Tabuľka č. 1  
Rámcová bilancia  
a vyjadrenie podielu majetku a zdrojov  
Stav k 31. 12. 2016  
Stav k 31. 12. 2017  
v EUR  
Stav k 31. 12. 2018  
v EUR  
Stav k 31. 12. 2016  
Stav k 31. 12. 2017  
Stav k 31. 12. 2018  
MAJETOK  
ZDROJE  
v EUR  
%
%
%
v EUR  
%
v EUR  
%
v EUR  
%
Fond dlhodobého majetku  
fond prevádzkových prostriedkov  
6,18 Základný fond nemocenského poistenia  
0,39 Základný fond starobného poistenia  
a
Dlhodobý nehmotný majetok  
716 628,71  
77 711 208,28  
1 997 651,97  
0,08  
8,14  
0,21  
446 656,62  
0,04  
7,16  
0,26  
933 763,48  
0,08  
82 889 243,56  
36 171 765,26  
8,68  
3,79  
79 611 141,10  
35 710 520,61  
7,65  
3,43  
79 683 004,46  
39 051 415,34  
6,85  
3,36  
Dlhodobý hmotný majetok  
Obstaranie dlhodobého nehmotného  
a dlhodobého hmotného majetku  
74 464 632,50  
2 674 771,13  
71 869 544,56  
4 572 061,43  
215 752 447,01 22,59  
151 707 833,86 15,88  
8 327 005,61  
33 340 930,82  
21 834 712,62  
0,00  
208 714 995,68 20,06  
166 988 642,05 16,05  
9 331 326,69  
41 679 821,90  
21 992 486,91  
0,00  
287 171 340,41 24,69  
155 495 561,51 13,37  
10 032 351,27  
48 251 563,24  
23 798 738,05  
0,00  
Základný fond invalidného poistenia  
Základný fond garančného poistenia  
Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
Základný fond úrazového poistenia  
0,87  
3,49  
2,29  
0,00  
1,08  
3,32  
0,90  
4,01  
2,11  
0,00  
3,16  
2,59  
0,86  
4,15  
2,05  
0,00  
3,00  
3,69  
Poskytnuté preddavky na dlhodobý  
nehmotný a hmotný majetok  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00 Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
Rezervný fond solidarity  
10 285 287,44  
31 690 634,09  
32 851 232,32  
26 950 244,29  
34 884 642,96  
42 911 927,93  
Správny fond  
Účet tvorby fondov  
Výsledok hospodárenia  
6,65 VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  
0,08 Záväzky fondov (vnútorné zúčtovanie a ostatné záväzky)  
321 527 944,96 33,67  
-15 058,89 0,00  
913 512 746,34 95,65  
371 338 277,22 35,69  
-33 620,40 0,00  
995 135 068,37 95,64  
388 201 703,56 33,38  
-16 975,04 0,00  
1 109 465 273,69 95,39  
NEOBEŽNÝ MAJETOK  
Zásoby  
80 425 488,96  
1 214 620,09  
8,42  
0,13  
77 586 060,25  
7,46  
0,09  
77 375 369,47  
907 164,35  
878 717,90  
38 259 141,38  
4,01  
40 293 950,73  
3,87  
48 277 982,54  
4,15  
Pohľadávky - menovitá hodnota  
- opravné položky  
Krátkodobý finančný majetok  
Prechodné účty (náklady budúcich období)  
OBEŽNÝ MAJETOK  
MAJETOK CELKOM  
786 772 663,00 82,38  
-463 823 562,00 -48,57  
550 049 007,89 57,59  
879 304 945,13 84,51  
-506 492 298,52 -48,68  
588 741 172,11 56,58  
779 795 970,09 67,05  
-390 126 814,72 -33,54  
694 420 506,45 59,71  
Prechodné účty ( výnosy budúcich období, výdavky budúcich  
období)  
2 838 753,21  
0,30  
4 511 337,16  
0,43  
4 649 840,75  
0,40  
417 058,78  
0,04  
419 024,45  
0,07  
681 043,18  
0,06 Sociálny fond  
444 635,79  
41 542 530,38  
955 055 276,72 100,00  
0,05  
4,35  
525 711,51  
45 330 999,40  
1 040 466 067,77 100,00  
0,05  
4,36  
631 695,39  
53 559 518,68  
1 163 024 792,37 100,00  
0,05  
4,61  
874 629 787,76 91,58  
955 055 276,72 100,00  
962 880 007,52 92,54  
1 040 466 067,77 100,00  
1 085 649 422,90 93,35 CUDZIE ZDROJE  
1 163 024 792,37 100,00 PASÍVA CELKOM  
Tabuľka č. 2  
Stav a pohyb dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31 12 2018  
v EUR  
Obstaranie  
dlhodobého  
nehmotného  
majetku  
Obstaranie  
dlhodobého  
hmotného  
majetku  
Samostatné hnuteľné veci  
a súbory hnuteľných vecí  
Dopravné  
prostriedky  
Umelecké diela  
a zbierky  
Softvér  
Stavby  
Pozemky  
Spolu  
Obstarávacia cena - stav  
na začiatku bežného  
účtovného obdobia  
prírastky +  
úbytky -  
presuny (+, -)  
45 968 596,53  
107 959 299,34  
42 534 224,45  
2 136 954,83  
4 276 809,57  
12 589,20  
431 499,99  
2 243 271,14  
205 563 245,05  
802 235,66  
17 501,58  
0,00  
296 146,07  
0,00  
3 447 762,47  
1 921 342,31  
0,00  
0,00  
65 609,05  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
370 735,67  
802 235,66  
0,00  
6 072 698,83  
3 743 908,54  
0,00  
10 989 578,70  
6 550 597,14  
0,00  
0,00  
Stav na konci bežného  
účtovného obdobia  
46 753 330,61  
108 255 445,41  
43 337 047,53  
44 060 644,61  
2 071 345,78  
4 276 809,57  
12 589,20  
0,00  
4 572 061,43  
210 002 226,61  
45 521 939,91  
37 534 692,07  
1 583 505,29  
x
x
0,00  
0,00  
127 977 184,80  
Oprávky – stav na začiatku  
bežného účtovného obdobia  
prírastky +  
315 128,80  
17 501,58  
3 060 867,09  
67 433,09  
3 132 899,78  
1 942 627,93  
252 750,75  
84 411,48  
x
x
x
x
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
6 761 646,42  
2 111 974,08  
úbytky -  
Stav na konci bežného  
účtovného obdobia  
Opravné položky – stav na  
začiatku bežného účtovného  
obdobia  
45 819 567,13  
46 330 481,53  
38 724 963,92  
1 751 844,56  
x
x
0,00  
0,00  
132 626 857,14  
prírastky +  
úbytky -  
Stav na konci bežného  
účtovného obdobia  
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bežného  
účtovného obdobia  
446 656,62  
933 763,48  
64 622 251,81  
61 924 963,88  
4 999 532,38  
5 335 680,69  
553 449,54  
319 501,22  
4 276 809,57  
4 276 809,57  
12 589,20  
12 589,20  
431 499,99  
0,00  
2 243 271,14  
4 572 061,43  
77 586 060,25  
77 375 369,47  
Stav na konci bežného  
účtovného obdobia  
Tabuľka č. 3  
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie  
(tabuľka k čl. III ods. 6 )  
v EUR  
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné  
dôchodkové sporenie  
Stav na konci  
Druhy pohľadávok  
bezprostredne  
predchádzajúceho účtovného  
obdobia  
bežného účtovného  
obdobia  
Poistné  
Penále  
Pokuty  
Poplatky  
Regresy  
Preplatky na dávkach  
Ostatné  
Pohľadávky spolu  
z toho:  
575 864 406,79  
668 302 187,43  
184 892 240,75  
1 730 665,01  
1 033,28  
1 900 508,49  
14 969 179,26  
6 783 652,09  
878 579 466,31  
174 709 390,26  
1 738 626,34  
1 000,78  
2 955 261,09  
16 222 877,12  
7 264 185,60  
778 755 747,98  
do jedného roka vrátane  
od jedného roka do piatich rokov vrátane  
viac ako päť rokov  
po lehote splatnosti *  
777 092 408,90  
1 663 339,08  
X
878 003 933,46  
575 532,85  
X
778 755 747,98  
878 579 466,31  
* Všetky pohľadávky na poistnom a príspevkoch na SDS vykazované na účte 316 sú po lehote splatnosti. Tam patria tak krátkodobé ako aj dlhodobé  
pohľadávky. Splatnosť poistného je uvedená v § 143 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Tabuľka č. 4  
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa druhov k 31.12.2018  
v EUR  
Druhy pohľadávok  
pohľadávky na základe rozhodnutia  
Pohľadávky na poistnom a  
príspevkoch na SDS celkom (  
účet 316 )  
pohľadávky na poistnom na  
základe výkazu, prihlášky  
evidované v účtovníctve (aj  
pred lehotou splatnosti)  
Číslo  
Pobočka  
preplatky na dávkach  
poistné  
penále  
pokuty  
poplatky  
Ostatné  
a regresy  
210 Banská Bystrica  
280 Bardejov  
020 Bratislava  
170 Čadca  
180 Dolný Kubín  
050 Dunajská Streda  
060 Galanta  
290 Humenné  
120 Komárno  
340 Košice  
130 Levice  
190 Liptovský Mikuláš  
220 Lučenec  
200 Martin  
360 Michalovce  
110 Nitra  
140 Nové Zámky  
300 Poprad  
090 Považská Bystrica  
270 Prešov  
100 Prievidza  
230 Rimavská Sobota  
370 Rožňava  
070 Senica  
380 Spišská Nová Ves  
310 Stará Ľubovňa  
320 Svidník  
37 395 440,87  
5 945 448,32  
179 902 007,84  
9 119 289,56  
9 048 163,76  
16 322 724,40  
20 488 270,79  
6 882 291,25  
10 928 080,02  
63 978 538,91  
12 055 376,61  
11 156 964,65  
5 984 464,03  
14 517 973,79  
7 608 712,31  
22 216 041,88  
10 409 082,32  
27 992 526,82  
25 910 108,32  
29 187 122,88  
20 141 077,14  
5 948 471,92  
7 141 037,14  
12 674 609,75  
9 986 299,64  
3 259 361,55  
2 961 453,14  
11 910 132,15  
6 332 384,04  
25 316 299,99  
39 979 246,85  
2 382 574,93  
5 234 269,17  
9 886 289,40  
6 203 656,17  
35 456 717,64  
731 862 509,95  
46 893 238,03  
778 755 747,98  
3 270 422,75  
835 156,70  
23 516 252,15  
3 824 481,55  
121 702 330,75  
5 878 496,29  
5 055 975,82  
8 930 841,51  
8 951 079,97  
3 538 819,52  
6 115 446,71  
41 050 916,47  
6 315 242,30  
6 595 582,09  
3 742 969,88  
8 482 641,17  
4 442 871,18  
12 172 532,00  
5 672 479,13  
14 682 527,41  
14 805 480,63  
11 893 996,16  
13 041 008,80  
3 914 877,07  
3 881 975,24  
8 253 609,15  
5 919 239,11  
2 140 814,60  
2 212 305,98  
7 247 987,99  
3 718 627,21  
13 571 713,98  
23 413 357,95  
1 517 956,22  
2 995 143,66  
4 999 190,04  
3 492 147,70  
20 464 720,74  
438 155 638,13  
0,00  
9 911 439,61  
19 845,01  
66,05  
677 415,30  
104 754,89  
1 447 025,05  
217 903,32  
595 433,41  
918 107,87  
274 174,77  
291 133,95  
174 855,31  
1 580 636,82  
991 103,09  
55 904,35  
260 037,56  
602 342,75  
157 561,93  
821 566,28  
411 505,78  
673 392,98  
1 359 803,75  
556 671,91  
464 134,30  
679 076,22  
356 468,27  
604 689,32  
841 403,39  
111 194,86  
46 462,78  
390 229,77  
111 811,08  
442 443,22  
1 465 656,71  
134 401,58  
57 418,82  
725 823,43  
256 833,38  
197 346,71  
19 056 724,91  
121 413,30  
19 178 138,21  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
1 173 584,41  
28 586 501,19  
1 794 116,99  
1 933 196,63  
4 783 968,19  
8 877 115,56  
2 112 225,31  
3 247 596,29  
15 630 310,32  
2 625 570,86  
3 047 700,01  
803 484,73  
2 453 831,13  
2 097 462,03  
6 934 958,50  
2 976 006,92  
10 543 125,67  
7 753 774,03  
7 565 201,59  
4 727 574,47  
585 104,27  
7 470,77  
535 254,21  
24 463,89  
9 178,95  
0,00  
25,30  
0,00  
0,00  
14,60  
1,56  
0,00  
0,00  
22,57  
0,00  
55,23  
0,00  
0,00  
45,78  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
54,93  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
247,07  
0,00  
0,00  
372,43  
0,00  
95,26  
1 000,78  
0,00  
27 630 871,34  
1 204 309,07  
1 454 378,95  
1 583 441,33  
2 359 280,53  
929 362,50  
1 287 061,01  
5 607 145,84  
2 100 735,70  
1 446 566,15  
1 157 430,05  
2 954 372,95  
883 322,05  
2 207 567,63  
1 330 095,20  
2 058 843,35  
1 956 349,63  
9 134 313,03  
1 822 005,14  
765 127,10  
106 350,90  
26 618,40  
10 749,97  
103 120,70  
109 506,89  
22 724,66  
11 156,82  
20 541,81  
24 785,79  
27 449,34  
79 417,47  
18 995,29  
34 637,41  
34 700,28  
36 940,19  
86 354,43  
4 232,33  
20 771,74  
73 935,95  
3 005,30  
3 630,15  
3 454,73  
14 593,23  
19 635,49  
102 049,04  
89 312,76  
2 988,29  
395 411,32  
2 486 410,57  
2 495 242,05  
1 747 884,75  
406 935,52  
1 247 133,28  
1 474 767,09  
596 786,42  
306 492,57  
1 568 826,69  
809 071,91  
2 124 756,45  
4 074 069,80  
377 483,00  
511 787,21  
1 284 599,14  
745 662,55  
392 737,08  
150 Topoľčany  
390 Trebišov  
080 Trenčín  
2 688 494,47  
1 673 238,35  
9 075 337,30  
10 936 602,56  
349 745,84  
1 663 159,20  
2 867 836,60  
1 705 598,72  
6 056 318,54  
174 709 390,26  
0,00  
040 Trnava  
240 Veľký Krtíš  
330 Vranov n/T  
250 Zvolen  
260 Žiar nad Hronom  
160 Žilina  
SP pobočky  
010 Ústredie  
SP spolu  
6 760,28  
8 467,76  
3 413,82  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
8 706 124,10  
98 201 129,53  
39 507 639,13  
137 708 768,66  
32 112,29  
1 738 626,34  
0,00  
7 264 185,60  
7 264 185,60  
438 155 638,13  
174 709 390,26  
1 738 626,34  
1 000,78  
Tabuľka č. 5  
Vývoj dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok k 31.12.2018  
(tabuľka k čl. III ods. 7)  
v EUR  
z toho  
R.č.  
Stav na začiatku  
bežného účtovného  
obdobia  
Stav na konci  
bežného účtovného  
obdobia  
Názov položky  
Pohľadávky z obchodného styku  
Prírastky  
3 514 771,60  
Úbytky  
3 288 106,19  
dlhodobé  
pohľadávky  
krátkodobé  
pohľadávky  
344 921,19  
118 255,78  
344 921,19  
1
0,00  
Poskytnuté prevádzkové preddavky a ostatné pohľadávky  
2
v tom:  
118 255,78  
3 514 771,60  
3 288 106,19  
344 921,19  
Správny fond  
0,00  
344 921,19  
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie  
r.4 až 14  
3
878 579 466,31  
8 794 499 876,28  
8 894 323 594,61  
778 755 747,98  
1 663 339,08  
777 092 408,90  
v tom:  
Základný fond nemocenského poistenia  
Základný fond starobného poistenia  
Základný fond invalidného poistenia  
Základný fond úrazového poistenia  
Základný fond garančného poistenia  
Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
Rezervný fond solidarity  
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
Zúčtovanie poistného za rok 1993  
Zúčtovanie poistného so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou rok 1994  
Zúčtovanie štátnych dávok  
4
5
6
7
8
78 954 068,88  
447 227 526,12  
140 862 789,93  
14 475 455,43  
16 817 106,39  
63 954 570,53  
115 539 664,22  
0,00  
710 554 395,65  
4 666 595 274,75  
1 501 805 622,80  
193 457 945,32  
50 314 682,05  
466 930 737,05  
1 204 790 145,63  
0,00  
720 734 248,75  
4 721 196 852,74  
1 517 612 643,93  
196 806 146,02  
49 492 581,94  
466 497 517,74  
1 221 611 119,67  
0,00  
68 774 215,78  
392 625 948,13  
125 055 768,80  
11 127 254,73  
17 639 206,50  
64 387 789,84  
98 718 690,18  
0,00  
135 573,38  
1 017 494,82  
236 737,50  
44 528,92  
3 967,99  
31 515,45  
193 521,02  
0,00  
68 638 642,40  
391 608 453,31  
124 819 031,30  
11 082 725,81  
17 635 238,51  
64 356 274,39  
98 525 169,16  
0,00  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
661 643,37  
72 300,85  
14 340,59  
197 285,44  
16 137,97  
0,00  
34 935,06  
370 054,23  
327,75  
2 101,84  
307 727,11  
71 973,10  
47 173,81  
202 573,38  
0,00  
0,00  
0,00  
307 727,11  
71 973,10  
47 173,81  
105 667,38  
Pohľadávky voči zamestnancom r.16 a 17  
v tom:  
1 282 252,20  
1 276 964,26  
96 906,00  
Správny fond  
Sociálny fond  
Ostatné pohľadávky r. 19 až 22  
v tom:  
16  
17  
18  
86 401,44  
110 884,00  
409 937,60  
1 208 753,20  
73 499,00  
213 298,86  
1 201 291,26  
75 673,00  
130 508,92  
93 863,38  
108 710,00  
492 727,54  
0,00  
96 906,00  
13 926,94  
93 863,38  
11 804,00  
478 800,60  
Ostatné platby základných fondov  
Sociálny fond  
Správny fond  
Zúčtovanie štátnych dávok  
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom r. 24 a 25  
Dotácie  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
0,00  
0,00  
366 959,54  
42 978,06  
0,00  
225,47  
0,00  
159 982,36  
53 091,03  
0,00  
225,47  
0,00  
87 305,39  
42 978,06  
0,00  
0,00  
0,00  
439 636,51  
53 091,03  
0,00  
0,00  
0,00  
13 926,94  
0,00  
0,00  
0,00  
425 709,57  
53 091,03  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Zúčtovanie štátnych dávok  
DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY SPOLU r. 1, 3, 15,18,23 26  
879 304 945,13  
8 799 510 198,94  
8 899 019 173,98  
779 795 970,09  
1 774 172,02  
778 021 798,07  
Tabuľka č. 6  
Opravné položky k pohľadávkam  
(tabuľka k čl. III ods. 8 )  
v EUR  
Stav opravných položiek na Prírastky, úbytky a zúčtovanie  
začiatku bežného účtovného opravných položiek počas bežného  
Stav opravných položiek na  
konci bežného účtovného  
obdobia  
Opravné položky k pohľadávkam  
obdobia  
účtovného obdobia  
0,00  
0,00  
0,00  
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku  
Dlhodobé pohľadávky na poistnom  
a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie  
-2 276,01  
-108 133,51  
-110 409,52  
v tom:  
Základný fond nemocenského poistenia  
Základný fond starobného poistenia  
Základný fond invalidného poistenia  
Základný fond úrazového poistenia  
Základný fond garančného poistenia  
Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
Rezervný fond solidarity  
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku  
Krátkodobé pohľadávky na poistnom  
a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie  
v tom:  
-293,65  
-1 368,66  
-201,05  
-15,72  
-4,23  
-31,62  
-361,08  
0,00  
-9 658,71  
-58 492,77  
-18 055,33  
-1 870,96  
-583,31  
-4 056,27  
-15 416,16  
0,00  
-9 952,36  
-59 861,43  
-18 256,38  
-1 886,68  
-587,54  
-4 087,89  
-15 777,24  
0,00  
-506 490 022,51  
116 473 617,31  
-390 016 405,20  
Základný fond nemocenského poistenia  
Základný fond starobného poistenia  
Základný fond invalidného poistenia  
Základný fond úrazového poistenia  
Základný fond garančného poistenia  
Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
Rezervný fond solidarity  
-46 768 567,34  
-265 223 176,92  
-86 783 080,53  
-8 233 518,31  
-12 209 789,94  
-19 421 604,04  
-67 850 285,43  
9 269 048,01  
62 361 957,21  
19 165 361,76  
3 049 873,45  
-687 717,56  
-37 499 519,33  
-202 861 219,71  
-67 617 718,77  
-5 183 644,86  
-12 897 507,50  
-12 518 506,80  
-51 438 288,23  
6 903 097,24  
16 411 997,20  
Tabuľka č. 7  
Rezervy k 31.12.2018  
(tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) )  
v EUR  
Stav na začiatku  
bežného účtovného  
Stav na konci  
bežného účtovného  
Zrušenie alebo  
zníženie rezerv  
Druh rezervy  
Tvorba rezerv  
Použitie rezerv  
obdobia  
obdobia  
1. rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane  
sociálneho poistenia a starobného dôchodkového  
2 635 005,48  
5 324 868,34  
5 075 776,44  
0,00  
2 884 097,38  
sporenia  
(účet 3231, 32315)  
2. rezerva na poskytnuté služby (účet 3233)  
5 945,00  
1 100,00  
1 625,00  
0,00  
5 420,00  
Rezervy spolu  
2 640 950,48  
5 325 968,34  
5 077 401,44  
0,00  
2 889 517,38  
Tabuľka č. 8  
Vývoj dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov k 31.12.2018  
(tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) až d) )  
v EUR  
Z toho  
Stav na začiatku  
bežného účtovného  
Stav na konci  
bežného účtovného  
obdobia  
Dlhodobé záväzky na  
konci  
bežného účtovného  
Krátkodobé záväzky na  
konci  
bežného účtovného  
obdobia  
Druh záväzku  
R.č.  
