1
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 4 [§ 10 a § 81 písm. q) ]
Register obmedzení je novo súčasťou informačného systému sociálnych služieb (doplnená pätnásta časť zákona), ustanovuje sa preto povinnosť poskytovateľa sociálnej služby viesť tento register aj priamo v neverejnej časti informačného systému sociálnych služieb. Nakoľko akékoľvek telesné obmedzenie prijímateľa sociálnej služby podlieha nevyhnutnosti schvaľovania, nariaďovania, resp. dodatočného schvaľovania (s výnimkou liekov, u ktorých právna úprava „dodatočnosť“ schvaľovania nepripúšťa) lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a vyjadreniu sociálneho pracovníka k tomuto telesnému obmedzeniu, súčasne sa striktne upravuje, že tieto úkony musia byť vykonané písomne a potvrdené podpisom tohto lekára a sociálneho pracovníka. Ide v tomto smere o zdôraznenie súvisiacej spoluzodpovednosti za vykonaný zásah do integrity osobnosti prijímateľa sociálnej služby a jeho dôstojnosti, ktorého opodstatnenosť musí byť v každom jednotlivom prípade náležite zdokladovaná a osvedčená. Uvedená úprava je potrebná aj vzhľadom na elektronizáciu vedenia registra telesných obmedzení a s tým súvisiace vypustenie povinnosti poskytovateľa oznamovať každé použitie obmedzenia ministerstvu, keďže tento údaj bude ministerstvu dostupný priamo v informačnom systéme sociálnych služieb. Zároveň sa tým znižuje aj súvisiaca administratívna záťaž poskytovateľa sociálnej služby.
Súčasne sa úpravou § 81 písm. q) ustanovuje pôsobnosť vyššieho územného celku viesť register poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode priamo v informačnom systéme sociálnych služieb, v nadväznosti na skutočnosť, že register poskytovateľov bude jeho súčasťou.
K bodu 5 (§ 16 ods. 1, § 24d ods. 1, § 28 ods. 2 a § 72 ods. 6)
Ide o zosúladenie s pojmami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravujúcom osobitne sústavu škôl 27 a nasledujúce tohto zákona) a osobitne sústavu školských zariadení (§ 112 a nasledujúce tohto zákona).
K bodom 6, 8 a 10 [§ 64 ods. 2 písm. a), § 66 ods. 1 písm. a) a § 67 ods. 2 písm. b)]
Zosúlaďujú sa legislatívne pojmy v označení osôb v súvislosti s registráciou poskytovateľov sociálnych služieb a súčasne sa navrhuje zaradiť medzi údaje, ktoré súčasťou žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a ktoré obsahuje tento register aj obchodné meno fyzickej osoby, ak pod ním táto osoba podniká a je odchylné od jej mena a priezviska (obsahuje doplnenie nad rámec jej mena a priezviska) a jej identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené. Dôvodom tejto zmeny je umožnenie jednoznačnej identifikácie poskytovateľa sociálnej služby a to aj v nadväznosti na zavedenie informačného systému a potrebu jednoznačnej identifikácie poskytovateľa na účely vstupu do tohto systému. V nadväznosti na to bolo potrebné vykonať aj úpravu označenia miesta poskytovania sociálnej služby jednoznačnou identifikáciou fyzickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby na príslušnom mieste jej poskytovania, a to úpravou § 67 ods. 2.
K bodom 7 a 9 (§ 65 ods. 3 a § 66 ods. 2)
Vypúšťa sa povinnosť vyššieho územného celku oznamovať zápis do registra inému vyššiemu územnému celku v prípade, že zapísaný poskytovateľ sociálnej služby bude
2
poskytovať sociálnu službu aj na území iného vyššieho územného celku, nakoľko takéto typy oznámení bude už umožňovať funkcionalita informačného systému sociálnych služieb.
Vzhľadom na to, že informácie z registra budú dostupné v rámci verejnej časti informačného systému sociálnych služieb a výpis bude poskytovaný taktiež zo systému (§ 105c), bolo súčasne potrebné predmetné ustanovenie § 66 ods. 2 vypustiť.
K bodom 11 a 12 (§ 67a ods. 3 a 4)
Zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v čl. VIII novelizoval aj § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“). Uvedenou novelou sa zvýšili hranice príjmu na účely vzniku povinnosti overenia účtovnej závierky a výročnej správy štatutárnym audítorom v neziskových organizáciách. Súčasné hranice príjmu pre povinnosť auditu v zákone o sociálnych službách u poskytovateľov sociálnych služieb boli ustanovené v rovnakých hraniciach ako ustanovoval zákon o neziskových organizáciách. Vzhľadom na uvedenú zmenu v zákone o neziskových organizáciách a účel právnej úpravy výročnej správy o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby a jej vzťahovanie v zákone o sociálnych službách na rovnakom základe pre všetky právne formy poskytovateľov sociálnych služieb, je novo ustanovené priamo v znení zákona naviazanie tejto povinnosti na rozsah príjmu, ktorý ustanovuje zákon o neziskových organizáciách. V doteraz platnom znení zákona o sociálnych službách pre poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane ich možnej právnej formy neziskovej organizácie prísnejšie kritéria pre štatutárny audit v špeciálnej právnej úprave zákona o sociálnych službách ako ustanovuje zákon o neziskových organizáciách pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby iného druhu.
K bodu 13 (§ 67a ods. 6)
Precizuje sa povinnosť poskytovateľa sociálnej služby viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosov) a výdavky (nákladov) spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy (výnosov) a výdavky (nákladov) spojené s inou činnosťou. Zavádza sa povinnosť viesť príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) pri poskytovaní sociálnej služby v členení podľa príslušného druhu a aj v členení podľa formy poskytovanej sociálnej služby, ak ide o sociálnu službu v zariadení podmienenom odkázanosťou. Poskytovanie finančnej podpory z verejných prostriedkov podľa zákona o sociálnych službách 71 ods. 6, § 77, § 78a) z hľadiska spôsobu určenia výšky finančných príspevkov vychádza aj z diferenciácie úrovne nákladovosti poskytovanej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou pri jej možných formách poskytovania, ktorá vychádza zo súvisiaceho vecného a časového rozsahu poskytovanej sociálnej služby. Rovnako aj úhrada za poskytovanú sociálnu službu príslušného druhu je diferencovaná podľa formy poskytovanej sociálnej služby. Uvedená úprava je preto vykonaná v záujme stransparentnenia nákladovosti poskytovanej sociálnej služby, ak poskytovateľ sociálnej služby príslušného druhu sociálnej služby, poskytuje viac foriem sociálnej služby v rámci tohto jedného druhu sociálnej služby (resp. v rámci poskytovania sociálnej služby v príslušnom druhu zariadenia poskytuje aj pobytovú sociálnu službu aj ambulantnú sociálnu službu v tomto zariadení).
K bodu 14 (§ 69 ods. 1)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na zmeny vykonané v § 81 so súvisiacou zmenou označenia.
3
K bodu 15 (§ 71 ods. 4)
Navrhovaná právna úprava vypúšťa zohľadňovanie príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ako zdroja spolufinancovania sociálnej služby na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorými zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby a špecializované zariadenie. Bežné výdavky realizované na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb prevádzkovanom verejným poskytovateľom v predchádzajúcom rozpočtovom roku v dôsledku tejto úpravy budú zahrnuté v plnom rozsahu do výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytovaného neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok, napriek tomu, že boli u verejných poskytovateľov porovnateľnej sociálnej služby v predchádzajúcom rozpočtovom roku spolufinancované zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, a budú/môžu byť spolufinancované vo výške paušálneho príspevku podľa konkrétneho počtu prijímateľov sociálnej služby v zariadení odkázaných na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zo zdrojov verejného zdravotného poistenia aj u konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku.
Účelom navrhovanej úpravy je v konečnom dôsledku vytvoriť právne podmienky na zvýšenie úrovne finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek z verejných prostriedkov počas príslušného rozpočtového roku. Dôsledkom navrhovanej úpravy je v zásade pripustenie súbežného financovania prevádzkových nákladov poskytovanej sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sociálnej služby počas príslušného rozpočtového roku z viacerých verejných zdrojov a zo skutočných príjmov konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za sociálnu službu v príslušnom rozpočtovom roku, ktoré vyššie ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za porovnateľnú sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok (bod 19 - § 77 ods. 12), a to do úrovne ich reálnej nákladovosti u konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku. Navrhovaná právna úprava tým v zásade umožní spolufinancovať sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z verejných prostriedkov poskytovaním finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách, zo zdrojov verejného zdravotného poistenia na úhradu ošetrovateľskej starostlivosti a zo skutočných príjmov zo zaplatenej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v rozsahu aj nad úrovňou ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby u konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby, resp. nad rozsahom v predchádzajúcom rozpočtovom roku vzniknutých bežných výdavkov na porovnateľný druh sociálnej služby, formu poskytovanej sociálnej služby a kapacitu zariadenia, prevádzkovaný obcou alebo VUC.
Navrhovaná právna úprava znamená, že účelnosť, účinnosť a efektívnosť viaczdrojového vynakladania verejných prostriedkov do spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v príslušnom rozpočtovom roku bude musieť byť zabezpečená v rámci zúčtovania tohto poskytnutého finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v pôsobnosti obce a vyššieho územného celku.
4
V súlade s § 75 ods. 14 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, najskôr odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní tohto finančného príspevku. Táto zmluva sa uzatvára aj podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uzatvorená písomná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby obsahuje aj podmienky zúčtovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a dôvody vrátenia tohto finančného príspevku. Z týchto zmluvne dohodnutých podmienok zúčtovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a zmluvne dohodnutého účelu, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, je potrebné vychádzať v konkrétnych individuálnych prípadoch.
