1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
A
A
A
ks_336659
ks_336661
ks_336662
Evidovanie poskytovateľa sociálnej služby
Evidovanie prijímateľa sociálnej služby
Publikovanie údajov o poskytovateľoch sociálnych služieb
4
4
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
A
isvs_9627
Informačný systém Sociálnych služieb (IS SocS)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
2
Metodický postup pre analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Predkladateľ pri vypracovávaní doložky v časti týkajúcej sa vplyvov na informatizáciu spoločnosti identifikuje vplyvy na nasledovné oblasti:
budovanie základných pilierov informatizácie a
financovanie procesu informatizácie
Uvedené oblasti predstavujú v zmysle Stratégie informatizácie spoločnosti celospoločenské podmienky, ktoré je potrebné vytvárať, aby bolo možné zabezpečiť úspešnú realizáciu informatizácie spoločnosti.
Budovanie základných pilierov informatizácie
Budovaním základných pilierov informatizácie spoločnosti sa vytvárajú podmienky pre rozšírenie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života.
Základnými piliermi informatizácie spoločnosti sú:
obsah – informácie a služby
ľudia – hlavne zvyšovanie ľudských zdrojov a zručností
infraštruktúra,
pričom v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti premietnuté 2 piliere, a to obsah a infraštruktúra.
Pilier I: Obsah – informácie a služby
Pod obsahom a službami informačnej spoločnosti chápeme dostupný elektronický obsah a aplikácie, ktoré používateľ služieb môže využívať pre svoje potreby. V rámci tohto piliera sa hodnotí, či predmetný návrh materiálu vplyv na informatizáciu spoločnosti z hľadiska rozširovania a inovácie existujúcich služieb, t.j. ich zmeny ako aj vytvárania a zavádzania nových elektronických služieb verejnej správy.
Rozširovanie, inovácia, vytváranie a zavádzanie nových elektronických služieb verejnej správy
Elektronickou službou verejnej správy je elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí. Pre ich zavádzanie je charakteristické poskytovanie služieb všetkým dotknutým subjektom, včasnosť, transparentnosť a efektívnosť poskytovania týchto služieb a zohľadnenie komplexnosti spoločenských interakcií.
Podľa § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení správcovia informačných systémov verejnej správy povinní bezodkladne sprístupňovať informácie o poskytovaných elektronických službách verejnej správy prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“). Do tohto systému sa zapisujú nielen reálne poskytované ale aj plánované služby. Potrebné informácie je možné nájsť na stránke MF SR
http://www.informatizacia.sk/centralny-metainformacny-system-verejnej-spravy/10346s
.
3
Zoznam hlavných kontaktných osôb určených na prístup do MetaIS podľa inštitúcií verejnej správy sa nachádza na stránke MF SR
http://www.informatizacia.sk/pristup-do-
metais/16150s
.
Úrovne elektronizácie elektronických služieb verejnej správy môžu nadobúdať hodnoty od 0 do 5 podľa § 47 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:
úroveň 0, označovaná aj ako úroveň off-line, pri ktorej služba nie je on-line elektronicky dostupná,
úroveň 1, označovaná aj ako informatívna úroveň, pri ktorej je informácia, potrebná na začatie alebo vykonanie služby, dostupná v elektronickej forme, najmä informácia o mieste, čase, spôsobe a podmienkach vybavenia služby, pričom samotná služba nie je elektronicky poskytnutá, ani nie je poskytnutý príslušný formulár v elektronickej forme,
úroveň 2, označovaná aj ako úroveň jednosmernej interakcie, pri ktorej nastáva jednosmerná elektronická komunikácia; pri jednosmernej elektronickej komunikácii je možné stiahnuť príslušný formulár v elektronickej forme, ale podanie sa nevykonáva elektronickými prostriedkami,
úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická komunikácia pri vybavovaní služby; pri obojsmernej elektronickej komunikácii prebieha vybavovanie služby elektronicky, avšak pri preberaní výsledku služby sa vyžaduje osobný alebo listinný kontakt,
úroveň 4, označovaná aj ako transakčná úroveň, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line, a to vrátane a to vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doručenia, ak sa to vyžaduje; pri tejto úrovni sa vylučuje akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt,
úroveň 5, označovaná aj ako proaktívna úroveň, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne 4, a pri ktorej sa naviac využívajú personalizované nastavenia používateľa a možnosť proaktívneho automatizovaného vykonávania častí služby.
Ak návrh predpokladá zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb v zmysle uvedených definícií, predkladateľ to uvedie v analýze použitím písmen „A“ alebo „B“ vrátane názvu, kódu a úrovne elektronizácie elektronickej služby verejnej správy 47 výnosu č. 55/2014 Z. z.) podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v MetaIS.
Príklad č.1:
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza dve nové elektronické služby, a to
- „Povoľovanie verejných zbierok“
- „Zverejňovanie údajov zapísaných v registri zbierok“.
(Pozn.: Nové služby v zmysle platných metodík k MetaIS musia byť zaevidované v MetaIS.)
4
Analýza vplyvov sa v bode 6.1. vyplní nasledovne:
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie
A
služba_egov_1134
Povoľovanie verejných zbierok -
4
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
A
služba_egov_7810
Zverejňovanie údajov zapísaných v registri zbierok
4
Príklad č. 2
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpokladá zmenu existujúcej služby „Povoľovanie verejných zbierok“:
Pôvodná elektronická služba neumožňovala elektronické vyplnenie a podanie žiadosti, ale iba stiahnutie formuláru žiadosti a jeho vytlačenie, ktorý sa vypĺňal ručne a posielal poštou, t.j. úroveň elektronizácie 2.
Návrh zákona umožní elektronické podanie žiadosti a elektronické vydanie rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, z čoho vyplýva plánovaná zmena elektronickej služby na úroveň elektronizácie 4. (Pozn.: Táto plánovaná zmena služby v zmysle platných metodík k MetaIS musí byť zaevidovaná v MetaIS so zmenenou úrovňou elektronizácie /ako vyššia verzia predmetnej služby/.)
Analýza vplyvov sa v bode 6.1. vyplní nasledovne:
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
služba_egov_1134
Povoľovanie verejných zbierok -
4
5
Pilier II: Infraštruktúra
Pod infraštruktúrou ako ďalším pilierom informatizácie spoločnosti treba chápať nasledujúce komponenty:
súbor technických a programových prostriedkov, ktoré potrebné pre zabezpečovanie poskytovania služieb informačnej spoločnosti, ako aj pre schopnosť používateľov tieto služby využívať (výpočtová technika, systémové prostredie, aplikácie, atď.),
komunikačné prostredie, potrebné pre zabezpečenie spojenia medzi poskytovateľmi služieb a ich používateľmi,
bezpečnostné prostriedky a technológie, ktoré slúžia na zabezpečenie služieb pred ich možným zneužitím.
Infraštruktúra je nevyhnutná pre uskutočňovanie cieľov informatizácie spoločnosti a bezprostredne pôsobí na rozvoj elektronických služieb informačnej spoločnosti. Vytvára podmienky, ktoré stimulujú ponuku, ale aj dopyt po službách informačnej spoločnosti. Je potrebné zabezpečiť, aby bola dostupná a technologicky interoperabilná. Mala by vytvárať rovnocenné podmienky pre zapojenie subjektov do procesu informatizácie.
V rámci tohto piliera sa hodnotí, či predmetný návrh materiálu vplyv na informatizáciu spoločnosti najmä z hľadiska rozširovania, inovácie, vytvorenia a zavádzania nových informačných systémov verejnej správy.
Rozširovanie, inovácia, vytvorenie a zavádzanie nových informačných systémov verejnej správy
Informačným systémom sa podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy rozumie funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických a programových prostriedkov.
Informačným systémom verejnej správy je informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu, ktorý slúži na výkon verejnej správy a ktorého prevádzkovanie vyplýva z osobitného predpisu alebo z právomoci rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Podľa § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správcovia informačných systémov verejnej správy povinní bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú prostredníctvom MetaIS. Do tohto systému sa zapisujú nielen prevádzkované ale aj plánované informačné systémy verejnej správy. Potrebné informácie je možné nájsť na stránke MF SR
http://www.informatizacia.sk/centralny-metainformacny-system-verejnej-spravy/10346s
.
Zoznam hlavných kontaktných osôb určených na prístup do MetaIS podľa inštitúcií verejnej správy sa nachádza na stránke MF SR
http://www.informatizacia.sk/pristup-do-
metais/16150s
.
Pod zmenou informačného systému sa chápe jeho rozšírenie alebo inovácia. Vo všeobecnosti je inovácia informačného systému chápaná ako proces obnovy, zmeny vizuálneho stavu (redizajnu) alebo optimalizácie vytvoreného informačného systému, resp. jeho ktorejkoľvek časti. V princípe môže ísť o jeho technickú alebo grafickú časť za účelom zvýšenia výkonnosti, odstránenia nedostatkov, vylepšenia jeho vlastností a funkcií. Rozširovaním informačného systému sa rozumie vytvorenie nových funkčných celkov (dátových modulov, novej funkčnosti) v jestvujúcom informačnom systéme. Súčasťou rozširovania je aj vzájomné
6
prepájanie súvisiacich informačných systémov na základe štandardov so zabezpečením interoperability.
Vytváranie nového informačného systému je pracovný proces, ktorým sa dospeje k vytvoreniu stanovených cieľov. Pre nový informačný systém je charakteristická jeho jedinečnosť, systémovosť, pričom tento je svojou podstatou unikátny a jedinečný súborom svojich činností, ktoré sa odlišujú od činností rutinných nielen svojím obsahom, ale aj cieľovým zameraním. Vytvorenie nového informačného systému nie je periodicky sa opakujúca činnosť. Zavedenie nového informačného systému je cieľavedomá plánovaná činnosť podľa časového harmonogramu.
V prípade, ak návrh materiálu obsahuje zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy, predkladateľ to uvedie v analýze použitím písmen „A“ alebo „B“ vrátane kódu a názvu systému podľa MetaIS.
Príklad č. 1:
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpokladá zavedenie nového informačného systému verejnej správy, ktorým je „Register zbierok“.
(Pozn.: Nový informačný systém v zmysle platných metodík k MetaIS musí byť zaevidovaný v MetaIS.)
Analýza vplyvov sa v bode 6.2. vyplní nasledovne:
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
A
isvs_5836
Register zbierok
Príklad č. 2:
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení informačný systém verejnej správy, ktorým je „Register zbierok“.
(Pozn.: Plánovaná zmena informačného systému v zmysle platných metodík k MetaIS musí byť zaevidovaná v „popise cieľového stavu“ predmetného informačného systému, s výstižným popisom kľúčových vlastností, v MetaIS.)
7
Analýza vplyvov sa v bode 6.2. vyplní nasledovne:
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_5836
Register zbierok
Financovanie informatizácie spoločnosti
Proces informatizácie spoločnosti je investične náročný a vyžaduje finančné investície zo strany všetkých subjektov zapojených do tohto procesu. V oblasti financovania procesu informatizácie je nezastupiteľná úloha štátu, ako aj komerčnej sféry. Štát je však v tejto oblasti dôležitý nielen ako subjekt priamo financujúci proces informatizácie, ale taktiež ako subjekt vytvárajúci motivačný a regulačný rámec pre finančnú participáciu komerčnej sféry.
Financovanie procesu informatizácie v súčasnosti prebieha na nasledovných úrovniach:
rezortná úroveň financovanie projektov realizovaných v rámci jednotlivých rezortov a v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol,
nadrezortná úroveň financovanie projektov s nadrezortnou pôsobnosťou. Finančné prostriedky budú rozpočtované v rámci kapitoly ministerstva financií.
V rámci rezortnej a nadrezortnej úrovne je možné financovanie:
z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj prostredníctvom komunitárnych programov (v oblasti vedy a výskumu napr. 7. rámcový program a komunitárne programy v oblasti vzdelávania).
z ďalších zdrojov financovania z prostriedkov Európskej investičnej banky, Svetovej banky a pod..
V prípade požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov z uvedených zdrojov na účely informatizácie spoločnosti predkladateľ uvedie v analýze príslušnú úroveň financovania označením kolónky pri rezortnej a nadrezortnej úrovni znakom „x“ a pri ďalších zdrojov financovania použitím písmen „A“ alebo „B“. Kvantifikáciu predpokladaných finančných dôsledkov na účely informatizácie spoločnosti predkladateľ uvedie v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Príklad č.1:
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza nový informačný systém verejnej správy, ktorý bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
8
Analýza vplyvov sa v bode 6.3. vyplní nasledovne:
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ
B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
Príklad č.2:
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza nový informačný systém verejnej správy, ktorý bude financovaný čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne prostredníctvom čerpania štrukturálnych fondov.
Analýza vplyvov sa v bode 6.3. vyplní nasledovne:
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ
B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
A