1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: žiadne
Termín začiatku a ukončenia PPK
--
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2019
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona reaguje na potrebu skvalitniť riadenie obrany štátu a spresniť a doplniť niektoré ustanovenia platného zákona. Príprava riadiacich prvkov systému obrany štátu a preverovanie pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu upravené čiastočne. Efektívne použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky a využitie podpory obrany štátu vyžaduje skvalitniť plánovanie obrany štátu. Aplikačná prax vyžaduje skvalitniť spoločnú prípravu výkonných prvkov systému obrany štátu, spresniť vymedzenie niektorých pojmov, procesov a podporu obrany štátu, vrátane podpory poskytovanej zahraničným ozbrojeným silám prijatým na území Slovenskej republiky a prehľadne vyjadriť obranné kapacity štátu. V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 45 z 24. januára 2018 ku koncepcii mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky prevádzkuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky spolu s okresnými úradmi v sídle kraja na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky informačný mobilizačný systém. Poznatky a skúsenosti z praxe poukázali aj na potrebu precizovania ustanovení zákona upravujúcich podiel niektorých subjektov na príprave občanov Slovenskej republiky na obranu štátu.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Ustanovenie plánovania obrany štátu a vymedzenie plánu obrany štátu, ustanovenie systémovej prípravy štátnych orgánov a ďalších orgánov na obranu štátu, rozšírenie foriem preverovania na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu s cieľom skvalitniť riadenie obrany štátu. Spoločná príprava ozbrojených síl Slovenskej republiky s ozbrojenými zbormi a ďalšími prvkami systému obrany štátu vo forme spoločného výcviku a cvičení s cieľom skvalitnenia ich pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu. Spresnenie podpory obrany štátu s cieľom zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť dodávok pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a ďalšie výkonné prvky systému obrany štátu a spresnenie podpory, ktorú Slovenská republika poskytne zahraničným ozbrojeným silám prijatým na jej území. Spresnenie vedenia osobných údajov občanov podliehajúcich brannej povinnosti vedených v evidencii okresného úradu v sídle kraja s cieľom efektívneho zabezpečenia mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Spresňuje sa príprava obyvateľstva na obranu štátu (napr. formy prípravy, subjekty podieľajúce sa na tejto príprave, branná príprava) s cieľom jej presného vymedzenia.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, vláda Slovenskej republiky, okresné úrady, obce a vyššie územné celky.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Pri spracúvaní návrhu zákona neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia. Alternatívne riešenia boli posudzované pri analýze systému obrany štátu a pri príprave návrhu Koncepcie rozvoja systému obrany štátu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky.
2
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Žiadne.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
___________________________________
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
Vplyv na manželstvo, rodičovstvoa rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
V súvislosti s prijatím návrhu zákona nevzniknú zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy a všetký výdavky s ním súvisiace budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK