1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
14.03.2019 - 19.03. 2019
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2019
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
1.Súčasne dostupné informácie o sociálnych službách sa dlhodobo ukazujú ako nedostatočné. Zdrojmi údajov je najmä ich zber prostredníctvom štyroch ročných výkazov podliehajúcich štátnemu štatistickému zisťovaniu a centrálny register poskytovateľov. Ide o administratívne náročný prístup neschopný generovať spoľahlivú kvalitu dát pre analytickú činnosť v tejto oblasti.
2.Nedostatočná finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov poskytovaním finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a potreba zvýšenia úrovne tejto finančnej podpory najmä pri spolufinancovaní sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v záujme dostupnosti a udržateľnosti tejto sociálnej služby.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom predkladanej vládnej novely zákona o sociálnych službách je zefektívnenie manažmentu údajov v systéme sociálnych služieb. Tento cieľ bude dosiahnutý najmä znížením administratívnej záťaže, znížením počtu zbieraných údajov, obmedzením papierovej evidencie, zjednodušením žiadostí o finančný príspevok a prepojením údajov na jednom mieste. Právnou úpravou spôsobu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa docieliť počas príslušného rozpočtového roku zvýšená úroveň spolufinancovania sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi z verejných prostriedkov, čo sa prejaví vo zvýšenej dostupnosti a udržateľnosti poskytovaných sociálnych služieb a to aj vzhľadom na starnutie populácie a z neho vyplývajúce dôsledky na dopyt po rozvoji sociálnych služieb.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Štatistický úrad SR.
Väčšina dotknutých subjektov - poskytovateľov sociálnych služieb charakter neziskovej organizácie, občianskeho združenia, obce a právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom.
Obce, vyššie územné celky, v súvislosti s novou úpravou spôsobu určenia finančného príspevku na prevádzku
2
poskytovanej sociálnej služby.
Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, v súvislosti s novou úpravou spôsobu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Nulový variant je uvedený v bode 2. Každý čiastkový návrh (napr. parciálna elektronizácia agendy žiadosti o finančný príspevok) na zmenu súčasného stavu by definovaný problém neriešil.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne“
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
barbora.buchelova@employment.gov.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb; výkaz ŠÚ SR SOC 1-01, rezortné štatistické výkazy V(MPSVR SR) 7-01, V(MPSVR SR) 10-01, V(MPSVR SR) 11-01.
3
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stanovisko Komisie:
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je v analýze vplyvov vyčíslený v sume 2 400 000 eur na rok 2019 a v sume 360 000 eur každoročne od roku 2020. V časti 2.1.1. sa uvádza, že v schválenom rozpočte kapitoly MPSVR SR na rok 2019 nie zabezpečené výdavky súvisiace s navrhovaným informačným systémom (IS), preto je nevyhnutné zabezpečiť výdavky na prípravu IS v tomto roku prostredníctvom rozpočtového opatrenia povoleného prekročenia schváleného rozpočtu kapitoly MPSVR SR o 2,4 mil. eur na ťarchu výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Výdavky súvisiace s implementáciou IS v nasledujúcich troch rokoch žiada MPSVR SR zabezpečiť v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 2022. V tejto súvislosti Komisia upozorňuje, že v kapitole Všeobecná pokladničná správa nie vyčlenené finančné prostriedky na tento účel. V nadväznosti na uvedené Komisia žiada predmetné výdavky zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MPSVR SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Stanovisko MPSVR SR:
Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu upravená v zmysle pripomienky.
Stanovisko Komisie:
Z materiálu vyplývajú nové úlohy pre obce a vyššie územné celky súvisiace s prevádzkou nového IS, čo bude mať podľa názoru Komisie negatívny vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Ako príklad Komisia uvádza bod 76. 110an), ktorým sa ustanovuje povinnosť pre obce, vyššie územné celky a poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí viedli v rozsahu svojej pôsobnosti register, evidencie alebo iné zdroje dát podľa zákona účinného do 31.decembra 2020 doplniť údaje v lehote 6 mesiacov do príslušnej časti informačného systému sociálnych služieb. V nadväznosti na uvedené Komisia žiada do analýzy vplyvov na rozpočet doplniť kvantifikáciu vplyvov na rozpočty územnej samosprávy v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stanovisko MPSVR SR:
Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu dopracovaná v zmysle pripomienky.
Stanovisko Komisie:
V zmysle bodu 73. materiálu ministerstvo uloží obci, vyššiemu územnému celku alebo poskytovateľovi sociálnej služby pokutu, ak zistí neplnenie povinností podľa § 105b ods. 4 11 v určenom rozsahu alebo v určenej lehote. Uloženie takejto pokuty bude mať negatívny vplyv na rozpočty územnej samosprávy a pozitívny vplyv na štátny rozpočet. V tejto súvislosti je potrebné do analýzy vplyvov na rozpočet doplniť vyjadrenie predkladateľa k uvedenému vplyvu a zároveň je potrebné v doložke vybraných vplyvov označiť aj pozitívny vplyv na rozpočet.
Stanovisko MPSVR SR:
Pripomienka neakceptovaná. Deklarovaný vplyv predložený návrhom nevzniká, keďže zákon o štátnej štatistike v súčasnom znení vytvára možnosť uložiť pokutu za nesplnenie spravodajskej povinnosti, pričom pokuty príjmom štátneho rozpočtu. Návrh zákona o sociálnych službách nepredpokladá zmenu správania spravodajských jednotiek v oblasti neplnenia si evidenčných povinností.
Stanovisko Komisie:
V materiáli sa uvádza, že realizáciou predloženého návrhu sa dosiahne zníženie administratívnej záťaže, zníženie počtu zbieraných údajov, obmedzenie papierovej evidencie a zjednodušenie žiadostí o finančný príspevok. V tejto súvislosti Komisia žiada do materiálu doplniť posúdenie prípadného vplyvu uvedených skutočností na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada doložku vybraných vplyvov aj analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy prepracovať.
Stanovisko MPSVR SR:
Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu dopracovaná v zmysle pripomienky.
Stanovisko Komisie:
Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s
4
materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.