Zásadne však ako východisko tohto zúčtovania platí zákonom o sociálnych službách ustanovená právna podmienka na nárok na finančnú podporu neverejného poskytovateľa sociálnej služby z verejných prostriedkov, poskytovaním finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, podľa ktorej poskytovanie sociálnej služby nemôže byť s cieľom dosiahnuť zisk. Ak poskytovateľ sociálnej služby dosiahne v príslušnom rozpočtovom roku kladný rozdiel medzi
a)výškou všetkých disponibilných finančných zdrojov- (príjmami z vlastných zdrojov aj od verejných zdrojov a iných zdrojov) spojených s poskytovaním sociálnej služby ( ide o výšku skutočne dosiahnutých príjmov tohto konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby spojených s ním konkrétne poskytovanou sociálnou službou) a
b)výškou jeho skutočných výdavkov, vrátane všetkých jeho nákladov, spojených s poskytovaním sociálnej služby (ide o výšku skutočne vzniknutých výdavkov tohto konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby spojených s ním konkrétne poskytovanou sociálnou službou) je tento neverejný poskytovateľ sociálnej služby povinný vrátiť obci alebo VUC, ako poskytovateľovi finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, tento finančný príspevok vo výške dosiahnutého kladného rozdielu. Pri zúčtovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou za príslušný rozpočtový rok je potrebné zohľadniť, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na ktorých je finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení určený, mimo iných zdrojov príjmu aj:
1.príjem (skutočný príjem) neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok z poskytnutého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou za príslušný rozpočtový rok,
2.príjem (skutočný príjem) neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia,
3.skutočne dosiahnutý príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je vyšší ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.
K bodu 16 (§ 71 ods. 9, § 78a ods. 4 a § 78aa ods. 4)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na zmeny vykonané v § 78c so súvisiacou zmenou označenia.
5
K bodu 17 (§ 73 ods. 11)
Navrhovaná úprava je v záujme odstránenia nesprávnej interpretačnej praxe, pri ktorej v niektorých prípadoch poskytovatelia odňali právnu ochranu zostatku z príjmu u prijímateľa sociálnej služby, u ktorého sa iná osoba (nad rámec osobného rozsahu v § 73 ods. 12) napr. brat, sestra rozhodla dobrovoľne doplácať nejakú ňou určenú časť úhrady za prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá dostatok príjmu a majetku na platenie úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti tejto úhrady, a v dôsledku právnej ochrany zostatku z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu, mu nevznikla v čase splatnosti úhrady za sociálnu službu povinnosť platiť túto úhradu, resp. jej časť. Nepoužitie odsekov 1 5 platnej právnej úpravy znamená (by pri správnej interpretácií malo znamenať), že táto iná osoba môže platiť za prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá dostatočný príjem a majetok ku dňu splatnosti úhrady aj úhradu vo vyššej sume, než by zodpovedala nemožnosti jej platenie zo strany prijímateľa, a teda v zásade prijímateľovi by mohol reálne zostať vyšší zostatok z jeho príjmu ku dňu splatnosti než je ustanovený v odsekoch 1 5. Rozhodne však nie nižší, resp. žiadny zostatok. Takáto neželateľná interpretácia vo svojich dôsledkoch odníma prijímateľovi sociálnej služby garanciu zostatku z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady. Preto je nevyhnutné znenie, spôsobujúce možnú spornosť interpretácie v záujme ochrany prijímateľov sociálnej služby vypustiť.
K bodu 18 (§ 74 ods. 3)
Navrhuje sa zaradiť medzi údaje, ktoré je povinná fyzická osoba predložiť poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby aj údaj o rodnom čísle, ak je pridelené. Dôvodom je potreba jednoznačnej identifikácie prijímateľa sociálnej služby, a to v nadväznosti na zavedenie informačného systému sociálnych služieb a potrebu zabezpečenia previazanosti údajov vedených v tomto informačnom systéme dotýkajúcich sa konkrétnej fyzickej osoby. Táto previazanosť údajov o fyzickej osobe, ako účastníkovi právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby, je zabezpečená od jej postavenia žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, fyzickej osoby odkázanej na poskytovanie sociálnej služby príslušného druhu s konkrétnym jej priznaným stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, žiadateľa o zabezpečenie sociálnej služby po jej právne postavenie prijímateľa sociálnej služby u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby príslušného druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby.
K bodu 19 (§ 77 ods. 12)
Navrhovaná právna úprava vypúšťa zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak skutočne dosiahnuté príjmy tohto neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v príslušnom rozpočtovom roku vyššie, ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, z ktorých príslušná obec alebo VUC vychádzala v spôsobe určenia výšky tohto finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok. Podľa doterajšej právnej úpravy výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa v tomto prípade znížila o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Cieľom takto koncipovanej právnej úpravy bolo motivovať neverejných poskytovateľov sociálnej služby k tomu, aby skutočnosť, že neverejný poskytovateľ sociálnej služby je
6
spolufinancovaný z verejných prostriedkov sa prejavila predovšetkým v cenovej politike tohto poskytovateľa uplatňovanej v príslušnom rozpočtovom roku na ktorý je finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby určený (vo výške úhrady za sociálnu službu požadovanej od prijímateľov tejto sociálnej služby). Teda zámerom doterajšej právnej úpravy bolo, aby prevádzkové náklady tohto neverejného poskytovateľa sociálnej služby boli prioritne spolufinancované z verejných prostriedkov a nie z úhrad za poskytovanú sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby, resp. iných osôb povinných platiť prijímateľom sociálnej služby nezaplatenú úhradu za sociálnu službu (vzhľadom na tomuto prijímateľovi sociálnej služby zákonom o sociálnych službách garantovaný povinný zostatok z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu v čase splatnosti tejto úhrady).
