1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
1511
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2019
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)Tento zákon upravuje
a)podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prírodných biotopov,1)
b)uznávanie, zmenu a užívanie poľovných revírov,
c)poľovnícke hospodárenie, poľovnícke plánovanie a poľovnícku dokumentáciu,
d)ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,
e)vznik a zánik poľovníckej organizácie,
f)vedenie registra poľovníckych organizácií,
g)organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),
h)podmienky lovu a zužitkovania zveri,
i)náhradu škody spôsobenú poľovníctvom, zverou a na zveri,
j)pôsobnosť orgánov štátnej správy poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,
k)zodpovednosť osôb za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)Tento zákon sa nevzťahuje na jedince zveri, ktoré chované vo farmových chovoch,2) ak § 33 ods. 3 neustanovuje inak.
1) § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z.
2) § 2 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona je
a)poľovníctvom súhrn činností, ktoré vykonávané vo verejnom záujme a zamerané na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia,
b)poľovníckym hospodárením súbor činností, ktoré vykonávané užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri, a ktoré zabezpečujú normované kmeňové stavy zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,
c)právom poľovníctva súhrn práv a povinností s cieľom zver chovať, chrániť, loviť , ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením výnimky podľa osobitného predpisu3) a využívať na to v potrebnej miere poľovné pozemky, poľné cesty a lesné cesty,
d)chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije,
e)chovateľským cieľom v chove 1. raticovej zveri dosiahnutie jarných kmeňových stavov, ktoré zhodné s normovanými kmeňovými stavmi raticovej zveri v danom poľovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, plánovanej vekovej a pohlavnej štruktúry populácie a plánovanej vekovej štruktúry samčej zveri, 2. malej zveri dosiahnutie jarných kmeňových stavov, ktoré zhodné s normovanými kmeňovými stavmi malej zveri v danom poľovnom revíri,
f)normovaným kmeňovým stavom zveri optimálny počet jedincov jednotlivých druhov zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu v príslušnej kvalitatívnej triede s optimálnym pomerom pohlaví a optimálnou vekovou štruktúrou, ktorý vychádza z prírodných podmienok prostredia a prirodzených potrieb zveri, určený okresným úradom,
g)kvalitatívnou triedou stupeň kvality poľovného revíru určený zimnou úživnosťou a stanovištnými podmienkami pre chov príslušného druhu zveri,
h)poľovnou oblasťou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami; je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa koncepcie chovu zveri v poľovnej oblasti, koncepcie chovu zveri v poľovnej lokalite a zásad schválených poradným zborom poľovnej oblasti (ďalej len „poradný zbor“),
3) § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
i)poľovnou lokalitou ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflonej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ju ako hlavný druh zveri, alebo územie, na ktorom sa prednostne prihliada na udržanie hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka,
j)chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo časť poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného okresného úradu,
k)chránenou poľovnou oblasťou environmentálny nástroj štátu na zachovanie a zveľaďovanie genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov zveri prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia vo vybraných poľovných revíroch alebo súboroch susediacich poľovných revírov na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) podľa § 29 ods. 5,
l)nepoľovnou plochou zastavané územie obce,4) zastavaný pozemok, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, letisko,5) cintorín, oplotený pozemok, ak nie je zvernicou alebo pozemkom oploteným z dôvodu ochrany pred škodami spôsobenými zverou a poľovný pozemok vyhlásený ministerstvom pôdohospodárstva za nepoľovnú plochu 87 písm. e)]; oploteným pozemkom je pozemok ohradený plotom pevne upevneným k zemi, ktorý znemožňuje voľný pohyb zveri a tým jej riadne poľovnícke obhospodarovanie;
m)poľovným pozemkom každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene l),
n)poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej osoby alebo viacerých osôb, ktoré vymedzené v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom je možné vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica,
o)samostatným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej osoby,
p)spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých osôb,
q)skutočnou výmerou poľovného revíru celková aktuálna výmera poľovných pozemkov, ktoré začlenené do poľovného revíru [§ 3 ods. 6 písm. e)],
r)analýzou vlastníckych vzťahov zoznam všetkých vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri s uvedením výmer poľovných pozemkov príslušného vlastníka a ich podielu na výmere poľovného revíru (§ 3 ods. 6),
s)súvislými poľovnými pozemkami poľovné pozemky, z ktorých sa dostať z jedného poľovného pozemku na druhý poľovný pozemok bez prekročenia cudzieho pozemku, pričom úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak sa poľovné pozemky nachádzajú v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami, ktoré nimi spojené, pričom za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami,
t)vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír,
u)vlastníkom samostatného poľovného revíru vlastník poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný samostatný poľovný revír,
4) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
5) § 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
4
v)užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri,
w)užívateľom poľovného revíru osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri,
x)užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky,
y)správcom právnická osoba, ktorá spravuje poľovné pozemky vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov,6)
z)zverou populácia voľne žijúcich druhov živočíchov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
aa) lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, sokoliarskym dravcom alebo pomocou fretky; za lov zveri sa nepovažuje dočasný odchyt zveri na vedecké účely, výskumné účely alebo na účely monitoringu, pri ktorom sa zver vracia späť do poľovného revíru, v ktorom bola odchytená a usmrtenie zveri podľa osobitného predpisu,7)
ab) odchytom spôsob lovu zveri jej chytaním pomocou sietí, odchytových zariadení, imobilizačnými zbraňami alebo krmivom,
ac) časom núdze obdobie vyhlásené okresným úradom pre chovateľský celok, počas ktorého je z dôvodu poveternostných podmienok potrebné prikrmovať zver,
ad) prikrmovacím obdobím obdobie, v ktorom je možné prikrmovať zver,
ae) poľovníckym zariadením objekt, ktorý slúži na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu, uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri alebo na výcvik a skúšky poľovne upotrebiteľných psov,
af) poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého,
ag) umelým chovom pernatej zveri, králika divého a zajaca poľného chov s cieľom zazverenia poľovného revíru alebo výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov,
ah) poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,
ai) strelcom na spoločnej poľovačke účastník spoločnej poľovačky s presne určeným streleckým stanovišťom, ktorý vykonáva lov zveri,
aj) honcom účastník spoločnej poľovačky, ktorého úlohou je vyháňať zver, sústreďovať ulovenú zver podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky, prípadne zver loviť,
ak) pohonom etapa spoločnej poľovačky a časť poľovného revíru, v ktorej sa uskutočňuje spoločná poľovačka, a ktorú tvorí spravidla priestor medzi strelcami a honcami,
al) postriežkou spôsob individuálneho lovu zveri, pri ktorom poľovník čaká na zver za účelom jej lovu, spravidla v úkryte na jednom mieste,
am) posliedkou spôsob individuálneho lovu zveri, pri ktorom poľovník postupuje poľovným revírom a vyhľadáva zver za účelom jej lovu,
an) dohľadávaním zveri vyhľadanie postrieľanej alebo iným spôsobom poranenej zveri na jej dostrelenie,
ao) durením zveri vyhľadávanie, sliedenie, naháňanie a zastavenie zveri psami alebo honcami,
6) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
7) § 22 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z.
5
ap) informačným systémom poľovníctva informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zber, spracovanie a archiváciu údajov o poľovnom revíri, poľovníckom hospodárení, stavoch zveri, love zveri, užívateľovi poľovného revíru, na zverejňovanie mapy poľovných revírov a údajov o poľovnom revíri podľa § 5 ods. 6, na vedenie registra užívateľov podľa § 17 ods. 1, registra poľovníckych hospodárov podľa § 30 ods. 5, registra členov poľovníckej stráže podľa § 40 ods. 2 a registra poľovníckych organizácií podľa § 49 ods. 1. ktorého správcom a prevádzkovateľom je poverená právnická osoba zriadená ministerstvom pôdohospodárstva (ďalej len „správca informačného systému poľovníctva“).
Rozhodovanie o práve poľovníctva
§ 3
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(1)Právo poľovníctva patrí vlastníkovi poľovného pozemku, ktorý je povinný pri rozhodovaní o tomto práve a o využití tohto práva rešpektovať verejný záujem.
(2)Rozhodovanie o práve poľovníctva a o využití tohto práva, ak sa týka poľovného pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve jednej osoby, sa uskutočňuje na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie vlastníkov“). Rozhodovanie o práve poľovníctva a o využití tohto práva, ak sa týka poľovného pozemku, ktorý je vo vlastníctve jednej osoby, uskutočňuje ich vlastník podľa odseku 16.
(3)Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o
a)podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru,
b)podaní žiadosti o zmenu hranice poľovného revíru,
c)podaní žiadosti o zrušenie poľovného revíru,
d)súhlase k vytvoreniu chránenej poľovnej oblasti a o predĺžení doby, na ktorú je uzavretá zmluva o užívaní poľovného revíru, podľa § 29 ods. 8,
e)súhlase k zaradeniu poľovného revíru do vytvorenej chránenej poľovnej oblasti a o predĺžení doby, na ktorú je uzavretá zmluva o užívaní poľovného revíru, podľa § 29 ods. 9,
f)užívaní poľovného revíru,
g)zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 27 ods. 1 písm. d) a f) prvého bodu.
(4)Pri zvolaní zhromaždenia vlastníkov a na zhromaždení vlastníkov práva vlastníka poľovného pozemku, ktorým je štát, vykonáva správca. Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti8) na zhromaždení vlastníkov zastupuje osoba oprávnená konať za pozemkové spoločenstvo9) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva, stanov pozemkového spoločenstva alebo zmluvy o pozemkovom spoločenstve. Ak zastupovanie na zhromaždení vlastníkov neupravuje zmluva o pozemkovom spoločenstve, stanovy pozemkového spoločenstva alebo ak o ňom nerozhodlo valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, môže sa zastupovať na zhromaždení vlastníkov každý spoluvlastník s váhou hlasu podľa odseku 8.
(5)Zhromaždenie vlastníkov zvoláva zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov
8) § 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
9) § 23 ods.1 písm. f) zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
6
poľovných pozemkov, počítanej z výmery pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru (ďalej len „zvolávateľ“). Zvolávateľ zvoláva zhromaždenie vlastníkov písomnou pozvánkou a ak písomnú pozvánku nedoručuje každému vlastníkovi poľovných pozemkov, zvoláva ho verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená v obciach, v ktorých katastrálnom území sa poľovné pozemky nachádzajú, spôsobom v mieste obvyklým, najmenej desať pracovných dní pred konaním zhromaždenia vlastníkov. Ak je zvolávateľom správca, pozvánku zverejňuje počas doby zverejnenia verejnou vyhláškou aj na svojom webovom sídle. Pozvánka musí obsahovať informáciu, kde je možné nahliadnuť do analýzy vlastníckych vzťahov podľa odseku 6.
