1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Cieľom predkladaného vládneho návrhu zákona je vytvorenie právnych podmienok na zavedenie informačného systému sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého bude vytvorená previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát na posilnenie analytickej a koncepčnej činnosti a elektronického výkonu pôsobnosti príslušných orgánov verejnej moci v oblasti sociálnych služieb.
Východiskom na sledovanie a vyhodnocovanie skutkového stavu v oblasti sociálnych služieb, na zisťovanie informácií o dostupnosti sociálnych služieb a ďalších podstatných informácií o sociálnych službách, popri miestnej úrovni a regionálnej úrovni aj v celoslovenskom meradle, kvalitné údaje, a to v záujme prijímania adekvátnych opatrení legislatívnej i nelegislatívnej povahy v oblasti sociálnych služieb. V súčasnosti absentuje vzájomne previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát v oblasti sociálnych služieb pri možných viacerých súčasných intervenciách v prospech prijímateľa sociálnych služieb, ako aj pri poskytovaní sociálnych služieb poskytovateľmi sociálnych služieb rôzneho druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby s ich finančnou podporou z viacerých verejných zdrojov. Tento skutkový stav je jedným z dôsledkov delenej samosprávnej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov oblasti poskytovania sociálnych služieb, ako i pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri spolufinancovaní sociálnych služieb.
Zámerom navrhovanej úpravy je vytvoriť právne podmienky na nový systém zberu údajov v sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tak, aby zhromaždené údaje boli aktuálne, ale aj overiteľné a relevantné pre potreby zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnych služieb. Zavedením informačného systému sociálnych služieb sa vytvoria predpoklady aj na zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných rozpočtov podľa zákona o sociálnych službách, a podávanie žiadosti o finančný príspevok z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo strany žiadateľov o tento príspevok v elektronickej podobe priamo do informačného systému sociálnych služieb.
Vzhľadom na predpokladaný rozsah spracúvaných údajov sa v rámci prechodných ustanovení zákona vytvára náležitý časový priestor na zosúladenie doposiaľ vedeného registra, evidencií a ďalších zdrojov dát zo strany obcí, vyšších územných celkov a poskytovateľov sociálnych služieb novo v informačnom systéme sociálnych služieb. Ustanovuje sa šesť mesačná lehota, pre obce, vyššie územné celky a poskytovateľov sociálnych služieb na doplnenie všetkých nimi vedených aktuálnych údajov do príslušnej časti informačného systému sociálnych služieb do navrhovanej účinnosti zákona v časti informačného systému sociálnych služieb, t.j. do 1. januára 2021. Ide najmä o pretransformovanie doposiaľ vedených evidencií v rámci pôsobnosti obcí, vyšších
2
územných celkov a u poskytovateľov sociálnych služieb do ich nového spôsobu evidencie v rámci jednotného a previazaného informačného systému sociálnych služieb.
Vládny návrh zákona zahŕňa aj úpravu podmienok finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Navrhované zmeny upravujú spôsob určenia výšky finančného príspevku na prevádzku tak, aby sa na rozdiel od doterajšieho právneho stavu pri určení výšky tohto finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok nezohľadňoval a tento finančný príspevok neznižoval o
1.príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia dosahovaný verejnými poskytovateľmi porovnateľného druhu sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorý je ďalším druhom príjmu na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, a
2.skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku, ktoré vyššie ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.
Účelom navrhovanej úpravy je v konečnom dôsledku vytvoriť právne podmienky na zvýšenie úrovne finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Dôsledkom takejto úpravy je v zásade pripustenie súbežného financovania prevádzkových nákladov poskytovanej sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sociálnej služby z viacerých verejných zdrojov a z príjmov neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za sociálnu službu v príslušnom rozpočtovom roku, ktoré vyššie ako priemerné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za porovnateľnú sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, a to do úrovne ich reálnej nákladovosti u konkrétneho neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Účelnosť, účinnosť a efektívnosť viaczdrojového vynakladania verejných prostriedkov do spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb bude musieť byť zabezpečená v rámci zúčtovania poskytnutého finančného príspevku na prevádzku v pôsobnosti obce a vyššieho územného celku. Aj po týchto zmenách však zostáva zachovaná podmienka neziskovosti sociálnej služby financovanej z verejných zdrojov.
Predkladaný vládny návrh obsahuje na základe poznatkov aplikačnej praxe aj zmeny v časti právnej úpravy poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa). Navrhované zmeny zabezpečujú jednoznačnosť interpretácie právnej úpravy, pokiaľ ide o posudzovanie stavu obsadenosti miest v zariadení sociálnych služieb, na ktoré možno poskytnúť finančný príspevok z kapitoly ministerstva, ak ministerstvo odpustí zmeškanie zákonom ustanovenej lehoty podania žiadosti o tento finančný príspevok, ako aj spôsobu určenia výšky finančného príspevku vyplácaného štvrťročne, resp. spôsobu určenia pomernej časti tohto finančného príspevku na účely jeho zúčtovania. Posilňuje sa plnenie účelu finančného príspevku z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tým, že novo vzniká nárok na tento finančný príspevok aj na miesto v zariadení, na ktorom sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená, a to podľa zákonom ustanovených podmienok.
3
Predkladaný vládny návrh reaguje aj na poznatky aplikačnej praxe upresňujúcou právnou úpravou vybraných častí zákona, a to v záujme zabezpečenia jednoznačnej interpretácie právnej úpravy a obsahuje aj legislatívno-technické úpravy reagujúce na zmeny súvisiaceho právneho prostredia uplynutím času, na ktoré právna úprava v dotknutých častiach odkazuje.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.