Navrhovaná právna úprava, vzhľadom na požiadavku vytvorenia právnych predpokladov udržateľnosti financovania poskytovania sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, a to zvýšením úrovne finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z verejných prostriedkov počas príslušného rozpočtového roku, upúšťa od tohto regulačného mechanizmu. Z hľadiska ochrany prijímateľa sociálnej služby však zostáva zachovaná regulácia úhrady za sociálnu službu podľa § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách, pri ktorej posudzovanie plnenia podmienky regulácie úhrady za sociálnu službu v príslušnom roku vychádza z úrovne ekonomicky oprávnených nákladov neverejného poskytovateľa sociálnej služby a príjmov tohto neverejného poskytovateľa sociálnej služby z verejných prostriedkov, vrátane príjmu z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok.
K bodu 20 (§ 78b)
Novo sa upravuje podávanie žiadostí o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa elektronickou formou prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
V rámci úpravy obsahových náležitostí informačného systému sociálnych služieb v doplnenej novej pätnástej časti zákona sa ustanovuje aj prijímanie a vedenie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Žiadosti zo strany obcí a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie týchto finančných príspevkov z kapitoly ministerstva, budú týmito žiadateľmi novo podávané priamo do tohto informačného systému. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať súvisiace úpravy v § 78b, a zároveň sa upravuje spôsob doručovania žiadosti v prípade nefunkčnosti informačného systému. Súčasne sa vypúšťa z povinných príloh žiadosti o poskytnutie finančného príspevku výpis z registra, zoznam prijímateľov sociálnej služby v požadovanej štruktúre a zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, nakoľko ide o údaje, ktoré bude mať ministerstvo k dispozícii priamo z informačného systému sociálnych služieb z evidencií vedených poskytovateľmi sociálnych služieb priamo v tomto informačnom systéme. Písomné vyjadrenie obce alebo vyššieho územného celku o súlade poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, nebude poskytovateľ prikladať k žiadosti, ale toto vyjadrenie o súlade budú obce a vyššie územné celky povinné zapísať do evidencie vedenej v rozsahu svojej pôsobnosti priamo v informačnom systéme sociálnych služieb 80 písm. q) bod 2c., § 81 písm. v) bod 2c.). Naďalej toto písomné vyjadrenie obce a vyššieho územného celku bude jednou z právnych podmienok poskytnutia finančného príspevku z kapitoly ministerstva. Splnenie tejto podmienky bude novo overovať ministerstvo priamo v informačnom systéme sociálnych služieb, v evidencii osôb, ktorým bolo vydané toto písomné vyjadrenie o súlade, ktorú budú obce a vyššie územné celky viesť v rozsahu svojej pôsobnosti priamo v informačnom systéme sociálnych služieb. Docieľuje sa tým zámer
7
zníženia administratívneho zaťaženia žiadateľov o poskytnutie predmetných finančných príspevkov na spolufinancovanie sociálnych služieb z kapitoly ministerstva a zefektívnenie výkonu verejnej moci pri súvisiacej administrácii vybavovania žiadostí žiadateľov o poskytnutie týchto finančných príspevkov.
K bodom 21 a 22 (§ 78c ods. 1 a 2)
Nakoľko sa upravuje podávanie žiadostí o finančný príspevok z kapitoly ministerstva prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb, budú v tomto systéme aj evidované a nie je potrebné osobitne ustanovovať vedenie evidencií týchto žiadostí a poradie ich doručenia. Súčasne v nadväznosti na funkcionalitu informačného systému a na vypustenie povinných príloh k žiadosti, nie je potrebné osobitne overovať úplnosť žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, a vzhľadom na jej elektronickú podobu nebude označované toto overenie odtlačkom pečiatky a podpisom, úplnosť žiadosti z hľadiska vyplnenia súvisiaceho elektronického formulára v príslušných častiach overí priamo funkcionalita informačného systému.
K bodom 23 až 25 (§ 78c ods. 2 až 5)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na vykonané zmeny v § 78c so súvisiacou potrebou zmeny označenia vnútorných odkazov.