(6)Zvolávateľ pred zvolaním zhromaždenia vlastníkov zabezpečí vypracovanie analýzy vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri. Analýzu vlastníckych vzťahov vypracuje správca informačného systému poľovníctva alebo odborne spôsobilá osoba podľa osobitných predpisov.10) Analýza vlastníckych vzťahov nesmie byť ku dňu konania zhromaždenia vlastníkov staršia ako šesť mesiacov. Analýza vlastníckych vzťahov obsahuje
a)katastrálne územie, v ktorom sa nachádza poľovný pozemok, alebo poľovný revír,
b)meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri,
c)parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, veľkosť vlastníckeho podielu, celkovú výmeru poľovných pozemkov, ktoré vlastník poľovných pozemkov v poľovnom revíri vlastní,
d)veľkosť podielu, ktorá pripadá vlastníkovi poľovných pozemkov v poľovnom revíri z celkovej výmery poľovného revíru,
e)skutočnú výmeru poľovného revíru v členení podľa druhu pozemku,
f)grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape a na mape poľovného revíru vo formáte A3.
(7)Zhromaždenie vlastníkov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, ktorá sa počíta z výmery poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru. Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov poľovných pozemkov, ktorá sa počíta z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru.
(8)Na zhromaždení vlastníkov vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery ním vlastnených poľovných pozemkov k výmere poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo ku skutočnej výmere poľovného revíru. Do podielu výmery poľovných pozemkov, ktoré vlastní, sa započítavajú aj spoluvlastnícke podiely okrem podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 4; spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti sa započítavajú, ak valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva rozhodlo, že na zhromaždení vlastníkov nebude pozemkové spoločenstvo zastupovať výbor alebo ak o zastupovaní na zhromaždení vlastníkov valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva nerozhodne. Pri hlasovaní sa vychádza z analýzy vlastníckych vzťahov. Na zmenu vo vlastníckych vzťahoch sa prihliada, len ak je zvolávateľovi oznámená a podložená príslušnou verejnou listinou alebo iným
10)§ 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7
dokumentom.
(9)Ten, kto na zhromaždení vlastníkov zastupuje vlastníka poľovného pozemku na základe splnomocnenia, je povinný predložiť splnomocnenie zvolávateľovi; splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice.
(10)Ak zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o užívaní poľovného revíru, záujemcovia o jeho užívanie predložia zvolávateľovi návrh výšky náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár poľovného pozemku najneskôr v deň konania zhromaždenia vlastníkov pred otvorením zhromaždenia vlastníkov. Záujemca o užívanie poľovného revíru, ktorý včas predloží návrh, ma právo sa zúčastniť zhromaždenia vlastníkov. Zvolávateľ je povinný pred rozhodovaním zhromaždenia vlastníkov oboznámiť zhromaždenie vlastníkov s predloženými návrhmi.
(11)Ak zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o užívaní poľovného revíru, v ktorom je štát vlastníkom viac ako polovice výmery poľovných pozemkov, zhromaždenie vlastníkov rozhoduje najprv o výške náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru.
(12)Ak zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o užívaní poľovného revíru, v ktorom je štát vlastníkom viac ako polovice výmery poľovných pozemkov, záujemca o jeho užívanie predloží zvolávateľovi spolu s návrhom výšky náhrady podľa odseku 11 aj plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri. Ak výšku náhrady podľa odseku 11 na zhromaždení vlastníkov akceptuje viac záujemcov o užívanie poľovného revíru, správca vyberie užívateľa poľovného revíru na základe vyhodnotenia plánu rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri podľa prílohy č. 2.
(13)Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov, výmeru poľovných pozemkov, ktoré pripadajú jednotlivým vlastníkom a podiel výmery nimi vlastnených poľovných pozemkov k výmere poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo ku skutočnej výmere poľovného revíru. Zvolávateľ zabezpečuje a podľa dokladu totožnosti kontroluje zápis do listiny prítomných. Za správnosť a úplnosť údajov v listine prítomných zodpovedá zvolávateľ. Priebeh zhromaždenia vlastníkov sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorej prílohou je listina prítomných.
(14)Zhromaždenie vlastníkov si zvolí najmenej dvoch splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona. Splnomocnenci povinní vykonať rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov. Splnomocnencom nemôže byť osoba oprávnená konať za užívateľa poľovného revíru.
(15)Zhromaždenie vlastníkov sa koná v územnom obvode okresného úradu, v ktorom sa nachádza poľovný revír alebo jeho najväčšia časť.
(16) Rozhodnutie vlastníka poľovných pozemkov podľa odseku 2 druhej vety a rozhodnutie vlastníka samostatného poľovného revíru vo veciach, o ktorých podľa odseku 3 rozhoduje zhromaždenie vlastníkov, musí mať listinnú podobu a obsahovať jeho podpis, ktorého pravosť je úradne osvedčená.
Poľovný revír
§ 4
Podmienky uznávania poľovného revíru
8
(1)Pri uznávaní poľovného revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala
a)primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b)zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c)vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
(2)Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby
a)sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami, ak je to možné,
b)súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné prekážky alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo voľnom pohybe,
(3)Okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré nie súčasťou iného uznaného poľovného revíru, ak § 6 ods. 3 neustanovuje inak, a ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej
a)1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,
b)2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
(4)Pri uznávaní poľovného revíru vykoná okresný úrad obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a ak je to potrebné, upraví jeho hranice tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia.
(5)Pri úprave hraníc poľovného revíru môže okresný úrad pričleniť alebo odčleniť poľovné pozemky, ak nie súčasťou susedného poľovného revíru. Pri úprave hraníc poľovného revíru nie sú určujúce hranice katastrálnych území ani vlastnícke hranice.
(6)Poľovný revír zodpovedá podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia, ak spĺňa požiadavky podľa odsekov 1 až 3.
(7)Poľovný pozemok, ktorý nie je súčasťou poľovného revíru a z ktorého nie je možné vytvoriť nový poľovný revír, pričlení okresný úrad k susednému poľovnému revíru.
(8)Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže v záujme bezpečnosti osôb alebo ochrany štátu požiadať ministerstvo pôdohospodárstva o vyhlásenie poľovného pozemku za nepoľovnú plochu. Vyhlásením pozemku za nepoľovnú plochu pozemok prestáva byť súčasťou poľovného revíru.
(9)Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol pozemok podľa odseku 8 vyhlásený za nepoľovnú plochu, ministerstvo pôdohospodárstva ho vyhlási za poľovný pozemok a z vlastného podnetu rozhodne o jeho pričlenení k pôvodnému poľovnému revíru.
(10)Ak pozemok prestane byť nepoľovnou plochou, okresný úrad z vlastného podnetu alebo na návrh rozhodne o jeho pričlenení k poľovnému revíru.
(11)Pri pričlenení poľovného pozemku k poľovnému revíru podľa odsekov 7, 9, a 10 sa neuplatňuje postup podľa § 9 a 10. Na konanie podľa odsekov 7 a 10 je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa pozemok alebo jeho najväčšia časť nachádza.
(12)Ak je pochybnosť o tom, či je pozemok poľovným pozemkom alebo nepoľovnou plochou, okresný úrad rozhodne na základe posúdenia, či je možné pozemok riadne poľovnícky obhospodarovať. Účastníkom konania je vlastník pozemku a užívateľ poľovného revíru.
(13)Vlastník poľovného pozemku môže okresný úrad požiadať o dočasné obmedzenie
9
výkonu práva poľovníctva na poľovnom pozemku v jeho vlastníctve z dôvodu ochrany života, zdravia alebo majetku. Obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov nie je dôvodom na obmedzenie výkonu práva poľovníctva. Žiadosť o dočasné obmedzenie výkonu práva poľovníctva obsahuje
a)identifikáciu poľovného pozemku,
b)odôvodnenie žiadosti,
c)činnosť, ktorú vlastník žiada obmedziť,
d)časové obdobie, na ktoré vlastník žiada činnosť obmedziť.
(14)Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti o dočasné obmedzenie výkonu práva poľovníctva rozhodne o obmedzení výkonu práva poľovníctva. Účastníkom konania o obmedzení výkonu práva poľovníctva je vlastník poľovného pozemku a užívateľ poľovného revíru, v ktorom je poľovný pozemok začlenený. Odvolanie proti rozhodnutiu o obmedzení výkonu práva poľovníctva nemá odkladný účinok.
§ 5
Uznanie poľovného revíru
(1)Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže na príslušný okresný úrad podať
a)vlastník poľovného pozemku, z ktorého má byť samostatný poľovný revír uznaný,
b)vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých má byť spoločný poľovný revír uznaný, podľa § 3.
(2)Ak sa poľovné pozemky navrhnuté na uznanie poľovného revíru nachádzajú v územnej pôsobnosti viacerých okresných úradov, príslušným okresným úradom je okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza najväčšia časť navrhovaného poľovného revíru. Okresné úrady, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádza menšia časť poľovných pozemkov, dotknutými správnymi orgánmi.
(3)Žiadosť o uznanie samostatného poľovného revíru obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)zoznam poľovných pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, z ktorých byť uznaný poľovný revír, v ktorom uvedie katastrálne územie, v ktorom sa poľovný pozemok nachádza, a parcelné číslo poľovného pozemku,
c)grafickú identifikáciu priebehu hraníc navrhovaného poľovného revíru vo vektorovom tvare,
d)opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
(4)Žiadosť o uznanie spoločného poľovného revíru obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu splnomocnencov podľa § 3 ods. 14, ktorí sú poverení podaním žiadosti o uznanie poľovného revíru,
b)analýzu vlastníckych vzťahov podľa § 3 ods. 6,
c)grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,
d)opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
e) zápisnicu podľa § 3 ods. 13, ktorá obsahuje uznesenie zhromaždenia vlastníkov o podaní žiadosti na uznanie poľovného revíru.
10
(5)V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa druhu pozemkov, opis hraníc poľovného revíru a poľovnú oblasť alebo poľovnú lokalitu, do ktorej bude poľovný revír patriť. Prílohou rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je mapa poľovného revíru vo formáte A3.
(6)Okresný úrad bezodkladne zašle právoplatné rozhodnutie o uznaní poľovného revíru správcovi informačného systému poľovníctva podľa § 43. Správca informačného systému poľovníctva zverejňuje prostredníctvom informačného systému poľovníctva mapu poľovných revírov a údaje o poľovnom revíri, ktorými najmä názov poľovného revíru a výmera poľovného revíru z rozhodnutia podľa odseku 5, § 6, 7 a 10.
§ 6
Zvernica
(1)Samostatnou zvernicou je druh oploteného poľovného revíru s vhodnými podmienkami na intenzívny chov raticovej zveri.
(2)Uznanou zvernicou je oplotená časť poľovného revíru zriadená užívateľom poľovného revíru na účely chovu, prezimovania, rozmnožovania, aklimatizácie, karantény, výskumu a lovu zveri alebo na výcvik poľovne upotrebiteľných psov.
(3)Okresný úrad uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ak dosahujú výmeru najmenej 100 ha, najmenej 20 ha z ich výmery tvoria lesné pozemky alebo pozemky porastené lesnými drevinami a ak ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich voľne vbiehať. Okresný úrad dbá na to, aby zvernica mala vhodné podmienky na aklimatizáciu, rozmnožovanie, chov a lov jednotlivých druhov zveri, ktoré sa v nej majú chovať, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 5. Samostatnú zvernicu možno uznať aj z poľovných pozemkov, ktoré uznané za poľovný revír, ak sa v doterajšom poľovnom revíri dodržia podmienky podľa § 4. Takéto poľovné pozemky po vybudovaní oplotenia prestanú byť súčasťou pôvodného poľovného revíru.
(4)Okresný úrad schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak poľovné pozemky, z ktorých byť zriadená, dostatočne veľké na účel, na ktorý zvernica slúžiť, ak ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich vbiehať a ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 5.
(5)Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice podľa odseku 3 alebo schválením zvernice podľa odseku 4 okresný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici, ktorý obsahuje aj štúdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov daného druhu zveri.
(6)Projekt podľa odseku 5 vypracúva odborne spôsobilá osoba podľa § 42 ods. 7 alebo ods. 8.
(7)V žiadosti o uznanie samostatnej zvernice uvedie žiadateľ údaje podľa § 5 ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. a). K žiadosti o uznanie samostatnej zvernice žiadateľ priloží
a)doklady podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) alebo ods. 4 písm. b) až e),
b)projekt podľa odseku 5,
11
c)záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,11)
d)súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých sa zvernica uznať; ak je poľovný pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
e)súhlasné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny12) (ďalej len „orgán ochrany prírody“).
(8)V žiadosti o schválenie uznanej zvernice uvedie žiadateľ údaje podľa § 5 ods. 3 písm. a). K žiadosti o schválenie uznanej zvernice žiadateľ priloží
a)doklady podľa odseku 7 písm. b) až e),
b)zoznam poľovných pozemkov, z ktorých má byť uznaná zvernica schválená,
c)grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc uznanej zvernice,
d)opis hraníc navrhovanej uznanej zvernice,
e)súhlasné stanovisko orgánu ochrany prírody.
(9)Okresný úrad rozhodne o zániku samostatnej zvernice, ak
a) zvernica prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 3 alebo ak po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 90 ods. 8 vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečia nápravu, alebo
b) o to požiada vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3.
(10)Okresný úrad rozhodne o zániku uznanej zvernice, ak
a)zvernica prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 4 alebo po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 90 ods. 8 užívateľ poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečí nápravu, alebo
b) o to požiada užívateľ poľovného revíru.
(11)Okresný úrad uloží v rozhodnutí podľa odseku 9 vlastníkovi samostatného poľovného revíru alebo vlastníkom spoločného poľovného revíru alebo v rozhodnutí podľa odseku 10 užívateľovi poľovného revíru povinnosť odstrániť oplotenie; v rozhodnutí podľa odseku 9 alebo odseku 10 okresný úrad určí aj lehotu na odstránenie oplotenia.
§ 7
Bažantnica
(1)Samostatnou bažantnicou je poľovný revír uznaný podľa odseku 2. Uznanou bažantnicou časť poľovného revíru schválená podľa odseku 3.
(2)Okresný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak ich výmera dosahuje najmenej 250 ha, súvislé, vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, sa na ich ploche nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín, v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, a ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.
(3)Okresný úrad schváli na žiadosť užívateľa poľovného revíru za uznanú bažantnicu časť poľovného revíru, ak v nej vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, nachádza
11) § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
12) § 9 ods. 1 písm. t) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.
12
sa v nej najmenej 25 ha lesa, remízok alebo trstín, v nej dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, a ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.
(4)Pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej bažantnice okresný úrad posúdi projekt chovu bažantej zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov bažantej zveri.
(5)Projekt podľa odseku 4 vypracúva odborne spôsobilá osoba podľa § 42 ods. 7 alebo ods. 8.
(6)V žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice uvedie žiadateľ údaje podľa § 5 ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. a). K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ priloží
a)doklady podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) alebo ods. 4 písm. b) až e),
b)projekt podľa odseku 4,
c)záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
d)súhlasné stanovisko orgánu ochrany prírody.
(7)V žiadosti o schválenie uznanej bažantnice uvedie žiadateľ údaje podľa § 5 ods. 3 písm. a). K žiadosti o schválenie uznanej bažantnice žiadateľ priloží
a)projekt podľa odseku 4,
b)záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
c)súhlasné stanovisko orgánu ochrany prírody,
d)grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc uznanej bažantnice,
e)opis hraníc navrhovanej uznanej bažantnice.
(8)Užívateľ poľovného revíru je povinný do 15 dní od schválenia uznanej bažantnice vyznačiť jej obvod na každej prístupovej komunikácii a na ostatných vhodných miestach .
(9)Okresný úrad rozhodne o zániku samostatnej bažantnice, ak
a)sa chov zveri nerealizuje podľa projektu podľa odseku 4 a po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 90 ods. 8 užívateľ poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečí nápravu, alebo
b)ak o to požiada vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru podľa § 3.
(10)Okresný úrad rozhodne o zániku uznanej bažantnice, ak
a)sa chov zveri nerealizuje podľa projektu podľa odseku 4 a po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 90 ods. 8 užívateľ poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečí nápravu, alebo
b)o to požiada užívateľ poľovného revíru.
§ 8
Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
13
(1)Okresný úrad do 30 dní odo dňa, kedy rozhodnutie o uznaní poľovného revíru nadobudne právoplatnosť, zaradí poľovný revír do kvalitatívnej triedy, určí normované kmeňové stavy zveri, koeficient očakávaného prírastku pre jednotlivé druhy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu a prikrmovacie obdobie, a písomne o tom informuje vlastníka poľovného revíru alebo splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 a užívateľa poľovného revíru. Okresný úrad určí normované kmeňové stavy zveri a koeficient očakávaného prírastku pre jednotlivé druhy zveri v samostatných zverniciach podľa projektu podľa § 6 ods. 5 a v samostatných bažantniciach podľa projektu podľa § 7 ods.4.
(2)Okresný úrad zmení zaradenie do kvalitatívnej triedy a normované kmeňové stavy zveri, ak
a)dôjde k zmene výmery poľovného revíru o viac ako 10 % výmery poľovného revíru,
b)dôjde k zmene kritérií zaradenia poľovného revíru do kvalitatívnej triedy,
c)povolí chov nových druhov zveri alebo vypustí chov niektorého druhu zveri,
d)schváli časť poľovného revíru za uznanú bažantnicu alebo za uznanú zvernicu,
e)dôjde k takým zmenám výmery poľovných pozemkov alebo druhu poľovných pozemkov, ktoré majú za následok pri novom prepočítaní normovaných kmeňových stavov zveri ich zmenu o viac ako 10 %.
(3)Okresný úrad môže na návrh chovateľskej rady zmeniť koeficient očakávaného prírastku a prikrmovacie obdobie.
Zmena hranice poľovného revíru
§ 9
Zmenou hranice poľovného revíru je
a)zlúčenie poľovných revírov,
b)rozdelenie poľovného revíru alebo
c)presun časti poľovných pozemkov z jedného poľovného revíru do druhého poľovného revíru.
§ 10
Konanie o zmene hranice poľovného revíru
(1)Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. a) môžu podať spoločne vlastníci poľovných revírov, ktoré sa majú zlúčiť. Ak sa zlúčenie týka spoločného poľovného revíru, o podaní žiadosti rozhodujú vlastníci poľovného revíru postupom podľa § 3.
(2)Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti o zlúčenie poľovných revírov podľa odseku 1,
b)analýzy vlastníckych vzťahov v poľovných revíroch podľa § 3 ods. 6,
c)grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,
d)opis hranice navrhovaného poľovného revíru,
14
e)názov navrhovaného poľovného revíru,
f)zápisnice zo zhromaždenia vlastníkov vo všetkých poľovných revíroch, ktoré sa majú zlúčiť, ktoré obsahujú uznesenie zhromaždenia vlastníkov o súhlase so zlúčením poľovného revíru so susedným poľovným revírom,
g)súhlas užívateľa poľovného revíru, ak je užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru alebo ak užíva poľovný revír podľa § 15.
(3)Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. b) môže podať
a)vlastník samostatného poľovného revíru, ktorý sa má rozdeliť,
b)vlastníci spoločného poľovného revíru, ktorý sa má rozdeliť, postupom podľa § 3, alebo
c)vlastníci najmenej dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, z ktorých sa nový poľovný revír vytvoriť.
(4)Žiadosť podľa odseku 3 obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti podľa odseku 3 alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka podľa odseku 3 písm. c), ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka podľa odseku 3 písm. c), ak ide o právnickú osobu, ,
b)analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri podľa § 3 ods. 6,
c)grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,
d)opis hraníc navrhovaných poľovných revírov,
e)názvy navrhovaných poľovných revírov,
f)zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov, ktorá obsahuje uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase s rozdelením poľovného revíru alebo súhlas vlastníkov najmenej dvoch tretín poľovných pozemkov, ktoré sa majú z poľovného revíru odčleniť a z ktorých sa má vytvoriť nový poľovný revír,
g)súhlas užívateľa poľovného revíru, ak je užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru alebo ak užíva poľovný revír podľa § 15.
