NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: /2019
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2019
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018 (tlač 1494)
Národná rada Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e ,
že návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018 bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákonač. 677/2006 Z. z. v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky;
B.schvaľuje
účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2018 s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli:
tvorba fondov8 778 997 tis. EUR,
výdavky – náklady8 112 694 tis. EUR,
bilančný rozdiel 666 303 tis. EUR.