priemerného počtu doteraz vydaných výpisov z centrálneho registra poľovníckych organizácií za rok (200 výpisov x 3 eurá = 600 eur odhad na r. 2019), pričom zohľadňuje, že po integrácii registra poľovníckych organizácií do registra právnických osôb a po upustení od predkladania výpisov z registra pre orgány štátnej správy bude v ďalších rokoch počet žiadostí o vydanie výpisu klesať (odhad r. 2020 100 výpisov, t. j. 300 eur, ďalšie roky 50 výpisov, t. j. 150 eur).
Pri výpočte výdavkov súvisiacich s dobudovaním, resp. úpravou existujúceho informačného systému poľovníctva sa vychádzalo z toho, že väčšinu registrov a údajov, ktoré majú byť v registroch zapísané, je obsiahnutých v informačnom systéme poľovníctva. Potrebné je dobudovať tieto registre (rozsah údajov, ktoré v jednotlivých registroch zapísané) podľa požiadaviek navrhovaného zákona a vytvoriť verejný prístup k týmto údajom v rozsahu stanovenom návrhom zákona. Správcom informačného systému poľovníctva je Národné lesnícke centrum a potrebné finančné prostriedky budú hradené z rozpočtu kapitoly MPRV SR.
12
Tabuľka č. 3
kapitola MPRV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 v tom: Administratívne poplatky (221004)
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 v tom: Administratívne poplatky (221004)
-1440
-1140
-990
-990
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-1440
-1140
-990
-990
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 v tom: Administratívne poplatky (221004)
-10350
-10650
-10800
-10800
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-10350
-10650
-10800
-10800
13
kapitola VPS
Tabuľka č. 4
kapitola MPRV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
-5000
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2 v tom: transfery príspevkovej organizácií (641001)
-5000
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-5000
0
0
0
14
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
15
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, najmä na biotopy. Návrh zákona obsahuje viaceré opatrenia smerujúce k zníženiu početných stavov raticovej zveri, ktorá v súčasnosti spôsobuje okrem obrovských škôd v poľnohospodárstve aj poškodenie lesných porastov, lokálne aj vo veľkom rozsahu, a to aj v lesoch v chránených územiach. Upravuje sa prikrmovanie zveri, čo okrem vplyvu na početnosť raticovej zveri vplyv aj na výskyt veľkých šeliem, najmä medveďa hnedého.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Pozitívny vplyv na ochranu biotopov aj v chránených územiach.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Neočakáva sa.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
-
16
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
B
B
A
A
ks_331579
ks_331883
ks_331595
ks_336145
ks_336146
Poskytovanie údajov z centrálneho registra poľovníckych organizácií
Poskytovanie poľovníckych štatistík vedených v informačnom systéme poľovníctva
Poskytovanie údajov z registrov vedených Národným lesníckym centrom
Zverejňovanie mapy a údajov poľovných revírov
Evidencia užívateľov poľovníckych revírov a poľovníckych hospodárov
4
4
4
4
4
17
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_5931
Informačný systém poľovníctva
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
-
A
18
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
1.Existujúci proces evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru je nahradený zjednodušeným a presne zadefinovaným postupom zápisom užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov poľovných revírov. Dôvodom je nejednotnosť vo výklade a v následnej aplikácii súčasného postupu evidencie, čoho následkom je množstvo súdnych konaní a množstvo protestov prokurátora voči postupu orgánu štátnej správy poľovníctva.
2.Súčasný zoznam členov poľovníckej stráže sa mení na register členov poľovníckej stráže, čím sa zjednocuje spôsob vedenia registrov.
3.Súčasný centrálny register poľovníckych organizácií (ktorý v súčasnosti vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) sa mení na register poľovníckych organizácií, ktorý bude viesť príslušný okresný úrad a tento bude aj vydávať výpisy z tohto registra, čím sa vedenie registra priblíži občanovi.
4.Na žiadosť užívateľa poľovného revíru môže okresný úrad v čase núdze, hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany na potrebnú dobu obmedziť alebo zakázať vstup do poľovného revíru alebo jeho časti, alebo vyhlásiť zónu pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza. Doteraz mala takúto kompetenciu obec, ktorá ju mohla realizovať prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Obce však túto kompetenciu nevyužívali, preto ju navrhujeme presunúť z obce na okresný úrad. Na občana to bude mať pozitívny vplyv.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
1.Register poľovníckych hospodárov doteraz bol síce poľovnícky hospodár okresným úradom menovaný, ale neexistoval žiaden zoznam vymenovaných poľovníckych hospodárov. Zmena procesu vymenovania za zápis do registra poľovníckych hospodárov a najmä verejná dostupnosť údajov zapísaných v tomto registri bude mať pozitívny vplyv na občana, nakoľko bude vedieť zistiť, na koho sa môže obrátiť pri riešení situácií a problémov súvisiacich s poľovníctvom a zverou v konkrétnom území.
2.Vlastník poľovného pozemku môže požiadať okresný úrad na nevyhnutný čas o obmedzenie výkonu práva poľovníctva (zákaz niektorých činností, napr. lovu zveri) na svojom pozemku z dôvodu ochrany života, zdravia a majetku, čo bude mať jednoznačne pozitívny vplav na občana (§ 3 ods. 13).