K bodu 26 (§ 78c ods. 6 až 8)
Vzhľadom na úpravu podávania žiadostí o finančný príspevok prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb bolo potrebné vykonať súvisiace legislatívno-technické úpravy a súčasne sa ustanovuje, že aj písomné žiadosti obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby o odpustenie zmeškania lehoty na podanie žiadosti o finančný príspevok z kapitoly ministerstva podľa § 78b ods. 2 budú ministerstvu doručované v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb, a to aj so zmeškaným úkonom - podaním písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b ods. 1 v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
V záujme jednoznačnosti interpretácie sa ustanovuje, že ak ministerstvo odpustí zmeškanie zákonom ustanovenej 78b ods. 2) lehoty podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, možno tento finančný príspevok poskytnúť len na obsadené miesta v zariadení, pričom obsadenosť týchto miest sa posudzuje k poslednému dňu lehoty, v rámci ktorej mala byť predmetná žiadosť podaná teda žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na príslušný rozpočtový rok k 31. augustu predchádzajúceho rozpočtového roka. Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 totiž neznamená oprávnenie podávania tejto žiadosti podľa skutkového stavu, kedy odpadol dôvod zmeškania termínu a žiadosť bola ministerstvu reálne doručená. Ide len o zmeškanie úkonu doručenia a nie o oprávnenie podávať žiadosť podľa skutkového stavu ku dňu podania odôvodnenej písomnej žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 a súčasne s touto žiadosťou doručenej písomnej žiadosti podľa § 78b ods. 1 v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb, ktorá musí odrážať stav a podmienky v čase zákonom ustanovenej lehoty podávania týchto žiadostí tak, ako z nich vychádzali aj ostatní žiadatelia. V záujme naplnenia účelu inštitútu odpustenia zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, ktorým je ochrana prijímateľov sociálnej služby a zabezpečenie participácie štátnych prostriedkov na spolufinancovaní im poskytovanej sociálnej služby, a zároveň ustanovenia určitej „sankcie“ pre poskytovateľa sociálnej služby za zmeškanie zákonom ustanovenej lehoty, je možnosť poskytnutia
8
finančného príspevku len na obsadené miesta v zariadení k 31. augustu rozpočtového roka, v ktorom mala byť v zákonom ustanovenej procesnej lehote táto žiadosť doručená, nie na počet miest podľa stavu registra.
K bodu 27 (§ 78c ods. 9)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na vykonané zmeny v § 78b so súvisiacou potrebou zmeny označenia odkazov na toto ustanovenie.
K bodu 28 (§ 78d ods. 2)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu vzhľadom na zmeny a doplnky vykonané v § 78d.
K bodu 29 (§ 78d ods. 3)
Úprava reaguje na požiadavky aplikačnej praxe. Vzhľadom na určenie výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na mesiac, resp. na rozpočtový rok (zákonom, resp. nariadením vlády SR) vyplácanie tohto finančného príspevku podľa doterajšej právnej úpravy štvrťročne vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve o poskytnutí tohto finančného príspevku so súvisiacim mechanizmom zúčtovania a vratiek poskytnutého finančného príspevku za ustanovených podmienok za neobsadené miesta v dňoch a za znížený počet miest v zariadení v priebehu rozpočtového roka v dňoch, spôsobovalo problematické prepočty a súvisiace námietky poskytovateľov sociálnych služieb, ako prijímateľov finančného príspevku, o administratívnom znižovaní úrovne finančnej podpory. V záujme stransparentnenia a zjednodušenia určenia výšky štvrťročne vyplácaného finančného príspevku sa preto novo zavádza režim prepočtu vo väzbe na pomernú časť tohto finančného príspevku, ktorej spôsob výpočtu je určený v novo ustanovenom odseku 18 ustanovenia § 78d. Pomerná časť vyplácaného finančného príspevku bude zodpovedať počtu kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení, alebo zodpovedať počtu pracovných dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení.
K bodu 30 [§ 78d ods. 3 písm. d)]
V súlade s právnou úpravou vykonávania finančnej kontroly pri poskytovaní a používaní verejných prostriedkov sa dopĺňa podmienka vyplatenia finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na príslušný štvrťrok rozpočtového roka, ktorou je popri povinnosti zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri jeho používaní aj neporušenie povinnosti prijímateľa finančného príspevku zachovávať účelnosť pri jeho používaní. Účelnosťou je vo všeobecnosti vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia.
K bodu 31 (poznámka pod čiarou k odkazu 43a)
Precizuje sa odkaz na podmienku vyplatenia finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na príslušný štvrťrok rozpočtového roka, ktorou je neporušenie povinnosti prijímateľa finančného príspevku zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri jeho používaní. Ide novo aj o odkaz na obsahovú náplň týchto pojmov ustanovenú v § 2 písm. l) o) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
K bodom 32 a 33 (§ 78d ods. 9 až 11)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na vykonané zmeny v § 78b so súvisiacou potrebou zmeny označenia odkazov na toto ustanovenie. Súčasne sa vypúšťa povinnosť poskytovateľa predložiť výpis z registra poskytovateľov pri zmene počtu miest v zariadení, nakoľko pôjde o verejne dostupný údaj v informačnom systéme sociálnych služieb v ktorom sa novo vedie aj register.
K bodu 34 (§ 78d ods. 12)
V záujme posilnenia plnenia účelu finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ktorým je spolufinancovanie sociálnej služby (prevádzkových nákladov - bežných výdavkov v prípade sociálnych služieb krízovej intervencie v zariadeniach sociálnych služieb, spolufinancovanie miezd a súvisiacich odvodov zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou) sa vypúšťa nevzniknutie nároku na tento finančný príspevok, pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená. Dôvody neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby môžu byť tak objektívneho charakteru (napr. dlhodobejší pobyt v zdravotníckom zariadení, výkon trestu odňatia slobody), ako aj subjektívneho charakteru (napr. dlhodobá návšteva u príbuzných v zahraničí) a dĺžka tejto neprítomnosti nemusí byť vopred známa a ovplyvniteľná. Počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby však zmluvný právny vzťah o poskytovaní sociálnej služby trvá, pričom právna úprava neustanovuje možnosť „zdieľania“ miesta v zariadení s pobytovou sociálnou službou dvoma prijímateľmi sociálnej služby v tom istom čase, teda súčasne. Za tohto stavu náklady na prevádzku miesta v zariadení sociálnych služieb i počas dlhodobejšej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby reálne vznikajú, a to vrátane nákladov na personálne zabezpečenie. Podľa § 72 ods. 9 zákona o sociálnych službách prijímateľ sociálnej služby v čase jeho neprítomnosti neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti okrem úhrady za ubytovanie. V súlade s § 74 ods. 14 písm. e) zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení. Takto koncipovaná právna úprava vytvára právne podmienky na zabezpečenie plnenia účelu poskytovanej sociálnej služby na prevádzkovaných „zazmluvnených“ miestach s ich spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu.
K bodu 35 (§ 78d ods. 13)
V záujme zníženia administratívnej náročnosti vykazovania a posudzovania sa upravuje časový rozsah v pracovných dňoch na účely posudzovania neobsadenosti miesta v zariadení pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tak, aby obsadenosť miesta posudzovaná podľa § 78d ods. 13 písm. b) [doterajšie písm. c)] predpokladala poskytovanie sociálnej služby pri najmenšom prípustnom časovom rozsahu 80 hodín za takto vymedzené rozhodné obdobie aspoň v časovom rozsahu štyroch hodín denne počas 20 po sebe nasledujúcich dní (nie počas 21 po sebe nasledujúcich pracovných dní tak, ako to ustanovovala doterajšia právna úprava). Podľa § 78d ods. 13 písm. a) však bude po tejto úprave tzv. tolerovaná neobsadenosť miesta z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 19 po sebe nasledujúcich pracovných dní (nie počas 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní ako to pripúšťala doterajšia právna úprava).
10
K bodu 36 [§ 78d ods. 13 písm. a)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v § 78d ods. 13.
K bodu 37 [§ 78d ods. 13 písm. b)]
Vypúšťa sa väzba posudzovania neobsadenosti miesta v zariadení pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na neposkytovanie sociálnej služby na tomto mieste z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak bola zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená. Dôvodom je spôsob posudzovania neobsadenosti miesta pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení podľa § 78d ods. 14, ktorý ustanovuje toto posudzovanie vo väzbe na celkový počet miest (nie vo väzbe na konkrétne miesto), na ktoré je finančný príspevok určený, a na základe času poskytovania sociálnej služby na celkovom počte miest. Skutočný čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa u konkrétneho prijímateľa sociálnej služby na účely posudzovania neobsadenosti miest v zariadení, však nesmie byť vyšší ako je tento čas dohodnutý v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby [§ 74 ods. 7 písm. f)].
K bodom 38 a 39 (§ 78d ods. 14 a 15)
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na vykonané zmeny v § 78d so súvisiacou potrebou zmeny označenia vnútorných odkazov.
K bodu 40 [§ 78d ods. 16 písm. a)]
Úprava súvisí so zmenou § 78d ods. 12 a 13, podľa ktorej na účely posudzovania neobsadenosti miesta nie je relevantnou neprítomnosť prijímateľa sociálnej služby, ak na príslušnom mieste bola uzatvorená zmluva o poskytnutí sociálnej služby. Relevantnou však zostáva na účely posudzovania neobsadenosti miesta v súvislosti s posudzovaním nároku na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, evidencia miest v zariadení, vedená osobitne podľa formy poskytovanej sociálnej služby, s uzatvorenými zmluvami o poskytovaní sociálnej služby na týchto miestach, pre každé miesto v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený (a to aj u ústne uzatvorených zmlúv, ak ide o sociálnu službu krízovej intervencie v zariadeniach, aj písomne uzatvorených zmlúv, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach podmienených odkázanosťou).
K bodu 41 [§ 78d ods. 16 písm. b)]
Precizuje sa v záujme preskúmateľnosti obsahová náplň vedenej evidencie na účely posudzovania časového rozsahu poskytovanej ambulantnej sociálnej služby v zariadeniach, a to v rámci dennej evidencie prítomnosti jednotlivých prijímateľov tejto sociálnej služby uviesť, konkretizovať a osvedčiť počet hodín poskytovanej sociálnej služby, vrátane vyznačenia konkrétneho času príchodu a času odchodu. Takto koncipovaná právna úprava je odôvodnená skutočnosťou, že z obsahu takto vedenej evidencie sa priamo odvodzuje (vychádza) pri určení počtu hodín poskytovania sociálnej služby na účely trvania nároku na finančný príspevok na miesto v zariadení 78d ods. 15). Zároveň ide o zabezpečenie bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby pre jej prijímateľov. V konkrétnom čase totiž nesmie byť v záujme bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby v priestoroch zariadenia viac prijímateľov sociálnej služby než je počet miest podľa stavu registra, na ktorý boli v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb preukazované a posudzované priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky aj hygienické podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby.
