1
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 2 sa za slovo „obslužnosť“ vkladá slovo „územia“.
2.Nadpis § 18 znie: „Dopravná obslužnosť územia“.
3.V § 18 ods. 1 sa za slovo „obslužnosťou“ vkladá slovo „územia“.
4.V § 20 ods. 4 sa slová „zabezpečovania dopravnej obslužnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia“ a slová „štandardy dopravnej obslužnosti“ sa nahrádzajú slovami „štandardy dopravnej obslužnosti územia“.
5.V § 21 ods. 4 sa za slovo „obslužnosti“ vkladá slovo „územia“.
6.V § 21 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín,“.
7.V § 27 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
8.V § 30 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a 5“.
2
9.V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.
10.V § 37 ods. 4 písm. b) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „bezpečnostného poradcu“.
11.V § 41 ods. 2 písm. n) sa na konci pripája toto slovo: „územia“.
12.V § 43 písm. e) a § 44 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.9)“.
13.V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom an), ktoré znie:
„an) prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.“.
14.V § 48 ods. 6 sa slová „ak) a am)“ nahrádzajú slovami „ak) až an)“.
15.V § 49 ods. 1 písm. a), h) až k) sa vypúšťajú slová „na ceste“.
16.V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) ako vodič pri preprave nebezpečných vecí:
1.sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa dohody ADR,
2.nemá na dopravnej jednotke osobitnú výbavu alebo hasiace prístroje podľa dohody ADR,
3.nezabezpečil, aby boli cisterny a obaly riadne uzatvorené alebo aby boli cisterny a obaly bez zvyškov priľnutých nebezpečných látok na ich povrchu,
4.neoznačil kontajnery, cisterny, batériové vozidlá, MEGC alebo MEMU vozidlá podľa dohody ADR.“.
17.V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.
18.Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Čl. II
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017
3
Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 284/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
2.Slová „členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie“ a „členský štát Európskej únie a štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „členský štát“ v príslušnom tvare.
3.V § 5c ods. 2 sa slová „tretím štátom“ nahrádzajú slovami „štátom, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“)“.
4.Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Dopravná obslužnosť územia
Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnej osobnej lodnej doprave na obsluhovanom území.“.
5.V § 24 ods. 5 písm. g) sa slová „zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie“ nahrádzajú slovami „z tretieho štátu“.
6.V § 31b ods. 8 sa čiarka za slovom „úrad“ nahrádza slovom „alebo“.
7.Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:
„18. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Čl. III
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 30 ods. 6 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „týkajúcich sa prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe“.
4
2.V § 112f ods. 2 sa slová „od 15. júna“ nahrádzajú slovami „od 16. júna“.
Čl. IV
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
2.V § 20 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
3.V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r) určuje minimálny rozsah tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich,
s) určuje štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov v železničnej doprave objednávanej na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.“.
4.V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e) o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 5 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti,
f) o rozsahu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 38 písm. f) a § 39 písm. c), a frekvencii ich poskytovania ministerstvu,
g) o štruktúre základných tarifných skupín a minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich podľa § 36 ods. 1 písm. r),
h) o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných dokladov podľa § 36 ods. 1 písm. s).“.
5.V § 37 ods. 1 písm. h) sa za slová „železničnej doprave“ vkladá čiarka a slová „v mestskej doprave“.
6.§ 38 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.“.
5
7.V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.“.
8.Príloha č. 5 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2019 okrem čl. IV bodov 2 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky