Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík a Jozef Mihál predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
Predkladaný návrh zákona reaguje na právnu prax, ktorú v ostatnej dobe zaviedla vo svojej rozhodovacej činnosti Sociálna poisťovňa, ktorá vo viacerých prípadoch nepriznala materské v prípade, že starostlivosť o dieťa prevzal iný poistenec ako matka, predovšetkým v prípade, ak túto starostlivosť o dieťa prevzal otec po dohode s matkou dieťaťa. Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak súčasne akýkoľvek iný druh príjmu. Definícia riadnej starostlivosti o dieťa však v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje. Preto možno považovať výklad Sociálnej poisťovne v danom prípade, a tým pádom aj jej súvisiacu rozhodovaciu činnosť, za svojvoľnú.
Z dôvodu posilnenia právnej istoty ale aj z dôvodu, aby si otcovia, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa do troch rokov veku mali možnosť zvýšiť príjem aj istým druhom pracovnej činnosti, ktorý sa súčasne nevylučuje s riadnou starostlivosťou o dieťa, predkladáme novelu zákona o sociálnom poistení.
Predkladatelia presvedčení, že toto opatrenie umožní lepšie zosúladenie súkromného a pracovného života rodín s malými deťmi a bude pôsobiť pozitívne na posilnenie ich sociálneho statusu v spoločnosti. Toto opatrenie umožní zvyšovanie zamestnanosti žien s rodičovskými povinnosťami, keďže je známa skutočnosť, že príliš dlhý pobyt matky na rodičovskej dovolenke značne sťažuje jej vyhliadky na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu.
Navrhuje sa vymedzenie riadnej starostlivosti o dieťa a súčasne sa navrhuje aby táto podmienka bola splnená nielen v prípade, že sa o dieťa stará celodenne len osoba, ktorá poberá materské, ale aj v prípade, že jej s touto činnosťou pomáha iná plnoletá fyzická osoba alebo túto riadnu starostlivosť zabezpečuje za pomoci právnickej osoby (napr. jasle.). Navrhujeme použiť rovnakú formuláciu ako je uvedená v § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“). Ak uvedené podmienky akceptovateľné v prípade splnenia nároku na poskytnutie rodičovského príspevku, neexistuje legitímny dôvod aby neboli akceptované v prípade nároku na materské.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 3
V nadväznosti na vymedzenie riadnej starostlivosti v bode 7 sa precizuje aj ustanovenie o podmienkach nároku na materské. Keďže nebude vyžadovaný osobný výkon starostlivosti, je potrebné upraviť súvisiace ustanovenia tak, aby reflektovali možnosť zabezpečenia riadnej starostlivosti prostredníctvom inej plnoletej fyzickej osoby alebo právnickou osobou.
K bodu 2, 4, 5 a 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 7.
K bodu 7
Navrhuje sa vymedzenie riadnej starostlivosti o dieťa, ktoré je totožné s jeho vymedzením podľa § 3 ods. 3 zákona o rodičovskom príspevku.
Zároveň sa navrhuje, aby rovnako ako v zákone o rodičovskom príspevku bola podmienka riadnej starostlivosti o dieťa považovaná za splnenú nie len v prípade, že oprávnená osoba túto starostlivosť zabezpečuje osobne, ale aj vtedy, ak ju zabezpečuje prostredníctvom inej plnoletej fyzickej osoby alebo právnickou osobou. Ponecháva sa ustanovenie, podľa ktorého nárok na materské zaniká poistencovi, ktorý sa na základe lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa. Ak poistenec prestane zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, nárok na materské mu zaniká.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti na 1. januára 2020.