1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1507
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 302/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:
㤠8c
(1)Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.
(2) Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,20d) a ktoré má
a)pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
b)najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
c)najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
d)výhradne elektrický pohon, a to
1. batériové elektrické vozidlo,
2. elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.
2
(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b)fyzickej osobe – podnikateľovi,
c)právnickej osobe,
d)obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
(4)Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
(5)Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť najviac vo výške
a)35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla podľa odseku 2, ak žiadateľ dotácie súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo, alebo
b)25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla podľa odseku 2 okrem skutočností v písmene a).
(6)Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a prevádzkovať vozidlo najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:
20c) § 4 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20d) § 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.§ 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i) sú
a)doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)úradne osvedčená kópia osvedčenia o evidencii časť II,
c)faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva vozidla,
d)čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
e)doklad preukazujúci vyradenie vozidla so spaľovacím motorom, staršieho ako 15 rokov z evidencie vozidiel z dôvodu odovzdania vozidla na spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel podľa osobitného predpisu;27a) to neplatí, ak ide o dotáciu podľa § 8c ods. 5 písm. b),
f)ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 120 ods. 3 a 9 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
6. V § 12 sa text „(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 8b právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“ nahrádza textom „(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 8c právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“ a text „(5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ sa nahrádza textom „(6) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.