VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-13532/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1511
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 29. mája 2019