(5)Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. c) môžu podať:
a)spoločne vlastníci poľovného revíru, z ktorého sa majú poľovné pozemky odčleniť a vlastníci poľovného revíru, do ktorého sa odčlenené poľovné pozemky majú presunúť; ak sa žiadosť týka spoločného poľovného revíru, o podaní žiadosti rozhodujú vlastníci poľovného revíru postupom podľa § 3,
b)vlastníci najmenej dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, ktoré majú byť odčlenené z poľovného revíru za podmienky, že vlastnia zároveň nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov v poľovnom revíri, ku ktorému majú byť poľovné pozemky pričlenené a zároveň odčleňované poľovné pozemky priamo susedia s poľovným revírom, ku ktorému majú byť pričlenené,
c)vlastníci najmenej dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, ktoré stratili súvislosť so zvyškom poľovného revíru, ktorého sú súčasťou, alebo
15
d)vlastník samostatného poľovného revíru, ktorý je samostatnou zvernicou alebo vlastníci spoločného poľovného revíru, ktorý je samostatnou zvernicou postupom podľa § 3,
(6)Žiadosť podaná podľa odseku 5 písm. a) až c) obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti podľa odseku 5 písm. a) alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka podľa odseku 5 písm. b) alebo c), ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka podľa odseku 5 písm. b) alebo c), ak ide o právnickú osobu,
b)analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri, z ktorého sa majú poľovné pozemky odčleniť a analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri, do ktorého sa majú poľovné pozemky pričleniť podľa § 3 ods. 6,
c)zoznam poľovných pozemkov, ktoré majú byť presunuté z jedného poľovného revíru do druhého,
d) grafickú identifikáciu priebehu hraníc navrhovaného poľovného revíru vo vektorovom tvare,
e)opis hraníc navrhovaných poľovných revírov,
f)zápisnice zo zhromaždení vlastníkov v poľovných revíroch, medzi ktorými sa majú poľovné pozemky presunúť, ktoré obsahujú uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase s presunom poľovných pozemkov alebo súhlas vlastníkov podľa odseku 5 písm. b) a c).
(7)Žiadosť podaná podľa odseku 5 písm. d) obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka samostatného poľovného revíru podľa odseku 5 písm. d), ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka samostatného poľovného revíru podľa odseku 5 písm. d), ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti podľa odseku 5 písm. d),
b)zoznam poľovných pozemkov, ktoré majú byť presunuté z poľovného revíru do samostatnej zvernice alebo zo samostatnej zvernice do poľovného revíru,
c)súhlas všetkých vlastníkov poľovných pozemkov podľa písmena b),
d)nový projekt podľa § 6 ods. 5.
(8)Okresný úrad nemôže rozhodnúť o zmene hranice poľovného revíru podľaa) § 9 písm. b), ak v každom poľovnom revíri, ktorý vzniknúť rozdelením pôvodného poľovného revíru, nie sú splnené podmienky podľa § 4b) § 9 písm. c) v prípadoch podľa odseku 5 písm. a), b), a d), ak v každom poľovnom revíri, ktorého sa presun časti poľovných pozemkov týka, nie splnené podmienky podľa § 4 a § 6 ods. 3.
(9)Okresný úrad žiadosti podľa odseku 5 písm. d) vyhovie len vtedy, ak poľovné pozemky, ktoré majú byť presunuté z poľovného revíru do samostatnej zvernice riadne oplotené.
(10)Okresný úrad môže z vlastného podnetu zmeniť hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. c) ak zistí, že poľovný pozemok je zároveň súčasťou viacerých poľovných revírov alebo ak poľovný pozemok stratil súvislosť so zvyškom poľovného revíru, ktorého je súčasťou.
16
(11)Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza najväčšia časť poľovných revírov, ktorých sa konanie týka. Ak sa poľovné revíry nachádzajú v územnej pôsobnosti viacerých okresných úradov, ostatné okresné úrady sú dotknutými správnymi orgánmi.
(12)Konanie o zmene hranice poľovného revíru je jedným konaním.
(13)Okresný úrad v rozhodnutí o zmene hranice poľovného revíru
a)podľa § 9 písm. a) uvedie názov vzniknutého poľovného revíru, názov poľovného revíru, ktorý zanikol, výmeru vzniknutého poľovného revíru, členenie poľovného revíru podľa druhu pozemku, opis hranice poľovného revíru a poľovnú oblasť alebo poľovnú lokalitu, do ktorej vzniknutý poľovný revír patrí; prílohou rozhodnutia je vektorová mapa poľovného revíru vo formáte A3,
b)podľa § 9 písm. b) uvedie pre každý vzniknutý poľovný revír názov poľovného revíru, výmeru poľovného revíru, členenie poľovného revíru podľa druhu pozemku, opis hranice poľovného revíru a poľovnú oblasť alebo poľovnú lokalitu, do ktorej poľovný revír patrí; prílohou rozhodnutia sú vektorové mapy poľovných revírov vo formáte A3,
c)podľa § 9 písm. c) uvedie pre každý poľovný revír názov poľovného revíru, výmeru poľovného revíru, členenie poľovného revíru podľa druhu pozemku, opis hranice poľovného revíru a zoznam poľovných pozemkov, ktoré presunuté z jedného poľovného revíru do druhého poľovného revíru; prílohou rozhodnutia vektorové mapy poľovných revírov vo formáte A3.
(13) Právoplatnosťou rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru strácajú predchádzajúce rozhodnutia o uznaní poľovných revírov, ktorých sa zmena hranice týka, platnosť.
(14) Okresný úrad bezodkladne zašle právoplatné rozhodnutie o zmene hranice poľovného revíru správcovi informačného systému poľovníctva podľa § 43.
(15) Vlastníkovi poľovného pozemku, ktorý sa stal súčasťou poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru, patria po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru práva a záväzky, ktoré vyplývajú zo zmluvy o užívaní poľovného revíru.
Využitie práva poľovníctva v poľovnom revíri
§ 11
(1)O užívaní poľovného revíru rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3.
(2)Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3 môžu rozhodnúť o užívaní poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru, najskôr 180 dní pred skončením platnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru.
(3)Vlastník samostatného poľovného revíru môže užívať poľovný revír sám alebo jeho užívanie môže postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru. Vlastníci spoločného poľovného revíru môžu jeho užívanie postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru .
(4)Právo užívať poľovný revír vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov poľovných revírov (ďalej len
17
„register užívateľov“) alebo dňom určeným v tomto rozhodnutí nie skorším ako je deň právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(5)Poľovný revír nie je možné rozdeliť na časti na účel ich samostatného užívania.
(6)Ak sa vlastník samostatného poľovného revíru rozhodne užívať poľovný revír sám, je povinný podať návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 21 ods. 1.
(7)Užívateľom poľovného revíru s prevahou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré uvedené v prílohe č. 3, môže byť len právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
§ 12Zmluva o užívaní poľovného revíru
(1)Užívanie poľovného revíru možno postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru
a)osobe, ktorá vlastní viac ako 50% výmery poľovných pozemkov, ktoré začlenené do poľovného revíru,
b)poľovníckej organizácii alebo organizačnej zložke poľovníckej organizácie podľa § 44,
c)fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50% výmery poľovného revíru,
d)právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá pred uzavretím zmluvy o užívaní poľovného revíru počas posledných piatich rokov vykonáva vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva,
e)právnickej osobe v zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva alebo ministerstva obrany.13)
(2)Zmluvu o užívaní poľovného revíru uzatvára budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom samostatného poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru. Zmluva o užívaní poľovného revíru sa uzatvára písomne na 15 rokov.
(3)Zmluva o užívaní poľovného revíru musí obsahovať najmä
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu užívateľa poľovného revíru, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo užívateľa poľovného revíru, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo vlastníka samostatného poľovného revíru, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podpisom zmluvy o užívaní poľovného revíru,
13) § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18
b)údaje o poľovnom revíri podľa rozhodnutia o uznaní poľovného revíru alebo rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru, ktorými najmä názov poľovného revíru, číslo a dátum vydania rozhodnutia, dátum právoplatnosti rozhodnutia a skutočnú výmeru poľovného revíru,
c)výšku dohodnutej náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár poľovného pozemku a spôsob jej vyplatenia,
d)dohodnuté podmienky užívania poľovného revíru, a plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, ak sa o užívateľovi poľovného revíru rozhodlo podľa § 3 ods. 12 druhej vety,
e)dátum uzatvorenia zmluvy o užívaní poľovného revíru a podpisy zmluvných strán,
f)odklad účinnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru podmienený rozhodnutím okresného úradu podľa § 25,
g)záväzok rešpektovať uznanie samostatnej zvernice počas platnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 6 ods. 3.
h)podmienky užívania poľných ciest a lesných ciest.
(4) Ako výpovedný dôvod je možné v zmluve o užívaní poľovného revíru dohodnúť najmä nezaplatenie náhrady za užívanie poľovného revíru podľa § 16, neuhradenie náhrady škody podľa § 85 alebo nezabezpečenie výkonu práva poľovníctva dohodnutým počtom poľovníkov.
(5) Na základe zmluvy o užívaní poľovného revíru podá budúci užívateľ poľovného revíru návrh na zápis do registra užívateľov podľa § 21 ods. 2.
§ 13
(1) Užívateľ poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru právo vstupovať na poľovné pozemky a jazdiť na poľných cestách a lesných cestách a v nevyhnutnej miere aj na ostatných poľovných pozemkoch; pritom je povinný zamedziť vzniku škôd spôsobených vlastníkovi poľovného pozemku alebo užívateľovi poľovného pozemku vstupom na poľovný pozemok alebo jazdou po poľných cestách, lesných cestách a ostatných poľovných pozemkoch.
(2) Užívateľ poľovného revíru nesmie ďalej postúpiť užívanie poľovného revíru ani jeho časti inej osobe. Lov zveri, ktorý vykonáva poľovnícky hosť a kupujúci na základe zmluvy o predaji odstrelu sa nepovažuje za postúpenie užívania poľovného revíru.
(3) Ak v poľovnom revíri, v ktorom je uzatvorená zmluva o užívaní poľovného revíru, došlo k zmene vlastníckeho práva k poľovným pozemkom, preberá nový vlastník práva a povinnosti doterajšieho vlastníka, ktoré vyplývajú zo zmluvy o užívaní poľovného revíru.
§ 14
Poverenie na vykonávanie ochrany poľovníctva a starostlivosť o zver
(1)Okresný úrad z vlastného podnetu rozhodnutím poverí doterajšieho užívateľa poľovného revíru, ktorý si riadne plnil povinnosti užívateľa poľovného revíru, vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 36 ods. 1 a § 38, ak ku dňu nasledujúcemu po dni
19
výmazu užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov z dôvodu zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 27 ods. 1 písm. a) nebolo právoplatne rozhodnuté o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 25. Poverenie sa vydáva na tri roky. Poverenie zaniká uplynutím doby alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8.
(2)Okresný úrad z vlastného podnetu rozhodnutím poverí osobu podľa § 12 ods. 1 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 36 ods. 1 a § 38, ak
a)do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru alebo rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru nezačalo konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov,
b)do 60 dní od zániku poverenia podľa odseku 1 alebo odseku 4 nebolo právoplatne rozhodnuté o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 25,
c)doterajší užívateľ poľovného revíru nesúhlasí s poverením podľa odseku 1.
(3)Poverenie podľa odseku 2 sa vydáva na jeden rok. Poverenie zaniká uplynutím doby, dňom právoplatnosti rozhodnutia o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8.
(4)Ak počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri vznikne potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver a nie je možné uplatniť postup podľa odsekov 1 a 2, okresný úrad z vlastného