11
K bodu 42 (§ 78d ods. 18)
Novo sa ustanovuje spôsob určenia pomernej časti finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na účely vyplácania tohto finančného príspevku štvrťročne podľa § 78d ods. 3 a na účely určenia sumy tohto finančného príspevku na jedno miesto na jeden deň v súvislosti so zúčtovávaním poskytnutého finančného príspevku podľa tohto zákona pri vzniku povinnosti prijímateľa tohto finančného príspevku vrátiť ministerstvu pomernú časť vyplateného finančného príspevku. Vzhľadom na určenie výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na mesiac, resp. na rozpočtový rok (zákonom, resp. nariadením vlády Slovenskej republiky) vyplácanie tohto finančného príspevku štvrťročne, so súvisiacim mechanizmom zúčtovania a vratiek poskytnutého finančného príspevku za ustanovených podmienok za neobsadené miesta - v dňoch a za znížený počet miest v zariadení v priebehu rozpočtového roka - v dňoch podľa doterajšej právnej úpravy, resp. určenie sumy tohto finančného príspevku na jedno miesto - na jeden deň v súvislosti so zúčtovávaním poskytnutého finančného príspevku vykonávaného podľa tohto zákona, spôsobovalo problematické prepočty a súvisiace námietky poskytovateľov sociálnych služieb, ako prijímateľov finančného príspevku, o administratívnom znižovaní úrovne finančnej podpory. V záujme stransparentnenia a zjednodušenia určenia výšky štvrťročne vyplácaného finančného príspevku a určenia sumy tohto finančného príspevku na jedno miesto na jeden deň, v súvislosti so zúčtovávaním poskytnutého finančného príspevku podľa tohto zákona, sa preto novo zavádza režim prepočtu vo väzbe na pomernú časť tohto finančného príspevku, ktorej spôsob výpočtu je určený v novo ustanovenom odseku 18. Pomerná časť vyplácaného finančného príspevku bude zodpovedať počtu kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení, alebo zodpovedať počtu pracovných dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení. Na účely výpočtu pomernej časti finančného príspevku na jedno miesto na jeden deň pre zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku a vratky poskytnutého finančného príspevku za neobsadené miesta sa bude tiež novo vychádzať zo skutočného počtu kalendárnych dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení, a skutočného počtu pracovných dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení.
K bodom 43 až 48 (§ 79)
Ustanovuje sa pôsobnosť ministerstva vykonávať jeho doposiaľ vykonávané vybrané pôsobnosti novou formou, a to v súlade s úpravou obsahových náležitostí informačného systému sociálnych služieb v doplnenej navrhovanej novej pätnástej časti zákona. Konkrétne ide o pôsobnosť viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z kapitoly ministerstva, evidenciu žiadostí o odpustenie zmeškania lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z kapitoly ministerstva, evidenciu osôb, ktorým bol a ktorým nebol tento finančný príspevok poskytnutý, evidenciu osôb, ktorým bola udelená alebo odňatá akreditácia vzdelávacích programov a odborných činností, alebo ktorým táto akreditácia zanikla a evidenciu osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, nakoľko údaj o dosiahnutej úrovni kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C nebude súčasťou zapisovaných údajov v registri poskytovateľov, ale predmetom samostatnej evidencie vedenej ministerstvom v informačnom systéme sociálnych služieb. Ministerstvo bude v informačnom systéme viesť evidenciu žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov z rozpočtu ministerstva a žiadostí o odpustenie zmeškania lehoty na podanie žiadosti o tieto finančné príspevky, aj vzhľadom na to, že tieto žiadosti budú novo obcami a neverejnými poskytovateľmi sociálnych
12
služieb, ako oprávnenými žiadateľmi, podávané priamo prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
Nakoľko zavedením informačného systému sociálnych služieb v časti registra poskytovateľov sociálnych služieb pôjde o jednotný register (jeden register v rámci SR), do ktorého budú zapisovať údaje jednotlivé vyššie územné celky v rozsahu svojej územnej pôsobnosti, pôsobnosť ministerstva viesť centrálny register sa vypúšťa. V nadväznosti na to bolo potrebné vypustiť aj ustanovenia o obsahu centrálneho registra a vykonať ďalšie súvisiace legislatívno-technické úpravy s novo ustanovenou pôsobnosťou ministerstva pri vedení evidencií v informačnom systéme sociálnych služieb.
Nakoľko sa údaje aj o akreditovaných subjektoch budú viesť priamo v informačnom systéme sociálnych služieb, obsah týchto zoznamov bol systémovo presunutý k ustanoveniam upravujúcim obsah informačného systému sociálnych služieb.
Vypúšťa sa pôsobnosť ministerstva pri zverejňovaní centrálneho registra a údajov o udelených akreditáciách, keďže tieto údaje budú verejne dostupné v rámci informačného systému sociálnych služieb.
Zároveň sa ustanovuje právne postavenie ministerstva ako správcu informačného systém sociálnych služieb, ktorý sa novo ustanovuje predkladaným návrhom zákona (novo dopĺňaná pätnásta časť zákona upravujúca informačný systém sociálnych služieb).
Súčasne sa z pôsobnosti ministerstva pri kontrole hospodárenia s finančných príspevkom vypúšťa kontrola účelnosti jeho použitia, nakoľko na vykonávanie súvisiacej finančnej kontroly sa vzťahuje špeciálna právna úprava, ktorou je zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci tejto finančnej kontroly sa kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri používaní verejných prostriedkov.
