1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
________________________________________________________________
1516
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 289/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Nevyhnutné telesné obmedzenie písomne nariaďuje, schvaľuje alebo dodatočne bezodkladne schvaľuje a potvrdzuje svojim podpisom lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a písomne sa k nemu vyjadruje a potvrdzuje svojim podpisom sociálny pracovník zariadenia.“.
2
2.V § 10 ods. 4 štvrtej vete a § 81 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „v informačnom systéme sociálnych služieb“.
3.V § 10 ods. 5 sa slová „meno, priezvisko a podpis“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.
4.V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
5.V § 16 ods. 1 písm. n), § 24d ods. 1 písm. a) treťom bode, § 28 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 72 ods. 6 písm. g) sa za slovo „zo“ vkladajú slová „školy a“.
6.V § 64 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak o zápis žiada fyzická osoba,“.
7.V § 65 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
8.V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba,“.
9.V § 66 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
10.V § 67 ods. 2 písm. b) sa za slovo „priezviskom“ vkladajú slová „alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom“.
11.V § 67a ods. 3 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a vypúšťa sa slovo „audítor“.
12.V § 67a odsek 4 znie:
„(4) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom,33ba) ak v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, jeho
a)príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane presiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom33bb) alebo
b)všetky príjmy presiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom.33bb)“.
3
Poznámky pod čiarou k odkazom 33ba a 33bb znejú:
33ba) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
33bb) § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.V § 67a ods. 6 sa za slová „poskytovaním sociálnej služby“ vkladajú slová „v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj podľa formy sociálnej služby,“.
14.V § 69 ods. 1 sa slová „písm. s) a t)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a s)“.
15. V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
16.V § 71 ods. 9, § 78a ods. 4 a § 78aa ods. 4 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
17.V § 73 ods. 11 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.
18.V § 74 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby, ktorej sa poskytovať sociálna služba,“.
19.V § 77 sa vypúšťa odsek 12.
20.§ 78b znie:
㤠78b
(1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
(2) Písomnú žiadosť na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby doručuje podľa odseku 1 v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni podať žiadosť v lehote podľa prvej vety, lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bude písomná žiadosť doručená ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnych služieb.
(3) Podmienkou na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je písomné vyjadrenie
a)príslušného vyššieho územného celku o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, ak ide
4
o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39,
b)príslušnej obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40.“.
21.V § 78c ods. 1 sa slová „poradí podľa dňa doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „informačnom systéme sociálnych služieb“.
22.V § 78c sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
23.V § 78c ods. 2 a 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
24.V § 78c ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
25.V § 78c ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
26.V § 78c odseky 6 až 8 znejú:
„(6) Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu žiadosť podľa § 78b ods. 1 v lehote podľa § 78b ods. 2 a ministerstvo nerozhodne podľa odseku 7 o odpustení zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, ministerstvo žiadosť odmietne.
(7) Ministerstvo môže zo závažných dôvodov rozhodnúť o odpustení zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, ak žiadateľ doručí ministerstvu odôvodnenú písomnú žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 spolu so žiadosťou podľa § 78b ods. 1 v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
(8) Ak ministerstvo odpustí zmeškanie lehoty podľa § 78b ods. 2, finančný príspevok možno poskytnúť len na obsadené miesta v zariadení k 31. augustu rozpočtového roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý mala byť žiadosť podľa § 78b ods. 1 podaná.“.
27.V § 78c ods. 9, § 79 ods. 2 písm. a) a § 91 ods. 1 sa slová „termínu podľa § 78b ods. 4“ nahrádzajú slovami „lehoty podľa § 78b ods. 2“.
28.V § 78d ods. 2 písm. e) sa za slová „odsekov 12,“ vkladajú slová „13 a“.
29.V § 78d ods. 3 prvej vete sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „v pomernej časti“.
30. V § 78d ods. 3 písm. d) sa slová „efektívnosť a účinnosť“ nahrádzajú slovami „efektívnosť, účinnosť a účelnosť“.
31.V poznámke pod čiarou k odkazu 43a sa na konci pripája citácia: „Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5
32.V § 78d ods. 9 a 11 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
33.V § 78d ods. 10 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „spolu s predložením výpisu z registra preukazujúceho príslušné zápisy do tohto registra“.
34.V § 78d odsek 12 znie:
„(12) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.“.
35.V § 78d ods. 13 úvodnej vete sa slová „viac ako 20“ nahrádzajú slovami „20 a viac“.
36.V § 78d ods. 13 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
37.V § 78d ods. 13 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
38.V § 78d ods. 14 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a)“.
39.V § 78d ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
40.V § 78d ods. 16 písmeno a) znie:
„a) dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre každé miesto v zariadení a formu sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,“.
41.V § 78d ods. 16 písm. b) sa slová „určený; počet hodín poskytovanej“ nahrádzajú slovami „určený, vrátane vyznačenia času príchodu a času odchodu prijímateľa sociálnej služby; počet hodín poskytovanej sociálnej služby, čas príchodu a čas odchodu prijímateľa“.
42.V § 78d odsek 18 znie:
„(18) Na účely
a)vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa určí vo výške, ktorá zodpovedá počtu
1.kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,
2.pracovných dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení,
b)výpočtu pomernej časti finančného príspevku sa suma pomernej časti finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na jedno miesto na jeden deň určí ako podiel sumy finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok na jedno miesto v zariadení a formu sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a počtu
1.kalendárnych dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,
6
2.pracovných dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení.“.
43.V § 79 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1.žiadostí podľa § 78b ods. 1 a žiadostí o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2,
2.osôb,
2a.ktorým bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a jeho sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b.ktorým nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, jeho požadovanú sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
2c.ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
2d.ktorým bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorým bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorým akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
2e.u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,“.
44.V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i) a j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená i) až k).
45.V § 79 sa vypúšťajú odseky 2 až 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 2 a 3.
46.V § 79 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a účelnosť jeho využitia“.
47.V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).
48.V § 79 odsek 3 znie:
„(3) Ministerstvo je správcom informačného systému sociálnych služieb.43b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:
43b) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
49.V § 80 písmeno q) znie:
„q) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1.fyzických osôb,
1a.o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári a odkázanosti na opatrovateľskú službu bolo vydané rozhodnutie,
7
1b. ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1c. za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1d. ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
2.osôb, ktorým
2a. bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) n) a jeho sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b. nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) n) a jeho požadovanú sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
2c.bolo vydané vyjadrenie podľa § 83 ods. 8,“.
50.V § 81 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmená s) až zb) sa označujú ako písmená r) až za).
51.V § 81 písmeno v) znie:
„v) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1.fyzických osôb,
1a.o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení bolo vydané rozhodnutie,
1b.ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena b) štvrtého bodu povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1c.za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1d.ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
2.osôb, ktorým
2a.bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen l) o) a jeho sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b.nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen l) o) a jeho požadovanú sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
2c.bolo vydané vyjadrenie podľa § 83 ods. 9,“.
52.V § 83 odseky 8 a 9 znejú:
„(8) Obec vydá na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na príslušný rozpočtový rok poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40, na jeho písomnú žiadosť doručenú v lehote od 1. mája do 31. augusta
8
predchádzajúceho rozpočtového roka, bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb obce do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Ak je poskytovateľom sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 obec alebo právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, obec poskytne ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb o týchto osobách údaje podľa § 105a ods. 6 písm. a) e) v lehote od 1. mája do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.
(9) Vyšší územný celok vydá na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na príslušný rozpočtový rok poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 39, na jeho písomnú žiadosť doručenú v lehote od 1. mája do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka, bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.“.
53.V § 83 ods. 10 sa slová „predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b“ nahrádzajú slovami „poskytovanej sociálnej služby podľa odsekov 8 a 9“.
54.V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
55. V § 86 ods. 3 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
56.V § 86 ods. 4 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa slovo „vyučovacím“.
57.V § 87 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
58.V § 88 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
59.V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „na odbornú činnosť“.
9
60.V § 89 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
61.V § 92 odsek 7 znie:
„(7) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, rodinný stav a štátne občianstvo fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, nie starší ako šesť mesiacov, a druh sociálnej služby, na ktorú žiada o posúdenie svojej odkázanosti. Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b), aj povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy, u ostatných cudzincov povolenie príslušného orgánu na pobyt a u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l). Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže obsahovať aj identifikačné údaje a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzovať, a správnemu orgánu potrebnú súčinnosť v záujme riadneho vedenia konania.“.
