DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve,
b)v sekundárnom práve,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona body 4 a 5 sa nevypĺňajú.