1
TÉZY PRE NÁVRH
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z ... 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z.
Čl. I.
Novelizačné body sa budú týkať:
§ 1 Predmet úpravy
Doplní sa ustanovenie o prírode blízkom hospodárení v lesoch a prebudove na prírode blízke hospodárenie v lesoch (v súlade s upraveným splnomocňovacím ustanovením § 66 písm. c) návrhu zákona).
§ 20a Prírode blízke hospodárenie v lesoch
Navrhuje sa vloženie nového § 20a Prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktorý kvalitatívne aj kvantitatívne zadefinuje základné typy prírode blízkych lesov (výberkové lesy, trvalo viacetážové lesy, mozaikové lesy, prírode blízke lesy v lanovkových terénoch, porasty v prebudove na prírode blízky les), a ustanoví, že pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa hospodárske spôsoby a ich formy využívajú špecificky (vyžiada si pravdepodobne úpravu ďalších ustanovení upravujúce jednotlivé hospodárske spôsoby – uvedené nižšie).
§ 21 Hospodársky spôsob podrastový
Vloží sa nové ustanovenie o tom, že podrastový hospodársky spôsob sa považuje za prírode blízke hospodárenie v lesoch za špecifických podmienok v nepriechodných, neúnosných a v lanovkových terénoch 18 ods. 4 návrhu zákona), a v osobitných prípadoch pri prebudove lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch 18 ods. 8 návrhu zákona), najmä ak sa v porastoch vyskytujú nepôvodné, fenotypovo alebo inak nevhodné dreviny ktoré je žiaduce urýchlene odstrániť; ak porasty rozpracované clonným rubom a je účelné podporiť prirodzenú obnovu pôvodných cieľových drevín; alebo ak nie je možné dodržať predpísanú veľkosť obnovných prvkov z dôvodu kalamity. Zároveň sa doplní nové ustanovenie o tom, že pri použití podrastového hospodárskeho spôsobu pri prírode blízkom hospodárení v lesoch nebude obnovná doba kratšia ako 50 rokov.
§ 22 Hospodársky spôsob výberkový
Upraví sa posledná veta odseku 4 v zmysle, že obnovná doba pri skupinovej forme výberkového hospodárskeho spôsobu je spravidla nepretržitá (takisto ako pri stromovej forme, princíp trvalosti ťažby a rovnovážneho cieľového stavu lesa je totožný) a doplní sa ustanovenie, že všetky formy výberkového hospodárskeho spôsobu považované za prírode blízke hospodárenie v lesoch, ak nie v rozpore s princípmi a zásadami uvedenými v definícii
2
prírode blízkeho hospodárenia v lesoch podľa návrhu zákona (pôjde o vylúčenie prírode vzdialeného výberkového hospodárenia v porastoch nepôvodných drevín, napr. duglasky, agáta).
§ 22 Hospodársky spôsob účelový
Vloží sa ustanovenie, že všetky formy účelového hospodárskeho spôsobu považované za prírode blízke hospodárenie v lesoch, ak nie v rozpore s princípmi a zásadami uvedenými v definícii prírode blízkeho hospodárenia v lesoch podľa návrhu zákona (pôjde o vylúčenie účelového hospodárenia v niektorých subkategóriách lesov osobitného určenia, napr. v lesoparkoch, ochranných pásmach vodných zdrojov, zverníkoch a bažantniciach, lesoch pre výskum).
§ 27 Jednotky priestorového rozdelenia lesa
Prehodnotia sa možnosti priestorového usporiadania lesa vo vzťahu k zavedenej definícii porastu podľa § 2 písm. v) návrhu zákona vo vzťahu k skupine viacerých stanovištne a porastovo podobných jednotiek. Dôvodom je vysoká náročnosť zisťovania stavu lesa a následne ťažbovej úpravy v jednotlivých dielcoch výberkových lesov, keďže efektivita zisťovania a plánovania významne stúpa s výmerou, t. j. veľkosťou súboru podobných spoločne zariaďovaných porastov.
§ 28 Časová úprava lesa
Doplní sa ustanovenie, že časová úprava lesa sa uplatňuje pri hospodárskom spôsobe podrastovom a hospodárskom spôsobe holorubnom, za určitých okolností je možné uplatniť ju aj pri skupinovej forme hospodárskeho spôsobu účelového.
§ 29 Ťažbová úprava lesa
Upraví sa spôsob stanovenia ťažby tak, že objem dreva určeného na ťažbu pri výberkovom hospodárskom spôsobe sa určuje samostatne pre porast podľa navrhovanej úpravy § 27 tejto vyhlášky.
§ 32 Rámcové plánovanie
V nadväznosti na navrhované ustanovenia zákona a tejto vyhlášky sa zvážia možnosti úpravy rámcového plánovania a modelov hospodárenia, pričom sa predpokladá úprava odseku 3 s tým, že ide o model hospodárenia pre podrastový a holorubný hospodársky spôsob a doplní sa nové ustanovenie o modeli hospodárenia pre výberkový hospodársky spôsob, ktorý obsahuje ciele hospodárenia (cieľová zásoba, cieľové drevinové zloženie, cieľová štruktúra a cieľová produkcia), a zásady hospodárenia (zásady vykonávania ťažby a zásady prebudovy lesa) a tiež o cieľovej zásobe pri výberkovom hospodárskom spôsobe, pri ktorej je v rovnováhe produkcia a prirodzená obnova lesa tak, že je zabezpečené nepretržité a optimálne plnenie funkcií lesa.
3
§ 33 Podrobné zisťovanie stavu lesa
Doplní sa ustanovenie, že podrobné zisťovanie pri výberkovom hospodárskom spôsobe sa vykonáva samostatne pre porast v zmysle doplneného odseku v § 27 tejto vyhlášky.
§ 34 Podrobné plánovanie
Doplní sa ustanovenie, že podrobné plánovanie pri výberkovom hospodárskom spôsobe sa vykonáva samostatne pre porast v zmysle doplneného odseku v § 27 tejto vyhlášky.
§ 35 Postup pri vyhotovovaní plánu a jeho schvaľovaní
Do odseku 4 písm. e) prehľadové tabuľky, bodu 2 sa doplní okrem zobrazenia zastúpenia vekových stupňov aj možnosť zobrazenia zastúpenia hrúbkových stupňov a v porastovej mape sa doplní okrem zobrazenia podľa vekových tried aj možnosť zobrazenia podľa hrúbkových tried.
Čl. II.
Dátum nadobudnutia účinnosti sa určí podľa dátumu nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 326/2005 Z. z.