62.V § 94a odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Obec spracúva osobné údaje o
a)fyzickej osobe, o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 80 písm. q),
b)žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
c)žiadateľovi o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a o dieťati žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
d)prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
e)fyzickej osobe, ktorej príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8,
f)zákonnom zástupcovi fyzickej osoby
1.o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 80 písm. q) prvého bodu,
2.uvedenej v písmenách b) až e),
g)fyzickej osobe uvedenej v § 92 ods. 6 a 7.
(3) Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a)meno, priezvisko a titul,
b)adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)pohlavie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) d) a v § 80 písm. q) bodoch 1a. a 1d.,
e)štátne občianstvo,
f)rodinný stav a sociálne postavenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) e) a v § 80 písm. q) prvom bode,
10
g)údaje o zdravotnom stave fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) d) a v § 80 písm. q) bodoch 1a. a 1d. v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
h)údaje o bytových pomeroch fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) d) a v § 80 písm. q) bodoch 1a. a 1d.,
i)údaje o príjme, hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. e),
j)telefónne číslo a elektronická adresa,
k)číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzickej osoby uvedenej v § 80 písm. q) bodoch 2a. a 2b.,
l)ďalšie údaje, ktoré v súlade s účelom spracúvania a nevyhnutné na účely poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby, poskytovania finančného príspevku podľa § 80 písm. k) n) a kontroly hospodárenia s ním.“.
63.V § 94b ods. 1 písm. e) sa slová „písm. p) až r)“ nahrádzajú slovami „písm. p) a q)“.
64.V § 94b ods. 1 písm. f) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.
65.V § 94b odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o
a)fyzickej osobe, o ktorej
1.zapisuje údaje do registra,
2.vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 81 písm. v),
b)fyzickej osobe, ktorá je
1.žiadateľom o zápis do registra,
2.štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
3.navrhovaná za zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby,
c)žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
d)žiadateľovi o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a o dieťati žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
e)prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
f)fyzickej osobe, ktorej príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8,
g)zákonnom zástupcovi fyzickej osoby
1.o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 81 písm. v) prvého bodu,
2.uvedenej v písmenách c) až f),
h)fyzickej osobe uvedenej v § 92 ods. 6 a 7.
(3) Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a)meno, priezvisko a titul,
b)adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)pohlavie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) e) a v § 81 písm. v) bodoch 1a. a 1d.,
e)štátne občianstvo,
f)rodinný stav a sociálne postavenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) f) a v § 81 písm. v) prvom bode,
11
g)údaje o zdravotnom stave fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) e) a v § 81 písm. v) bodoch 1a. a 1d. v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
h)údaje o bytových pomeroch fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až e) a v § 81 písm. v) bodoch 1a. a 1d.,
i)údaje o príjme, hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
j)telefónne číslo a elektronická adresa,
k)číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzickej osoby uvedenej v § 81 písm. v) bodoch 2a. a 2b.,
l)ďalšie údaje, ktoré v súlade s účelom spracúvania a nevyhnutné na účely poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby, poskytovania finančného príspevku podľa § 81 písm. l) o) a kontroly hospodárenia s ním.“.
66.V § 94c ods. 1 písmeno d) znie:
„d) ubytovanie fyzickej osoby, ktorú prijímateľ sociálnej služby určí podľa § 61 ods. 4,“.
67.V § 94c ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).
68.V § 94c ods. 1 písmeno h) znie:
„h) vedenie evidencií podľa § 95.“.
69.V § 94c odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o
a)žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a o dieťati žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
b)prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
c)fyzickej osobe, ktorej príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8,
d)zaopatrenom plnoletom dieťati alebo rodičovi prijímateľa sociálnej služby, ktorému vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
e)zákonnom zástupcovi fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) až d),
f)fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,
g)fyzickej osobe, ktorú prijímateľ sociálnej služby určí pri poskytnutí ubytovania podľa § 61 ods. 4,
h)fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
i)fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
j)zamestnancovi poskytovateľa sociálnej služby,
k)fyzickej osobe uvedenej v § 92 ods. 6.
(3) Osobné údaje, ktoré poskytovateľ sociálnej služby spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
12
a)meno, priezvisko a titul,
b)adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)pohlavie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a), b), g) a j),
e)štátne občianstvo,
f)rodinný stav a sociálne postavenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) až d),
g)údaje o zdravotnom stave fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) a b) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
h)údaje o príjme, hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) až d),
i)telefónne číslo a elektronická adresa,
j)ďalšie údaje, ktoré v súlade s účelom spracúvania a nevyhnutné na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.“.
70.V § 94d ods. 1 písmená d) až f) znejú:
„d) poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
e) vedenie evidencií v informačnom systéme sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. h),
f) plnenie úloh správcu informačného systému sociálnych služieb.“.
71.V § 94d ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
72.V § 94d odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Ministerstvo spracúva osobné údaje o
a)fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnych služieb,
b)fyzickej osobe, ktorá
1.je žiadateľom o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
2.je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
3.je navrhovaná za zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
4.sa bude podieľať na vzdelávaní,
c)fyzickej osobe, ktorá
1.je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
3.je navrhovaná za zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
4.bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
d)fyzickej osobe, ktorá je účastníkom konania o pokute,
e)fyzickej osobe uvedenej v § 99 ods. 5 pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
f)fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
g)fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
13
h)prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
(3) Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a)meno, priezvisko a titul,
b)adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)štátne občianstvo,
e)telefónne číslo a elektronická adresa,
f)číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzickej osoby uvedenej v § 79 ods. 1 písm. h) bodoch 2a. a 2b.,
g)ďalšie údaje, ktoré v súlade s účelom spracúvania a nevyhnutné na účely výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, prijímania žiadostí podľa § 78b ods. 1 a žiadostí o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a kontroly hospodárenia s ním, vedenia evidencií v informačnom systéme sociálnych služieb a plnenia úloh správcu informačného systému sociálnych služieb.“.
73.V § 94d ods. 4 sa slová „§ 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2 osobné údaje v rozsahu ustanovenom v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3, § 94d ods. 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 a v § 94a ods. 2, § 94b ods. 2 a § 94c ods. 2 osobné údaje v rozsahu ustanovenom v odseku 3 a v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3 a § 94c ods. 3“.
74.Nadpis § 95 znie: „Evidencie vedené poskytovateľom sociálnej služby“.
75.V § 95 odsek 1 znie:
„(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby, ktorej obsahom údaje podľa § 94c ods. 3 v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby.“.
76.V § 95 ods. 2 6 sa slovo „evidencia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „evidencia prijímateľov sociálnych služieb“ v príslušnom tvare.
77.V § 95 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu uvedenú v § 34 41, súčasťou evidencie prijímateľov sociálnej služby sú aj
a)dátum začatia poskytovania sociálnej služby a dátum skončenia poskytovania sociálnej služby,
b)údaj o tom, či prijímateľovi sociálnej služby ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu
1.vzniká alebo nevzniká povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu podľa § 74 ods. 7 písm. h), po uplatnení § 73 ods. 1 až 10,
2.vzniká povinnosť platiť len časť úhrady za sociálnu službu podľa § 74 ods. 7 písm. i), po uplatnení § 73 ods. 1 až 10 alebo
3.vzniká povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu podľa § 74 ods. 7 písm. h) a § 73 ods. 21,
14
c)ďalšie údaje, ktoré súvisia s vecným rozsahom a časovým rozsahom poskytovanej sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby.
(8) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 41 je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb.
(9) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorých pracovná činnosť je vykonávaná pri poskytovaní sociálnej služby. Na účely evidencie zamestnancov podľa prvej vety, sa za zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby považuje aj zamestnanec, ktorý je k poskytovateľovi sociálnej služby dočasne pridelený.52a)
(10) Obsahom evidencie zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby sú
a)údaje podľa § 94c ods. 3 písm. a) až d),
b)druh pracovnoprávneho vzťahu,
c)dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dátum skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu,
d)dohodnutý rozsah pracovného času,
e)druh vykonávanej pracovnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,53)
f)ďalšie údaje, ktoré súvisia s plnením personálnych podmienok na poskytovanie sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52a a 53 znejú:
52a) § 58 Zákonníka práce.
53) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.“.
78.V § 95 ods. 11 sa za slová „poskytovateľ sociálnej služby“ vkladajú slová „okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41“.
79.V § 96 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz „53)“.
80.V § 97 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti,“ vkladá slovo „školy,“.
81.V § 97 ods. 2 sa slová „§ 78b ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 78d ods. 3 písm. a)“.
82.V § 100 ods. 1 sa za slovo „kontroluje“ vkladajú slová „v rozsahu pôsobnosti obce a v rozsahu pôsobnosti vyššieho územného celku“.
83.V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
84.V § 100 ods. 3 sa slová „ods. 6 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. d)“.
15
85.V poznámke pod čiarou k odkazu 57a sa citácia „zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
86.§ 101 vrátane nadpisu znie:
㤠101
Správne delikty
Správny delikt spácha
a)poskytovateľ sociálnej služby, ak
1.nesplní povinnosť podľa
§ 8 ods. 9
,
2.pri poskytovaní sociálnej služby nedodrží povinnosti podľa § 9 ods. 1, 4 7 a § 10,
3.nevykoná, nezabezpečí a neutvorí podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorú poskytuje,
4.pri určovaní úhrady za sociálnu službu nepostupuje podľa § 72 a 72a a pri platení úhrady za sociálnu službu neuplatňuje § 73 ods. 1 až 12,
5.pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nepostupuje podľa § 74 ods. 1,
2
, 6 až 8, 14 až 19,
6.nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 2 a 3,
b)obec, ak nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 4,
c)vyšší územný celok, ak nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 4.“.
87.V § 102 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ministerstvo uloží páchateľovi správneho deliktu pokutu vo výške do 2 000 eur.
(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo spáchanie správneho deliktu, najneskôr do troch rokov odo dňa spáchania správneho deliktu.“.
88.V § 102 ods. 3 sa slová „dopustenie sa“ nahrádzajú slovom „spáchanie“.
89.V § 102 ods. 4 sa slová „Výnosy pokút uložených“ nahrádzajú slovami „Pokuty uložené“.
90.Za štrnástu časť sa vkladá nová pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PÄTNÁSTA ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 105a
(1) Informačný systém sociálnych služieb je informačný systém verejnej správy59) na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnych služieb.
(2) V informačnom systéme sociálnych služieb sa
a)vedie
1.register,
2.register obmedzení,
16
b)prijímajú žiadosti podľa § 78b ods. 1 a žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 a vedie evidencia týchto žiadostí,
c)vedie evidencia osôb v súvislosti s
1.poskytovaním finančnej podpory
1a.ministerstvom v rozsahu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodov 2a. a 2b.,
1b.obcou v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodov 2a. a 2b.,
1c.vyšším územným celkom v rozsahu podľa § 81 písm. v) bodov 2a. a 2b.,
2.akreditáciou vzdelávacieho programu a akreditáciou na odbornú činnosť v rozsahu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodov 2c. a 2d.,
3.hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v rozsahu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodu 2e.,
4.vydávaním vyjadrenia o súlade poskytovanej sociálnej služby s
4a.komunitným plánom sociálnych služieb v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 2c.,
4b.koncepciou rozvoja sociálnych služieb v rozsahu podľa § 81 písm. v) bodu 2c.,
d)vedie evidencia fyzických osôb,
1.o ktorých odkázanosti na sociálnu službu bolo vydané rozhodnutie v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 1a. a § 81 písm. v) bodu 1a.,
2.ktorým vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13 v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 1b. a § 81 písm. v) bodu 1b.,
3.za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v druhom bode povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
4.ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
4a.obcou v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 1d.,
4b.vyšším územným celkom v rozsahu podľa § 81 písm. v) bodu 1d.,
e)vedie evidencia prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
f)vedie evidencia zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
g)vedú údaje o poskytovanej sociálnej službe.
(3) Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby,
d)druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
e)adresu miesta poskytovania sociálnej služby,
f)poskytnutú sumu finančného príspevku pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, ak ide o poskytovanie finančnej podpory ministerstvom,
g)poskytnutú sumu finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby v zariadení, na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie, na počet kilometrov
17
prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu, ak ide o poskytovanie finančnej podpory obcou alebo vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti,
h)požadovanú sumu finančného príspevku pre jednotlivé zariadenia, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia, ak ide o poskytovanie finančnej podpory ministerstvom,
i)požadovanú sumu finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby v zariadení, na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie, na počet kilometrov prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu, a dôvod jeho neposkytnutia, ak ide o poskytovanie finančnej podpory obcou alebo vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti.
(4) Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) druhého bodu obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
b)meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby,
d)meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom za vykonávanie vzdelávacieho programu alebo odbornej činnosti,
e)dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť a dátum odňatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť,
f)názov, druh, formu a rozsah vzdelávacieho programu, ak ide o akreditáciu vzdelávacieho programu,
g)druh odbornej činnosti, miesto vykonávania odbornej činnosti a cieľovú skupinu, pre ktorú bude odborná činnosť vykonávaná, ak ide o akreditáciu na odbornú činnosť.
(5) Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby,
d)druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorej podmienky kvality boli hodnotené,
e)adresu miesta poskytovania sociálnej služby, ktorej podmienky kvality boli hodnotené,
f)dosiahnutú úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C.
18
(6) Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak, ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)adresu miesta poskytovania sociálnej služby,
e)údaj o tom, či poskytovaná sociálna služba je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku, a dôvod nesúladu, ak poskytovaná sociálna služba nie je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku,
f)dátum vydania písomného vyjadrenia o súlade poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku.
(7) Evidencia fyzických osôb podľa odseku 2 písm. d) obsahuje
a)osobné údaje podľa § 94a ods. 3 písm. a) e) a § 94b ods. 3 písm. a) e) o fyzickej osobe,
1.o ktorej odkázanosti na sociálnu službu bolo vydané rozhodnutie,
2.ktorej vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
3.za ktorú vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
4.ktorá podala žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
b)druh sociálnej služby na ktorú fyzická osoba je odkázaná, na ktorú fyzická osoba nie je odkázaná, na ktorú fyzickej osobe odkázanosť zanikla, pri ktorej sa zmenil stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo pri ktorej vznikla povinnosť zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
c)stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
d)dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obce podľa § 80 písm. c) alebo rozhodnutia vyššieho územného celku podľa § 81 písm. b) prvého bodu štvrtého bodu,
e)druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, o ktorej poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania fyzická osoba uvedená v písmene a) štvrtom bode požiadala,
f)dátum začatia poskytovania alebo zabezpečenia poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe uvedenej v písmene a) štvrtom bode,
g)ďalšie údaje, ktoré súvisia so zabezpečením sociálnej služby.
(8) Údaje o poskytovanej sociálnej službe podľa odseku 2 písm. g) sú
a)počet prijímateľov sociálnej služby, okrem počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
b)počet a stav vybavenia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
c)prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) spojených s poskytovaním sociálnej služby v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu
19
poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj podľa formy sociálnej služby za kalendárny rok,
d)priemerné ekonomicky oprávnené náklady v prepočte na jedného prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby za kalendárny rok,
e)ďalšie údaje, ktoré súvisia s prevádzkou poskytovanej sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby.
§ 105b
(1) Ministerstvo bezplatne zabezpečí obci, vyššiemu územnému celku a poskytovateľovi sociálnej služby priamy a nepretržitý prístup do informačného systému sociálnych služieb na účely plnenia povinností a výkonu práv podľa tohto zákona.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa
a)§ 105a ods. 2 písm. a) druhého bodu najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia obmedzenia prijímateľa sociálnej služby,
b)§ 105a ods. 2 písm. e) a f) najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo zmeny týchto zapísaných údajov vedených v informačnom systéme sociálnych služieb,
c)§ 105a ods. 2 písm. g) najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby počas kalendárneho roka, poskytne ministerstvu údaje podľa § 105a ods. 2 písm. g) najneskôr do
a)30 kalendárnych dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby alebo
b)dňa výmazu z registra, ak oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby zaniklo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra.
(4) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytujú ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa
a)§ 105a ods. 2 písm. c) bodov 1b. a 1c. najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)§ 105a ods. 2 písm. c) štvrtého bodu najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa vydania písomného vyjadrenia o súlade poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku, ak § 83 ods. 8 druhá veta neustanovuje inak,
c)§ 105a ods. 2 písm. d) najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia, doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 alebo zmeny týchto zapísaných údajov vedených v informačnom systéme sociálnych služieb.
20
(5) Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni poskytnúť údaje podľa odsekov 2 4, lehoty podľa odsekov 2 4 zachované, ak údaje doručené v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnych služieb.
§ 105c
(1) Informačný systém sociálnych služieb sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
(2) Verejnú časť informačného systému sociálnych služieb tvoria údaje uvedené v § 105a ods. 2 písm. a) prvom bode a písm. c) okrem dátumu narodenia a adresy miesta poskytovania sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 29.
(3) Neverejnú časť informačného systému sociálnych služieb tvoria údaje, ktoré netvoria verejnú časť.
(4) Na údaje z neverejnej časti informačného systému sociálnych služieb sa nevzťahuje osobitný predpis o sprístupňovaní informácií.54) Údaje z neverejnej časti informačného systému sa na žiadosť sprístupňujú orgánom verejnej moci, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov.
(5) Na základe písomnej žiadosti vyšší územný celok bezodkladne poskytne výpis z registra vo svojom územnom obvode, ktorý obsahuje údaje, ktoré sa o žiadateľovi vedú.
(6) Na základe písomnej žiadosti ministerstvo poskytne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti údaje z neverejnej časti informačného systému sociálnych služieb, ktoré sa o žiadateľovi vedú.“.
Doterajšia pätnásta časť sa označuje ako šestnásta časť.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
59) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z.“.
91.Za § 110am sa vkladajú § 110an až 110ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠110an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
(1) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35, 36, 38 a 39, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a na určenie výšky tohto finančného príspevku, ktorý sa na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia započítava podľa § 71 ods. 4 písm. b) a § 77 účinného do 30. septembra 2019, povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa na účely určenia výšky tohto finančného príspevku podľa § 77 za obdobie po 30. septembri 2019 nezapočíta príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia.
21
(2) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a výška tohto finančného príspevku, ktorý sa na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa na základe tejto zmluvy znižuje podľa § 77 ods. 12 účinného do 30. septembra 2019, povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa za obdobie po 30. septembri 2019 tento finančný príspevok neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v rozpočtovom roku 2019 a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za rozpočtový rok 2018.
(3) Ustanovenie § 110al prvej vety, v časti zohľadňovania príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia podľa § 71 ods. 4 účinného od 1. januára 2018 na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77, sa od 1. októbra 2019 neuplatňuje.
§ 110ao
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenie § 67a ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri overovaní účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019.
§ 110ap
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytnú ministerstvu do 30. júna 2021 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa
a)§ 105a ods. 2 písm. d) prvého bodu tretieho bodu, ktoré spracúvajú k 31. decembru 2020, ak rozhodnutie, na základe ktorého sa tieto údaje zapisujú, nadobudlo právoplatnosť po 31. decembri 2019,
b)§ 105a ods. 2 písm. d) štvrtého bodu, ktoré spracúvajú k 31. decembru 2020, ak sociálna služba nie je k 1. januáru 2021 poskytovaná alebo zabezpečená.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby poskytne ministerstvu do 30. júna 2021 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa § 105a ods. 2 písm. e) a f), ktoré spracúva k 31. decembru 2020 a je povinný ich spracúvať aj po 31. decembri 2020.
(3) Identifikačné číslo organizácie osoby, ktorá je k 31. decembru 2020 vedená v registri alebo v zozname podľa § 79 ods. 1 písm. i) a j) v znení účinnom do 31. decembra 2020, zapisuje vyšší územný celok do registra a ministerstvo do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodov 2c. a 2d. vedených v informačnom systéme sociálnych služieb, ak tento údaj vyšší územný celok na účely registrácie a ministerstvo na účely akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť spracúvajú k 31. decembru 2020.“.
92.V prílohe č. 4 časti III písm. a) treťom bode sa za slovo „školy“