1
Poznámky Úč SP 1 - 01
Poznámky
k 31.12.2018
(v EURách na dve desatinné miesta)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za bežné účtovné obdobie
od
0
1
2
0
1
8
do
1
2
2
0
1
8
mesiac
rok
mesiac
rok
od
0
1
2
0
1
7
do
1
2
2
0
1
7
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka:
X
riadna
mimoriadna
vyznačuje sa X
IČO
Daňové identifikačné číslo
3
0
8
0
7
4
8
4
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Názov účtovnej jednotky
S
O
C
I
Á
L
N
A
P
O
I
S
Ť
O
V
Ň
A
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
U
L
I
C
A
2
9
.
A
U
G
U
S
T
A
Č
.
8
A
1
0
PSČ
Názov obce
8
1
3
6
3
B
R
A
T
I
S
L
A
V
A
Číslo telefónu
Číslo faxu
0
9
0
6
/
1
7
1
3
5
2
e-mailová adresa
A
N
N
A
.
C
E
P
I
G
O
V
A
@
S
O
C
P
O
I
S
T
.
S
K
Zostavené dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
PhDr. Anna Čepigová, v. r.
riaditeľka odboru účtovníctva
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.,
v. r.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Ing. Ľubomír Vážny, v. r.
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
1
Čl. I
Všeobecné údaje
Orgánmi Sociálnej poisťovne v zmysle § 121 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú:
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne
Generálny riaditeľ: Ing. Ľubomír Vážny
Generálny riaditeľ je zároveň štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne.
Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má 11 členov.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne v roku 2018 pôsobila v zložení:
Predseda Dozornej rady:
JUDr. Ján Richter minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Členovia za vládu:
Ing. Jana KolesárováMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Radko Kuruc, PhD.Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ing. Ján Mikulík Ministerstvo financií Slovenskej republiky
za reprezentatívne združenia zamestnávateľov:
Ing. Pavol Brnka Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky
JUDr. Ľudovít PausZdruženie podnikateľov Slovenska
2
Mgr. Branislav Masárdo 11. septembra 2018, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
RNDr. Oto Nevický, MBAod 12. septembra 2018, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
za reprezentatívne združenia odborových zväzov:
Ing. Magdaléna Mellenová Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky
JUDr. Mária SvoreňováKonfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Martin MiklušOdborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok:
Ing. Ján Lipiansky, PhD.Jednota dôchodcov na Slovensku
Podpredsedami dozornej rady boli Ing. Pavol Brnka za reprezentatívne združenia zamestnávateľov a Ing. Magdaléna Mellenová za reprezentatívne združenia odborových zväzov.
Organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne ústredie a pobočky. Ich územné obvody a sídla určené štatútom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zriadených 36 pobočiek. Pobočku riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
Prehľad riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v roku 2018
Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár
Trnava Ing. Peter Kaufman
Dunajská Streda Bc. Erika Nemčeková
GalantaIng. Anton Pančík
3
Senica Mgr. Jana Banská
Trenčín Ing. Zdenka Tvrdá
Považská Bystrica Ing. Rastislav Hulínek
Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík
Nitra Ing. Juraj Buzinkai
Komárno Ing. Denisa Kováčová
Levice Ing. Stanislava Kúdelová
Nové Zámky Ing. Eleonóra Zahoranová
TopoľčanyJUDr. Nadežda Ševcová
Žilina Ing. Ľubica Pisaríková
Čadca JUDr. Marta Cyprichová
Dolný Kubín Ing. Alena Skirčáková, do 31.8.2018
Ing. Iveta Kolorédyová, od 1.9.2018 do 30.11.2018
JUDr. Ľubomír Lehotský, od 1.12.2018
Liptovský Mikuláš Ing. Alena Uličná
Martin Ing. Anton Báthory
Banská BystricaIng. Milan Černický
Lučenec Ing. Milan Černok
Rimavská SobotaJUDr. Zuzana Kederová
Veľký Krtíš Ing. arch. Mária Kyseľová
Zvolen Ing. Peter Chrenko
Žiar nad Hronom JUDr. Róbert Kováč
Prešov Ing. Juraj Hudáč
Bardejov Ing. Viliam Potanovič
Humenné Ing. Daniel Roško
Poprad Ing. Danka Vančišinová
Stará Ľubovňa PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
SvidníkIng. Martin Blicha
Vranov nad TopľouIng. Štefan Hreha
Košice Ing. Marián Štofko, MBA
Michalovce JUDr. Mária Lešňanská
4
Rožňava Ing. Andrej Olexa
Spišská Nová Ves Ing. Michal Beharka
Trebišov Mgr. Jana Mondíková
(1)Informácia o počte zamestnancov
Text
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
5 149
5 109
-z toho počet vedúcich zamestnancov
415
415
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že Sociálna poisťovňa bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná závierka je v súlade:
so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov,
s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.
5
(2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
V priebehu účtovného obdobia roku 2018 Sociálna poisťovňa nevykonala zmeny účtovných zásad a účtovných metód, ktoré by mali vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia Sociálnej poisťovne.
(3)Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Jednotlivé zložky majetku a záväzkov v podmienkach Sociálnej poisťovne sa oceňujú takto:
a)dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
b)dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou,
c)dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
d)dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou,
e)zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou,
f)zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reálnou hodnotou,
g)pohľadávky sa oceňujú ich menovitou hodnotou pri ich vzniku,
h)krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou,
i)časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje menovitou hodnotou,
j)záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú ich menovitou hodnotou pri ich vzniku,
k)časové rozlíšenie na strane pasív sa oceňuje menovitou hodnotou.
(4)Spôsob prepočtu údajov v cudzej mene na menu EUR
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene Sociálna poisťovňa v roku 2018 prepočítala na EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
6
(5)Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Pri zostavovaní účtovnej závierky Sociálna poisťovňa nevytvárala opravné položky k majetku, s výnimkou pohľadávok.
(6)Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku
Podľa Metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 6/2017 „Správa majetku Sociálnej poisťovne“ v znení dodatkov je spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok nasledovný:
Dlhodobý hmotný (DLHM) a nehmotný majetok (DLNM) sa rovnomerne odpisuje najviac do výšky obstarávacej ceny (vstupnej ceny), prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie, ocenený podľa spôsobu jeho obstarania.
Doba odpisovania DLHM v jednotlivých skupinách je nasledovná:
Odpisová skupina
Doba odpisovania
Ročný odpis v %
1
4 roky
25,0
2
6 rokov
16,7
3
12 rokov
8,4
4
20 rokov
5,0
DLNM sa zatriedi do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky (ročný odpis 25 %). Informačný systém správy majetku (modul SAP FI-AA umožňuje automaticky aktualizovať odpisový plán pri mesačných uzávierkach majetku).
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Posúdenie stavu majetku, záväzkov a finančnej situácie je uvedené v prehľade „Rámcová bilancia a vyjadrenie podielu majetku a zdrojov“ (tabuľka č. 1). Dokumentuje hlavné majetkové a zdrojové položky Sociálnej poisťovne a ich vývoj. V bilancii uvedené údaje k 31. 12. 2016,
7
k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018. Pre posúdenie štruktúry majetku sa neporovnávajú ich absolútne hodnoty, ale percentuálny podiel jednotlivých zložiek majetku na úhrne majetku a pasív.
Pri posúdení štruktúry majetku vo vývoji troch účtovných období možno konštatovať, že k 31. 12. 2018 podiel neobežného majetku (DLHM, DLNM, obstaranie DLHM a DLNM) na majetku celkom (6,65 %) korešponduje s poslaním Sociálnej poisťovne ako finančnej inštitúcie verejnoprávneho charakteru. Obežný majetok (zásoby, pohľadávky, finančný majetok, prechodné účty aktív) ocenený menovitou hodnotou v sume 1 475 776 237,62 EUR (riadok 025, stĺpec 1 súvahy) v porovnaní s rokom 2017 stúpol o 6 403 931,58 EUR. Hodnota obežného majetku je znížená o opravné položky vytvorené k pohľadávkam na poistnom voči dlžníkom v sume 390 126 814,72 EUR. Finančný majetok v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím v roku 2018 stúpol o 105 679 334,34 EUR.
Posúdenie vývoja zdrojov (pasív) dokumentuje, že podiel vlastných zdrojov krytia majetku (fondy Sociálnej poisťovne a výsledok hospodárenia) v porovnaní s rokom 2017 klesol, podiel cudzích zdrojov (záväzky) na pasívach celkom v porovnaní s rokom 2017 stúpol. Percentuálne vyjadrenie vývoja v sledovaných rokoch je takéto:
Vlastné zdroje krytia majetku
Cudzie zdroje
Účtovné obdobie (rok)
podiel v %
2016
95,65
4,35
2017
95,64
4,36
2018
95,39
4,61
V záujme preukázania hodnoty majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola v Sociálnej poisťovni vykonaná inventarizácia k 31. 12. 2018, ktorá overila vecnú správnosť účtovníctva porovnaním so skutočnosťou. Organizačne bola vykonaná v súlade so samostatným vnútorným riadiacim aktom na úrovni organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.
Skutočné stavy majetku nehmotnej, hmotnej povahy a peňažných prostriedkov v hotovosti boli zistené fyzickou inventúrou. Pri záväzkoch a tých zložkách majetku, u ktorých nebolo možné vykonať fyzickú inventúru, bola uskutočnená dokladová inventúra, resp. v niektorých prípadoch bola vykonaná kombinovaným spôsobom.
8
Predmetom inventarizácie bol
a)dlhodobý hmotný majetok (DLHM) a drobný hmotný majetok (DHM),
b)dlhodobý nehmotný majetok (DLNM) a drobný nehmotný majetok (DNM),
c)zásoby,
d)obstaranie DLHM a DLNM, poskytnuté preddavky na DLHM a DLNM, odpisy DLHM a DLNM a oprávky k DLHM a DLNM, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, finančný majetok (napr. pokladničná hotovosť, peňažné prostriedky na bankových účtoch, ceniny a pod.), prechodné účty aktív, dlhodobé a krátkodobé záväzky, prechodné účty pasív, rozdiel majetku a záväzkov a zostatky na podsúvahových účtoch.
Predmetom inventarizácie je okrem vlastného majetku Sociálnej poisťovne a majetku štátu, ktorý Sociálna poisťovňa spravuje aj majetok, ktorý nie je vo vlastníctve Sociálnej poisťovne, ale je v čase inventarizácie v jej užívaní.
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za rok 2018
Úhrn neobežného majetku po korekcii oprávok k 31. 12. 2018 (77 375 369,47 EUR) sa znížil v porovnaní so začiatočným zostatkom vykázaným v tabuľke č. 2 „Stav a pohyb dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31. 12. 2018“ (77 586 060,25 EUR) o objem 210 690,78 EUR, t. j. zaznamenaný index zníženia 0,99.
Neobežný majetok k 31. 12. 2018 vyjadruje stav DLNM a DLHM v obstarávacích cenách (210 002 226,61 EUR), ktorého opotrebenie je vyjadrené v objeme oprávok zaúčtovaných k DLNM a DLHM v sume 132 626 857,14 EUR. Súčasťou neobežného majetku účty obstarania DLNM a DLHM (4 572 061,43 EUR). Vyjadrujú hodnotu obstarávaného DLNM a DLHM do doby jeho uvedenia do používania, vrátane ostatných výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním.
Pri hodnotení stavu jednotlivých zložiek majetku tvoriacich neobežný majetok bola použitá ich obstarávacia cena.
9
Stav DLNM a DLHM k 31. 12. 2018 zaznamenal v porovnaní so stavom k 1. 1. 2018 celkový index 1,01; v tom: ústredie 1,02 a pobočky 1,00 v členení:
Organizačná zložka
Sociálna
poisťovňa
celkom
Ústredie
Pobočky
Druh majetku
Index
Softvér
1,02
1,02
0,84
Pozemky
1,00
1,00
1,00
Umelecké diela a zbierky
1,00
1,00
1,00
Stavby
1,00
1,01
1,00
Stroje, prístroje, zariadenia
1,04
1,04
1,03
Dopravné prostriedky
0,97
0,97
0,97
Obstaranie DLNM a DLHM (do doby jeho uvedenia do používania) zaznamenalo index zvýšenia 1,71.
a)Prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu dlhodobého majetku v obstarávacích cenách k 1. 1. 2018, jeho prírastky, úbytky a presuny v roku 2018 a zostatok k 31. 12. 2018
Vývoj neobežného majetku v roku 2018 s dôrazom na vecnú náplň, dokumentuje tabuľka č. 2 “Stav a pohyb dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31. 12. 2018“.
Riadok 003 - Softvér
Začiatočný stav majetku k 1.1.2018 45 968 596,53 EUR
Prírastky v celkovej hodnote 802 235,66 EUR
zaradenie DLNM – SW vybavenie Centrálny kolektor,
SP, ústredie 79 500,00 EUR
dodávka licenčného softvérového vybavenia HPE XP7 MF
BasicSuite 1TB 0-100TB LTU, SP, ústredie 352 999,99 EUR
monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sieti – technická
podpora SW, SP, ústredie, ul. 29. augusta 1 583,02 EUR
10
monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sieti – technická
podpora SW, SP, ústredie, ul. 29. augusta 1 657,50 EUR
zaradenie DLNM – licencie CISSteDCCORE SNGL k PB-S-projekt
Electronic Exchange of Social Security Information (ďalej len EESSI),
SP, ústredie, ul. 29. augusta 233 625,60 EUR
monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí – technická
podpora SW, SP, ústredie, ul. 29. augusta 1 657,49 EUR
zaradenie DLNM – licencie CISSteDCCore SNGL LicSAPk MVL+SA,
SP, ústredie 73 445,26 EUR
dodávka, inštalácia a implementácia Firewall FW APP1 FWB-VM04
poskytovanie technickej podpory na 1 rok pre projekt EESSI,
SP, ústredie 36 104,25 EUR
dodávka, inštalácia a implementácia Firewall FW APP1 FWB-VM04
poskytovanie technickej podpory na 1 rok pre projekt EESSI,
SP, ústredie 21 662,55 EUR
Úbytky za rok 2018 predstavovali sumu 17 501,58 EUR. V konkrétnom vyjadrení ide o vyradenie softvéru v Sociálnej poisťovni, pobočky v sume 17 501,58 EUR.
Konečný zostatok majetku k 31.12.2018 46 753 330,61 EUR
Riadok 009 – Pozemky
Začiatočný zostatok k 1.1.2018 4 276 809,57 EUR
Počas roka 2018 nenastali žiadne pohyby.
Konečný zostatok k 31.12.2018 4 276 809,57 EUR
Riadok 010 – Umelecké diela a zbierky
11
Začiatočný zostatok k 1.1.2018 12 589,20 EUR
Počas roka 2018 nenastali žiadne pohyby.
Konečný zostatok k 31.12.2018 12 589,20 EUR
Riadok 011 – Stavby
Začiatočný zostatok k 1.1.2018 107 959 299,34 EUR
Prírastky v celkovej hodnote 296 146,07 EUR
Na úrovni ústredia 257 764,33 EUR
navýšenie hodnoty budovy – stavebné práce, klimatizácia budovy,
SP, ústredie, Lazaretská 147 140,70 EUR
navýšenie hodnoty budovy – projektová dokumentácia, klimatizácia
budovy, SP, ústredie, Lazaretská 4 641,60 EUR
navýšenie hodnoty budovy – digitalizácia stavebnej časti prevádzkovej
budovy, SP, ústredie, Lazaretská 4 680,00 EUR
navýšenie hodnoty budovy – autorský dozor klimatizácie
SP, ústredie Lazaretská 1 010,40 EUR
navýšenie hodnoty budovy – výmena klimatizačných jednotiek
Mitsubishi, serverovňa, SP, ústredie, ul. 29. augusta 5 780,16 EUR
navýšenie hodnoty budovy – vybudovanie parkoviska,
SP, ústredie, DaRZ Pavčina Lehota 91 211,47 EUR
navýšenie hodnoty budovy – vybudovanie parkoviska,
projektová dokumentácia, projekt spevnenia plochy,
SP, ústredie, DaRZ Pavčina Lehota 3 300,00 EUR
12
Na úrovni pobočiek 38 381,74 EUR
Prírastok v hodnote 38 381,74 EUR zahŕňa zaradenie dodávka a montáž protipožiarnych dverí 10 ks (Banská Bystrica), dodávka a montáž automatickej závory RAPID (Nitra, Žilina), rekonštrukciu vstupného dverného systému v prevádzkovej budove (Poprad), dodávka a montáž zabudovaných klimatizačných zariadení FISCHER (Vranov nad Topľou) a o technické zhodnotenie budovy - zhodnotenie projektovej dokumentácie na predložku NN vedenia prevádzkovej budovy (Rožňava).
Úbytky predstavujú sumu 0,00 EUR.
Konečný zostatok k 31.12.2018 108 255 445,41 EUR
Riadok 012 – Stroje, prístroje a zariadenia
Začiatočný zostatok k 1.1.2018 42 534 224,45 EUR
Prírastky v celkovej hodnote 3 447 762,47 EUR
Na úrovni ústredia 2 663 185,49 EUR
rozšírenie modulárnych switchov Cisco Catalyst 6500E
o optický modul a príslušenstvo, SP, ústredie 90 000,00 EUR
zaradenie DLHM – HW vybavenie Netfow Sonda; typ:HSFNCM2,
SP, ústredie 31 780,00 EUR
zaradenie DLHM – obálkovací stroj Neopost DS – 75i,
SP, ústredie, ul. 29. augusta 8 12 780,00 EUR
navýšenie hodnoty – oprava kamerového systému, havarijný
stav EPS, SP, ústredie, ul. 29. augusta 8 3 715,70 EUR
13
rozšírenie technického a licenčného vybavenia existujúceho
centr.dát.úložiska, dodávka a inštalácia technického vybavenia
(diskové pole), technická podpora SP, ústredie 1 274 400,34 EUR
virtuálny páskový server – dodávka HW a súvisiaceho SW Fujitsu,
SP, ústredie 161 750,00 EUR
zaradenie DLHM – PC HP EliteDesk 705 G3SF 100 ks,
SP, ústredie, 102 780,00 EUR
zaradenie DLHM – tlačiarne PR1 OKI B432dn (165 ks),
MFPR1 OKI MB492dn (2 ks), MFPR2 OKI MC573dn (16 ks),
MFPR3 OKI ES9466 (6 ks), AT1 HP PageWide Pro772dn (16 ks),
SP, ústredie 162 716,00 EUR
zaradenie DLHM – dopravné značenie, SP, ústredie Nevädzová 324,00 EUR
zaradenie DLHM – technická podpora softvérového vybavenia,
HPE XP7 Storage System, SP, ústredie, ul. 29. augusta 8 11 666,67 EUR
navýšenie hodnoty monitoringu – rozšírenie funkcionality systému
na úroveň Flowmon ADS, SP, ústredie, ul. 29. augusta 8 41 545,31 EUR
zaradenie DLHM – dodávka PC staníc HP ElitDesk 705 G3 SFF
Busines 16 ks, SP, ústredie 16 444,80 EUR
zaradenie DLHM – centrálny zdroj napájania UPS
Powerwat+33300RMX, SP, ústredie 68 480,00 EUR
navýšenie hodnoty HPE XP7 Storage System – technické a licenčné
vybavenie - technická podpora, SP, ústredie 11 666,67 EUR
zaradenie DLHM – Server S1-Lenovo ThinkaSystem SR850 CTO-SP,
SP, ústredie 269 000,00 EUR
dodávka a inštalácia Server S-PB-HP ProLiant DL580 Gen9 2 ks,
Server S-RINA HP ProLiant DL 580 Gen9 2 ks, zabezpečenie prístupového
bodu pre projekt EESSI, SP, ústredie 252 585,00 EUR
dodávka a inštalácia Server S-PB-HP ProLiant DL580 Gen9 2 ks,
Server S-RINA HP ProLiant DL 580 Gen9 2 ks, zabezpečenie prístupového
bodu pre projekt EESSI, SP, ústredie 151 551,00 EUR
14
Na úrovni pobočiek 784 576,98 EUR
Prírastok predstavujú prevody výpočtovej techniky a iných zariadení (DLHM obstaraného Sociálnou poisťovňou, ústredie pre pobočky), v tom dodávku komunikačného serveru Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise (Bratislava), dodávku a montáž rozšírenia vyvolávacieho systému Call 250V (Žilina), navýšenie hodnoty frankovacieho stroja o automatický podávač AF-4001416R (Prešov), dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky PR1 OKI B432dn, MFPR1 OKI MB492dn, MFPR2 OKI MC573dn, MFPR3 OKI ES9466 (33 pobočiek), frankovací stroj Neopost IS 440 s automatickým podávačom (Trnava), dodávku PC staníc HP ElitDesk 705 G3 SFF Busines (34 pobočiek), dodávku a montáž posuvného regálového systému do registratúrneho strediska (Senica), realizáciu štruktúrovanej kabeláže LAN (Rožňava). Majetok bol prevedený z ústredia pobočkám preberacími protokolmi.
Úbytky predstavujú sumu 1 921 342,31 EUR.
Na úrovni ústredia
Vyradená fyzickou likvidáciou nepoužiteľná výpočtová technika a iné zariadenia v hodnote 1 536 460,05 EUR. Vyradená výpočtová technika s príslušenstvom bola zlikvidovaná firmou Peter Bolek EKORAY Námestovo, ktorá je oprávnená vykonávať ekologickú likvidáciu týchto zariadení. Vyradený kancelársky majetok a nábytok z ubytovne bol odvezený na fyzickú likvidáciu firmou PLUSIM PRIVATE MOVING, s. r. o., Bratislava, uložený na prevádzke Bučina EKO, s. r. o., Bratislava a na zbernom dvore VASSAL EKO, s. r. o., Bratislava.
Na úrovni pobočiek
Úbytky predstavujú nepoužiteľnú, poškodenú, opotrebovanú výpočtovú techniku, pracovné stroje a zariadenia a iné zariadenia v hodnote 384 882,26 EUR vyradenú fyzickou likvidáciou.
Pri vyraďovaní majetku sa postupovalo v súlade s metodickým usmernením Sociálnej poisťovne č. 6/2017 „Správa majetku Sociálnej poisťovne“. Majetok bol navrhnutý na vyradenie, posúdený vyraďovacou a likvidačnou komisiou a pri zohľadnení odborných posudkov bol uznaný za neupotrebiteľný, zastaraný, prípadne prebytočný, t. j. maximálne opotrebovaný, poškodený, z prevádzkového hľadiska nehospodárny, ktorý z technických a bezpečnostných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu.
15
Konečný zostatok k 31.12.2018 44 060 644,61 EUR
Riadok 013 – Dopravné prostriedky
Začiatočný zostatok k 1.1.2018 2 136 954,83 EUR
Prírastky za rok 2018 vyjadrujú celkovú sumu 0,00 EUR.
Úbytky v sume 65 609,05 EUR. Suma predstavuje vyradenie na úrovni pobočiek fyzickou likvidáciou 50 776,08 EUR a predajom 14 832,97 EUR.
Konečný zostatok k 31.12.2018 2 071 345,78 EUR
Riadok 016 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Riadok 006 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Súčasťou neobežného majetku je obstaranie DLHM a DLNM, ktorý je k 31. 12. 2018 v úhrnnej hodnote 4 572 061,43 EUR. V tom obstaranie DLNM v sume 0,00 EUR (riadok 006 súvahy) a obstaranie DLHM v sume 4 572 061,43 EUR (riadok 016 súvahy).
Na účtoch obstarania DLNM a DLHM sa účtuje obstaraný DLNM a DLHM do doby jeho uvedenia do používania, vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním na prípravu a zabezpečenie stavby, prieskumné a projektové práce, vrátane variantných riešení, dopravné, montáž, clo, technické zhodnotenie a pod.
Začiatočný zostatok obstaraného DLNM a DLHM k 1. 1. 2018 v sume 2 674 771,13 EUR vzrástol o nový obstaraný DLNM a DLHM a ostatné prírastky v celkovom objeme 6 443 434,50 EUR, v tom:
softvér 370 735,67 EUR
stavby 2 851 064,57 EUR
16
stroje, prístroje a zariadenia 3 051 100,49 EUR
dopravné prostriedky 107 146,37 EUR
projektová dokumentácia 63 387,40 EUR
Použitie zdrojov na nadobudnutie DLNM a DLHM v roku 2018 predstavovalo sumu 6 443 434,50 EUR v tom:
-investičné akcie na obstaranie DLNM a DLHM v objeme 2 170 368,86 EUR boli zrealizované do konca roka, ich úhrada v banke sa uskutočnila v januári 2019 zo zdrojov správneho fondu za rok 2018. Súpis dodávateľských faktúr za uvedené akcie je súčasťou dokladovej inventarizácie záväzkov Sociálnej poisťovne, ústredie.
Úbytky obstaraného DLNM a DLHM v roku 2018 predstavovali sumu 4 546 144,20 EUR . Z toho úbytky v sume 3 723 185,48 EUR predstavujú hodnotu obstaraného dlhodobého majetku zaradeného do používania Sociálnej poisťovne, ústredie.
Hodnota obstaraného DLHM zaradeného do používania v pobočkách na základe preberacích protokolov z ústredia v sume 822 958,72 EUR sa člení na:
stavby 37 628,14 EUR
stroje, prístroje a zariadenia 784 576,98 EUR
projektová dokumentácia 753,60 EUR
Zostatok nezaradeného obstaraného DLNM a DLHM v hodnote 4 572 061,43 EUR predstavuje vo finančnom vyjadrení objem rozpracovaných akcií pri zabezpečovaní DLNM a DLHM. Dokladová inventúra týchto položiek je súčasťou zápisu ústrednej inventarizačnej komisie Sociálnej poisťovne, ústredie.
b) Prehľad oprávok k dlhodobému nehmotného a dlhodobému hmotnému majetku
17
v EUR
Číslo účtu, druh majetku
Stav
k 1. 1. 2018
Prírastky
Úbytky
Stav
k 31. 12. 2018
073 - Oprávky k softvéru
45 521 939,91
315 128,80
17 501,58
45 819 567,13
081 - Oprávky k stavbám
43 337 047,53
3 060 867,09
67 433,09
46 330 481,53
082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam
37 534 692,07
3 132 899,78
1 942 627,93
38 724 963,92
083 - Oprávky k
dopravným zariadeniam
1 583 505,29
252 750,75
84 411,48
1 751 844,56
Oprávky k DLNM a DLHM spolu
127 977 184,80
6 761 646,42
2 111 974,08
132 626 857,14
Položky znižujúce oprávky k DLNM a DLHM tvoria úbytky oprávok vo výške zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri jeho vyradení z používania z dôvodu predaja a likvidácie.
c) Prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia
v EUR
Zostatkové hodnota k 31. 12. 2018
Druh majetku
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Softvér
45 968 596,53
46 753 330,61
Pozemky
4 276 809,57
4 276 809,57
Umelecké diela a zbierky
12 589,20
12 589,20
Stavby
107 959 299,34
108 255 445,41
Stroje, prístroje, zariadenia
42 534 244,45
44 060 644,61
Dopravné prostriedky
2 136 954,83
2 071 345,78
(2) Sociálna poisťovňa neeviduje dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani dlhodobý majetok, pri ktorom Sociálna poisťovňa obmedzené právo s ním nakladať.
(3)Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý majetok bol v roku 2018 poistený nasledovnými druhmi poistenia:
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou,
havarijné poistenie súboru motorových vozidiel,
zákonné poistenie súboru motorových vozidiel.
18
Dlhodobý nehmotný majetok nebol v roku 2018 predmetom poistenia.
Celková výška zaplateného poistného za dlhodobý hmotný majetok za rok 2018 činila čiastku vo výške 62 323,18 EUR, z toho:
poistenie dlhodobého hmotného majetku 10 103,98 EUR
havarijné poistenie súboru motorových vozidiel 40 755,39 EUR
zákonné poistenie súboru motorových vozidiel 11 463,81 EUR
(4)Sociálna poisťovňa nevykazuje za hodnotené účtovné obdobie dlhodobý finančný majetok.
Obežný majetok vyjadruje súhrnnú hodnotu zásob, pohľadávok, finančného majetku a prechodných účtov aktív v sume 1 475 776 237,62 EUR. V porovnaní so začiatočným zostatkom 1 469 372 306,04 EUR (brutto) sa objem obežného majetku zvýšil o 6 403 931,58 EUR.
(5)Údaje o zásobách
Riadok 027 – Materiál
Zásoby tvoria osobitnú zložku majetku Sociálnej poisťovne. Predstavujú hodnotu materiálu zisteného inventarizáciou v skladoch k 31. 12. 2018 v sume 878 717,90 EUR. Porovnaním s rokom 2017 je stav materiálu nižší o 28 446,45 EUR. Najvýznamnejšiu položku materiálu tvoria náplne do tlačiarní v sume 684 957,21 EUR.
V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny zásob účtujú v zmysle postupov účtovania a účtovej osnovy zvoleným spôsobom „B“, podľa ktorého sa obstaranie materiálu účtuje v priebehu účtovného obdobia na ťarchu nákladov. Ku koncu sledovaného obdobia sa stav zásob aktivuje podľa zostatkov zistených fyzickou inventúrou na ťarchu analytických účtov k syntetickému účtu 112 materiál na sklade. Pri zvolenom spôsobe účtovania zásob sa vedie skladová evidencia materiálu vo finančnom vyjadrení na podsúvahových účtoch.
19
(6)Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v členení na pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na penále, pokutách, poplatkoch a regresoch. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky Sociálnej poisťovne evidované na účte 316 - Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, podľa § 148 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), na dávkach a náhradách škody neuhradených Sociálnej poisťovni tretími osobami, pokutách a penále (pohľadávky) k 31. 12. 2018 dosiahli výšku 778 755 747,98 EUR. V porovnaní so zostatkom k 31. 12. 2017 pohľadávky Sociálnej poisťovne poklesli o 99 823 718,33 EUR. V percentuálnom porovnaní to znamená zníženie o 11,4 %. Z celkového zostatku pohľadávok predstavujú pohľadávky na poistnom na základe rozhodnutia 438 155 638,13 EUR (56,3 %) a pohľadávky na penále 174 709 390,26 EUR (22,4 %). V rámci uvedených pohľadávok Sociálna poisťovňa eviduje k 31. 12. 2018 pohľadávky zo zúčtovania na poistnom z roku 1993 (pohľadávky štátu) v celkovom objeme 307 727,11 EUR (0,04 % z celkového objemu pohľadávok) a pohľadávky zo zúčtovania poistného z roku 1994 na zdravotnom fonde v celkovom objeme 71 973,10 EUR (0,01 %). Pohľadávky Sociálnej poisťovne podľa druhov pohľadávok sú uvedené v tabuľkách č. 3, 4 a v grafe č.1.
Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
základné fondy
Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v tabuľke č. 3.
správny fond
Pohľadávky správneho fondu po lehote splatnosti predstavujú sumu 168 387,02 EUR. Sú to napr. pohľadávky uplatňované v súdnom, resp. exekučnom konaní voči firme Emanuel Hindák - EMAN (2 125,47 EUR), firme Ján Škor za odber elektrickej energie pri realizácii stavebných prác pri rekonštrukcii budovy pobočky Sociálnej poisťovne (2 701,55 EUR), neuhradené
20
odberateľské faktúry (4 503,89 EUR) a pohľadávky voči bývalým zamestnancom (159 056,11 EUR).
Ostatné pohľadávky správneho fondu do lehoty splatnosti. Ide najmä o pohľadávky z obchodného styku, voči zamestnancom a iné pohľadávky.
(7)Vývoj dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok v priebehu bežného účtovného obdobia; ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastok, úbytok a stav na konci bežného účtovného obdobia.
V zmysle ustanovenia § 12 opatrenia o postupoch účtovania Sociálna poisťovňa v roku 2018 v oblasti evidencie, účtovania a vykazovania sledovala pohľadávky z hľadiska zostatkovej doby ich splatnosti na dlhodobé a krátkodobé. Sociálna poisťovňa vykazuje pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a zohľadňuje k nim vytvorené opravné položky.
Dlhodobé pohľadávky
Riadok 032 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
Vykazovaný zostatok v sume 1 552 929,56 EUR predstavuje menovitú hodnotu dlhodobých pohľadávok na poistnom základných fondov vo výške 1 663 339,08 EUR zníženú o opravné položky. Tieto pozostávajú z pohľadávok na poistnom, penále, pokuty, ostatné pohľadávky a pohľadávky z titulu preplatkov na dávkach sociálneho poistenia zaúčtovaných na úrovni organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa rozhodnutím povolila k 31. 12. 2018 plnenie dlžných súm na základe splátkového kalendára v zmysle zákona o sociálnom poistení spolu v sume 5 683 065,84 EUR. Z tejto sumy je 1 663 339,08 EUR vymáhaných prostredníctvom splátkových kalendárov s dĺžkou splatnosti od 12 do 18 mesiacov. V zmysle opatrenia MF SR o postupoch účtovania a podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve tieto eviduje ako dlhodobé pohľadávky. Splátkový kalendár v prípade nedodržania dohodnutých termínov splatnosti sa okamžite ukončuje.
21
Riadok 033 – Pohľadávky voči zamestnancom
Vykazovaný zostatok v sume 96 906,00 EUR predstavuje úhrn nesplatených pôžičiek poskytnutých zamestnancom zo sociálneho fondu.
Riadok 034 – Ostatné dlhodobé pohľadávky
Vykazovaný zostatok v sume 13 926,94 EUR predstavuje preddavky súdnym exekútorom.
Krátkodobé pohľadávky
Riadok 036 – Pohľadávky z obchodného styku
Vykazovaný zostatok v sume 344 921,19 EUR predstavuje krátkodobé pohľadávky správneho fondu v štruktúre:
voči odberateľom 336 902,90 EUR
poskytnuté prevádzkové preddavky 150,00 EUR
ostatné pohľadávky 7 868,29 EUR
Riadok 037 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
Zostatok vykazovaný v stĺpci 1 súvahy v sume 777 092 408,90 EUR predstavuje menovitú hodnotu krátkodobých pohľadávok:
základných fondov v sume 776 665 534,88 EUR. Tieto pozostávajú z pohľadávok na poistnom, penále, poplatkoch a pokutách týchto fondov, z titulu preplatkov na dávkach sociálneho poistenia a regresných náhrad, zaúčtovaných na úrovni organizačných zložiek Sociálnej poisťovne. Z toho pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkov sporenie (SDS), ktorých presná suma je známa poisťovni po 31. 12. 2018 vykazujeme v sume 5 814 534,88 EUR,
zo zúčtovania za rok 1993 a 1994 zostatok v sume 379 700,21 EUR predstavuje pohľadávky z titulu nezaplateného poistného do fondov sociálneho zabezpečenia za rok 1993 (voči štátu) a 1994 (voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni) na úrovni organizačných zložiek Sociálnej poisťovne,
22
zo zúčtovania štátnych dávok zostatok v sume 47 173,81 EUR predstavujú pohľadávky z titulu neprávom vyplatených vianočných príspevkov zaúčtovaných na úrovni organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ústredie.
Riadok 038 – Pohľadávky voči zamestnancom
Zostatok krátkodobých pohľadávok v sume 105 667,38 EUR je podľa základných okruhov činností takýto:
správny fond vykazovaný zostatok v sume 93 863,38 EUR pozostáva z pohľadávok za poskytnuté stravovanie a stravovacie poukážky v sume 86 125,80 EUR a ostatných pohľadávok v sume 7 737,58 EUR (pohľadávka voči zamestnancom z titulu poskytnutia preddavku na drobný nákup, cestovné, spotreba pohonných látok na súkromné účely a pod.),
sociálny fond zostatok pohľadávok v sociálnom fonde v sume 11 804,00 EUR predstavuje úhrn nesplatených pôžičiek poskytnutých z tohto fondu.
Riadok 043 – iné pohľadávky
Zostatok krátkodobých pohľadávok v celkovej sume 478 800,60 EUR predstavujú najmä pohľadávky:
-voči zamestnancom 179 901,65 EUR
-voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 156 375,22 EUR
(spätné prepočty, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)
-voči Slovenskej pošte za vyplatené vianočné príspevky rok 2018 53 091,03 EUR
-voči súdnym exekútorom(preddavky, zmluvné pokuty, trovy atď.) 57 757,54 EUR
- za stravné lístky voči zamestnancom pracujúcim na dohodu
a nadlimity za stravné lístky 17 725,14 EUR
- voči dodávateľovi stravy S&G, spol. s r. o. 6 450,02 EUR
-z vnútorného zúčtovania medzi organizačnými
zložkami Sociálnej poisťovne 7 500,00 EUR
23
Vývoj dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok k 31. 12. 2018 vyjadruje tabuľka č. 5.
(8)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a zúčtovanie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia.
Sociálna poisťovňa tvorila opravné položky k pohľadávkam na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie základného fondu nemocenského poistenia (ZFNP), základného fondu starobného poistenia (ZFSP), základného fondu invalidného poistenia (ZFIP), základného fondu úrazového poistenia (ZFÚP), základného fondu garančného poistenia (ZFGP), základného fondu poistenia v nezamestnanosti (ZFPvN) a rezervného fondu solidarity (RFS).
Opravné položky k dlhodobým pohľadávkam na poistnom, vykázané na riadku 032 stĺpec 2 „korekcia“ v sume 110 409,52 EUR a opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam na poistnom, vykázané na riadku 37 stĺpec 2 „korekcia“ v sume 390 016 405,20 EUR. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam k 31. 12. 2018 vykazuje tabuľka č. 6 v členení podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy.
(9)Tvorba, zníženie alebo zrušenie opravných položiek k pohľadávkam
Tvorbou opravných položiek na pohľadávky Sociálna poisťovňa, zohľadňuje riziká a straty, ktoré známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vývoj pohľadávok Sociálnej poisťovne ovplyvnil tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, ktoré k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 390 126 814,72 EUR a oproti stavu k 1. 1. 2018 sa znížili o 116 365 483,80 EUR.
10)Informácia o výške odpísaných pohľadávok počas bežného účtovného obdobia v členení podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy.
24
V roku 2018 Sociálna poisťovňa podľa zákona o sociálnom poistení odpísala z operatívnej evidencie a z účtovníctva pohľadávky v celkovej výške 39 698 195,69 EUR. Z toho boli na podsúvahu preúčtované pohľadávky v celkovom objeme 8 342 917,32 EUR, ktoré boli zaradené na odpis podľa § 150 zákona ako nevymáhateľné pohľadávky. V roku 2018 boli odpísané trvalo nevymožiteľné pohľadávky štátu v celkovej výške 354 737,20 EUR v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
v EUR
z toho
Názov položky
dlhodobé
pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
Základný fond nemocenského poistenia
0,00
3 760 663,33
Základný fond starobného poistenia
0,00
20 727 729,77
Základný fond invalidného poistenia
0,00
6 906 696,43
Základný fond úrazového poistenia
0,00
645 346,45
Základný fond garančného poistenia
0,00
494 986,82
Základný fond poistenia v nezamestnanosti
0,00
1 468 745,57
Rezervný fond solidarity
0,00
5 338 962,34
Zúčtovanie poistného za rok 1993
0,00
354 737,20
Zúčtovanie poistného so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou rok 1994
0,00
327,75
SPOLU
0,00
39 698 195,69
V roku 2018 Sociálna poisťovňa postúpila pohľadávky v celkovej výške 354 891 141,27 EUR. V júli 2018 boli na základe zmluvy o postúpení pohľadávok, postúpené pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom vzniknutom do 31.12.2016 voči nemocniciam vo výške 194 246 031,40 EUR a voči zdravotníckemu zariadeniu Národná transfúzna služba Slovenskej republiky vo výške 4 032 140,91 EUR. V októbri 2018 boli na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok, postúpené pohľadávky Sociálnej poisťovne na penále vzniknutom do 31.12.2016 voči nemocniciam vo výške 154 249 010,46 EUR a penále voči Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky vo výške 2 363 958,50 EUR.
v EUR
25
z toho
Názov položky
dlhodobé
pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
Základný fond nemocenského poistenia
0,00
28 672 227,03
Základný fond starobného poistenia
0,00
187 486 972,31
Základný fond invalidného poistenia
0,00
59 786 380,35
Základný fond úrazového poistenia
0,00
8 362 302,28
Základný fond garančného poistenia
0,00
1 258 475,04
Základný fond poistenia v nezamestnanosti
0,00
19 848 147,80
Rezervný fond solidarity
0,00
49 476 636,46
SPOLU
0,00
354 891 141,27
(11)Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku
Riadok 046 – Pokladnica
Zostatok vykazovaný v tomto riadku v sume 1 947,03 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov v pokladniciach doškoľovacích a rekreačných zariadení Sociálnej poisťovne Staré Hory a Pavčina Lehota.
Riadok 047 – Ceniny
Zostatok vykazovaný v tomto riadku v sume 21 736,80 EUR predstavuje hodnotu stravných lístkov nakúpených pre zamestnancov.
Riadok 048 – Bankové účty
Finančné prostriedky na bankových účtoch k 31. 12. 2018 v celkovej sume 694 396 822,62 EUR. Zostatok vykazovaný na tomto riadku zahrňuje aj zostatok finančných prostriedkov na účte 261 – Peniaze na ceste vo výške 50 006,97 EUR.
(12)Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Riadok 053 – Náklady budúcich období
Zostatok vykazovaný na tomto riadku v sume 681 043,18 EUR predstavuje náklady budúcich období, ktoré sa z časového a vecného hľadiska týkajú nákladov roku 2019 (ide najmä
26
o poistenie majetku, telekomunikačné služby, podpora programového vybavenia a nájomné na rok 2019).
(13)Údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Celkový hospodársky výsledok (strata) nezdaňovanej správnej činnosti a zdaňovanej činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2017 bol v sume 33 620,40 EUR. Strata bola vysporiadaná v roku 2018 s účtom účtovej skupiny 90 Fond dlhodobého majetku (vo výške odpisov za príslušný majetok) a so správnym fondom.
(14)Opis a výška cudzích zdrojov
Cudzie zdroje k 31. 12. 2018 pozostávajú z dlhodobých záväzkov v celkovej sume 913 696,55 EUR, krátkodobých záväzkov v celkovej sume 47 995 981,38 EUR a prechodných účtov pasív v sume 4 649 840,75 EUR.
a)Údaje o jednotlivých druhoch rezerv
Sociálna poisťovňa rezervy za podnikateľskú činnosť v roku 2018 netvorila.
Rezervy k 31. 12. 2018 v celkovej sume 2 889 517,38 EUR (tabuľka č. 7) predstavujú zaúčtovanie rezerv na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v celkovej sume 2 884 097,38 EUR a rezervy na poskytnuté služby v sume 5 420,00 EUR.
Vo všetkých prípadoch sa predpokladá rozpustenie rezerv v roku 2019.
b)Údaje o záväzkoch
Stav a pohyb záväzkov v roku 2018 podľa základných okruhov činností bližšie určuje tabuľka č. 8 „Vývoj dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov k 31. 12. 2018“.
Dlhodobé záväzky
Riadok 084 – Ostatné dlhodobé záväzky
27
Vykazovaný zostatok v sume 282 001,16 EUR predstavuje ostatné dlhodobé záväzky správneho fondu. Ide o zadržané sumy (zádržné) z dodávateľských faktúr. Zádržné garantuje kvalitu predmetu príslušných zmlúv.
Krátkodobé záväzky
Riadok 086 – Záväzky z obchodného styku
Záväzky v sume 7 647 999,82 EUR predstavujú záväzky voči dodávateľom z titulu neuhradených faktúr k 31. 12. 2018 za dodávky realizované v hodnotenom období a uhradené v roku 2019 (7 589 008,39 EUR) a dočasne neidentifikované vrátené platby (58 991,43 EUR).
Riadok 087 – Nevyfakturované dodávky
Záväzky v sume 1 094 976,50 EUR predstavujú najmä dodávky prác pre podporu programového vybavenia informačných systémov Sociálnej poisťovne.
Riadok 088 – Krátkodobé rezervy
Zostatok v sume 2 889 517,38 EUR predstavuje krátkodobé rezervy na náhrady mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia súvisiaceho s týmito náhradami za rok 2018 (2 884 097,38 EUR) a na poskytnuté služby (5 420,00 EUR).
Riadok 089 – Záväzky z poistných vzťahov
Zostatok v sume 24 705 511,64 EUR predstavuje zaúčtovaný záväzok voči poistencom z titulu nároku na výplatu dávok nemocenského poistenia v sume 23 866 811,58 EUR a záväzok Sociálnej poisťovne voči členským štátom za vyplatené dávky v nezamestnanosti v sume 838 700,06 EUR.
Riadok 091 – Záväzky voči zamestnancom
Zostatok v sume 4 050 550,82 EUR predstavuje záväzky zamestnávateľa voči zamestnancom k 31. 12. 2018 z titulu výplaty miezd a odmien na základe dohôd o vykonaní práce v sume 3 875 184,72 EUR a zrážky z miezd a ostatné záväzky voči zamestnancom v sume
28
175 366,10 EUR (zrážky za stravu, cestovné náhrady, náhrada za čistenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a pod.).
Riadok 092 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Zostatok v sume 2 705 784,74 EUR vyjadruje zúčtované záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia.
Riadok 093 – Daňové záväzky
Zostatok v sume 602 307,84 EUR prestavuje záväzky na odvod preddavku dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov Sociálnej poisťovne za mesiac december 2018.
Riadok 094 – dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
Zostatok vykazovaný na tomto riadku v sume 2 943 465,06 EUR predstavuje najmä záväzok voči štátnemu rozpočtu. Ide o zúčtovanie finančných prostriedkov, ktoré poskytuje štát podľa zákona o sociálnom poistení Sociálnej poisťovni. Nesystémové dávky sociálneho poistenia podľa plnenia § 69b až § 69d, § 82b, § 168a a § 285 zákona o sociálnom poistení v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Sociálnou poisťovňou a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), medzi Sociálnou poisťovňou a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) č. 1512/2011-I/81a dodatku č. 1 a zúčtovanie poistného za rok 1993 a to
preddavky za rok 2018 167 892 015,79 EUR
vyplatené štátne dávky za rok 2018 165 159 341,63 EUR
Zostatok zúčtovania so štátnym rozpočtom k 31.12.2018 2 732 674,16 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR na výplatu
vianočného príspevku 79 925 386,23 EUR
29
-výplata príspevku bola za rok 2018 74 188 318,09 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2018 343 091,77 EUR
-výplata príspevku bola za rok 2017 1 734 635,39 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2017 8 690,10 EUR
-výplata príspevku bola za rok 2016 246 014,11 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2016 1 355,44 EUR
- výplata príspevku bola za rok 2015 133 835,88 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2015 724,89 EUR
-výplata príspevku bola za rok 2014 42 454,38 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2014 219,05 EUR
-výplata príspevku bola za rok 2013 2 887,81 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2013 24,25 EUR
-výplata príspevku bola za rok 2012 1 520,27 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2012 13,15 EUR
30
-výplata príspevku bola za rok 2011 794,98 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2011 6,55 EUR
-výplata príspevku za rok 2010 472,65 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2010 1,20 EUR
-výplata príspevku za rok 2006 66,39 EUR
-náklady súvisiace s výplatou VP za rok 2006 0,05 EUR
Zostatok zúčtovania so štátnym rozpočtom k 31. 12. 2018 – preplatok na zúčtovaní vianočného príspevku 3 220 276,42 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MO SR na výplatu príspevku
účastníkom národného odboja za oslobodenie 1 447 508,56 EUR
-výplata dávok účastníkom národného odboja za oslobodenie 1 549 575,13 EUR
-náklady súvisiace s výplatou dávok účastníkom národného odboja 19 628,30 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 predstavuje pohľadávku v sume - 121 694,87 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MO SR na výplatu
úrazových dávok vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy 0,00 EUR
31
-výplata úrazových dávok vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy 1 430,00 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 predstavuje pohľadávku v sume - 1 430,00 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR na výplatu
minimálneho dôchodku (MINDO) 16 200 000,00 EUR
celková výplata dávok súvisiaca s výplatou MINDO
- tuzemsko 14 980 575,00 EUR
- zahraničie 1 000 000,00 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 predstavuje záväzok v sume 218 516,76 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR na výplatu vyrovnávajúceho
príplatku 835 000,00 EUR
celková výplata dávok súvisiaca s výplatou vyrovnávajúceho príplatku
-tuzemsko 786 127,88 EUR
-zahraničie 4 485,30 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 predstavuje záväzok v sume 44 386,82 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR na výplatu športovému
reprezentantovi 75 000,00 EUR
celková výplata dávok súvisiaca s výplatou športovému reprezentantovi
– tuzemsko 70 326,22 EUR
– zahraničie 2 605,60 EUR
32
-náklady spojené s výplatou príspevku športovému reprezentantovi 109,55 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 predstavuje záväzok v sume 1 958,63 EUR
finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR na výplatu ostatných
štátnych dávok 69 409 121,00 EUR
-celková výplata ostatných štátnych dávok v roku 2018 bola 70 031 535,10 EUR
-náklady súvisiace s výplatou príplatku k dôchodku politickým väzňom 6 925,50 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 predstavuje pohľadávku v sume - 629 339,60 EUR
záväzok voči MF SR z titulu zúčtovania poistného za rok 1993 pobočiek 14 448,25 EUR
zostatok zálohovej platby vo výške 81 442,65 EUR a záväzok voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. vo výške 114 900,00 EUR z poskytnutej dotácie Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA) v súlade s dohodou o grante na základe nástroja na prepojenie Európy (CEF) telekomunikačný sektor; Dohoda č. INEA/CEF/ICT/A2017/1441446; Akcia č.: 2017-SK-IA-0052 196 342,65 EUR
Riadok 098 – Iné záväzky
Iné záväzky vykazujú zostatok v sume 1 355 867,58 EUR. Podľa základných okruhov činností a druhov sa členia takto:
základné fondy
Zostatok v celkovej sume 864 902,18 EUR sa skladá z týchto položiek
-záväzok Sociálnej poisťovne z predpisu poistného a penále za rok 1993
33
na úrovni pobočiek 308 595,89 EUR
-záväzok Sociálnej poisťovne voči VšZP, ktorý vyplýva z nedoplatku
na poistnom a penále od platiteľov poistného za rok 1994 71 973,10 EUR
-mylné platby 436 749,36 EUR
-záväzok Sociálnej poisťovne voči štátu z titulu neprávom vyplatených
vianočných príspevkov 47 173,81 EUR
-záväzok Sociálnej poisťovne voči fyzickým osobám
z titulu naviac uhradených preplatkov 410,02 EUR
správny fond
Zostatok v celkovej sume 490 965,40 EUR sa skladá z týchto záväzkov
-finančné zábezpeky od firiem na vyhlásenie verejnej súťaže
v Sociálnej poisťovni, ústredie 112 872,00 EUR
-právoplatné trovy konaní 32 452,50 EUR
-voči členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne
na výplatu odmien 21 515,69 EUR
- zadržané sumy (zádržné) z dodávateľských faktúr 11 309,91 EUR
a záväzkov z vnútorného zúčtovania (najmä náhrada škody
uplatňovaná voči bývalým zamestnancom vo výške 159 056,11 EUR) 312 815,30 EUR
c)Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav záväzkov Sociálnej poisťovne vykazovaný v súvahe k 31.12.2018 je 48 909 677,93 EUR. Z celkového objemu záväzkov predstavujú záväzky do lehoty splatnosti 48 909 677,93 EUR. Záväzky po lehote splatnosti Sociálna poisťovňa neeviduje.
d)Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
34
Záväzky, pri ktorých sa k 31. 12. 2018 zisťuje zostatková doba splatnosti predstavujú záväzky vykazované v riadku 084. Záväzky v sume 282 001,16 EUR patria medzi záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane. Ide o zádržné z dodávateľských faktúr, ktoré garantuje kvalitu predmetu príslušných zmlúv.
e)Sociálny fond
Údaje o záväzkoch sociálneho fondu prezentuje tabuľka č. 9.
Riadok 082 – Sociálny fond
Stav a vývoj sociálneho fondu v roku 2018 bol takýto:
stav fondu k 1. 1. 2018 525 711,51 EUR
tvorba fondu 927 692,05 EUR
v tom
-prídel do sociálneho fondu za rok 2018 927 692,05 EUR
čerpanie fondu 821 708,17 EUR
v tom
-príspevky zamestnancom na závodné stravovanie 443 827,58 EUR
-príspevok na zdravotnú starostlivosť 2 180,00 EUR
-príspevky na kultúrne a športové podujatia 61 439,69 EUR
-sociálne výpomoci (nenávratné príspevky) 12 005,00 EUR
-paušálny peňažný príspevok na regeneráciu pracovnej sily 293 628,92 EUR
35
-iné 8 626,98 EUR
zostatok k 31.12.2018 631 695,39 EUR
f)Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v roku 2018 neboli Sociálnej poisťovni poskytnuté.
(15)Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.
Riadok 104 – Výdavky budúcich období
Zostatok v sume 4 649 840,75 EUR predstavuje najmä budúce výdavky na krytie nákladov na odmeny (3 292 612,00 EUR) a s nimi súvisiace odvody (1 257 778,00 EUR) za rok 2018 a výdavky na zdravotné výkony (99 450,75 EUR), ktorých úhrada sa predpokladá v roku 2019.
(16)Sociálnej poisťovni bola v roku 2018 poskytnutá zálohová platba vo výške 389 036,00 EUR z grantu Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA) na základe právomocí delegovaných Európskou komisiou v súlade s dohodou o grante (Dohoda č. INEA/CEF/A2017/1441446), na základe nástroja na prepojenie Európy (CEF) telekomunikačný sektor, v zmysle stanovených podmienok na akciu nazvanú „Implementácia systému EESSI na Slovensku“; Akcia č.: 2017-SK-IA-0052. V súlade s akciou bol v roku 2018 obstaraný dlhodobý majetok vo výške 461 902,80 EUR. V tom:
Softvér 57 766,80 EUR
dodávka, inštalácia a implementácia Firewall FW APP1 FWB-VM04 poskytovanie technickej podpory na 1 rok pre projekt EESSI, SP, ústredie
Stroje prístroje a zariadenia 404 136,00 EUR
36
dodávka a inštalácia Server S-PB-HP ProLiant DL580 Gen9 2 ks, Server S-RINA HP ProLiant DL 580 Gen9 2 ks, zabezpečenie prístupového bodu pre projekt EESSI, SP, ústredie
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát poskytuje informácie o vynaložených nákladoch, ktoré súvisia s činnosťou organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zabezpečovaní výkonu sociálneho poistenia k 31.12.2018 a ich finančnom krytí.
Výkaz ziskov a strát (výkaz) je zostavený v nadväznosti na opatrenie o účtovnej závierke, ktoré ustanovilo vzor tohto účtovného výkazu. Názvy a náplň riadkov výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, resp. účtové skupiny podľa platnej účtovej osnovy a postupov účtovania. Údaje vo výkaze predstavujú sumy zistené narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia. Na príslušných riadkoch výkazu sa uvádzajú konečné stavy syntetických účtov nákladov, účtu finančného krytia a výnosov v členení na:
nezdaňovanú činnosť (stĺpec 7 výkazu)
zdaňovanú činnosť (stĺpec 8 výkazu)
(1) Tržby Sociálnej poisťovne
Vo výnosovej oblasti v rámci zdaňovanej činnosti Sociálna poisťovňa vykazuje tržby z predaja služieb v sume 82 374,31 EUR (za poskytnuté ubytovanie, stravovanie a služby v doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Staré Hory a Pavčina Lehota) a výnosy z prenájmu majetku v sume 299 509,63 EUR (za prenájom dočasne voľných priestorov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne).
(2) Iné ostatné výnosy (účet 649 – Iné ostatné výnosy)
37
Vo výnosovej oblasti v rámci nezdaňovanej činnosti je vykazované použitie zdrojov správneho fondu, na ťarchu ktorého boli hradené náklady na nezdaňovanú činnosť Sociálnej poisťovne v sume 152 687 584,59 EUR.
(3) Sociálna poisťovňa nevykazuje za sledované obdobie významné položky finančných výnosov
(4) Významné položky nákladov za prijaté služby (účet 518 – Ostatné služby)
Údaj na riadku 011 výkazu v sume 21 929 294,51 EUR predstavuje náklady za ostatné služby. Ide najmä o tieto ostatné služby: vykonanie zmien v programovom vybavení (15 781 929,63 EUR), poplatky za udržiavanie siete (1 805 418,70 EUR), bezpečnostné služby (1 696 896,08 EUR - stráženie objektov a preprava peňazí), upratovanie budov a verejných priestranstiev (1 203 404,88 EUR), trovy exekúcií (563 426,05 EUR), ostatné služby (228 341,85 EUR - monitoring, rešerše, overovanie spôsobilosti výkonu povolania, vyhotovenie pečiatok, kľúčov, preukazov, samolepiek, služby podateľne a pod.), revízie a kontroly rôznych zariadení (151 848,26 EUR), tlmočenie a preklady textov (123 883,76 EUR), štúdie, expertízy (91 390,80 EUR), stočné a zrážková voda (86 233,33 EUR), znalecké posudky, prepravné, špeciálne služby, školenia, náhrady zamestnancom na základe súdnych rozhodnutí, drobný nehmotný majetok, inzercia, autorské honoráre a pod (196 491,17 EUR).
(5) Významné položky finančných nákladov a ostatných nákladov
Finančné náklady v roku 2018 predstavovali najmä bankové poplatky (1 308 290,96 EUR), kurzové straty (10 648,16 EUR) a to najmä z titulu úhrad dávok sociálneho poistenia do zahraničia, ostatné pokuty a úroky z omeškania (26 207,90 EUR).
Ostatné náklady v roku 2018 predstavovali najmä náklady na zdravotné výkony (1 209 609,32 EUR), odmeny z dohôd mimo pracovného pomeru (149 978,39 EUR), administratívne preplatky (111 693,02 EUR), manká a škody (29 980,45 EUR), čistenie
38
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov (16 290,40 EUR), členské príspevky (9 052,00 EUR) a pracovnú zdravotnú službu (2 805,38 EUR).
Poplatky Slovenskej pošte, a. s. za poukazovanie dávok sociálneho poistenia v sume 4 546 629,66 EUR.
V nákladovej časti v rámci nezdaňovanej činnosti sa uvádzajú náklady, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou organizačných zložiek Sociálnej poisťovne, t. j. s výkonom sociálneho poistenia. Úhrn nákladov v roku 2018 je v sume 152 705 978,18 EUR bez dane z príjmov vyberanej zrážkou z úrokov správneho fondu v sume 510,51 EUR (riadok 061 výkazu).
V nákladovej časti za zdaňovanú činnosť sa uvádzajú náklady v sume 398 858,98 EUR, ktoré súvisia so zdaňovanou činnosťou organizačných zložiek Sociálnej poisťovne. Ide o časť nákladov na prevádzku účelových zariadení Sociálnej poisťovne (ubytovňa a doškoľovacie a rekreačné zariadenia Staré Hory a Pavčina Lehota). Ďalej ide o náklady na odpisy v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne, ktoré svoje voľné priestory prenajímajú, resp. poskytujú ubytovacie služby (časť nákladov, ktoré priamo súvisia s prenajatými priestormi a s ubytovaním). Rozpočet zariadení je súčasťou rozpočtu správneho fondu Sociálnej poisťovne.
Vo výnosovej časti sa za zdaňovanú činnosť vykazujú za rok 2018 tržby v sume 381 883,94 EUR. Ide o úhrady za poskytnuté služby, t. j. ubytovanie a stravovanie v predmetných zariadeniach a úhrady za prenájom voľných priestorov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne.
Celkový