NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1138/2019
1864
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. mája 2019
k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (tlač 1501)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 71 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
z v o l i l a
v tajnom hlasovaní
Romana KONEČNÉHO
za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.
Výkon funkcie a tým aj funkčné obdobie zvoleného riaditeľa začína plynúťdňom 1. júna 2019.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Anna V e r e š o v á v. r.