Súvaha Úč SP 1 - 01  
SÚVAHA  
k 31.12.2018  
(v eurách)  
mesiac  
rok  
mesiac  
rok  
2
0
1
8
0
1
2
0
1
8
1
2
za obdobie od  
do  
Spôsob podania výkazu*)  
X
- riadne  
- opravné  
IČO  
- opakované  
3
0
8
0
7
4
8
4
Názov účtovnej jednotky  
S
O
C
I
Á
L
N
A
P
O
I
S
U
Ť
O
T
V
A
Ň
A
Sídlo účtovnej jednotky  
Ulica a číslo  
U
L
I
C
A
2
9
.
A
T
U
I
G
S
Č
.
8
A
1
0
PSČ  
Názov obce  
8
1
3
6
3
B
R
A
S
6
v
L
1
a
A
7
V
1
s
A
3
o
Smerové číslo telefónu  
Číslo telefónu  
Číslo faxu  
0
i
9
g
0
o
5
c
2
p
E-mail  
a
n
n
a
.
c
e
p
@
o
i
s
t
.
s
k
Zostavené dňa:  
Podpisový záznam štatutárneho  
orgánu alebo člena štatutárneho  
orgánu účtovnej jednotky:  
Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
účtovnej závierky:  
Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva:  
Ing. Ľubomír Vážny, v. r.  
generálny riaditeľ  
Ing. Vojtech Bardiovský,  
PhD., v. r.  
PhDr. Anna Čepigová, v. r.  
riaditeľka odboru účtovníctva  
Sociálnej poisťovne  
poverený vykonávaním  
funkcie riaditeľa sekcie  
ekonomiky  
MFSR2005  
*) vyznačuje sa krížikom  
X
Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie  
Číslo  
riad  
ku  
Účtovné obdobie  
STRANA AKTÍV  
Brutto  
1
Korekcia  
2
Netto  
3
Netto  
4
a
b
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  
(súčet r. 002 a r. 008 a r. 018) 001  
210.002.226,61  
46.753.330,61  
46.753.330,61  
0,00  
132.626.857,14  
45.819.567,13  
45.819.567,13  
0,00  
77.375.369,47  
933.763,48  
933.763,48  
0,00  
77.586.060,25  
878.156,61  
446.656,62  
0,00  
1. Dlhodobý nehmotný majetok  
Softvér  
(súčet r. 003 až r. 007) 002  
(01 3-(073 +091 AÚ) 003  
(014 - (074 + 091 AÚ) 004  
Oceniteľné práva  
Iný dlhodobý nehmotný majetok (01 8 + 019) - (078 +  
079 + 091 AÚ)  
005  
006  
007  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
431.499,99  
0,00  
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 -093)  
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051  
-095AÚ)  
2. Dlhodobý hmotný majetok  
Pozemky  
(súčet r. 009 až r. 017) 008  
163.248.896,00  
4.276.809,57  
12.589,20  
86.807.290,01  
x
76.441.605,99  
4.276.809,57  
12.589,20  
76.707.903,64  
4.276.809,57  
12.589,20  
(031) 009  
(032) 010  
Umelecké diela a zbierky  
Stavby  
x
(021 - (081+ 092AÚ) 011  
(022 - (082 + 092AÚ) 012  
(023 - (083 + 092AÚ) 013  
108.255.445,41  
44.060.644,61  
2.071.345,78  
46.330.481,53  
38.724.963,92  
1.751.844,56  
61.924.963,88  
5.335.680,69  
319.501,22  
64.622.251,81  
4.999.532,38  
553.449,54  
Stroje, prístroje a zariadenia  
Dopravné prostriedky  
014  
015  
016  
017  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Dlhodobý drobný hmotný majetok (028-(088 + 092AÚ)  
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089 +092 AÚ)  
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)  
4.572.061,43  
4.572.061,43  
2.243.271,14  
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-  
095AÚ)  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
3. Dlhodobý finančný majetok  
(súčet r. 019 až r. 024) 018  
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných  
spoločnostiach v ovládanej osobe  
019  
020  
021  
(061)  
(062)  
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných  
spoločnostiach s podstatným vplyvom  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-96AÚ)  
Ostatné pôžičky  
(067 - 096AÚ) 022  
023  
024  
Ostatný dlhodobý finančný majetok  
(069-096AÚ)  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-96AÚ)  
Kontrolné číslo  
(súčet r. 001 až r. 024) 991  
630.006.679,83  
397.880.571,42  
232.126.108,41  
232.758.180,75  
Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie  
Číslo  
riad  
ku  
Účtovné obdobie  
STRANA AKTÍV  
Brutto  
1
Korekcia  
2
Netto  
3
Netto  
4
a
b
B. OBEŽNÝMAJETOK (súčet r. 026 a r. 030 a r. 035 a r.  
045 a r. 052)  
025 1.475.776.237,62  
390.126.814,72 1.085.649.422,90  
962.880.007,52  
1. Zásoby  
Materiál  
(súčet r. 027 až r. 029) 026  
(112 + 119) - (191) 027  
878.717,90  
0,00  
0,00  
878.717,90  
878.717,90  
0,00  
907.164,35  
907.164,35  
0,00  
878.717,90  
0,00  
Tovar  
(132 + 139) - (196) 028  
(314AÚ) - (391 AÚ) 029  
0,00  
Poskytnuté preddavky na zásoby  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
2. Dlhodobé pohľadávky  
(súčet r. 031 až r. 034) 030  
1.774.172,02  
110.409,52  
1.663.762,50  
690.942,16  
Pohľadávky z obchodného styku  
okrem r. 029) - (391 AÚ)  
(311 AÚ až 315AÚ  
031  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné  
032  
1.663.339,08  
96.906,00  
110.409,52  
0,00  
1.552.929,56  
96.906,00  
573.256,84  
103.674,00  
dôchodkové sporenie  
(316AÚ - 391 AÚ)  
Pohľadávky voči zamestnancom  
(335AÚ -391 AÚ) 033  
Ostatné dlhodobé pohľadávky  
(391AÚ)  
(378AÚ + 396AÚ)-  
034  
13.926,94  
0,00  
13.926,94  
14.011,32  
3. Krátkodobé pohľadávky  
(súčet r. 036 až r. 044) 035  
778.021.798,07  
344.921,19  
390.016.405,20  
0,00  
388.005.392,87  
344.921,19  
372.121.704,45  
118.255,78  
Pohľadávky z obchodného styku  
okrem r. 029) - (391 AÚ)  
(311 AÚ až 315AÚ  
036  
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné  
037  
777.092.408,90  
105.667,38  
0,00  
390.016.405,20  
387.076.003,70  
105.667,38  
0,00  
371.513.910,95  
93.611,44  
0,00  
dôchodkové sporenie  
(31 6AÚ - 391 AÚ)  
Pohľadávky voči zamestnancom  
(335AÚ -391 AÚ) 038  
0,00  
0,00  
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými  
039  
poisťovňami  
(336-391AÚ)  
Pohľadávky voči združeniu  
Daňové pohľadávky  
(358-391 AÚ) 040  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
(341 + 342 + 343 + 345) 041  
042  
0,00  
x
0,00  
0,00  
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)  
Iné pohľadávky  
(378AÚ - 391 AÚ) 043  
(396AÚ - 391 AÚ) 044  
478.800,60  
0,00  
0,00  
478.800,60  
0,00  
395.926,28  
0,00  
Spojovací účet pri združení  
0,00  
4. Krátkodobý finančný majetok (súčet r. 046 až r. 051) 045  
694.420.506,45  
1.947,03  
21.736,80  
694.396.822,62  
0,00  
0,00  
694.420.506,45  
1.947,03  
21.736,80  
694.396.822,62  
0,00  
588.741.172,11  
2.295,83  
54.931,76  
588.683.944,52  
0,00  
Pokladnica  
(211) 046  
(213) 047  
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ceniny  
Bankové účty  
(221 +261) 048  
(251) 049  
Dlhové cenné papiere na obchodovanie  
Dlhové cenné papiere na predaj  
Obstaranie krátkodobého finančného majetku  
(253) 050  
0,00  
0,00  
0,00  
(259) 051  
0,00  
0,00  
0,00  
5. Prechodné účty aktív  
Náklady budúcich období  
Príjmy budúcich období  
MAJETOK spolu  
(súčet r. 053 a r. 054) 052  
(381) 053  
681.043,18  
681.043,18  
0,00  
681.043,18  
681.043,18  
0,00  
419.024,45  
419.024,45  
0,00  
(385) 054  
(súčet r. 001 a r. 025) 055 1.685.778.464,23  
(súčet r. 025 až r. 055) 992 6.113.107.177,09  
522.753.671,86 1.163.024.792,37 1.040.466.067,77  
1.693.134.116,02 4.419.973.061,07 3.929.106.090,33  
Kontrolné číslo  
Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie  
Číslo  
riadku  
STRANA PASÍV  
Účtovné obdobie  
a
b
5
6
A. Vlastné zdroje krytia majetku  
(súčet r. 057 a r. 062 a r. 072)  
056  
057  
058  
059  
060  
061  
062  
063  
064  
065  
066  
067  
068  
069  
070  
071  
072  
073  
074  
075  
076  
077  
078  
079  
080  
081  
082  
083  
084  
085  
086  
087  
088  
089  
090  
091  
092  
093  
094  
095  
096  
097  
098  
099  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
993  
1.109.465.273,69  
122.594.932,39  
77.375.369,47  
2.307.634,99  
0,00  
995.135.068,37  
1.  
Fondy Sociálnej poisťovne  
(súčet r. 058 až r. 061)  
106.561.385,39  
77.586.060,25  
2.025.080,85  
0,00  
Fond dlhodobého majetku  
(901)  
(902)  
Fond prevádzkových prostriedkov  
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  
Správny fond  
(905)  
(+/-914)  
42.911.927,93  
986.887.316,34  
388.201.703,56  
39.051.415,34  
287.171.340,41  
155.495.561,51  
10.032.351,27  
48.251.563,24  
23.798.738,05  
0,00  
26.950.244,29  
888.607.303,38  
371.338.277,22  
35.710.520,61  
208.714.995,68  
166.988.642,05  
9.331.326,69  
41.679.821,90  
21.992.486,91  
0,00  
2.  
Osobitné fondy Sociálnej poisťovne  
Účet tvorby fondov  
(súčet r. 063 až r. 071)  
(921)  
Základný fond nemocenského poistenia  
Základný fond starobného poistenia  
Základný fond invalidného poistenia  
Základný fond garančného poistenia  
Základný fond poistenia v nezamestnanosti  
Základný fond úrazového poistenia  
(+/- 922)  
(+/- 923)  
(+/- 924)  
(+/- 925)  
(+/- 926)  
(927)  
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
Rezervný fond solidarity  
(928)  
(929)  
34.884.642,96  
-16.975,04  
-16.975,04  
0,00  
32.851.232,32  
-33.620,40  
-33.620,40  
0,00  
3.  
Výsledok hospodárenia  
Účet ziskov a strát  
(súčet r. 073 a r. 074 a r. 075)  
(+/- 963)  
(+/- 931)  
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov  
(+/-932)  
0,00  
0,00  
B. Cudzie zdroje  
(súčet r. 077 a r. 078 a r. 085 a r. 099 a r.103)  
53.559.518,68  
0,00  
45.330.999,40  
0,00  
1.  
2.  
Rezervy  
(941)  
Dlhodobé záväzky  
(súčet r. 079 až r. 084)  
913.696,55  
0,00  
557.014,66  
0,00  
Návratná finančná výpomoc  
Záväzky z nájmu  
(952AÚ)  
(954AÚ)  
0,00  
0,00  
Dlhodobé prijaté preddavky  
Sociálny fond  
(955)  
0,00  
0,00  
(956)  
631.695,39  
0,00  
525.711,51  
0,00  
Dlhodobé zmenky na úhradu  
Ostatné dlhodobé záväzky  
Krátkodobé záväzky  
Záväzky z obchodného styku  
Nevyfakturované dodávky  
Krátkodobé rezervy  
(958)  
(959AÚ)  
282.001,16  
47.995.981,38  
7.647.999,82  
1.094.976,50  
2.889.517,38  
24.705.511,64  
0,00  
31.303,15  
40.262.647,58  
3.760.544,67  
2.226.412,86  
2.640.950,48  
21.489.322,12  
0,00  
3.  
(súčet r. 086 až r. 098)  
(321 až 325 okrem r. 088)  
(329)  
(323)  
(326)  
Záväzky z poistných vzťahov  
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
Záväzky voči zamestnancom  
(328)  
(331+ 333)  
(336)  
4.050.550,82  
2.705.784,74  
602.307,84  
2.943.465,06  
0,00  
3.868.205,70  
2.615.928,81  
558.332,46  
1.433.230,39  
0,00  
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami  
Daňové záväzky  
(341 + 342 + 343 + 345)  
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom  
(346)  
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov  
Záväzky voči združeniu  
(367)  
(368)  
(396)  
0,00  
0,00  
Spojovací účet pri združení  
0,00  
0,00  
Iné záväzky  
(379 + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)  
(súčet r. 100 až r. 102)  
(951AÚ)  
1.355.867,58  
0,00  
1.669.720,09  
0,00  
4.  
5.  
Bankové výpomoci a pôžičky  
Dlhodobé bankové úvery  
Bežné bankové úvery  
0,00  
0,00  
(231 + 232 + 951 AÚ)  
(249)  
0,00  
0,00  
Iné krátkodobé finančné výpomoci  
Prechodné účty pasív  
Výdavky budúcich období  
Výnosy budúcich období  
0,00  
0,00  
(súčet r. 104 a r. 105)  
(383)  
4.649.840,75  
4.649.840,75  
0,00  
4.511.337,16  
4.511.337,16  
0,00  
(384)  
PASÍVA spolu  
(súčet r. 056 a r. 076)  
(súčet r. 056 až r. 106)  
1.163.024.792,37  
4.652.167.069,64  
1.040.466.067,77  
4.161.998.752,68  
Kontrolné číslo  
Výsledovka Úč SP 2 - 0 1  
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT  
k 31.12.2018  
(v eurách)  
mesiac  
rok  
mesiac  
rok  
2
0
1
8
0
1
2
0
1
8
1
2
za obdobie od  
do  
X
Spôsob podania výkazu*)  
- riadne  
- opravné  
IČO  
- opakované  
3
0
8
0
7
4
8
4
Názov účtovnej jednotky  
S
O
C
I
Á
L
N
A
P
O
I
S
U
Ť
O
T
V
A
Ň
A
Sídlo účtovnej jednotky  
Ulica a číslo  
U
L
I
C
A
2
9
.
A
T
U
I
G
S
Č
.
8
A
1
0
PSČ  
Názov obce  
8
1
3
6
3
B
R
A
S
6
v
L
1
a
A
7
V
1
s
A
3
o
Smerové číslo telefónu  
Číslo telefónu  
Číslo faxu  
0
9
0
5
c
2
p
E-mail  
a
n
n
a
.
c
e
p
i
g
o
@
o
i
s
t
.
s
k
Zostavené dňa:  
Podpisový záznam štatutárneho  
orgánu alebo člena štatutárneho  
orgánu účtovnej jednotky:  
Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
účtovnej závierky:  
Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva:  
Ing. Ľubomír Vážny, v. r.  
generálny riaditeľ  
Ing. Vojtech Bardiovský,  
PhD., v. r.  
PhDr. Anna Čepigová, v. r.  
riaditeľka odboru účtovníctva  
Sociálnej poisťovne  
poverený vykonávaním  
funkcie riaditeľa sekcie  
ekonomiky  
MFSR2005  
*) vyznačuje sa krížikom  
X
Účtovné obdobie  
Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie  
Číslo  
účtu  
Číslo  
riadku  
Náklady  
Nezdaňovaná  
činnosť  
Zdaňovaná  
činnosť  
Spolu  
a
b
c
7
8
9
10  
501  
502  
503  
Spotreba materiálu  
001  
002  
003  
2.401.585,00  
1.416.884,57  
51.853,46  
0,00  
89.727,02  
39.623,47  
2.621,98  
0,00  
2.491.312,02  
1.456.508,04  
54.475,44  
2.622.751,80  
1.471.594,66  
61.571,26  
Spotreba energie  
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok  
Predaný tovar  
504  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
518  
519  
521  
523  
524  
525  
527  
528  
531  
532  
538  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
548  
549  
004  
005  
006  
007  
008  
009  
010  
011  
012  
013  
014  
015  
016  
017  
018  
019  
020  
021  
022  
023  
024  
025  
026  
027  
028  
029  
0,00  
1.884.112,80  
170.574,35  
14.227,55  
4.328.117,77  
78.869,68  
2.325.875,68  
21.929.294,51  
4.546.629,66  
72.617.552,63  
121.348,80  
25.418.652,43  
2.075.848,72  
3.517.183,87  
222.453,31  
0,00  
0,00  
2.439.922,71  
167.827,65  
12.656,60  
3.917.001,43  
81.152,78  
2.549.932,36  
26.916.910,19  
4.548.620,62  
67.795.258,27  
102.326,37  
23.751.871,14  
1.948.560,48  
3.337.370,81  
288.080,37  
0,00  
Opravy a udržiavanie  
Cestovné  
1.880.646,14  
170.574,35  
14.227,55  
4.328.012,97  
78.666,61  
2.325.802,05  
21.867.019,00  
4.546.629,66  
72.525.378,63  
121.348,80  
25.386.680,43  
2.075.848,72  
3.517.183,87  
222.453,31  
0,00  
3.466,66  
0,00  
Náklady na reprezentáciu  
Výkony pôšt a telekomunikácií  
Poistné  
0,00  
104,80  
203,07  
73,63  
62.275,51  
0,00  
Nájomné  
Ostatné služby  
Poplatky za poukazovanie dávok  
Mzdové náklady  
92.174,00  
0,00  
Odmeny členom dozornej rady  
Zákonné sociálne poistenie  
Ostatné sociálne poistenie  
Zákonné sociálne náklady  
Ostatné sociálne náklady  
Daň z motorových vozidiel  
Daň z nehnuteľností  
31.972,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
120.323,22  
198.019,38  
0,00  
922,17  
460,79  
0,00  
121.245,39  
198.480,17  
0,00  
119.267,74  
241.993,46  
0,00  
Ostatné dane a poplatky  
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania  
Ostatné pokuty a úroky z omeškania  
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky  
Úroky  
26.207,90  
3.020,00  
0,00  
26.207,90  
3.393,08  
27.934,36  
0,00  
373,08  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Kurzové straty  
10.648,16  
0,00  
0,00  
10.648,16  
0,00  
13.567,44  
0,00  
Dary  
0,00  
Manká a škody  
29.980,45  
2.807.719,47  
0,00  
29.980,45  
2.807.719,47  
4.368,58  
Iné ostatné náklady  
0,00  
2.795.216,97  
Odpisy dlhodobého nehmotného  
majetku a dlhodobého hmotného  
551  
552  
030  
031  
6.579.264,48  
0,00  
74.860,80  
0,00  
6.654.125,28  
0,00  
7.171.560,14  
864.841,50  
majetku  
Zostatková cena predaného dlhodobého  
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného  
majetku  
553  
554  
557  
559  
Predané cenné papiere  
032  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Predaný materiál  
033  
Náklady z precenenia cenných papierov  
Tvorba opravných položiek  
034  
035  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Účtová trieda 5 spolu  
Kontrolné číslo  
(súčet r. 001 až r. 035) 036  
152.705.978,18  
305.411.956,36  
398.858,98  
797.717,96  
153.104.837,16  
306.209.674,32  
153.252.159,69  
306.504.319,38  
(súčet r. 001 až r. 036)  
994  
Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné  
Účtovné obdobie  
Číslo  
účtu  
Číslo  
Výnosy  
riadku Nezdaňovaná  
Zdaňovaná  
činnosť  
Spolu  
9
činnosť  
obdobie  
a
b
c
7
8
10  
601 Tržby za vlastné výkony  
602 Tržby z predaja služieb  
604 Tržby za predaný tovar  
037  
038  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
82.374,31  
82.374,31  
85.872,34  
039  
040  
041  
042  
043  
044  
045  
046  
047  
048  
049  
050  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
605 Iné ostatné tržby  
0,00  
0,00  
621 Aktivácia materiálu  
0,00  
0,00  
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb  
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku  
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku  
641 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania  
642 Ostatné pokuty a úroky z omeškania  
643 Platby za odpísané pohľadávky  
644 Úroky  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
645 Kurzové zisky  
0,00  
0,00  
649 Iné ostatné výnosy  
152.687.584,59  
0,00  
152.687.584,59  
152.865.678,94  
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného  
651  
051  
0,00  
0,00  
0,00  
majetku a dlhodobého hmotného majetku  
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku  
653 Tržby z predaja cenných papierov  
654 Tržby z predaja materiálu  
052  
053  
054  
055  
056  
057  
058  
059  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku  
657 Výnosy z precenenia cenných papierov  
658 Výnosy z prenájmu majetku  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
299.509,63  
0,00  
299.509,63  
18.904,10  
153.088.372,63  
267.954,26  
0,00  
691 Dotácie na prevádzku  
18.904,10  
152.706.488,69  
Účtová trieda 6 spolu  
(súčet r. 038 až r. 058)  
381.883,94  
153.219.505,54  
Výsledok hospodárenia pred zdanením (rozdiel r.  
060  
510,51  
16.975,04-  
16.464,53-  
32.654,15-  
059 a r. 036)(+/-)  
591 Daň z príjmov  
061  
062  
510,51  
0,00  
0,00  
0,00  
510,51  
0,00  
966,25  
0,00  
595 Dodatočné odvody dane z príjmov  
Výsledok hospodárenia po zdanení (rozdiel r. 060  
063  
995  
0,00  
16.975,04-  
797.717,96  
16.975,04-  
33.620,40-  
a r. 061 a r. 062) (+/-)  
Kontrolné číslo  
(súčet r. 037 až r. 063)  
305.413.998,40  
306.210.695,34  
306.506.251,88