Prírastky  
Úbytky  
obdobia  
obdobia  
5
a
b
1
2
3
4
5
6
7
1
3
2
4
6
525 711,51  
10 328 931,25  
8 627 908,01  
3 760 544,67  
2 226 412,86  
2 640 950,48  
1 669 720,09  
927 692,05  
821 708,17  
631 695,39  
13 270 362,44  
11 632 493,70  
7 647 999,82  
1 094 976,50  
2 889 517,38  
1 355 867,58  
631 695,39  
282 001,16  
0,00  
0,00  
Sociálny fond (956)  
Záväzky z obchodného styku r. 3, 7, 14  
Dodávatelia a ostatné záväzky r. 4 až 6  
239 159 407,32  
238 216 455,77  
232 550 217,16  
340 270,27  
5 325 968,34  
680 873,12  
236 217 976,13  
235 211 870,08  
228 662 762,01  
1 471 706,63  
5 077 401,44  
994 725,63  
12 988 361,28  
11 632 493,70  
7 647 999,82  
1 094 976,50  
2 889 517,38  
1 355 867,58  
Správny fond, zákl.fondy a sociálny fond (321 až 325 okrem 323)  
Nevyfakturované dodávky (329)  
Krátkodobé rezervy (323)  
0,00  
0,00  
0,00  
Iné záväzky r. 8 až 13 (379 + 959AÚ)  
v tom:  
0,00  
Zúčtovanie poistného za rok 1993  
Zúčtovanie poistného so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou rok 1994  
Ostatné fondy  
Správny fond  
Zúčtovanie štátnych dávok  
Základný fond starobného poistenia  
Ostatné dlhodobé záväzky r. 15 (959AÚ)  
Správny fond  
Záväzky z poistných vzťahov r. 17 a 18 (326)  
ZFNP - z titulu vyplatených dávok NP  
ZFPvN- z titulu vyplatených dávok EÚ  
Záväzky voči zamestnancom r. 20 a 21 (331 + 333)  
Záväzky voči zamestnancom a ostatné záväzky voči zamestnancom  
v tom:  
8
9
663 143,89  
72 455,40  
435 814,53  
483 454,77  
14 340,59  
510,91  
31 303,15  
31 303,15  
21 489 322,12  
20 848 297,15  
641 024,97  
3 868 205,70  
16 137,97  
0,00  
0,00  
628 032,64  
34 935,06  
370 685,97  
482,30  
-934,83  
620 522,01  
2 101,84  
1 868,34  
11 380,42  
11 380,42  
308 595,89  
71 973,10  
436 749,36  
490 965,40  
47 173,81  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
308 595,89  
71 973,10  
436 749,36  
490 965,40  
47 173,81  
410,02  
0,00  
0,00  
24 705 511,64  
23 866 811,58  
838 700,06  
4 050 550,82  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
1 767,45  
410,02  
0,00  
262 078,43  
262 078,43  
664 715 604,22  
664 243 591,52  
472 012,70  
55 265 526,36  
282 001,16  
282 001,16  
24 705 511,64  
23 866 811,58  
838 700,06  
4 050 550,82  
282 001,16  
282 001,16  
0,00  
661 499 414,70  
661 225 077,09  
274 337,61  
55 083 181,24  
0,00  
0,00  
0,00  
Správny fond  
Sociálny fond  
20  
21  
3 866 797,70  
1 408,00  
54 945 112,44  
320 413,92  
54 762 279,32  
320 901,92  
4 049 630,82  
920,00  
0,00  
0,00  
4 049 630,82  
920,00  
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami r.23 (336)  
22  
23  
24  
2 615 928,81  
2 615 928,81  
558 332,46  
37 726 034,88  
37 726 034,88  
8 570 438,60  
37 636 178,95  
37 636 178,95  
8 526 463,22  
2 705 784,74  
2 705 784,74  
602 307,84  
0,00  
0,00  
0,00  
2 705 784,74  
2 705 784,74  
602 307,84  
Správny fond  
Daňové záväzky r.25 a 26 (341 + 342 + 343 + 345)  
Ostatné priame dane  
v tom:  
Správny fond  
Sociálny fond  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
558 332,46  
0,00  
1 433 230,39  
17 722,94  
0,00  
8 570 438,60  
0,00  
276 196 348,19  
15 948,77  
1 173 113,55  
275 007 285,87  
8 526 463,22  
0,00  
274 686 113,52  
19 223,46  
976 770,90  
273 690 119,16  
602 307,84  
0,00  
2 943 465,06  
14 448,25  
196 342,65  
2 732 674,16  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
602 307,84  
0,00  
2 943 465,06  
14 448,25  
196 342,65  
2 732 674,16  
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom r. 28 a 29 (346)  
Zúčtovanie poistného za rok 1993  
Dotácie  
1 415 507,45  
Zúčtovanie štátnych dávok  
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU  
r. 1, 2, 16, 19, 22, 24 a 27  
PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV (383 a 384)  
CUDZIE ZDROJE r. 31 a 32  
31  
32  
33  
40 819 662,24  
4 511 337,16  
45 330 999,40  
1 282 561 051,62  
4 649 840,75  
1 287 210 892,37  
1 274 471 035,93  
4 511 337,16  
1 278 982 373,09  
48 909 677,93  
4 649 840,75  
53 559 518,68  
913 696,55  
0,00  
913 696,55  
47 995 981,38  
4 649 840,75  
52 645 822,13  
Tabuľka č. 9  
Záväzky sociálneho fondu  
(tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) )  
v EUR  
Rok 2018  
525 711,51  
Rok 2017  
Stav k prvému dňu účtovného obdobia  
Tvorba na ťarchu nákladov  
Tvorba zo zisku  
444 635,79  
858 017,30  
-
927 692,05  
-
Čerpanie  
821 708,17  
631 695,39  
776 941,58  
525 711,51  
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia  
Tabuľka č. 10a  
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne k 31. 12. 2018  
(tabuľka k čl. VIII ods. 1 )  
v tis. Eur  
Schválený  
Skutočnosť za rozpočet na rok Skutočnosť k  
rok 2017  
2018 */  
2
31. 12. 2018  
3
% plnenia 3/2  
Rozdiel 3-2  
5
Ukazovateľ  
a
1
4
8 512 237  
Zdroje  
8 276 552  
8 778 997  
103,13  
266 760  
v tom:  
7 997 210  
Príjmy v bežnom roku  
7 747 444  
8 213 289  
102,70  
216 079  
v tom:  
647 315  
626 551  
Príjmy na nemocenské poistenie  
a) poistné od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)  
v tom:  
635 736  
614 332  
704 411  
667 383  
108,82  
106,52  
57 096  
40 832  
zamestnanec  
zamestnávateľ  
povinne nemocensky poistená SZČO  
dobrovoľne nemocensky poistená osoba  
b) pokuty a penále  
282 402  
282 407  
48 820  
703  
286 125  
286 125  
53 406  
895  
308 594  
308 600  
49 384  
805  
107,85  
107,85  
92,47  
89,94  
89,97  
22 469  
22 475  
-4 022  
-90  
1 435  
1 456  
1 310  
-146  
c) dlžné poistné  
d) ostatné príjmy  
17 961  
2 008  
18 090  
1 218  
33 790  
1 928  
186,79  
158,29  
15 700  
710  
4 139 715  
3 575 007  
Príjmy na starobné poistenie  
a) poistné od EAO  
4 069 851  
3 382 445  
4 126 093  
3 625 409  
99,67  
101,41  
-13 622  
50 402  
v tom:  
zamestnanec  
zamestnávateľ  
817 168  
2 383 744  
176 559  
4 974  
147 659  
2 863  
874 587  
2 508 034  
187 261  
5 125  
182 275  
2 500  
892 478  
2 553 264  
174 478  
5 189  
168 819  
3 016  
102,05  
101,80  
93,17  
101,25  
92,62  
120,64  
93,72  
187,60  
42,14  
41,67  
0,00  
17 891  
45 230  
-12 783  
64  
-13 456  
516  
povinne dôchodkovo poistená SZČO  
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba  
b) štát  
c) Sociálna poisťovňa  
d) pokuty a penále  
e) dlžné poistné  
f) ostatné príjmy  
z toho prostriedky zo Štátneho rozpočtu SR  
g) príjmy z otvorenia II. piliera  
9 057  
8 815  
8 261  
-554  
110 752  
417 040  
415 325  
35  
112 862  
258 256  
255 392  
0
211 733  
108 823  
106 413  
32  
98 871  
-149 433  
-148 979  
32  
1 420 514  
1 311 415  
Príjmy na invalidné poistenie  
a) poistné od EAO  
v tom:  
1 334 933  
1 239 745  
1 485 109  
1 348 664  
104,55  
102,84  
64 595  
37 249  
zamestnanec  
zamestnávateľ  
588 666  
588 672  
60 578  
1 829  
55 698  
3 019  
620 962  
620 962  
67 505  
1 986  
70 382  
3 000  
642 779  
642 796  
61 141  
1 948  
63 405  
2 753  
103,51  
103,52  
90,57  
98,09  
90,09  
91,77  
196,38  
205,59  
21 817  
21 834  
-6 364  
-38  
-6 977  
-247  
povinne dôchodkovo poistená SZČO  
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba  
b) štát  
c) pokuty a penále  
d) dlžné poistné  
33 709  
2 762  
34 124  
1 593  
67 012  
3 275  
32 888  
1 682  
e) ostatné príjmy  
190 214  
185 261  
166  
4 360  
427  
Príjmy na úrazové poistenie  
a) poistné od EAO  
b) pokuty a penále  
c) dlžné poistné  
172 717  
168 043  
152  
4 192  
330  
192 223  
183 086  
146  
8 621  
370  
101,06  
98,83  
87,95  
197,73  
86,65  
2 009  
-2 175  
-20  
4 261  
-57  
d) ostatné príjmy  
52 096  
45 503  
52  
Príjmy na garančné poistenie  
a) poistné od EAO  
b) pokuty a penále  
47 054  
41 547  
47  
52 964  
45 575  
46  
101,67  
100,16  
88,46  
868  
72  
-6  
c) dlžné poistné  
d) ostatné príjmy  
e) príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní  
1 055  
82  
4 323  
1 079  
301  
5 161  
2 484  
1 003  
3 856  
230,21  
333,22  
74,71  
1 405  
702  
-1 305  
414 219  
396 341  
Príjmy na poistenie v nezamestnanosti  
a) poistné od EAO  
409 798  
387 492  
456 149  
422 720  
110,12  
106,66  
41 930  
26 379  
v tom:  
zamestnanec  
zamestnávateľ  
dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti  
b) pokuty a penále  
193 149  
193 153  
1 190  
197 517  
197 517  
1 307  
444  
210 793  
210 798  
1 129  
106,72  
106,72  
86,38  
13 276  
13 281  
-178  
395  
382  
86,04  
-62  
c) dlžné poistné  
d) ostatné príjmy  
9 283  
12 628  
9 621  
7 813  
20 389  
12 658  
211,92  
162,01  
10 768  
4 845  
1 130 544  
1 075 317  
Príjmy z poistného do rezervného fondu solidarity  
a) poistné od EAO  
1 074 607  
1 024 789  
1 193 677  
1 114 898  
105,58  
103,68  
63 133  
39 581  
v tom:  
zamestnávateľ  
970 572  
52 769  
1 448  
18 569  
2 389  
28 773  
87  
1 015 998  
57 729  
1 590  
23 453  
2 370  
1 059 999  
53 373  
1 526  
21 126  
2 168  
104,33  
92,45  
95,97  
90,08  
91,48  
188,62  
240,43  
44 001  
-4 356  
-64  
-2 327  
-202  
povinne dôchodkovo poistená SZČO  
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba  
b) štát  
c) pokuty a penále  
d) dlžné poistné  
29 357  
47  
55 372  
113  
26 015  
66  
e) ostatné príjmy  
Príjmy správneho fondu  
- z príspevkov na SDS (EAO)  
- z príspevkov na SDS (štát)  
- z ostatných príjmov  
2 748  
1 254  
49  
1 444  
1
2 593  
1 464  
72  
1 057  
0
2 663  
1 496  
48  
1 118  
1
102,70  
102,19  
66,67  
105,77  
0,00  
70  
32  
-24  
61  
1
- z otvorenia II. piliera  
Príjmy celkom  
7 747 444  
7 997 210  
8 213 289  
102,70  
216 079  
a) poistné od EAO  
6 858 393  
7 215 395  
7 407 735  
102,67  
192 340  
v tom:  
zamestnanec  
zamestnávateľ  
povinne poistená SZČO  
dobrovoľne poistená osoba  
b) štát  
c) Sociálna poisťovňa  
d) pokuty a penále  
e) dlžné poistné  
f) ostatné príjmy  
g) príjmy z otvorenia II. piliera  
h) príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní  
i) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO)  
j) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (štát)  
k) príjmy správneho fondu z otvorenia II. piliera  
1 881 385  
4 628 138  
338 726  
10 144  
221 926  
2 863  
16 494  
205 725  
436 381  
35  
1 979 191  
4 859 400  
365 901  
10 903  
276 110  
2 500  
16 303  
209 493  
270 712  
0
2 054 644  
5 004 118  
338 376  
10 597  
253 350  
3 016  
15 066  
399 401  
129 288  
32  
103,81  
102,98  
92,48  
97,19  
91,76  
120,64  
92,41  
190,65  
47,76  
0,00  
75 453  
144 718  
-27 525  
-306  
-22 760  
516  
-1 237  
189 908  
-141 424  
32  
4 323  
1 254  
49  
1
5 161  
1 464  
72  
0
3 856  
1 496  
48  
1
74,71  
102,19  
66,67  
0,00  
-1 305  
32  
-24  
1
*/ Údaje sú schválené uznesením NR SR č. 985 z 13. decembra 2017  
Poznámka:  
V príjmoch z dlžného poistného je zahrnutá odplata za postúpené pohľadávky v sume 187 219 tis. Eur (v zmysle zmlúv o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA  
a číslo 52563-1/2018-BA zaplatená spoločnosťou Debitum, a. s.), ktorá bola pripísaná na účet správneho fondu 2. júla 2018 a následne zaúčtovaná do všetkých fondov  
Tabuľka č. 10b  
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne k 31. 12. 2018  
(tabuľka k čl. VIII ods. 1 )  
v tis. Eur  
Schválený  
Skutočnosť za rozpočet na rok Skutočnosť k  
rok 2017  
2018 */  
31. 12. 2018  
3
% plnenia 3/2  
Rozdiel 3-2  
5
Ukazovateľ  
a
1
2
4
Tvorba fondov v bežnom roku  
7 747 444  
7 997 210  
8 213 289  
102,70  
216 079  
v tom:  
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
g) Rezervný fond solidarity  
620 561  
3 982 471  
1 303 033  
5 285 504  
168 583  
46 032  
400 275  
1 048 876  
177 613  
631 844  
4 046 831  
1 386 532  
5 433 363  
185 663  
50 978  
404 476  
1 103 469  
187 417  
687 583  
4 029 950  
1 449 611  
5 479 561  
187 622  
51 810  
445 514  
1 165 084  
196 115  
108,82  
99,58  
55 739  
-16 881  
63 079  
46 198  
1 959  
104,55  
100,85  
101,06  
101,63  
110,15  
105,58  
104,64  
832  
41 038  
61 615  
8 698  
h) Správny fond  
v tom tvorba:  
z poistného  
z príspevkov na SDS - pobočky  
z príspevkov na SDS - štát  
z príspevkov na SDS od zamest. po uplynutí 60 dní  
z ostaných príjmov  
z otvorenia II. piliera  
174 865  
1 243  
49  
11  
1 444  
1
184 824  
1 451  
72  
13  
1 057  
0
193 452  
1 487  
48  
104,67  
102,48  
66,67  
69,23  
105,77  
0,00  
8 628  
36  
-24  
-4  
61  
1
9
1 118  
1
515 027  
Prevod z minulých rokov **/  
v tom:  
529 108  
565 708  
109,84  
50 681  
35 000  
255 343  
162 545  
417 888  
3 000  
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
g) Rezervný fond solidarity ***/  
z toho prevod zostatku správneho fondu  
h) Správny fond ***/  
55 810  
215 752  
151 708  
367 460  
21 835  
8 327  
33 701  
41 975  
31 690  
0
56 559  
208 715  
166 988  
375 703  
21 993  
9 331  
42 321  
59 801  
26 950  
0
161,60  
81,74  
102,73  
89,91  
733,10  
311,03  
211,61  
165,47  
74,57  
21 559  
-46 628  
4 443  
-42 185  
18 993  
6 331  
22 321  
23 662  
-9 189  
0
3 000  
20 000  
36 139  
36 139  
0
0,00  
Tvorba fondov celkom  
8 276 552  
8 512 237  
8 778 997  
103,13  
266 760  
v tom:  
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
g) Rezervný fond solidarity  
676 371  
4 198 223  
1 454 741  
5 652 964  
190 418  
54 359  
433 976  
1 090 851  
177 613  
666 844  
4 302 174  
1 549 077  
5 851 251  
188 663  
53 978  
424 476  
1 139 608  
187 417  
744 142  
4 238 665  
1 616 599  
5 855 264  
209 615  
61 141  
487 835  
1 224 885  
196 115  
111,59  
98,52  
77 298  
-63 509  
67 522  
4 013  
20 952  
7 163  
63 359  
85 277  
8 698  
104,36  
100,07  
111,11  
113,27  
114,93  
107,48  
104,64  
h) Správny fond  
Použitie prostriedkov jednotlivých fondov  
v tom:  
7 710 844  
7 989 682  
8 112 694  
101,54  
123 012  
604 152  
6 095 626  
951 104  
7 046 730  
53 304  
14 745  
162 901  
107 850  
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
h) Správny fond  
564 812  
5 838 508  
927 753  
6 766 261  
48 425  
13 028  
167 655  
150 663  
661 224  
6 116 494  
931 103  
7 047 597  
50 816  
16 109  
183 745  
153 203  
109,45  
100,34  
97,90  
100,01  
95,33  
109,25  
112,80  
142,05  
57 072  
20 868  
-20 001  
867  
-2 488  
1 364  
20 844  
45 353  
Bilančný rozdiel v bežnom roku  
v tom:  
36 600  
7 528  
100 595  
x
93 067  
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
g) Rezervný fond solidarity  
55 749  
-1 856 037  
375 280  
-1 480 757  
120 158  
33 004  
232 620  
1 048 876  
26 950  
27 692  
-2 048 795  
435 428  
-1 613 367  
132 359  
36 233  
241 575  
1 103 469  
79 567  
26 359  
-2 086 544  
518 508  
-1 568 036  
136 806  
35 701  
261 769  
1 165 084  
42 912  
95,19  
101,84  
119,08  
97,19  
103,36  
98,53  
108,36  
105,58  
53,93  
-1 333  
-37 749  
83 080  
45 331  
4 447  
-532  
20 194  
61 615  
-36 655  
h) Správny fond  
Bilančný rozdiel celkom  
565 708  
522 555  
666 303  
127,51  
143 748  
v tom:  
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
g) Rezervný fond solidarity  
111 559  
-1 640 285  
526 988  
-1 113 297  
141 993  
41 331  
266 321  
1 090 851  
26 950  
62 692  
-1 793 452  
597 973  
-1 195 479  
135 359  
39 233  
261 575  
1 139 608  
79 567  
82 918  
-1 877 829  
685 496  
-1 192 333  
158 799  
45 032  
304 090  
1 224 885  
42 912  
132,26  
104,70  
114,64  
99,74  
117,32  
114,78  
116,25  
107,48  
53,93  
20 226  
-84 377  
87 523  
3 146  
23 440  
5 799  
42 515  
85 277  
-36 655  
h) Správny fond  
522 555  
Bilančný rozdiel po vykrytí deficitu  
v tom:  
565 708  
666 303  
127,51  
143 748  
35 000  
234 015  
147 973  
381 988  
3 000  
3 000  
20 000  
0
a) Základný fond nemocenského poistenia  
b) Základný fond starobného poistenia  
c) Základný fond invalidného poistenia  
Dôchodkové poistenie spolu  
d) Základný fond úrazového poistenia  
e) Základný fond garančného poistenia  
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
g) Rezervný fond solidarity  
56 559  
208 715  
166 988  
375 703  
21 993  
9 331  
42 321  
32 851  
26 950  
62 918  
287 171  
155 496  
442 667  
23 799  
10 032  
49 090  
34 885  
42 912  
179,77  
122,71  
105,08  
115,89  
793,30  
334,40  
245,45  
0,00  
27 918  
53 156  
7 523  
60 679  
20 799  
7 032  
29 090  
34 885  
-36 655  
79 567  
h) Správny fond  
53,93  
*/ Údaje sú schválené uznesením NR SR č. 985 z 13. decembra 2017  
**/ Prevod fin. prostriedkov v stĺ. č. 4 je v súlade so schv. úč. závierkou Sociálnej poisťovne za rok 2017 uznesením NR SR č. 1266 z 20. júna 2018  
***/ Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31.12. sa prevedie do rezervného fondu solidarity na základe ustanovenia § 168 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.  
Tabuľka č. 11  
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu  
(tabuľka k čl. VIII ods. 2 )  
v tis. Eur  
Schválený  
rozpočet na rok  
2018 */  
Skutočnosť za  
Skutočnosť k % plnenia  
Ukazovateľ  
Rozdiel 3-2  
rok 2017  
31. 12. 2018  
3/2  
a
1
2
3
4
5
104,64  
142,05  
8 698  
45 353  
Príjmy celkom  
Výdavky celkom  
v tom:  
177 613  
150 663  
187 417  
107 850  
196 115  
153 203  
kapitálové výdavky  
bežné výdavky  
z toho:  
5 243  
145 420  
2 420  
105 430  
6 155  
147 048  
254,34  
139,47  
3 735  
41 618  
osobné náklady  
97 616  
82 550  
104 811  
126,97  
22 261  
*/ Údaje sú schválené uznesením NR SR č. 985 z 13. decembra 2017  
Tabuľka č. 12  
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie  
v tis. Eur  
Schválený  
Skutočnosť za rozpočet na rok Skutočnosť k  
rok 2017  
2018 */  
31. 12. 2018  
% plnenia 3/2  
Rozdiel 3-2  
Ukazovateľ  
a
1
2
3
4
5
Vybraté príspevky na SDS  
515 632  
608 980  
616 111  
101,17  
7 131  
v tom:  
547 845  
31 213  
852  
28 870  
200  
zamestnávateľ  
472 026  
23 112  
524  
19 745  
225  
566 577  
27 500  
672  
21 083  
279  
103,42  
88,10  
78,87  
73,03  
139,50  
18 732  
-3 713  
-180  
-7 787  
79  
povinne dôchodkovo poistená SZČO  
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba  
štát  
Sociálna poisťovňa  
Postúpené príspevky na SDS  
v tom:  
525 083  
618 438  
628 104  
101,56  
9 666  
príspevky postúpené za EAO  
v tom: zamestnávateľ  
494 419  
470 844  
23 052  
523  
19 695  
225  
578 460  
546 475  
31 135  
850  
28 798  
200  
593 261  
565 160  
27 431  
670  
21 035  
279  
102,56  
103,42  
88,10  
78,82  
73,04  
139,50  
0,00  
14 801  
18 685  
-3 704  
-180  
-7 763  
79  
povinne dôchodkovo poistená SZČO  
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba  
príspevky postúpené za štát  
príspevky postúpené za Sociálnu poisťovňu  
zúčtované penále zo správneho fondu  
uhradené príspevky zo ZFGP  
4
0
-1  
13 530  
-1  
2 550  
10 980  
10 740  
123,22  
*/ Údaje sú schválené uznesením NR SR č. 985 z 13. decembra 2017