1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Cieľom predkladanej vládnej novely zákona o sociálnych službách je zefektívnenie manažmentu údajov v systéme sociálnych služieb. Tento cieľ bude dosiahnutý najmä znížením administratívnej záťaže, znížením počtu zbieraných údajov, obmedzením papierovej evidencie, zjednodušením žiadostí o finančný príspevok a prepojením údajov na jednom mieste.
Predkladaným vládnym návrhom budú pozitívne ovplyvnené všetky právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujúce sociálne služby.
Ku koncu roka 2018 bolo registrovaných 2 262 subjektov, ktoré spolu poskytovali 5 404 sociálnych služieb. Väčšina subjektov nedosahuje zisk (viac ako 96 %). Tie majú charakter neziskovej organizácie, občianskeho združenia, obce a právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom.
K administratívne najviac zaťaženým patrili tie subjekty, ktoré poskytovali viac druhov sociálnych služieb. Okrem údajov zbieraných v rámci štatistických zisťovaní musia poskytovatelia sociálnych služieb zasielať prílohy k žiadostiam o finančný príspevok, ktoré tvorí zoznam prijímateľov a zoznam zamestnancov poskytovateľa, výpis z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb a doklad o neexistencii dlhov.
Spomedzi rôznych druhov sociálnych služieb musia v súčasnosti najvyšší počet údajov oznamovať subjekty poskytujúce služby podmienené odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Domovy sociálnych služieb vypĺňajú na štatistické účely, vedenie Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, podanie žiadosti o finančný príspevok a vyúčtovanie finančného príspevku 452 údajov najviac zo všetkých druhov služieb.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť bola s predkladanou novelou oboznámená v rámci konzultácií zverejnením predbežnej informácie od 21.02.2019 do 06.03.2019.
Zároveň sa uskutočnili stretnutia 6. marca 2019 so zástupcami neverejných poskytovateľov a 7. marca so zástupcami verejných poskytovateľov zriadených alebo založených obcou alebo vyšším územným celkom.
2
Predstavitelia dotknutých subjektov ocenili pozitívny prínos predkladaného návrhu a vyjadrili mu podporu. Vznesené pripomienky sa v zásade týkali funkcionalít informačného systému, ktorý je predmetom predkladaného návrhu.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vládny návrh neprináša žiadne nové priame finančné náklady oproti súčasnému právnemu stavu; vládny návrh teda nemá vplyv v tejto časti.
Prístup do informačného systému Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR umožní bezodplatne.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vládnou novelou zákona sa nepredpokladajú dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V závislosti od počtu poskytovaných druhov sociálnych služieb a typu poskytovateľa dnes jeden subjekt strávi vypĺňaním jedného štatistického výkazu 2 7,6 hodín. Predkladaný vládny návrh obmedzí povinnosť viesť papierovú evidenciu a odstráni duplicitne vyžadované údaje. Vládny návrh predpokladá zníženie administratívnej záťaže spojenej so štatistickým zisťovaním, so žiadosťami o finančné príspevky a s vyúčtovaniami finančných príspevkov o tretinu. Kým pri väčšine zariadení podmienených odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v súčasnosti dosahuje priemerný počet reportovaných údajov 237, po zavedení IS SS to bude len 157.
Administratívne náklady sa nepredpokladajú.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie
3
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez vplyvu na obchodné bariéry.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu.