DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
-v tretej časti hlave IV (Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu) čl. 45, čl. 56 61 a hlave X (Sociálna politika) čl. 151 153 a čl. 156 158 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
-v čl. 15, 16 a 31 Charty základných práv Európskej únie;
b)v sekundárnom práve:
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. L 173, 9.7.2018), gestor zodpovedný za prebratie smernice: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 18, 21. 1. 1997) v platnom znení, gestor zodpovedný za prebratie smernice: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení:
Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018 uplynie 30. júla 2020.
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
V danej oblasti nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, začatý postup Európskej komisie ani začaté konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav:
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne