1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992) v platnom znení
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 6
O: 3
Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo projektami, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti.
N
Č: I
B: 32, 33, 41, 46, 63 až 68, 105
§: 23
O: 6 až 10, 16,17
32. V § 23 odsek 6 znie:
„(6) Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov, najneskôr však do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu. V chránených územiach táto povinnosť vzniká, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva obmedzenie alebo zákaz vykonania náhodnej ťažby alebo iného vhodného opatrenia na ochranu lesa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
33. V § 23 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku náhodnej ťažby do siedmich dní odo dňa, keď zistil, že vznikli dôvody na náhodnú ťažbu, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku, orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak
a) odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu 40 ods. 2 písm. b)] alebo
b) náhodná ťažba sa má vykonať na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára.
(8) Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ohlásiť do siedmych dní vznik každej náhodnej ťažby
a) po presiahnutí objemu dreva z náhodnej ťažby odhadnutého podľa odseku 7 písm. a),
b) ak sa náhodnou ťažbou prekročí výmera podľa odseku 7 písm. b) alebo
c) v období od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok do vykonateľnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy.
(9) Náhodnú ťažbu podľa odsekov 7 alebo 8 obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne alebo prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody o náhodnej ťažbe v chránených územiach ohlásenej podľa odsekov 7 alebo 8 informovaní
a) prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená prostredníctvom tohto systému, alebo
b) bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená písomne.
Ú
2
§: 28
O: 2
§: 41
O: 8, 9, 13, 16, 17
(10) Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ťažbu najskôr desať dní po doručení ohlásenia podľa odsekov 7 a 8 orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; ak obhospodarovateľ lesa ohlási náhodnú ťažbu podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, považuje sa za deň doručenia ohlásenia najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom obhospodarovateľ lesa toto ohlásenie urobil.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 15.
41. § 23 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16) Do objemu vyťaženého dreva podľa odsekov 13 a 14 sa nezapočítava objem dreva odumretých a ponechaných stromov, ktoré takto popísané v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok, a objem dreva vyťaženého na lesných pozemkoch podľa § 39 ods. 1 písm. e).
(17) V chránených územiach vyhlásených podľa osobitného predpisu32a) je zakázané vykonávať úmyselnú ťažbu na miestach a v období, ktoré vyplýva z osobitného predpisu,33) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 33 znejú:
32a) § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33) § 68 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
46. V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na svoje náklady“ a slová za bodkočiarkou sa nahrádzajú slovami „v chránených územiach túto povinnosť a povinnosti podľa odseku 1 písm. b) i) má, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva inak.“.
63.V § 41 ods. 8 prvej vete sa za slovo „oznámi“ vkladajú slová „právnickej osobe podľa § 38 ods. 2,“, za slovo „oznamu“ sa vkladá čiarka a slová „ak odsek 16 neustanovuje inak“ a na konci sa pripája táto veta: „Vyjadrením orgánu ochrany prírody je orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozsahu podľa osobitného predpisu viazaný.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) § 103 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
64.V § 41 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak vyhotovený protokol neobsahuje pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8, môže orgán ochrany prírody podať námietku ministerstvu, ktoré po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia námietky a vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva určí, či tieto budú do protokolu podľa prvej vety doplnené; do určenia ministerstva sa protokol podľa prvej vety považuje za záväzný. Postup podľa druhej vety sa primerane použije aj vtedy, ak pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území boli doručené po lehote podľa odsekov 8 alebo 16.“.
65. V § 41 odsek 13 znie:
„(13) Návrh programu starostlivosti schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím, ktorého prílohou je program starostlivosti, po vydaní potvrdenia správcom informačného systému lesného hospodárstva 45) o správnosti a súlade väzieb medzi číselnými a grafickými údajmi návrhu programu starostlivosti a po záväznom vyjadrení57) dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8; ak ide o územia európskej
3
§: 43
O: 1
§: 67
O: 4 až 6
sústavy chránených území, orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne aj na základe posúdenia podľa osobitného predpisu,57aa) ktorého súčasťou je aj návrh opatrení, ktorými sa zabezpečí, že vykonanie programu starostlivosti nebude mať negatívny vplyv na tieto územia. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi programu starostlivosti a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno plán predložiť na jeho schválenie. O schválení programu starostlivosti rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení programu starostlivosti. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie, v rozhodnutí určí, ktorú súčasť programu starostlivosti alebo jej časť nemožno vykonávať do vydania nového rozhodnutia; tým nie je dotknutá vykonateľnosť ostatných častí programu starostlivosti“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:
57aa) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
66. V § 41 odsek 16 znie:
„(16) Stanovisko podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy alebo návrhu. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje dlhšiu lehotu na zaslanie stanoviska, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺži najviac o 15 dní. Dotknuté orgány doručia záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu.“.
67. V § 41 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18) Účastníkom konania o schválení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa v lesnom celku, pre ktorý sa program starostlivosti vyhotovuje.“.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
68. V § 43 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Účastníkom konania o predčasnej obnove programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.“.
105. V § 67 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ak predmet jeho činnosti súvisí s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámi, že sa zúčastní konania, do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí konania;97aa) informácia o začatí konania sa zverejňuje aj prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva 45). Združenie spĺňajúce podmienky podľa prvej vety postavenie zúčastnenej osoby odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia spĺňajúceho podmienky podľa odseku 5.
(5) Oznámenie podľa odseku 4 obsahuje názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, ktorého sa chce zúčastniť, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté. Prílohou oznámenia musia byť stanovy preukazujúce predmet činnosti združenia podľa odseku 4.
(6) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva nie je povinný opakovať úkony, ktoré vykonal pred vznikom postavenia zúčastnenej osoby podľa odseku 4. Združenie podľa odseku 4, ktoré v správnom konaní podľa tohto zákona postavenie zúčastnenej osoby, je oprávnené podať odvolanie; odvolanie nemá odkladný účinok.“.
4
Poznámka pod čiarou k odkazu 97aa znie:
„97aa) § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
B - bod
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda
n. a. - neaplikovateľnosť