VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________
Na rokovanie Číslo: ÚV-13554/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1519
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ........2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
–––––––––––––––
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava . mája 2019