VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyčíslo: 12931/2019
1501
Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
_____________________________________________________________
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Predkladacia správa
3. Životopis
4. Súhlas s kandidatúrou
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2019