3.Vytvorenie chránenej poľovnej oblasti občan, ak záujem o vytvorenie chránenej poľovnej oblasti alebo o pričlenenie poľovného revíru, ktorý užíva, do vytvorenej chránenej poľovnej oblasti, zasiela žiadosť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (§ 29).
4.Poľovnícky koordinátor vymenúva ho Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre chránenú poľovnú oblasť nová povinnosť pre ministerstvo 31)
5.Pri výcviku a následne pri skúške poľovne upotrebiteľných psov pre prácu pod sa používa umelý brloh. Pre zabezpečenie vhodných podmienok a pohody zvierat bolo potrebné stanoviť podmienky zriadenia takéhoto brlohu a zaviesť prevádzkový poriadok. Žiadosť o schválenie vybudovania umelého brlohu podáva občan na okresný úrad nová povinnosť pre okresný úrad aj občana (§ 74).
19
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
1.zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov poľovných revírov
2.register členov poľovníckej stráže
3.register poľovníckych organizácií
4.obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, alebo vyhlásenie zóny pokoja v poľovnom revíri
5.register poľovníckych hospodárov
6.obmedzenie výkonu práva poľovníctva na pozemku
7.vytvorenie chránenej poľovnej oblasti
8.vymenovanie poľovníckeho koordinátora
9.schválenie vybudovania umelého brlohu
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
1.§ 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.§ 28 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.§ 34 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4.§ 24 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
1.okresný úrad
2.okresný úrad
3.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
4.obec
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckych hospodárov, register členov poľovníckej stráže, register poľovníckych organizácií budú verejne prístupné, ak tento zákon neustanovuje inak, pričom údaje o fyzických osobách s zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
Nepriamy vplyv (popíšte)
Zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – zrušenie poplatkovej povinnosti pre vydanie mimoriadneho povolenia lovu zveri z dôvodu úpravy stavov zveri, lovu zveri v čase ochrany, lovu chorej a poranenej zveri a lovu na nepoľovnej ploche.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
áno (zrušenie poplatkovej povinnosti pre mimoriadnom povolení lovu)
Zvýšenie priamych finančných nákladov
20
nie
Zníženie nepriamych finančných nákladov
nie
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
nie
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Nepredpokladá sa
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Presunutie vedenia registra poľovníckych organizácií a vydávania výpisu z tohto registra z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na okresný úrad skráti čas vybavenia.
Presun kompetencie obmedziť alebo zakázať vstup do poľovného revíru alebo jeho časti, alebo vyhlásiť zónu pokoja v poľovnom revíri z obce na okresný úrad urýchli proces, nakoľko odbúrava povinnosť zvolať obecné zastupiteľstvo a na základe jeho kladného rozhodnutia vydať všeobecne záväzné nariadenie.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
držitelia poľovných lístkov – 62 tisíc
vlastníci poľovných pozemkov
užívatelia poľovných pozemkov (osoby, ktoré poľnohospodársky alebo lesnícky obhospodarujú pozemky)
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Povinnosť predkladať analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri ku žiadosti o uznanie poľovného revíru, ku zmene hranice poľovného revíru, k návrhu na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov poľovného revíru.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Povinnosť predkladať notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov.
Predkladanie žiadosti o mimoriadne povolenie lovu chorej a poranenej zveri v čase ochrany okresnému úradu. Po novom bude toto povolenie v kompetencii poľovníckeho hospodára.
21
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
okresné úrady
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Okresný úrad:
1.rozhodovanie o obmedzení výkonu práva poľovníctva,
2.obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, vyhlásenie zóny pokoja,
3.zápis/výmaz do/z registra užívateľov poľovných revírov, poľovníckych hospodárov, poľovníckej stráže a poľovníckych organizácií,
4.schvaľovanie vybudovanie umelého brlohu,
5.vedenie registra poľovníckych organizácií a vydávanie výpisu z neho.
Ministerstvo:
1.rozhodovanie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu na návrh Ministerstva obrany SR alebo Ministerstva vnútra SR (presun z okresného úradu),
2.rozhodovanie o vytvorení chránenej poľovnej oblasti a o jej zrušení, o zaradení/vyradení poľovného revíru do/z vytvorenej chránenej poľovnej oblasti, schválenie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti, zriadenie poradného zboru chránenej poľovnej oblasti
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Okresný úrad:
1.rozhodovanie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu na návrh Ministerstva obrany SR alebo Ministerstva vnútra SR,
2.schvaľovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia,
Ministerstvo:
1.vedenie centrálneho registra poľovníckych organizácií a vydávanie výpisu z neho.
22
Dôvodová správa
Osobitná časť
K § 1
Vymedzuje sa okruh základných oblastí, na ktoré sa zákon vzťahuje. Cieľom návrhu zákona je zachovanie druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prírodných biotopov. Tomu zodpovedá aj predmet úpravy, ktorým obsiahnuté relevantné prvky poľovníctva, ktoré je potrebné regulovať formou zákona: konštituovanie a zmeny poľovných revírov, práva a povinnosti osôb (osobitne práva a povinnosti subjektov, ktoré vykonávajú činnosť v poľovníctve), informačný systém poľovníctva, kompenzácia škôd spôsobených poľovníctvu a zveri, a škôd spôsobených zverou, poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu, ochrana poľovníctva a zveri, záujmová samospráva na úseku poľovníctva a pôsobnosť orgánov štátnej správy v poľovníctve.