Zároveň sa vypúšťa pôsobnosť ministerstva ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti kontroly hospodárenia s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78aa a 78aa a kontrolovať ich plnenie, nakoľko aj v tomto smere pôjde o viazanosť procesnými postupmi a oprávneniami danými vyššie označenou špeciálnou právnou úpravou.
K bodu 49 [§ 80 písm. q)]
Ustanovuje sa pôsobnosť obce vykonávať jej doposiaľ vykonávané vybrané pôsobnosti v oblasti vedenia evidencie o vykonávaní jej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb novou formou, a to v súlade s úpravou obsahových náležitostí informačného systému sociálnych služieb v doplnenej navrhovanej novej pätnástej časti zákona. Obec a vyšší územný celok orgány verejnej moci, ktoré pri poskytovaní sociálnych služieb vykonávajú svoju samosprávnu pôsobnosť a v rámci nej, ako orgány verejnej moci, majú ustanovenú aj doterajšou právnou úpravou pôsobnosť vedenia evidencií v súvislosti s výkonom svojej verejnej moci v oblasti sociálnych služieb. Predkladaná úprava túto pôsobnosť novo upravuje len povinnosťou vedenia týchto evidencii novou „formou“ v informačnom systéme sociálnych služieb. Stále a prioritne zostáva zachovaný účel vedenia týchto evidencií pre vlastné potreby obcí a vyšších územných celkov pri zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych služieb v rámci vlastnej pôsobnosti (riadení ich rozvoja, plánovaní,
13
ekonomizácií, udržateľnosti v záujme uspokojovania potrieb svojich obyvateľov, teda vo verejnom záujme).
V záujme naplnenia účelu predkladaného návrhu zákona v časti zjednotenia doposiaľ vedených evidencií a zdrojov dát v sociálnych službách, a tým zabezpečenia transparentnosti intervencií vo vzťahu ku konkrétnemu prijímateľovi sociálnej služby a osobe poskytovateľa sociálnej služby, sa novo ustanovuje povinnosť vedenia evidencií pri výkone pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti obce priamo v informačnom systéme sociálnych služieb. Konkrétny rozsah údajov, ktoré sa budú viesť v informačnom systéme sociálnych služieb v rámci jednotlivých evidencií bude obsiahnutý v príslušných elektronických formulároch, ktoré budú súčasťou tohto systému. Obce nebudú viesť na účely zákona o sociálnych službách evidenciu posudkov a rozhodnutí, nakoľko tieto sa nahrádzajú evidenciou fyzických osôb, o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári a na opatrovateľskú službu sa rozhodovalo, ktorým a za ktoré vznikla povinnosť ich zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť; pričom táto evidencia bude vedená v informačnom systéme sociálnych služieb. Ide v tomto smere o evidenciu o tom, že fyzická osoba je alebo nie je odkázaná na sociálnu službu, o zániku jej odkázanosti na sociálnu službu, o jej odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti, o vzniknutí alebo nevzniknutí povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13. Pôjde o evidenciu či a ako sa rozhodlo vo veci v prvom stupni, či bolo alebo nebolo podané odvolanie vo veci, či bolo alebo nebolo rozhodnuté vo veci v druhom stupni a s akým záverom, či nadobudlo alebo nenadobudlo právoplatnosť rozhodnutie vo veci, či bola podaná správna žaloba vo veci, či bolo vydané správnym súdom rozhodnutie o správnej žalobe a s akým záverom.
Taktiež v informačnom systéme budú obce viesť evidenciu osôb, ktoré požiadali o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1, nakoľko údaje z takejto evidencie, resp. údaje o spôsobe a čase vybavenia týchto žiadostí významným ukazovateľom dostupnosti sociálnych služieb, a to tak fyzickej ako aj časovej.
Rovnako údaje o požadovaných a poskytnutých finančných príspevkoch jednotlivým konkrétne identifikovaným neverejným poskytovateľom, ktoré budú vedené v informačnom systéme sociálnych služieb poskytnú komplexný prehľad o financovaní neverejných poskytovateľov z verejných prostriedkov a súčasne zabezpečia vyhnutie sa riziku prípadného neúčelného, nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného duplicitného financovania z verejných zdrojov, pri prepojení údajov viažucich sa na konkrétnu osobu poskytovateľa sociálnej služby vedených v informačnom systéme sociálnych služieb.
Na účely zistenia súladu poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb, ako podmienky pre nárok na poskytnutie finančného príspevku z kapitoly ministerstva, bude obec v informačnom systéme viesť evidenciu poskytovateľov, ktorým vydala písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb obce.
Súčasne sa vypúšťa pôsobnosť obce viesť evidenciu prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, vzhľadom na to, že evidencia prijímateľov sociálnych služieb spojených s odkázanosťou na pomoc inej osoby bude v informačnom systéme vedená priamo poskytovateľmi sociálnych služieb a o prijímateľoch ostatných služieb je poskytovateľ rovnako povinný viesť evidenciu, takže ide o odstránenie duplicitnej povinnosti. To však
14
nevylučuje možnosť si túto evidenciu naďalej viesť, napr. na účely analýzy poskytovaných sociálnych služieb pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb.
K bodom 50 a 51 (§ 81)
Ustanovuje sa pôsobnosť vyššieho územného celku vykonávať jeho doposiaľ vykonávané vybrané pôsobnosti